Wie is de Redder?

Wie is de Redder? Als je netjes leest wat de Bijbel zegt over het Wezen Gods, dat wij kennen als “het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid” (Hebreeën 1), dan levert dat een duidelijk bewijs dat de Here Jezus Christus, onze God en Zaligmaker is. Of zoals Jehovah’s Getuigen het noemen: “Redder”. De Apostel Paulus schrijft bijvoorbeeld in Titus 3 : 4-6:

Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is,
Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;

Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;

Titus 3 : 4-6 in de Nieuwe Wereldvertaling

“Denwelken” uit vers 6 spreekt over de goedertierenheid van “God, onze Zaligmaker” in vers 4 en “Hij” in vers 5. Die goedheid (gegeven aan wie wedergeboren is, zegt vers 5) heeft Hij (God onze Zaligmaker), over ons uitgegoten door “Jezus Christus, onzen Zaligmaker”. Dat wil het wachttorengenootschap uiteraard niet weten en daarom staat er dit in de NWT:

Maar toen de goedheid van God, onze Redder, en zijn liefde voor de mensen werden geopenbaard
(niet dankzij onze rechtvaardige daden maar dankzij zijn eigen barmhartigheid), heeft hij ons gered door het bad dat ons tot leven bracht en door ons nieuw te maken met heilige geest.
Hij heeft die geest via Jezus Christus, onze Redder, overvloedig op ons uitgestort,

Ik hoop dat het duidelijk is dat er wat anders in de NWT staat dan in de Statenvertaling (SV). Het woord wedergeboorte (Grieks: “paliggenesia”) is weg. “… door het bad der wedergeboorte …“, is geworden tot: “… het bad dat ons tot leven bracht…” Dat is in ieder geval een stuk minder duidelijk dan het in de Bijbel genoemde “wedergeboren” en “wedergeboorte”. Niet vreemd, want het WTG ontkent dat de “gewone JG” wedergeboren is en dient te zijn

Interessant is ook dat het woordje “geest” niet in de grondtekst van de NWT staat. Dat is in de 2017-versie (de grijze) van de Nieuwe Wereldvertaling niet meer te zien. In de vorige NWT (1984-2017) staat het tussen haakjes, waarbij ook opvalt dat in die versie “God” en “Redder” omgedraaid zijn. Ik weet niet waarom. Het stond er zo in vers 4 en 6:

Toen echter de goedheid en de liefde jegens de mens van onze Redder, God, openbaar werd gemaakt.
Deze [geest] heeft hij door bemiddeling van Jezus Christus, onze Redder, rijkelijk op ons uitgestort.

Toen had het WTG nog het fatsoen om aan te geven voor de lezer dat het woordje “geest” door de vertalers was ingevoegd. Dat fatsoen is inmiddels verdwenen. De huidige NWT-lezer, ook op internet, denkt dat het woordje “geest” echt in de Bijbel staat. Niet dus. Dat kan ook uiteraard niet, want, zoals uit de SV blijkt, staat er “denwelken”, wat terugslaat op “goedertienheid” uit vers 4 en “Hij” uit vers 5 en niet op “geest” uit vers 5.

God, onzen Zaligmaker (Redder), Jezus Christus onzen Zaligmaker (Redder)

In de SV staat, in eigen woorden, dat met het verschijnen van de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, Hij, Die ons zalig maakt, die goedertierenheid (die gestalte kreeg in de opgestane Here Jezus Christus) rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Niet over de oude mens, maar over de uit Geest wedergeboren Nieuwe Mens, die uiteraard ín Christus is en – via een andere beschrijving – “vernieuwd” wordt door de Heilige Geest. Dat is niemand minder dan de Here Jezus Christus Zelf, maar dan verborgen en dus niet zichtbaar. “Geest” (in het Grieks: pneuma) is in de Bijbel altijd de uitdrukking voor het onzienlijke.

In Christus ís en leeft de gelovige onder het Nieuwe Verbond. God ziet de oude mens (vlees en bloed; kinderen van Adam) niet, sinds het einde van het Oude Verbond. Dat werd opgeheven bij de “dood des Heeren”. De gelovige is en leeft alleen ín Christus, als lid van Zijn Lichaam. Hij is een Nieuwe Schepping geworden. Dat is een fundamenteel grote waarheid in het Nieuwe Testament. 

In de NWT ontbreekt dus het aanwijzend voornaamwoord “denwelken”. Men wil kennelijk het directe verband kwijt tussen “Jezus Christus onze Redder” en “de goedheid van God, onze Redder”. Daarom wordt er nu verwezen naar “die geest” uit vers 5. Dat moet dan voor de JG geen probleem opleveren, omdat de heilige geest bij Jehovah’s Getuigen alleen een “werkzame kracht” is. Die kun je wél uitstorten. In het denken van het WTG klopt het nu, maar daarvoor heeft men wel – heel gênant – dit vers moeten aanpassen. De Griekse grondtekst van deze verzen geeft daar geen enkele aanleiding toe.

