min 607, 2520 jaar en 1914

min 607, 2520 jaar en 1914607 v.G.T., 2520 jaar en 1914

Het bestaan van het wachttorengenootschap (WTG) en Jehovah’s Getuigen (JG) is volledig gebaseerd op het jaartal 1914. min 607, 2520 jaar en 1914 min 607, 2520 jaar en 1914

Tegenwoordig wordt aan dit jaartal veel minder aandacht besteed dan vroeger, maar dat neemt niet weg dat 1914 nog steeds de basis is waarop het totale bouwwerk van de JG is gefundeerd.

Het is zeer verwonderlijk dat zo weinigen JG zich serieus verdiepen in de vraag of de basis van 1914 wel klopt. Als dat namelijk – en wat daar om heen bedacht is – niet correct is, dan verdwijnt het fundament en stort het hele bouwwerk dat daarop gebouwd is als een kaartenhuis in. Geen “1914” betekent bijvoorbeeld geen aanstelling van de JG als Gods organisatie en alleenvertegenwoordiging op aarde. Geen aanstelling is geen autoriteit.

De verklaring van Jehovah’s Getuigen over 1914 klopt niet!

Regelmatig poneert het WTG stellingen in haar lectuur die zonder enige discussie aangenomen worden door de JG. Wie zo’n vluchtig genoteerde stelling aanneemt, wordt vervolgens vloeiend meegenomen in het vervolg van de lering. Daarmee is het kwaad al heel snel geschied. Al wat komt klinkt voor dat moment logisch, maar is helaas gebaseerd op foutieve aannames. Het foute begin blijft voortdurend de leidraad en geeft dus ook foutieve eindresultaten. In de Wachttoren van 15 augustus 2009 staat bijvoorbeeld het volgende:

Jehovah geeft iemand soms een boodschap die ook een ruimere toepassing heeft voor de mensheid in het algemeen. Dat blijkt uit Daniëls profetie in verband met de droom van de Babylonische koning Nebukadnezar over het omhakken van een reusachtige boom (Dan. 4:10-27). Hoewel die droom in vervulling ging met betrekking tot Nebukadnezar, wees hij op iets veel groters. Er werd door te kennen gegeven dat Gods soevereiniteit over de aarde zoals die tot uitdrukking was gebracht door een koninkrijk in de geslachtslijn van koning David, weer gemanifesteerd zou worden na een periode van 2520 jaar, die in 607 v.G.T. begon. Met de installatie van Jezus Christus als hemelse Koning in het jaar 1914 brak er een nieuwe periode aan waarin Gods soevereiniteit over onze aardbol zich zou laten gelden. Denk je eens in hoe de Koninkrijksheerschappij weldra de hoop van de gehoorzame mensheid zal verwezenlijken! (Bron: website jw.org)

Bij het lezen van zo’n stukje tekst zouden eigenlijk alle alarmbellen moeten afgaan. De vraag is bijvoorbeeld:

Waarom wordt een profetie over Nebukadnezar (+ stad Babel) ineens toegepast op een “koninkrijk in de geslachtslijn van koning David”?

Logisch is deze toepassing niet bepaald te noemen. Als God een profetie geeft met betrekking tot Babel en de koning daarvan, dan moeten de latere (grotere) vervullingen van deze profetie logischerwijs ook op daarop van toepassing zijn. Het WTG denkt kennelijk van niet en verbindt in een flits twee verschillende “lijnen” aan elkaar. Men pakt het begin van de ene profetie, gaat verder met het einde van een geheel andere profetie en besluit met begrippen uit de eerste profetie. Het WTG maakt zo in feite een nieuwe profetie. Een vorm van “creatief winkelen”, die de zaak zeer onduidelijk maakt en uiteraard geheel onterecht is.

Er wordt in deze profetie voorzegd dat God Zelf het koninkrijk voor een bepaalde tijd (7 tijden) van Nebukadnezar (Babel) af zou nemen om het daarna weer terug te geven. De eerste vervulling daarvan wordt beschreven in Daniël 4. Nebukadnezar en Babel zijn daarbij de hoofdpersonen. Hem (Nebukadnezar en daarmee Babel) werd de koninklijke waardigheid en luister gedurende 7 tijden afgenomen. Na zijn erkenning van de almacht van God kreeg hij die weer terug. En dat staat model voor een veel latere vervulling van deze profetie. Nergens wordt er over gesproken dat in de loop van de tijd de “hoofdrolspeler” (Babel) in deze profetie zou wijzigen.

