Uw troon, o God bij Jehova Getuigen

Uw troon, o God. Hebreeën 1 bij Jehovah’s Getuigen staat hoog op het “lijstje” met duidelijk aan de eigen leer van de Jehovah’s Getuigen aangepaste bijbelteksten. Uit dit Schriftgedeelte (directe aanhaling uit Psalm 45 : 7, 8) blijkt o.a. de Godheid van de opgestane Here Jezus Christus (dus níet van Jezus op aarde) en daar geloven het wachttorengenootschap (WTG) en haar volgelingen, de Jehovah’s Getuigen, nu eenmaal niet in. Daarmee hebben ze een probleem, want de Bijbel leert dit wel degelijk. En dus moet er aan die gedeelten in de Bijbel “gesleuteld” worden. Dat doet men dan ook in de Nieuwe Wereldvertaling.

Uw troon, o God

Allereerst wat er staat in de als autoriteit erkende Statenvertaling. We pakken de eerste 10 verzen:

God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;
Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen;
Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geerfd heeft.
Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn?
En als Hij wederom de Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat alle engelen Gods Hem aanbidden.
En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn engelen maakt geesten, en Zijn dienaars een vlam des vuurs.
Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter Uws koninkrijks is een rechte schepter.
Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw medegenoten.
En: Gij, Heere! hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken Uwer handen;

Wat staat hier allemaal?

 1. God spreekt tot ons door de Zoon, de Erfgenaam (van Wie? Een Erfgenaam betekent dat er een Erflater is en was).
 2. Die Zoon is de “Bouwer” (= “Ben”; Zoon, in het Hebreeuws) die ook de wereld gemaakt heeft. (Komt overeen met punt 12.)
 3. Die Zoon is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, het uitgedrukte Beeld Gods dus.
 4. Die Zoon draagt álle dingen in Zijn kracht.
 5. Die Zoon heeft in Zichzelf ons van zonden gereinigd.
 6. Die Zoon heeft de hoogste Naam (o.a. Handelingen 4  en Filippenzen 2) geërfd. Van Wie? Van Jehovah (Hebreeën 9) Er is dus geen hogere Naam!
 7. God zegt: Gij zijt mijn Zoon, mijn Erfgenaam.
 8. Die Zoon (Erfgenaam) is “heden” gegenereerd. Aangesteld dus, het is geen biologie. Wanneer? Met Zijn opstanding (Handelingen 2, 4 en 13 / Psalm 2).
 9. Die Zoon, de Eerste qua positie – het gaat weer niet over biologie – zou aanbeden worden, omdat Hij God is. Alleen de Ware God zou aanbeden worden.
 10. God zegt tot die Zoon: Uw troon, o God.
 11. God heeft U, o God (de Zoon) gezalfd.
 12. Die Zoon wordt aangesproken met “Gij Heere (Gr. Kurios) hebt … rechtvaardigheid liefgehad… in den beginne de aarde gegrond en de hemelen gemaakt”. (Komt overeen met punt 2.)

Het lijkt mij eenvoudig vast te stellen dat de Zoon centraal staat in deze Bijbelverzen. Er wordt veel over Hem gezegd en dus ook dat Hij God is. God is de Zoon, hier in Hebreeën. De Zoon is God, op dit punt in Gods Heilsplan, dus ná Zijn opstanding. Daar is volgens dit Schriftgedeelte, het geïnspireerde Woord Gods, toch geen enkel misverstand over?

Hebreeën 1 in de Nieuwe Wereldvertaling

Dat moeten de vertalers van de Nieuwe Wereldvertaling toch ook gedacht hebben? En toch moesten ze er wat mee. Zo kon het niet blijven staan. Ze zullen er toch wel mee geworsteld hebben? In ieder geval is dit het resultaat. De gedeelten die ik bruin gemaakt heb, wijken ook zodanig af van de Statenvertalingtekst dat er iets anders komt te staan. Ook daar heeft men dan een bedoeling mee. Let ook op het gebruik van kleine letters als het gaat om de Zoon, maar ook om de Vader. Het wachttorengenootschap maakt van Jehovah en Jezus biologie en dat is terug te vinden in de vertaling. Men weet dus niet wat in de Bijbel begrippen als Vader en Zoon in hoogste instantie betekenen.