Artikel wachttorengenootschap: Hoeveel redders hebt u?

In de NWT tekst staat tot nog wel steeds “God, onze Redder” en “Jezus Christus, onze Redder“. Zijn er dan twee “Redders” bij de Jehovah’s Getuigen? Dat zou in het geval van de WTG-uitleg kunnen, want het WTG leert dat Jezus Christus niet de Allerhoogste God is. Jehovah is dat, volgens het wachttorengenootschap. Jezus Christus is een “ander Wezen”, het eerste dat God geschapen heeft. Uiteraard leert de Bijbel dat niet. 

Volgens het wachttorengenootschap zijn er inderdaad twee Redders. Dat zegt ook dit artikel op de website wol.jw.org: “Wat is de zienswijze van de bijbel? Hoeveel redders hebt u?” Leuk is dat het artikel voor de oplettende lezer een aantal interessante dingen laat zien.

Door bemiddeling van zijn profeet Jesaja maakte de Almachtige bekend: „Ik — ik ben Jehovah, en buiten mij is er geen redder.” — Jes. 43:11.

Ach, zou het wachttorengenootschap alleen maar dit accepteren! Dan hadden we nu helemaal geen onzinnige discussie gehad over “twee Redders”. God is in Zijn Woord de Bijbel nooit onduidelijk. Hij zegt meer dan eens dat er maar één Redder is. Waarom er dan twee van maken? Dat is toch niets anders dan de keiharde ontkenning van wat God gesproken heeft? Als het wachttorengenootschap deze woorden van Jehovah Zelf serieus had genomen, dan hadden hun verwarrende verklaringen over “twee Redders” ons bespaard gebleven.

Titus 2 : 13 “den Groten God en onzen Redder Jezus Christus”

De meest opvallende is de WTG-verklaring over Titus 2 : 13, waar in de Statenvertaling staat:

Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker (NWT: Redder) Jezus Christus;

Waar het hier gaat, net zoals op talloze plaatsen in het Nieuwe Testament, om de Ene grote God, die onze Zaligmaker (Redder) is, Jezus Christus, heeft het wachttorengenootschap zich uitgeput in een breedvoerige redevoering om dit te ontkennen. Met het inroepen van “externe deskundigen”. Lees het a.u.b. zelf eens. Doe dat een aantal malen en probeer dan in eigen woorden samen te vatten wat er staat. Succes ermee…

Geen andere Naam gegeven voor redding

In het artikel “Hoeveel redders hebt u?” komen een aantal teksten aan bod die ik ook zou kunnen aanhalen bij het laten zien dat er maar één Redder is. Heel mooi dat het op deze website vaak geciteerde Handelingen 4 : 12 ook wordt aangehaald. Uitgeschreven zelfs:

Bovendien is er in niemand redding, want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen is gegeven, waardoor wij gered moeten worden.” 

Het gaat daar uiteraard over de Here Jezus Christus. Er is “géén andere Naam” dan Deze, betoogt de Apostel Petrus. Dat lezen de JG ook, maar vervolgens willen ze in de praktijk niet erkennen (niet geloven) dat er ook inderdaad, maar één Naam is, namelijk Here Jezus Christus. Men haalt dus een Bijbeltekst aan, die men zelf niet compleet gelooft. Dat is op z’n minst vreemd. Hun verklaring direct na de aanhaling van Handelingen 4 : 12 is namelijk deze:

Wanneer naar Jezus wordt verwezen als de Redder, betekent dit niet dat hij dezelfde is als Jehovah God. Stellig niet; zijn eigennaam „Jezus” verwijst al naar God als de bron van redding. Deze naam betekent „Jehovah is redding” en geeft dus de Vader de eer als de Redder naar wie zelfs de Zoon opzag.

Hoewel uit de eerste zin blijkt dat het WTG ook wel weet wat er geleerd wordt door anderen over dit vers, volgt een botte ontkenning van wat de Apostel Petrus leert en wat opgetekend is in notabene Gods Woord. Het komt van de Grote Auteur Zelf en toch gaat men er tegenin. Door dit te doen is het WTG zelfs blind geworden voor de betekenis van de Naam van Jezus. Ze ziet niet eens meer dat er staat “Jehovah is redding”. Het ligt er driedubbeldik bovenop en toch ziet men zelfs dit niet. Het dringt niet door dat zelfs in de Naam van Jezus uitgedrukt wordt dat Jehovah de Redder is. En dat Petrus zegt dat het “Redder zijn” toegeschreven dient te worden aan de Here Jezus Christus. Er is geen andere naam… Waarmee Petrus in ieder geval leert dat de Jehovah van het Oude Testament (Oude Verbond) geworden (gemaakt) is tot Here Jezus Christus in het Nieuwe Testament (Nieuwe Verbond).

