Nebukadnezar en Babel in Daniël 4

Nebukadnezar en Babel in Daniël 4. Inmiddels is er al veel gezegd over het jaar van de eerste vernietiging van Jeruzalem. Het wachttorengenootschap (WTG) houdt als enige ter wereld vast aan de datum -607. Ieder ander weet dat dit 20 jaar later gebeurde, namelijk in -587. Het WTG weet dit ook wel, onder meer door wat Carl-Olof Jonsson, voormalig Jehovah Getuige (JG), hierover aan het “besturend lichaam” heeft laten weten. Dat was al aan het eind van de jaren ’70 van de vorige eeuw. Het door hem ingestuurde materiaal was zeer goed onderbouwd.

2520 jaar heeft niets te maken met vernietiging Jeruzalem

In een eerder artikel op deze website “-607, 2520 jaar en 1914” bracht ik al onder de aandacht dat de focus van het wachttorengenootschap op -607 in feite totaal onbelangrijk is. En wel om het simpele feit dat de in de Bijbel genoemde periode van “2520 jaar” helemaal niets te maken heeft met de vernietiging van Jeruzalem door Nebukadnezar. -607 of -587, het maakt voor wat betreft de “2520 jaar” echt totaal niets uit. Dus al die drukte over dat jaartal is totaal onnodig.

De Jehovah’s Getuigen koppelen die 2520 jaar namelijk aan de periode dat “Jeruzalem door de heidenen vertreden zou zijn”. Op de jw.org website staat o.a.:

Een van de belangrijkere berekeningen van een lange tijdsperiode betreft de hiervoor genoemde „bestemde tijden der natiën”. Volgens Ezechiëls profetie (Ezech. 21:25-27) begon deze toen het voorbeeldige koninkrijk Gods, dat vanuit Jeruzalem regeerde, door Babylon werd omvergeworpen. …, komen wij op de datum van 607 v.G.T. … De „bestemde tijden der natiën” begonnen. Ze eindigden met de oprichting van Gods hemelse koninkrijk en het begin van de „laatste dagen”. Zoals vele bijbelstudenten reeds weten, was deze tijdsperiode 2520 jaar lang, zoals te kennen wordt gegeven in Daniël 4:16, 17, 31, 32; Openbaring 11:2, 3 en Ezechiël 4:6. ...

De “Zeven tijden”, de 2520 jaar in Daniël 4

Het bovenstaande is een volledig eigen verzinsel. Het is in ieder geval nergens in de Bijbel te vinden, ook niet in de door het WTG genoemde bijbelteksten. Openbaring 11 en Ezechiël gaan overigens helemaal niet over die “7 tijden” of “2520 jaar”. Daniël 4 wel, maar dus niet m.b.t. “Gods Koninkrijk”, en daarom kijken we in dit artikel naar dat Schriftgedeelte.

1. De koning Nebukadnezar aan alle volken, natiën en tongen, die op den gansen aardbodem wonen: uw vrede worde vermenigvuldigd!
2. Het behaagt mij te verkondigen de tekenen en wonderen, die de allerhoogste God aan mij gedaan heeft.

Over wie hier aan het woord is, bestaat geen enkele onzekerheid. Dat is Nebukadnezar, koning van Babel. Er staat duidelijk in vers 20 en 22:

De boom, dien gij gezien hebt, … Dat zijt gij, o koning!

Nebukadnezar tussen -587 en -561

Nebukadnezar werd door Jehovah eerder gebruikt als Zijn knecht (Jeremia 25 : 9) om de aangekondigde oordelen Gods (o.a. de ballingschappen) over o.a. het 2-stammenrijk (Juda) en haar stad Jeruzalem, uit te voeren. Hetgeen Nebukadnezar ook gedaan heeft. Vervolgens richt de Allerhoogste God zich tot hem en daarover vertelt hij zelf. Het is opgeschreven door de profeet Daniël, in die dagen “de overste over de wijzen van Babel”. (Daniël 2 : 48)