Aan het eind van het bijbelboek Openbaring (de finale die nog komen moet) blijkt Babel (Babylon in het Grieks) weer actief te zijn. Na een lange periode is de stad – en waar die voor staat – weer terug op het wereldtoneel in een heersende positie, met toestemming van God Zelf. Precies zoals voorzegd is en eerder afgebeeld is door Nebukadnezar. Het “koninkrijk in de geslachtslijn van koning David” komt ook nu weer niet aan de orde in deze profetie aan Babel. Wel in andere profetieën – en ook in relatie met Babel – maar zeker niet in deze profetie.

Jaartallen aan “samengestelde profetie”

De “switch” (profetie Nebukadnezar als koning van Babel / profetie over de Here Jezus Christus als koning, zetelend in Jeruzalem) die gemaakt wordt, komt derhalve puur voor rekening van het WTG. Het wordt echter gepresenteerd als “waarheid”, maar dan wel zonder enige deugdelijke Schriftverklaring. Door er jaartallen aan te hangen komt men uit op het jaar 1914 als het einde van deze “samengestelde” profetie, die in 607 v.C. begonnen zou zijn. Toen zou Jeruzalem vernietigd zijn. Dat is echter goed aantoonbaar niet zo. Jeruzalem werd toen slechts onderworpen (schatplichtig) aan Babel, verder veranderde er niet veel. In -598 volgde een nieuwe belegering en wegvoering van een flink aantal ballingen en goederen. Pas in -587 (20 jaar later) werd de stad veroverd en de tempel verwoest.

Het WTG is de enige organisatie op de wereld die hardnekkig vasthoudt aan de vernietiging van Jeruzalem in -607. Dat moet ook wel, want ze hebben het gekoppeld (2520 jaar later) aan 1914. Ze kunnen niet meer zomaar terug naar een andere datum of verklaring. Dit zou het einde van de doctrine rondom 1914 betekenen. Het weghalen van 1914 laat alle legitimiteit van de organisatie verdwijnen. Uiteindelijk zal het wachttorengenootschap hiervoor toch met een oplossing moeten komen, want houdbaar is de 1914-doctrine niet. Het WTG moet dat doen zonder dat het gezichtsverlies lijdt of zichzelf neerzet als valse profeet. Geen eenvoudige opgave, maar helaas denk ik ook dat dan het overgrote deel van de JG de nieuwe leer van dat moment wederom als zoete koek zal slikken.

De lering over 1914 is overigens al vaker aangepast aan de ontwikkelingen. In 1995 werd de leerstelling dat het geslacht dat gebeurtenissen van 1914 meegemaakt had ook de belofte van de nieuwe wereld zou meemaken, losgelaten. Kennelijk ook zonder morren. Wat al die jaren zo vurig werd verkondigd was kennelijk ineens niet belangrijk meer.

Min 607, 2520 jaar en 1914

Dit zegt het eerder aangehaalde stukje tekst:

na een periode van 2520 jaar, die in 607 v.G.T. begon. Met de installatie van Jezus Christus als hemelse Koning in het jaar 1914 brak er een nieuwe periode aan waarin Gods soevereiniteit over onze aardbol zich zou laten gelden.

Het eerste jaar van Nebukadnezar zou het eerste jaar van de periode van 2520 jaar zijn, dat het koninkrijk van Israël afgenomen zou zijn, volgens het WTG. In 1914 – het begin van de eerste wereldoorlog – zou deze tijd besloten worden met het herstel van de heerschappij van Israël, via Koning Jezus Christus, onzichtbaar (in de hemel) geïnstalleerd tot Koning. Als je niet goed oplet, accepteer je deze constructie. Maar nogmaals: De profetie over die 2520 jaar geldt voor Babel en niet voor Israël. (zie ook artikel “Nebukadnezar en Babel in Daniël 4)

Het begin van die 2520 jaar was zeker niet in -607, want toen begon juist de macht van Babel. Pas veel later, in -482, werd de macht van Babel afgenomen. Conform de profetie in de droom van Nebukadnezar was Babel vanaf dat moment niet meer de hoofdstad van het Perzische rijk en dat voor een periode van 2520 jaar.

De geheel eigen samenvoeging door het WTG van twee aparte profetieën is niet terecht en daarmee is 1914 als “wettelijke” basis voor het WTG, de JG en alles wat daarbij hoort onzinnig. De organisatie van Jehovah’s Getuigen is niet Gods organisatie. Claimen dat dit wel zo is, is blasfemie wat mij betreft.