Lang geleden sprak God bij veel gelegenheden en op veel manieren tot onze voorvaders via de profeten.
Maar nu, aan het eind van deze dagen, heeft hij tot ons gesproken via zijn Zoon, die hij heeft aangesteld als erfgenaam van alle dingen en via wie hij de samenstelsels van dingen heeft gemaakt.
Hij is de weerspiegeling van Gods glorie en zijn volmaakte evenbeeld, en door zijn krachtige woord houdt hij alle dingen in stand. Nadat hij ons van onze zonden had gereinigd, (ik mis “door Zichzelven”) heeft hij plaatsgenomen aan de rechterhand van de Majesteit hoog daarboven.
Hij is dus beter geworden dan de engelen in die mate dat hij een naam heeft geërfd die hun naam overtreft.
Tegen wie van de engelen heeft God bijvoorbeeld ooit gezegd: ‘Jij bent mijn zoon, vandaag ben ik je vader geworden’?
Of: ‘Ik zal zijn vader worden, en hij zal mijn zoon worden’? Maar als hij zijn Eerstgeborene de bewoonde aarde weer binnenleidt, zegt hij: ‘En al Gods engelen moeten hem eer bewijzen.’
Over de engelen zegt hij: ‘Hij maakt zijn engelen geesten en zijn dienaren een vlammend vuur.’ Maar over de Zoon zegt hij: ‘God is je troon, voor altijd en eeuwig, en de scepter van je Koninkrijk is de scepter van recht.
Je hebt rechtvaardigheid liefgehad en wetteloosheid gehaat. Daarom heeft God, jouw God, je gezalfd met de olie van vreugde, meer dan je metgezellen.’
En: ‘In het begin, o Heer, hebt u de fundamenten gelegd van de aarde, en de hemel is het werk van uw handen.

Wachttorengenootschap vertaalt Hebreeën 1 verkeerd

Er staat veel bruin in dit kleine stukje. Het wijkt af van de Statenvertalingtekst. Er is iets mee. Ik kan lang niet op alles ingaan nu, dan wordt dit artikel te lang. Bestudeer zelf a.u.b. de verschillen. Bijvoorbeeld deze: “En al Gods engelen moeten hem eer bewijzen”, tegenover “En dat alle engelen Gods Hem aanbidden”. Meer daarover in dit artikel op deze website.

Wat is er in de Nieuwe Wereldvertaling geworden van “Uw troon, o God” uit Hebreeën 1 vers 8? Dat is in de NWT: “God is je troon.

Wat is er in de Nieuwe Wereldvertaling geworden van “daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd” uit Hebreeën 1 vers 8? Dat is in de NWT: “Daarom heeft God, jouw God, je gezalfd.

Het was te verwachten… Als de vertalers van het wachttorengenootschap Hebreeën 1 : 8, 9 hadden vertaald zoals alle vertalingen doen, had men hier waarschijnlijk vanuit eigen kring vragen over kunnen stellen. In alle andere betrouwbare vertalingen blijft het gegeven dat de Zoon God is volledig overeind, maar dus niet in de NWT. Om in het Nederlands te blijven:

Hebreeën 1 : 8, 9 in Het Boek (moderne vertaling):

Maar van zijn Zoon zegt Hij: ‘Uw troon, o God, staat tot in eeuwigheid vast, uw bewind is een rechtvaardig bewind.
U houdt van rechtvaardigheid en haat wetteloosheid. Daarom heeft uw God, o God, U met meer blijdschap overgoten dan iemand anders.’

Hebreeën 1 : 8, 9 in de Leidse Vertaling:

maar van den Zoon: Uw troon, o God, staat tot in alle eeuwigheid; de schepter van billijkheid is de schepter van zijn koningsschap;
gij hebt gerechtigheid liefgehad en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft, o God, uw God u met vreugdeolie boven uw genoten gezalfd.

