Categorie: Leerstellingen JG

Verschil tussen Jehovah’s Getuigen en christendom

Verschil tussen Jehovah’s Getuigen en christendom. Men vraagt mij wel eens om heel kort aan te geven wat in de leer van de organisatie van de Jehovah’s Getuigen (JG), het Wachttorengenootschap (WTG), hét onderscheidende verschil is, in vergelijking met het christendom. Dat is wat mij betreft: Het WTG leert dat de Here Jezus Christus NIET de ware God is.  Bij de Jehovah’s Getuigen is Jehovah de onzienlijke God, de Vader, de Schepper.  Jezus Christus is bij de JG het eerste schepsel (in “biologische” zin) van Jehovah en “via” hem zijn alle “andere” dingen gemaakt. (Kolossenzen 1 : 16-18 in de Nieuwe

Het Lam Gods is …

Het Lam Gods is … Die invulling is zeer eenvoudig: de Here Jezus Christus. Zelfs het wachttorengenootschap (WTG) weet dat Christus het Lam, oftewel het Lam Gods is. De woorden Gods, opgeschreven door Johannes in Johannes 1 : 29 en 36 zijn niet mis te verstaan: Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods! Het Lam Gods neemt de zonde weg In vers 29 wordt er nog wat extra informatie gegeven over wat “het Lam

Jehovah’s Getuigen en het niet mogen groeten

Jehovah’s Getuigen en het niet mogen groeten. De Jehovah’s Getuigen (JG) krijgen van het wachttorengenootschap (WTG), dat zichzelf in de praktijk tot “heer” van de leden heeft benoemd, heel duidelijk het bevel (minder is het niet…) om uit de organisatie gesloten personen (ge-excommuniceerden) niet te groeten. Zelfs een eenvoudig “goedendag”, of een hand opsteken in het voorbijgaan, is verboden en ook strafbaar volgens het eigen “verenigingsrecht” van deze organisatie. Men wil alle contact vermijden met degenen die men verwijderd heeft uit “het systeem”.  Artikel Wachttoren 1981 In het artikel op de JG-website “Hoe wij uitsluiting uit de gemeenschap dienen te

1 Korinthe 15 : 27, 28 en 24

1 Korinthe 15 : 27, 28 en 24. Wie met een Jehovah Getuige (JG) spreekt over het onomstotelijk Bijbelse feit dat de Heere Jezus Christus God is, de Schepper van hemelen en aarde, wordt altijd geconfronteerd met een aantal tegenwerpingen. Het wachttorengenootschap (WTG) heeft de JG op een verkeerd spoor gezet. Daarna is die dwaalleer er muurvast en continu ingehamerd. Wie de onbijbelse leringen weer “los wil bikken”, kan geholpen worden door de artikelen op deze website over “Jehovah en Jezus Christus”. 1 Korinthe 15 : 27, 28 en 24 In die reeks artikelen mag een bespreking van 1 Korinthe

Dat geslacht zal geenszins voorbijgaan

De Here Jezus Christus zegt in Matthéüs 24 : 34: “Voorwaar, Ik zeg u: Dit (beter: “dát”) geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.” In de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) van de Jehovah’s Getuigen (JG) heeft het wachttorengenootschap (WTG) het zo vertaald: “Ik verzeker jullie dat deze generatie niet zal verdwijnen voordat al die dingen gebeuren.” Woorden besluiten voorafgaande uiteenzetting Deze woorden besluiten een voorafgaande uiteenzetting van de Here Jezus. In de beslotenheid, onder gelovigen, geeft de Heer een overzicht over wat er staat te gebeuren in de toekomst, ver na de dagen van de discipelen. Als

Paulus verkondigde de Here Jezus Christus!

Paulus verkondigde de Here Jezus Christus! Wie verkondigde Paulus? Welke Naam heeft Paulus voor ogen, als hij in Athene is en zegt: Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDEN GOD. Dezen dan, Dien gij niet kennende dient, verkondig ik ulieden. Paulus op de Aeropagus in Athene Wie is de “Deze”, de voor de Grieken “onbekende God”, die Paulus verkondigt? Niet alleen op de Areopagus in Athene, maar gedurende heel zijn bediening, nádat hij door de Here Jezus Christus persoonlijk is aangesteld tot apostel. Tot “gezondene, die

Nebukadnezar en Babel in Daniël 4

Nebukadnezar en Babel in Daniël 4. Inmiddels is er al veel gezegd over het jaar van de eerste vernietiging van Jeruzalem. Het wachttorengenootschap (WTG) houdt als enige ter wereld vast aan de datum -607. Ieder ander weet dat dit 20 jaar later gebeurde, namelijk in -587. Het WTG weet dit ook wel, onder meer door wat Carl-Olof Jonsson, voormalig Jehovah Getuige (JG), hierover aan het “besturend lichaam” heeft laten weten. Dat was al aan het eind van de jaren ’70 van de vorige eeuw. Het door hem ingestuurde materiaal was zeer goed onderbouwd. 2520 jaar heeft niets te maken met