De woorden van Nebukadnezar werden door hem uitgesproken in ieder geval vóór -561, het jaar waarin Nebukadnezar stierf. Logischerwijze moet het ook ná -587 geweest zijn, toen zijn “knechtschap” inzake Gods oordelen aan het 2-stammenrijk verricht was. Daniël moet deze woorden pas jaren later in het boek Daniël opgetekend hebben. Dit betekent dat er alleen al om die reden geen sprake kan zijn van een profetie (= voorspelling voor de toekomst) die zou beginnen in -607…

Nebukadnezar staat model voor de stad Babel

We zijn hier – in Daniël 4 – dus totaal niet bij “het voorbeeldige koninkrijk Gods, dat vanuit Jeruzalem regeerde“. We zijn ook niet in -607. We zijn inmiddels een stuk verder in de geschiedenis. Ten tijde dat de door God gegeven specifieke taken aan Nebukadnezar al uitgevoerd waren. Er volgt nu een profetie, eerst over Nebukadnezar zelf, maar hij staat model voor de stad (en ook het “systeem”) die hij vertegenwoordigt: Babel, in het Grieks “Babylon” genoemd. Dat blijkt duidelijk uit Daniël 4, waarin het gaat om zowel de vernedering als ook de verhoging van Babel; geïllustreerd in de persoon van koning Nebukadnézar. In wat hij droomt over een “boom in het midden (centrum) der aarde” en in wat hem daarna letterlijk overkomt.

10. … Ik zag, en ziet, er was een boom in het midden der aarde, en zijn hoogte was groot.
11. De boom werd groot en sterk; en zijn hoogte reikte aan den hemel, en hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde;
12. Zijn loof was schoon, en zijn vruchten vele, en er was spijze aan denzelve voor allen; onder hem vond het gedierte des velds schaduw, en de vogelen des hemels woonden in haar takken, en alle vlees werd daarvan gevoed. 

De stad Babel zal nog hersteld worden voor een periode

Toegepast op Babel, dus “over Nebukadnezar heen” wordt hier over het wereldrijk van Babel gesproken, in de dagen dat dit ook echt zo van toepassing was. Maar die heerschappij “groot en sterk” zou verdwijnen. Voor een bepaalde periode, namelijk “7 tijden” (vers 23), uitgebeeld dus in wat Nebukadnezar letterlijk overkwam (vers 28).

Maar daar zou het niet bij blijven. Zoals ook door wat Nebukadnezar overkwam uitgebeeld werd, kwam er een eind aan die “periode van 7”. Nebukadnezar kwam weer bij zinnen en de stad Babel zal nog hersteld gaan worden. Dat betekent overigens ook dat Babel nog niet verwoest is, zodanig dat er niets meer van teruggevonden zal worden. Babel is nu prima te vinden, te bezoeken zelfs. Na wat genoemd wordt het nu nog toekomstige “herstel van Babel”, zal Babel alsnog definitief vernietigd worden. Daarover gaat het niet in Daniël 4, maar moeten we Jesaja 13 en 14 lezen. En later uiteraard in Openbaring, waar de definitieve ontknoping van al die profetieën, ook dus over Babel, samenkomt.

De afgehakte en omwonden boom

In de droom over de boom wordt aangegeven dat er nog toekomst zou zijn voor die “afgehakte boom”. Er wordt nadrukkelijk gezegd dat die boom weliswaar afgehakt en tot laag bij de grond gereduceerd werd, maar ook dat hij zou blijven “leven”. Gebonden om “7 tijden” lang niet te kunnen zijn wat het was, namelijk die zeer grote boom zijn, in het centrum van de wereld.

23. Houwt dezen boom af, en verderft hem; doch laat den stam met zijn wortelen in de aarde, en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds, en in de dauw des hemels nat gemaakt worden, en dat zijn deel zij met het gedierte des velds, totdat er zeven tijden over hem voorbijgaan;
25. … gij zult van den dauw des hemels nat gemaakt worden, en er zullen zeven tijden over u voorbijgaan, totdat gij bekent, dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen, en geeft ze, wien Hij wil.
26. Dat er ook gezegd is, dat men den stam met de wortelen van dien boom laten zou; uw koninkrijk zal u bestendig zijn, nadat gij zult bekend hebben, dat de Hemel heerst.