Kijk alstublieft zelf deze teksten in andere vertalingen na en zie dat alleen de Nieuwe Wereldvertaling er iets geheel anders van maakt. Gewoon omdat men niet wil dat de volgelingen van het wachttorengenootschap dezelfde conclusie trekken als gelovigen in de Here Jezus Christus. Namelijk dat de Zoon ook God is. De enige Ware God dus, want daarvan is er maar Eén!

Nieuwe Wereldvertaling 2004 versus 2017

De Nederlandstalige versie van de New World Translation, die Jehovah’s Getuigen gebruiken is in 2017 gemoderniseerd. Het is er absoluut niet beter op geworden. Bijvoorbeeld als het gaat om de vertaling van 1 Kolossenzen 1 : 18. Ook wat betreft Hebreeën 1 is er verschil. Niet alleen is het U-gebruik vervangen door “jij”. Dat is toch nergens voor nodig? Dat past toch niet als we het over God hebben?

Nieuwe Wereldvertaling 2004: Maar met betrekking tot de Zoon: „God is uw troon in alle eeuwigheid, en [de] scepter van uw koninkrijk is de scepter van recht.

Nieuwe Wereldvertaling 2017: Maar over de Zoon zegt hij: ‘God is je troon, voor altijd en eeuwig, en de scepter van je Koninkrijk is de scepter van recht.”

“Voor altijd en eeuwig” in de 2017-versie toont aan dat men de betekenis in de Bijbel van het woord “eeuwig” niet goed kent. Hier betekent het niet altoos (altijd), hoewel dat natuurlijk wel zo is, maar dat hoeft er niet eens bijgezegd te worden als het gaat om door God Zelf gedane beloften omtrent Zijn Koninkrijk. Dat is namelijk voor altoos. Hier heeft “eeuwig” de betekenis “geldend voor iedereen”, “zich steeds verder uitstrekkend” en dat is onbepaald; er zijn geen grenzen aan. Ik hou het dus maar bij de Statenvertaling van Hebreeën 1 : 8:

Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter Uws koninkrijks is een rechte schepter.

Hebreeën 1 : 8 in de Kingdom Interlinear Translation (KIT)

De wachttorengenootschap-vertalers, die verantwoordelijk zijn voor de Nieuwe Wereldvertaling, baseren zich op de Griekse grondtekst, aangeleverd door Westcott & Hort. Die is te vinden in de uitgave “Kingdom Interlinear Translation”(KIT), maar niet meer te verkrijgen op papier. Op de Engelstalige website van wol.jw.org is die wel beschikbaar. Hierbij een plaatje van die tekst, waar onder het Grieks de Engelse vertaling staat. Daaruit hebben de JG-vertalers de NWT-versie gemaakt.

Uw troon, o God

In hun eigen grondtekst staat dus dit, achter elkaar:

Toward but the Son The throne of you the God into the age of the age, and the staff of the straightness staff of the kingdom of him.

Hebreeën 1 : 8 volgens de Textus Receptus, de tekst waar de Statenvertalingen en de King James Version op gebaseerd zijn, ziet er zo uit:

Jehovah in Hebreeën 1 vers 10

We zijn er nog niet, want Hebreeën 1 vers 10 moet nog behandeld worden. Daar is namelijk ook iets mee aan de hand in de Nieuwe Wereldvertaling, uitgegeven door het wachttorengenootschap. In de Statenvertaling staat:

“En: Gij, Heere! hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken Uwer handen”.

Daarmee is het een directe aanhaling uit het Oude Testament, namelijk Psalm 89 : 12: “De hemel is Uwe, ook is de aarde Uwe; de wereld en haar volheid, die hebt Gij gegrond”Van Wie is de aarde? Wie heeft die aarde “gegrond”, de fundamenten gelegd? Wie heeft de hemel gemaakt? In het Oude Testament, o.a. in Psalm 89, is dat God, Wiens naam op dat moment Jehovah is. Lees de Psalm maar na. In het Nieuwe Testament is dat de Zoon, volgens Hebreeën 1. Dat is Jezus, Die bij Zijn opstanding de naam Jehovah erfde en de titel Christus ontving. Oude Testament: Jehovah; Nieuwe Testament: Jehovah (Here) Jezus Christus. Niks moeilijks aan en conform de gehele Schrift. Zo gaat het heel vaak. Jehovah, het uitgedrukte Beeld Gods uit het Oude Testament, blijkt in het Nieuwe Testament de Here (Jehovah) Jezus Christus te zijn. De Zoon is onder het Nieuwe Verbond het “uitgedrukte Beeld Gods”, volgens Hebreeën. Maar dat is niet conform de leringen van het wachttorengenootschap…