Mattheüs 18 niet begrepen door wachttorengenootschap

Wachttorengenootschap begrijpt Mattheus 18 niet. Het is echt stuitend om te zien hoe weinig kennis het wachttorengenootschap (WTG) heeft van de Schrift. Telkens weer wordt hun uitleg een beschamende vertoning van onkunde en het verdraaien van Gods Woord. Het houdt niet op! Geoffrey W. Jackson voor Royal Commission Australië Tijdens de verhoren van de Australische Royal Commission IRSCA wordt Geoffrey W. Jackson ondervraagd inzake het beleid van het WTG t.a.v. seksueel misbruik van kinderen binnen de organisatie. Hem wordt specifiek gevraagd waar in de Bijbel de “twee-getuigen-regel” vermeld staat. Op die regel wijst het WTG namelijk bij het “behandelen” van

Jezus de eerste schepping van God?

Is Jezus de eerste schepping van God? Is de leerstelling van het wachttorengenootschap (WTG) over Openbaring 3 : 14, dat Jezus de eerstgeborene of eerste schepping van God is, correct? Op het internetplatform Reddit (sub: exJW) kwam ik dit bericht tegen. Een inhoudelijke verhandeling n.a.v. Openbaring 3 : 14. Ik was blij verrast en daarom heb ik het als basis gebruikt voor dit artikel. Waarbij ik het e.e.a. aangepast, geschrapt, aangevuld en – naar mijn mening – verduidelijkt heb. Het is daarmee wel anders geworden dan het origineel, maar door het zo te doen, spreek ik mijn waardering uit voor

Jakobus-boek waar is het gebleven?

Jakobus-boek, waar is het gebleven? Er was een periode dat het wachttorengenootschap (WTG) het door hen in 1979 uitgegeven boekje “Commentaar op de brief van Jakobus“, als van Jehovah God afkomstig beschouwde. Het was ooit “geestelijk voedsel” voor de Jehovah’s Getuigen (JG), ontvangen via de “getrouwe en beleidvolle slaaf”, het wachttorengenootschap. De JG moesten het Jakobus-boek lezen en er op de theocratische school uit leren. Een best wel belangrijk boekwerk, mag je concluderen uit wat er over gezegd wordt in het Jaarboek 1980, op pagina 22: Vers-voor-vers behandeling van Jakobus-brief “Tot de voornaamste zegeningen van het congres behoorden natuurlijk de

Jehovah God in Openbaring 1?

Jehovah God in Openbaring 1? In Openbaring 1 : 8 in de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) van Jehovah’s Getuigen staat iets anders dan in alle andere bijbelvertalingen. De vraag is of er “zegt Jehovah God” staat, of dat er “zegt de Heer(e) God” staat. Openbaring 1 : 1 NWT: Een openbaring door Jezus Christus… SV: De openbaring van Jezus Christus… In Openbaring 1 : 1 wordt ons volgens de Statenvertaling direct meegedeeld dat dit het boek over dé openbaring (aan het licht brengen; onthullen) ván Jezus Christus is. Dan weet de lezer direct, vanaf de eerste woorden, Wie de Hoofdpersoon in wat

Wakker door “overlappende generaties”

De Jehovah’s Getuigen (JG) in deze tijd worden geacht te geloven dat er sprake is van “overlappende generaties”. Wie hier openlijk aan twijfelt, dit bespreekt met andere JG, of zegt dat dit toch echt onzin is, die wordt onherroepelijk uitgesloten. Geëxcommuniceerd en gemeden door voormalige geloofsgenoten, maar ook door familie en vrienden. “Ik was 4 dagen later helemaal wakker” Wie eerlijk het onderwerp “overlappende generaties” bij Jehovah’s Getuigen onderzoekt, ziet al snel dat er absolute onzin verkondigd wordt door het wachttorengenootschap (WTG). Ineens zou de Here Jezus het ongeveer 2000 jaar geleden gehad hebben over “twee generaties, die elkaar overlappen”,

Wijzigingen leer getrouwe en beleidvolle slaaf

Wijzigingen leer getrouwe en beleidvolle slaaf. De Jehova Getuigen geloven wat het wachttorengenootschap (WTG) zegt. Zij doen over het algemeen wat hen opgedragen wordt. Dat doen zij omdat hen geleerd is dat het in de Verenigde Staten gevestigde WTG (nauwkeuriger gezegd: het besturend lichaam) dé getrouwe en beleidvolle slaaf (dienstknecht) uit Matthéüs 24 moet zijn. Daarbij gaat men overigens uit van de volkomen verkeerde veronderstelling dat er slechts één zo’n dienstknecht zou bestaan. Wie het gedeelte leest (lees het hele hoofdstuk) kan onmogelijk volhouden dat er op basis van deze woorden een kleine 1900 jaar later één groep aangesteld zou