Het wachttorengenootschap wil het niet weten

Het WTG laat het hier niet bij in dit artikel. Men doet er nog een schepje bovenop. Na weer wat bijbelteksten geciteerd te hebben, is de conclusie:

Dus zelfs in schriftplaatsen waarin melding wordt gemaakt van Jezus Christus, wordt God als de Redder geïdentificeerd.

En ook nu ontgaat hen weer geheel en al de clou, namelijk dat Jezus Christus God de Redder is. Ze willen het niet weten en daarom schrijven ze daarna nogmaals:

Het getuigenis van de bijbel in zijn geheel, maakt dus duidelijk dat er slechts één Redder is, namelijk Jehovah God. 

Voor een deel is dat waar, maar het is absoluut niet compleet. Het is een halve waarheid en daarmee een hele leugen. Volgens diverse Apostelen is de Redder (Zaligmaker) sinds de opstandingsdag: de Here Jezus Christus. Het WTG leert iets anders. U als lezer mag zelf kiezen wie u gelooft…

In de Bijbel gaat het niet om twee Zaligmakers (Redders)

De Bijbel spreekt niet over twee Zaligmakers (Redders), waarbij de Ene de “Opperredder” is en de andere een iets lagere redder zou zijn. Of waarbij de Ene Redder Jehovah, “door bemiddeling van” (hoe dat er ook mag uitzien…) Jezus Christus redding brengt. Op die manier leert de Bijbel het niet! Er was in het Oude Testament Eén Zaligmaker (Redder) aangekondigd. Jehovah Zelf namelijk. Hij zou Zélf komen! Bijvoorbeeld op diverse plaatsen in Jesaja wordt gezegd:

…; en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, uw Heiland, en (= namelijk) uw Verlosser, de Machtige Jakobs.
Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!
Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij.
Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige Israëls: …
Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.
En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen, die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt de HEERE.
Gij, o HEERE! zijt onze Vader, onze Verlosser van ouds af is Uw Naam.

Zaligmaker, Heiland, Verlosser, Redder, Terugkoper

Wat in het Nieuwe Testament (Grieks) “Zaligmaker” heet, is in het Oude Testament (Hebreeuws): “Heiland” of “Verlosser”. De Nieuwe Wereldvertaling (NWT) heeft in het Oude Testament staan “Redder” en “Terugkoper”. In het Nieuwe Testament: “Redder”. Dat is jammer, want het “zalig maken” van de Zaligmaker gaat veel verder dan alleen maar “redden”.

Jehovah (HEERE) is de Heiland, de Verlosser van Israël, die ook de Koning van Israël is en zijn zal. Er is geen andere, zegt Jehovah zelf. Daarna zegt Jehovah, maar dan in de functie van “Heer van de volken” (Jehovah Zebaoth; HEERE der heirscharen) “Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God”. Die Verlosser (er was immers geen andere dan deze Verlosser, Jehovah zelf) zou tot Sion komen, wat nog moet gebeuren. “Sion” staat voor het Jeruzalem, waar Christus straks op de troon zal zitten. Ook wordt Jehovah als de Vader (Verwekker) van Israël aangesproken.

Jehovah in het Oude Testament is Here Jezus Christus in het Nieuwe Testament

Duidelijker dan dit kan de Schrift het niet zeggen. En dit alles wordt in het Nieuwe Testament linea recta toegepast op de Here Jezus Christus, de Opgestane dus. Hij is nú al de Verlosser van wie in Hem geloven. Hij zál in de toekomst blijken de Verlosser van Israël (12 stammen) te zijn. Hij is onze Vader (Gever van Nieuw Leven; zie Jesaja 9 : 5) en zal straks de Vader (Levengever) van Israël zijn. Hij is de Koning van Zijn Koninkrijk, waar straks ook het volk Israël weer toe zal behoren. En aangaande alle volken, laat de Here Jezus Christus weten in het boek Openbaring (4 x):

Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.

Het moge duidelijk zijn dat er, net als er maar één Zaligmaker (Redder) is, er ook maar één “Eerste en Laatste” is. Dat kunnen er onmogelijk twee of meer zijn. Wie dat is, sinds de opstanding van de Here Jezus, maakt de Schrift zeer goed duidelijk: de Here (Jehovah) Jezus Christus. Jammer dat het wachttorengenootschap dit niet wil aanvaarden. Men blijft volharden in de eigen dwaalleer omtrent de Christus en de Zoon.

Doet u dat alstublieft niet. Kies voor dé Ene Redder en niet voor het wachttorengenootschap. Vergeet niet dat alléén de Ware God uw Redder is, meer nog, uw Zaligmaker is. Maar dan alleen ín de Here Jezus Christus. He is our Savior!


Wie is de Redder?

Wie is de Redder?

Een reactie

  1. Joffrey 15/02/2020

Geef een reactie

Translate »