Nieuwe Wereldvertaling en wel of niet vertalen Kurios met Jehovah

De vertalers van het wachttorengenootschap hadden het hier gebruikte Griekse woord “Kurios” kunnen/moeten vertalen met “Jehovah”. Dat doen ze op andere plaatsen in het NT, waar het hun uitkomt, namelijk wel. Ze gaan er prat op dat ze dit in 237 gevallen doen en zo de Naam Jehovah in het NT hersteld hebben. Waarom doen ze het hier niet? Het zou toch voor hen ook overduidelijk moeten zijn dat dit geciteerd wordt uit de Psalm waar het over Jehovah gaat. Waarom vertalen ze “Kurios” hier dan met “Heer”?

Het antwoord is eenvoudig, maar toch ook verbijsterend. Het komt hen niet goed uit, want uit het verband van Hebreeën 1 – en heel Hebreeën – is echt wel duidelijk dat het hier om de Zoon handelt. Die staat centraal. Maar op deze plaats de naam Jehovah invullen had onherroepelijk voor problemen gezorgd. Dat moet men geweten hebben en daarom heb ik geen enkele moeite om te stellen dat de vertalers van het WTG willens en wetens deze teksten aangepast hebben aan hun leer dat Jezus Christus niet God is, dus ook niet de opgestane Heer en Heiland. De Waarheid moet wijken voor eigenbelang. Voor eigengemaakte godsdienst en dat heet religie. De organisatie van Jehovah’s Getuigen laat via de vertaling van Hebreeën 1 zien dat men ook religie is. Waar men zo tegen tekeer gaat, daar hoort men zelf bij. Het oordeel dat de JG zo aanmatigend over religie uitspreken, spreken ze zo ook over zichzelf uit.


Jezus is Jehovah in de Nieuwe Wereldvertaling

Bekijk deze Engelstalige video (8,23 min.) waarbij de makers de Nieuwe Wereldvertaling van het wachttorengenootschap gebruiken om te laten zien dat Jezus Jehovah is.

Ook de hier aangehaalde verzen in Hebreeën 1 komen aan de orde en nog meer. Zelfs via de aan de eigen leer aangepaste bijbelvertaling van de Jehova Getuigen kan men weten dat Jezus Jehovah is. Of ze dat zelf door hebben?…, ik denk het niet, maar men zou dit wel accepteren (geloven), omdat de Bijbel (Gods Woord) dit leert. Daarna kan een ieder te weten komen hoe het dan precies zit. Maar dus eerst geloven en dán weten. Zo werkt het nu eenmaal met Gods Woord.

Wedergeboren en Heilige Geest

God vraagt ons in eerste instantie niet om het te begrijpen, maar om het te geloven. Daarmee worden wij wedergeboren tot kinderen Gods, tot leden van de Nieuwe Schepping in Christus. Pas vanaf dat moment doet de Heilige Geest Zijn werk in de gelovige en laat Hij hem of haar – die het weten wil – uit heel de Schrift zien wat er te begrijpen is van wat men gelooft.

Ik kan u verzekeren dat achteraf het door het WTG zo ingewikkeld gemaakte thema, zeer eenvoudig blijkt te zijn. Als we maar blijven geloven in alleen dat wat God gesproken heeft.


Uw troon, o God – Hebreeën 1 vers 8

Uw troon, o God – Hebreeën 1 vers 8

Een reactie

 1. Frits van Pelt 24/03/2018

Geef een reactie

Translate »