Tag: Jehovah Jezus Christus

Verschil tussen Jehovah’s Getuigen en christendom

Verschil tussen Jehovah’s Getuigen en christendom. Men vraagt mij wel eens om heel kort aan te geven wat in de leer van de organisatie van de Jehovah’s Getuigen (JG), het Wachttorengenootschap (WTG), hét onderscheidende verschil is, in vergelijking met het christendom. Dat is wat mij betreft: Het WTG leert dat de Here Jezus Christus NIET de ware God is.  Bij de Jehovah’s Getuigen is Jehovah de onzienlijke God, de Vader, de Schepper.  Jezus Christus is bij de JG het eerste schepsel (in “biologische” zin) van Jehovah en “via” hem zijn alle “andere” dingen gemaakt. (Kolossenzen 1 : 16-18 in de Nieuwe

Het Lam Gods is …

Het Lam Gods is … Die invulling is zeer eenvoudig: de Here Jezus Christus. Zelfs het wachttorengenootschap (WTG) weet dat Christus het Lam, oftewel het Lam Gods is. De woorden Gods, opgeschreven door Johannes in Johannes 1 : 29 en 36 zijn niet mis te verstaan: Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Ziet, het Lam Gods! Het Lam Gods neemt de zonde weg In vers 29 wordt er nog wat extra informatie gegeven over wat “het Lam

1 Korinthe 15 : 27, 28 en 24

1 Korinthe 15 : 27, 28 en 24. Wie met een Jehovah Getuige (JG) spreekt over het onomstotelijk Bijbelse feit dat de Heere Jezus Christus God is, de Schepper van hemelen en aarde, wordt altijd geconfronteerd met een aantal tegenwerpingen. Het wachttorengenootschap (WTG) heeft de JG op een verkeerd spoor gezet. Daarna is die dwaalleer er muurvast en continu ingehamerd. Wie de onbijbelse leringen weer “los wil bikken”, kan geholpen worden door de artikelen op deze website over “Jehovah en Jezus Christus”. 1 Korinthe 15 : 27, 28 en 24 In die reeks artikelen mag een bespreking van 1 Korinthe

Paulus verkondigde de Here Jezus Christus!

Paulus verkondigde de Here Jezus Christus! Wie verkondigde Paulus? Welke Naam heeft Paulus voor ogen, als hij in Athene is en zegt: Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDEN GOD. Dezen dan, Dien gij niet kennende dient, verkondig ik ulieden. Paulus op de Aeropagus in Athene Wie is de “Deze”, de voor de Grieken “onbekende God”, die Paulus verkondigt? Niet alleen op de Areopagus in Athene, maar gedurende heel zijn bediening, nádat hij door de Here Jezus Christus persoonlijk is aangesteld tot apostel. Tot “gezondene, die

Staat de Naam Jehovah in Jakobus?

Staat de Naam Jehovah in Jakobus? In de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) van de Jehovah’s Getuigen (JG) wel. Het wachttorengenootschap (WTG) heeft het daar in geplaatst. De Naam Jehovah staat niet in de oorspronkelijke teksten en daarom vind je het ook niet in andere vertalingen. Kurios in de brontekst van de Nieuwe Wereldvertaling Laten we alle verzen in Jakobus, waar het Griekse grondwoord “Kurios” staat, óók in de WTG-uitgave “Kingdom Interlinear Translation” (KIT), eens bekijken. In de brontekst van de NWT staat steeds “Kurios”, nooit Jehovah, te beginnen met Jakobus 1 : 1:  θεοῦ of God καὶ and κυρίου of Lord

Jezus de eerste schepping van God?

Is Jezus de eerste schepping van God? Is de leerstelling van het wachttorengenootschap (WTG) over Openbaring 3 : 14, dat Jezus de eerstgeborene of eerste schepping van God is, correct? Op het internetplatform Reddit (sub: exJW) kwam ik dit bericht tegen. Een inhoudelijke verhandeling n.a.v. Openbaring 3 : 14. Ik was blij verrast en daarom heb ik het als basis gebruikt voor dit artikel. Waarbij ik het e.e.a. aangepast, geschrapt, aangevuld en – naar mijn mening – verduidelijkt heb. Het is daarmee wel anders geworden dan het origineel, maar door het zo te doen, spreek ik mijn waardering uit voor

Jehovah God in Openbaring 1?