Herhaling van dogma’s wachttorengenootschap

Het WTG herhaalt vaak haar eigen dogma’s om ze volledig geaccepteerd te krijgen. Omdat ze kennelijk ook wel weten dat bijna geen enkele JG het onderwerp 1914 goed kan uitleggen, hebben ze in de Wachttoren (1-10-2014) een mogelijk modelgesprek gepubliceerd. Dit moet de JG aan de deur helpen als iemand naar dit onderwerp vraagt (maar wie doet dat nog?). Van “goed uitleggen” is geen sprake, het is weer zeer incompleet. Wie weet hoe het zit, prikt zo door de redenatie heen.

Ook in deze uitleg wordt het begin van de profetie aan Nebukadnezar “vloeiend” gekoppeld aan een geheel ander einde; in dit geval de “onderbreking van Gods bestuur”. De eerste vervulling betrof – volgens het WTG – het bestuur van koning Nebukadnezar en de tweede vervulling (van dezelfde profetie) is ineens overgegaan op Gods Koninkrijk:

Kort gezegd heeft deze profetie twee vervullingen. De eerste vervulling vond plaats toen het bestuur van koning Nebukadnezar werd onderbroken. De tweede vervulling had te maken met een onderbreking van Gods bestuur. Het is dus de tweede vervulling die met Gods Koninkrijk te maken heeft. (Bron: website jw.org)

Kromme redeneringen door Jehovah’s Getuigen

Lees zelf het hele artikel met daarin de kromme redeneringen en zie hoe de JG geleerd wordt iemand sluw mee te nemen in de eigen leringen. Zoals in deze stukjes:

Maak je geen zorgen, het heeft bij mij ook wel even geduurd voordat ik het begreep. Maar ik hoop dat het nu wel duidelijk voor je is dat Jehovah’s Getuigen hun leringen over het Koninkrijk op de Bijbel baseren.

Hier staat dat de JG hun leringen op de Bijbel baseren. Wie niet kijkt of dit inderdaad zo is, neemt het voor waar aan en dat heeft gevolgen voor de manier waarop de informatie van de JG beoordeeld wordt. De lezer is in de val gelopen…

… Zoals ik al zei is dit best veel informatie in één keer. Waarschijnlijk heb je nog steeds wel wat vragen. We hebben bijvoorbeeld vastgesteld dat de zeven tijden verband houden met Gods Koninkrijk, en dat ze begonnen in 607 v.Chr…

“We” hebben niks vastgesteld. Alleen de JG in dit tweegesprek heeft dit gedaan en door “we” te gebruiken, neemt hij de ander mee. Hij maakt hem deelgenoot van selectief teksten aan elkaar koppelen en weglaten wat niet in het straatje past. Laat dat niet gebeuren, want de leringen van het WTG, verkondigd door de Jehovah’s Getuigen, zijn onbijbels. Het is gewoonweg niet waar!

Vergeet daarbij niet dat de profetie over de “zeven tijden” (2520 jaar) over Babel gaat en niet over de onderbreking van Gods bestuur, zoals het WTG maar blijft verkondigen.


Extra: Tijden der heidenen

Het WTG leert dat de 2520 jaar ook de periode is van de in de Bijbel genoemde “tijden der heidenen”. Daarmee wordt bedoeld dat deze wereld gedurende deze periode niet vanuit Jeruzalem geregeerd zou worden, nadat de heerschappij in -607 van het letterlijk Jeruzalem afgenomen was. Het is een periode dat Jeruzalem “vertreden” zou worden. De oprichter van de JG – Charles T. Russell – leerde dat het letterlijke Jeruzalem aan het einde van die 2520 jaar niet meer vertreden zou worden. Dit was één van zijn 7 voorspellingen; later gekoppeld aan 1914. Russel verwachtte een in ere hersteld Jeruzalem op aarde, met Christus als Koning.

Dat gebeurde echter niet, maar toch houdt het WTG nog steeds vast aan de lering dat er in 1914 – na 2520 jaar – een einde was gekomen aan “het vertreden van Jeruzalem” en aan de “tijden der heidenen” (de macht in handen van de heidenen). Ze maken er tegenwoordig maar een hemels Jeruzalem van, want ze weten ook wel dat het letterlijke Jeruzalem (waarover de Bijbel spreekt) nog steeds door de heidenen vertreden wordt. Ook deze profetie heeft zijn definitieve vervulling nog niet gehad.

Meer over 1914 op deze website.


min 607, 2520 jaar en 1914

607, 2520 jaar en 1914

9 Reacties

 1. egbert 02/03/2018
 2. Frits van Pelt 30/01/2018
 3. Theo Kainos 25/07/2015
  • Anne 16/06/2023
   • Wachttorenkijker 16/06/2023
   • dr.ing.johan 11/01/2024
 4. Wachttorenkijker 27/08/2014
 5. John van Beem 27/08/2014

Geef een reactie

Translate »