Dat de stronk met “een ijzeren en koperen band omwonden” werd, wijst uiteraard op dat het gaat om een bepaalde periode van gebonden zijn. Aan dat “omwonden” zijn, zou een eind komen, zodat de boom weer in haar luister hersteld zou worden. Dat werd geïllustreerd in de “7 tijden” waarmee Nebukadnezar te maken had. Aan het einde van deze periode werd hij weer hersteld. Zo zal het in de toekomst ook gaan met de stad Babel.

Babel, Babylon in de toekomst

In de profetie in Daniël 4, waarvan het WTG onterecht stelt dat deze op het letterlijke Jeruzalem van toepassing zou zijn, verliest de letterlijke stad Babel zijn koninklijke waardigheid. Maar op de één of andere wijze zal de stad hersteld worden en grotere heerlijkheid hebben. Babel zou ophouden hoofdstad van de wereld te zijn, maar zou na zeven tijden hersteld worden in grotere heerlijkheid. De droom van Nebukadnezar is dus een profetie over het herstel van Babel. Dat blijkt ook uit Openbaring 17 en 18, waarin beschreven wordt dat de stad Babylon gevallen is. Dat is nog toekomst.

Hoewel er ook over een “systeem” (de samenbundeling van alle macht van de mensheid) gesproken wordt, waarvan de stad “het centrum” is, moet er dus in de toekomst weer een stad Babel (Babylon) zijn. Net als dat er dán ook weer een “onvertreden” letterlijke stad Jeruzalem zal zijn, met daarin de “troon van David”. De stad van waaruit de Here Jezus Christus over de volken der aarde zal regeren en de gehele aarde aan zich zal onderwerpen. Uiteindelijk ook de stad Babel. Pas dán wordt definitief vervuld wat geprofeteerd is in Jesaja 13 : 19:

Alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hovaardigheid der Chaldeeën, zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft.

Babel hield op hoofdstad te zijn in -482

In dit artikel is het niet de bedoeling uitgebreid in te gaan op deze profetieën over de “zeven tijden”, die in het geval van Babel 2520 jaar beslaan. Wat ik wel wil noemen is dat Babel in -482 ophield hoofdstad te zijn van het toenmalige Medo-Perzische rijk, dat de macht in ± 538 overnam door op een bijzondere wijze Babel in te nemen. Waarbij Babel uiteraard helemaal niet vernietigd werd. Het raakte slechts in verval vanaf dat moment.

De 2520 jaren beginnen dus niet te tellen in -607, ook niet in -587, maar in -482. Volgens de profetie zal 2520 jaar later Babel weer de hoofdstad der wereld zal zijn (in heerlijkheid hersteld zijn). Niet eerder en daarom faalde de poging van Alexander de Grote, in ± -320, om Babel tot hoofdstad van het Griekse rijk te maken, jammerlijk. Het kostte de nog jonge Alexander (32) zelfs zijn leven. Hij stierf om onverklaarbare redenen.

We hebben de keuze om dat wel of niet te geloven. Maar met geen mogelijkheid mogen die 2520 jaar aan “de bestemde tijden der natiën” en/of de “vertreding van Jeruzalem” gekoppeld worden. Het wachttorengenootschap doet dit wel en baseert daar zelfs haar hele bestaansrecht op, via “1914, 1918/1919” en de valse “getrouwe en beleidvolle slaafklasse-leer“. Ga daar niet in mee!

Neem niet langer aan wat het wachttorengenootschap leert

Bent u een Jehovah Getuige? Neem dan niet langer aan wat het wachttorengenootschap leert over -607, waardoor men het jaar 1914 kan aanhouden als jaar van de “onzichtbare wederkomst van Jezus Christus”. Het is – in ieder geval volgens de Bijbel – niet de waarheid die verteld wordt.


Nebukadnezar en Babel

Geef een reactie

Translate »