Jehovah bezoekt Abraham

Jehovah bezoekt Abraham. De geschiedenis in Genesis 18, dat Jehovah op bezoek gaat bij Abraham en met hem eet en spreekt, is een goed voorbeeld van welk een leerstellige puinhoop er ontstaat als men niet simpel gelooft wat er staat. Dit is van toepassing op het wachttorengenootschap (WTG), de leermeester van de Jehovah’s Getuigen (JG). Wat had het WTG dan moeten geloven i.v.m. Genesis 18? Heel simpel: Jehovah bezoekt Abraham. Zo staat het geschreven. Accepteer het dan ook! Jehovah is namelijk het uitgedrukte Beeld Gods. God (in al Zijn Heerlijkheid) kunnen wij als mensen niet zien (o.a. Johannes 1 :

De rijke man en Lazarus

Het verhaal van de rijke man en Lazarus komt het wachttorengenootschap (WTG) bepaald niet goed uit. Ik denk dat ze het liefst zouden doen wat ze met Johannes 11 : 1-9 (de geschiedenis van de overspelige vrouw) hebben gedaan. Die gebeurtenis is namelijk gewoon geschrapt uit de WTG-bijbel, die Nieuwe Wereldvertaling (NWT), heet. Het WTG zag een mogelijkheid (volledig ten onrechte) om van dit “genade-verhaal” af te komen en benutte dit “buitenkansje”. In de 2017-versie van de NWT is het helemaal verdwenen. Met het verhaal van de rijke man en Lazarus uit de Bijbel lukt dat niet en dus moest

Laat ons mensen maken

Laat ons mensen maken. Of zoals het in de Nieuwe Wereldvertaling (NWT), de “bijbel” van de Jehovah’s Getuigen (JG) staat: “laten wij de mens maken”. In het artikel “Wat zegt de Bijbel over God en Jezus?” op de website van de Jehovah’s Getuigen, gaat het wachttorengenootschap (WTG) in op Genesis 1 : 26-28. Verzen die zowel in leer van bekende kerken, als ook in het geval van de Jehovah’s Getuigen, maar slecht begrepen worden. Wat er in de vertaling staat, wordt door beide “partijen” gebruikt om hun leer omtrent de Godheid, omtrent Jehovah en Jezus, te “bewijzen”. De “drie-eenheidsleer” versus

Wie is de Redder?

Wie is de Redder? Als je netjes leest wat de Bijbel zegt over het Wezen Gods, dat wij kennen als “het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid” (Hebreeën 1), dan levert dat een duidelijk bewijs dat de Here Jezus Christus, onze God en Zaligmaker is. Of zoals Jehovah’s Getuigen het noemen: “Redder”. De Apostel Paulus schrijft bijvoorbeeld in Titus 3 : 4-6: Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid,

Avondmaal Jehova Getuigen is fout

Avondmaal Jehova Getuigen is fout. Dinsdag 4 april 2023 is de datum van de “gedachtenisviering”, oftewel “gedachtenisfeest”, oftewel “avondmaal” van Jehovah’s Getuigen (JG). 14 Nisan groots aangekondigd Elk jaar wordt deze bijeenkomt op 14 Nisan groots aangekondigd. Op pagina 2 van de uitnodiging van 2019 wordt een regelrechte leugen verteld. Er staat namelijk “Op de avond vóór zijn dood zei Jezus tegen zijn volgelingen dat ze zijn dood moesten herdenken. Hij zei: “Blijf dit doen om mij te gedenken. – Lukas 22 : 19″. Wat hier gedaan wordt (aankondiging is uit 2019) is typisch de stijl van het wachttorengenootschap (WTG).

De Vader is groter dan ik – Johannes 14

De Vader is groter dan ik – Johannes 14. Misschien is het spreken met Jehovah’s Getuigen over de Godheid, over de Here Jezus Christus, wel het moeilijkste wat er is. Niet voor niets staan op deze website heel wat artikelen die direct of wat minder direct over dit thema handelen. Niet zelden leidt het tot hevige verontwaardiging, waarbij direct “de verdediging” wordt opgetrokken. Met “materiaal” dat ingebracht is door het wachttorengenootschap (WTG) en als absolute waarheid wordt beschouwd. Vaak wordt Genesis 1 : 26 genoemd: En God zeide: “Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat

Jehova Getuigen loochenen de Zoon!