Jehovah God in Openbaring 1? In Openbaring 1 : 8 in de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) van Jehovah’s Getuigen staat iets anders dan in alle andere bijbelvertalingen. De vraag is of er “zegt Jehovah God” staat, of dat er “zegt de Heer(e) God” staat. Openbaring 1 : 1 NWT: Een openbaring door Jezus Christus… SV: De openbaring van Jezus Christus… In Openbaring 1 : 1 wordt ons volgens de Statenvertaling direct meegedeeld dat dit het boek over dé openbaring (aan het licht brengen; onthullen) ván Jezus Christus is. Dan weet de lezer direct, vanaf de eerste woorden, Wie de Hoofdpersoon in wat

Jehovah bezoekt Abraham

Jehovah bezoekt Abraham. De geschiedenis in Genesis 18, dat Jehovah op bezoek gaat bij Abraham en met hem eet en spreekt, is een goed voorbeeld van welk een leerstellige puinhoop er ontstaat als men niet simpel gelooft wat er staat. Dit is van toepassing op het wachttorengenootschap (WTG), de leermeester van de Jehovah’s Getuigen (JG). Wat had het WTG dan moeten geloven i.v.m. Genesis 18? Heel simpel: Jehovah bezoekt Abraham. Zo staat het geschreven. Accepteer het dan ook! Jehovah is namelijk het uitgedrukte Beeld Gods. God (in al Zijn Heerlijkheid) kunnen wij als mensen niet zien (o.a. Johannes 1 :

Laat ons mensen maken

Laat ons mensen maken. Of zoals het in de Nieuwe Wereldvertaling (NWT), de “bijbel” van de Jehovah’s Getuigen (JG) staat: “laten wij de mens maken”. In het artikel “Wat zegt de Bijbel over God en Jezus?” op de website van de Jehovah’s Getuigen, gaat het wachttorengenootschap (WTG) in op Genesis 1 : 26-28. Verzen die zowel in leer van bekende kerken, als ook in het geval van de Jehovah’s Getuigen, maar slecht begrepen worden. Wat er in de vertaling staat, wordt door beide “partijen” gebruikt om hun leer omtrent de Godheid, omtrent Jehovah en Jezus, te “bewijzen”. De “drie-eenheidsleer” versus

Wie is de Redder?

Wie is de Redder? Als je netjes leest wat de Bijbel zegt over het Wezen Gods, dat wij kennen als “het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid” (Hebreeën 1), dan levert dat een duidelijk bewijs dat de Here Jezus Christus, onze God en Zaligmaker is. Of zoals Jehovah’s Getuigen het noemen: “Redder”. De Apostel Paulus schrijft bijvoorbeeld in Titus 3 : 4-6: Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid,

De Vader is groter dan ik – Johannes 14

De Vader is groter dan ik – Johannes 14. Misschien is het spreken met Jehovah’s Getuigen over de Godheid, over de Here Jezus Christus, wel het moeilijkste wat er is. Niet voor niets staan op deze website heel wat artikelen die direct of wat minder direct over dit thema handelen. Niet zelden leidt het tot hevige verontwaardiging, waarbij direct “de verdediging” wordt opgetrokken. Met “materiaal” dat ingebracht is door het wachttorengenootschap (WTG) en als absolute waarheid wordt beschouwd. Vaak wordt Genesis 1 : 26 genoemd: En God zeide: “Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat

Jehova Getuigen loochenen de Zoon!

Jehova Getuigen loochenen de Zoon! Nu kan ik mij heel goed voorstellen dat (aankomend) Jehovah’s Getuigen (JG) die dit lezen, meteen denken of roepen dat dit niet zo is. Dat ik onwaarheid verkondig, als ik dit zo opschrijf. Ik heb begrip voor die eerste reactie, omdat ik nog niet heb kunnen uitleggen waarom ik deze uitspraak doe. Dat ga ik nu doen. Wat ik niet gezegd heb Als ik zeg “Jehova Getuigen loochenen de Zoon”, dan is het eerst nodig om vast te stellen wat ik níet gezegd heb. En dat is: dat Jehovah’s Getuigen niet in de Zoon van

Wie is dé Vader in de Bijbel?

Wie is dé Vader in de Bijbel? Wie is in déze tijd dé Vader? Dat ligt er maar aan aan wie je het vraagt. Als je het aan mij vraagt, is het antwoord: de Here Jezus Christus. Als je het aan een Jehovah Getuige (JG) vraagt, dan is het antwoord: “Dat is Jehovah”. Dat is er zo ingehamerd in al die lectuur en tijdens die vele uren vergadering in de koninkrijkszaal, op congressen en kringvergaderingen. Het komt echt veel voor in hun lectuur. Zoek er maar eens op via de zoekopdracht “Vader Jehovah” op de website wol.jw.org. Maar nog meer

Twee-eenheid bij Jehovah’s Getuigen

Twee-eenheid bij Jehovah’s Getuigen. De Jehovah’s Getuigen strijden tegen de leer van de drie-eenheid. Dat is niet zo moeilijk, want deze oude en zeer hardnekkige kerkelijke leer komt in de Bijbel niet voor. (Zie artikel “De leer van de drie-eenheid op de website van Vlichthus.) Succes verzekerd dus, wat men vervolgens luidkeels verkondigd. Kijk eens hoe fout de “christenheid” is, want zo noemt men alle religies, uitgezonderd zichzelf natuurlijk. Ze (ver)oordelen, nemen anderen de maat. Dat kan, want als men zegt dat de drie-eenheidsleer fout is, hebben ze gelijk. Maar daar blijft het niet bij, wat het wachttorengenootschap (WTG) betreft.

Jehovah of Jezus in brieven Petrus?

Jehovah of Jezus in brieven Petrus? In de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) komt in 1 en 2 Petrus de Naam Jehovah voor, als vertaling van het Griekse woord “Kurios”. Maar dat is niet in alle gevallen zo. Alleen waar dat volgens het wachttorengenootschap (WTG) mogelijk is. Waar dat niet het geval is, staat is het woord “Heer” de vertaling van “Kurios”. De vraag is of het “herstellen” van de Naam Jehovah door de Jehovah’s Getuigen (JG) correct is? Mijn antwoord is: nee, zeker niet! De twee brieven van de Apostel Petrus beginnen allebei met: “Petrus, een apostel van Jezus Christus, …”

1 Korinthe 12 Jezus de Heere

1 Korinthe 12 Jezus de Heere. In het artikel “Jehovah en Jezus is 1!” wordt uiteengezet dat de Naam Jehovah geërfd is door Jezus van Nazareth. Bij Zijn opstanding ontving Hij rechtmatig deze hoogste Naam, tezamen met de titel “Christus” (Messias in het Hebreeuws). Sindsdien is de volledige Naam van het “uitgedrukte Beeld Gods” (Hebreeën 1): Here (Jehovah) Jezus Christus. Gelovigen in Christus hebben uiteraard geen enkele moeite om deze Naam te gebruiken en om te erkennen dat dit de hoogste Naam is, die ons gegeven is. Dat er geen andere naam is dan deze, weten zij en daar handelen

Jehovah en Jezus is 1!

Jehovah en Jezus. Toen ik stopte bij de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) zat de leer van het wachttorengenootschap er nog stevig in, hoewel ik echt wel wist dat het niet klopte. Maar toen nog niet precies hoe en wat. Ik zei toen ook tegen mijzelf en mijn omgeving: “Ik weet niet meer hoe het zit, maar ik gooi niet alles aan de kant. Ik geloof in Jehovah God én in Jezus Christus en nou wil ik weten hoe het precies in elkaar steekt. Ik begin helemaal opnieuw. Zet aan de kant wat ik allemaal eerder geleerd heb en zie

Die was en die is en die komt bij Jehovah’s Getuigen

Die was en die is en die komt, is onderdeel van Openbaring 4 : 8-11 in de Nieuwe Wereldvertaling (NWT), editie 2017, de grijze uitvoering. Deze uitdrukking komt nog een paar keer voor in Openbaring. De vragen zijn dan: Wie is het “die was en die is en die komt”, volgens het wachttorengenootschap (WTG)? En Wie is het volgens de Bijbel? Voor wie snel klaar wil zijn: De Jehovah’s Getuigen zeggen: die was en die is en die komt, is Jehovah. Wedergeboren christenen zeggen wat de Bijbel laat zien: dat is de Heere Jezus Christus, de Opgestane dus. Wie meer

Jezus is God in The Finished Mystery

Jezus is God in The Finished Mystery. Normaal gesproken zouden we niet zo snel aandacht schenken aan het meer dan 100 jaar oude boek “The Finished Mystery”. Het is grotendeels geschreven door (en onder redactie van) Charles Taze Russel en in 1918, na het overlijden van Russel in 1916, is het laatste deel afgemaakt door J.F. Rutherford, de echte oprichter van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Er staat zoveel vreemds in, dat er gewoonweg niet aan te beginnen is. Nodig is het ook niet, want een ieder ziet zelf wel dat dit boek, dat vooral van leer trekt tegen de religies