Jehova Getuigen loochenen de Zoon! Nu kan ik mij heel goed voorstellen dat (aankomend) Jehovah’s Getuigen (JG) die dit lezen, meteen denken of roepen dat dit niet zo is. Dat ik onwaarheid verkondig, als ik dit zo opschrijf. Ik heb begrip voor die eerste reactie, omdat ik nog niet heb kunnen uitleggen waarom ik deze uitspraak doe. Dat ga ik nu doen. Wat ik niet gezegd heb Als ik zeg “Jehova Getuigen loochenen de Zoon”, dan is het eerst nodig om vast te stellen wat ik níet gezegd heb. En dat is: dat Jehovah’s Getuigen niet in de Zoon van

De losprijs bij Jehovah’s Getuigen

De losprijs bij Jehovah’s Getuigen. Het wachttorengenootschap (WTG) hanteert een eigen jargon. Bijvoorbeeld “door bemiddeling van” (is nu “via”), waar “door” staat en “in eendracht met”, waar “in” staat in de Bijbel. “De losprijs” is ook zo’n kenmerkend begrip voor de Jehovah’s Getuigen (JG) . Ze hebben zelfs “de overeenkomstige losprijs” geïntroduceerd in hun Nieuwe Wereldvertaling (NWT). Een eigen bedenksel, waarmee de leermeesters op het hoofdkantoor in de Verenigde Staten laten zien dat ze ook van dit onderwerp nagenoeg niks begrepen hebben. Op hun website staat bijvoorbeeld dit: De offerdood van Christus is de belangrijkste losprijs in de Bijbel. Die

Wie is dé Vader in de Bijbel?

Wie is dé Vader in de Bijbel? Wie is in déze tijd dé Vader? Dat ligt er maar aan aan wie je het vraagt. Als je het aan mij vraagt, is het antwoord: de Here Jezus Christus. Als je het aan een Jehovah Getuige (JG) vraagt, dan is het antwoord: “Dat is Jehovah”. Dat is er zo ingehamerd in al die lectuur en tijdens die vele uren vergadering in de koninkrijkszaal, op congressen en kringvergaderingen. Het komt echt veel voor in hun lectuur. Zoek er maar eens op via de zoekopdracht “Vader Jehovah” op de website wol.jw.org. Maar nog meer

Er is geen zichtbare theocratische organisatie!

Er is geen zichtbare theocratische organisatie! De paus, als hoofd van de Roomse kerk, claimt “de plaatsbeheerder van Christus op aarde” te zijn. Het wachttorengenootschap (WTG) werpt zich als organisatie op tot “exclusief kanaal door Jehovah God aangesteld om voedsel terechter tijd uit te delen”. Men noemt dat “Jehovah’s zichtbare theocratische organisatie”. Die zou er eerder ook geweest zijn, tot “na de dood van de apostelen en hun medewerkers”, aldus dit artikel op de website van de Jehovah’s Getuigen (JG). Er wordt daarin gezegd: Zoals was voorzegd, kwamen er na de dood van de apostelen en hun medewerkers wolfachtige personen, die

Was er een organisatie in de eerste eeuw?

Was er een organisatie in de eerste eeuw? Iets als “Gods organisatie” of wat daar op leek? Nee, dat was er niet. Er was totaal geen “Gods organisatie”, gelijkend op wat nu de organisatie van Jehovah’s Getuigen is. Er was ook geen “besturend lichaam” in de eerste eeuw, naar model van het besturend lichaam van de Jehovah’s Getuigen in deze dagen. Het wachttorengenootschap wil dat wel graag en probeert de geschiedenis naar haar hand te zetten. Dat is bewuste geschiedvervalsing. Wellicht is het ook zwaar onvoldoende kennis omtrent het eerste eeuwse Christendom. Er wordt bijvoorbeeld gezegd: De christelijke apostel Johannes

Twee-eenheid bij Jehovah’s Getuigen

Twee-eenheid bij Jehovah’s Getuigen. De Jehovah’s Getuigen strijden tegen de leer van de drie-eenheid. Dat is niet zo moeilijk, want deze oude en zeer hardnekkige kerkelijke leer komt in de Bijbel niet voor. (Zie artikel “De leer van de drie-eenheid op de website van Vlichthus.) Succes verzekerd dus, wat men vervolgens luidkeels verkondigd. Kijk eens hoe fout de “christenheid” is, want zo noemt men alle religies, uitgezonderd zichzelf natuurlijk. Ze (ver)oordelen, nemen anderen de maat. Dat kan, want als men zegt dat de drie-eenheidsleer fout is, hebben ze gelijk. Maar daar blijft het niet bij, wat het wachttorengenootschap (WTG) betreft.

Translate »