Christus is God Zelf in Nieuwe Wereldvertaling

Christus is God Zelf in Nieuwe Wereldvertaling. Het wachttorengenootschap heeft er een dogma van gemaakt dat Christus níet God is. Het Nieuwe Testament van de Bijbel laat veelvuldig zien dat de Here Jezus Christus wel God is. Hij is het uitgedrukte Beeld Gods, volgens Hebreeën 1, en dus God Zelf. Paulus leert dit vaak en ook in de brief aan Titus schrijft hij onomwonden op dat Christus God is. Het WTG moest dit gedeelte wel aanpassen om het in hun leer te laten vallen. Uit de Statenvertaling blijkt dat Jezus Christus onze Zaligmaker is. Paulus noemt Hem daar ook “God

Michaël geschapen aartsengel bij Jehovah’s Getuigen

Volgens hun leer is Jezus Michaël geschapen Aartsengel bij Jehovah’s Getuigen. Dat is o.a. te lezen op hun website wol.jw.org. In dat artikel wordt ondermeer gezegd dat: WTG: De aanwijzingen in de Schrift geven te kennen dat de naam Michaël betrekking had op Gods Zoon voordat hij de hemel verliet om Jezus Christus te worden, en ook na zijn terugkeer. Wie niet oplet, denkt dat de bovenstaande zin waar is. Als je dit accepteert word je soepeltjes verder meegenomen in de leer en redeneringswijze van het wachttorengenootschap (WTG). Maar dat leidt tot niks; het is nergens op gestoeld. Nergens in

Uw troon, o God bij Jehova Getuigen

Uw troon, o God. Hebreeën 1 bij Jehovah’s Getuigen staat hoog op het “lijstje” met duidelijk aan de eigen leer van de Jehovah’s Getuigen aangepaste bijbelteksten. Uit dit Schriftgedeelte (directe aanhaling uit Psalm 45 : 7, 8) blijkt o.a. de Godheid van de opgestane Here Jezus Christus (dus níet van Jezus op aarde) en daar geloven het wachttorengenootschap (WTG) en haar volgelingen, de Jehovah’s Getuigen, nu eenmaal niet in. Daarmee hebben ze een probleem, want de Bijbel leert dit wel degelijk. En dus moet er aan die gedeelten in de Bijbel “gesleuteld” worden. Dat doet men dan ook in de

Vragen aan Jehovah’s Getuigen

Vragen aan Jehovah’s Getuigen. “Onderzoek alle dingen en behoud het goede”, is een Bijbels principe. Handelingen 17 zegt: En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea; welke, daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden; En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren. Daar mag ik dan toch wel aan appelleren bij Jehovah’s Getuigen (JG) die deze website bezoeken? Wat ik overigens wel bewonderenswaardig vindt, want deze website staat nu eenmaal niet op het lijstje

Johannes 1 bij Jehovah Getuigen

Het voortdurend blijven ontkennen dat de Here Jezus Christus God is, stelt het wachttorengenootschap (WTG) voor de uitdaging om dat op heel veel plaatsen in het Nieuwe Testament weg te redeneren. Daarvoor hebben ze een eigen bijbel gemaakt, de Nieuwe Wereldvertaling, (New World Translation of the Holy Scriptures). Daarvan is in 2013 een revisie gekomen, maar beter is het niet geworden. Eerder slechter, zo blijkt bijvoorbeeld uit de vertaling van Kolossenzen 1. Johannes 1 bij Jehovah Getuigen Eén van de in het oog springende schriftgedeelten, vaak door tegenstanders van Jehovah’s Getuigen aangehaald, is Johannes 1. De vertalers van het WTG weten een

Zondigen tegen de Heilige Geest bij Jehova Getuigen

Zondigen tegen de Heilige Geest. Ook dat onderwerp is bij Jehova Getuigen helaas weer een groot voorbeeld van onbegrip over Gods Woord. Het wachttorengenootschap (WTG) weet niet wat dit betekent, wat gezien de rest van de leerstellingen niet verwonderlijk is. Men weet bijvoorbeeld niet Wie de “Zoon des mensen” is. Het ontgaat hen dat de Here Jezus de Zoon (= erfgenaam) van Adam (= de mens) is. 1 Korinthe 15 : 45 en 47 zegt: Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest. De eerste mens is uit de aarde,

Translate »