De dood des Heren bij Jehova Getuigen

De dood des Heren bij Jehova Getuigen. Op 31 maart 2018 na zonsondergang komen Jehovah’s Getuigen (JG) bijeen voor het jaarlijkse (slecht 1 x per jaar) Avondmaal des Heren, zoals ze het zelf noemen. Op deze website hebben wij al eerder over dit onderwerp geschreven. De gedachtenisviering of het Avondmaal, geleerd door het wachttorengenootschap (WTG), is fout.

Griekse Kurios lang niet overal vertaald met Jehovah in Nieuwe Wereldvertaling

Op deze website komt ook veelvuldig het aanpassen van de eigen bijbelvertaling – de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) – aan de orde. Hierbij een overzicht van de artikelen met de tag Nieuwe Wereldvertaling. Waar het gaat over de Godheid van de Here Jezus Christus kun je verzekerd van zijn dat de Nieuwe Wereldvertaling aangepast is aan de onbijbelse leer van het wachttorengenootschap. Een leer die er vast ingestampt is bij de Jehova Getuigen. Een leer die zij proberen te verkondigen als zij langs de deur gaan.

Absoluut stokpaardje van het WTG is dat zij – als enige in de wereld – zo goed zijn geweest om de naam Jehovah in hun vertaling te herstellen, in plaats van het algemeen gebruikte woord HEERE. Zelfs in het Nieuwe Testament heeft men dat op 237 plaatsen gedaan. Waar in het NT “Kurios” staat en volgens het WTG op Jehovah betrekking heeft, daar heeft men die Naam ingevuld. Dat betekent echter dat de leidslieden van het WTG in de overige 406 gevallen dat het woord Kurios voorkomt, dit niet vertaald hebben met “Jehovah”. Dat kan zijn omdat dat kurios gebruikt is om een medemens als “heer” aan te duiden.

In het overgrote deel komt het de JG echter niet goed uit als een van die teksten met daarin Kurios vertaald zou moeten worden met Jehovah. Dat zou dan regelrecht ingaan tegen de leer dat de Here Jezus Christus (de Opgestane) niet God Zelf is, maar het eerste Schepsel. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren en daarom worden deze teksten anders vertaald.

Kurios en het Avondmaal des Heren

Het WTG komt dik in de problemen met wat men doet omtrent de vertaling van “Kurios” naar Jehovah en het juist niet doen daarvan. Helaas wordt dit nog veel te weinig doorzien, bijvoorbeeld als het gaat omtrent het “Avondmaal des Heren”. Het WTG gebruikt deze uitdrukking wel, maar weet eigenlijk totaal niet wat het inhoudt. Men vermengt van alles met elkaar om er iets onbijbels van te maken. Daarna ziet men niet eens meer wat er werkelijk staat van wat men als bijbeltekst aanhaalt. Ik heb het nu over de woorden van de apostel Paulus in 1 Korinthe 11, waar hij het thema “Avondmaal des Heren” behandelt. In de Statenvertaling staat daar:

Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt.

De Statenvertalers vertalen hier het Griekse woord Kurios (zo staat het ook in de grondtekst van de NWT) met “Heere” (dus met “e” achter Heer), net als op alle andere plaatsen waar Kurios staat en het over God Zelf gaat. Dat is consistent en dus duidelijk. In de King James vertaling staat het zo en daar wordt ook een hoofdletter gebruikt (Lord) om aan te geven dat het niet om een “menselijke heer” gaat:

For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew the Lord’s death till he come.

De vraag is: Over Wie spreekt de door de Heilige Geest geïnspireerde Paulus hier? Wie is de Heer of Here in dit Schriftgedeelte? Wiens dood – van welke Heer – wordt er verkondigd, telkens als de gelovigen brood en wijn gebruiken?

Jehovah is de Testamentmaker

Voor degenen die hun Bijbel goed kennen is dat geen enkel probleem. Paulus wijst namelijk op Jehovah. Het uitgedrukte beeld Gods van vóór de aanstelling van de Here Jezus tot Christus (Handelingen 2). Jehovah zou namelijk “sterven”, (let op: het gaat hier niet om biologie!) volgens mijn Bijbel. Dat was voorzegd. Hij zou als Testamentmaker plaats maken voor de opgestane Here Jezus Christus (de Zoon = Erfgenaam), die vanaf de dag van Zijn opstanding gesteld is op de hoogste positie die er is. Paulus spreekt daar uitgebreid over in Hebreeën 9, waar hij o.a. zegt:

Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen kome;

Uiteraard is dit in overeenstemming met de rest van de Schrift, o.a. met de profetieën voor de 12 stammen Israëls. De aardse bediening van Jezus van Nazareth was sterk gericht op het overbrengen van de boodschap aan de Joden dat er een Nieuw Verbond (Nieuwe Schepping), zou komen, met de opgestane Here Jezus Christus als Middelaar. Als Opvolger van Jehovah, in de zin dat Hij die Naam zou erven. Jezus predikte constant dat Hij de beloofde Messias zou zijn en “Ik Ben” (Jehovah) zou worden. Die claim begrepen de leidslieden van die dagen heel goed. Ze werden woedend op deze – volgens hen – valse toe-eigening van Gods Naam. Maar de Here Jezus kende de Schriften en profetieën en geloofde Gods Woord. Hij deed dus in het geheel geen onterechte uitspraken.

Wachttorengenootschap zal nooit aanvaarden dat de Here Jezus Christus God is

Wie bekend is met de leer van de Jehovah’s Getuigen weet dat het WTG het bovenstaande nooit zal aanvaarden. Het WTG leert iets heel anders en dus zitten Paulus’ woorden – zoals zo vaak – hen nu ook in de weg. Als men consistent was geweest in het “herstellen” van Kurios naar Jehovah, dan had 1 Korinthe 11 : 26 in de Nieuwe Wereldvertaling er zo moeten uitzien:

Want zo dikwijls als GIJ dit brood eet en deze beker drinkt, blijft GIJ de dood van Jehovah verkondigen, totdat hij gekomen is.

In de door het WTG gebruikte grondtekst staat namelijk ook “Kurios” op de plaats waar ik nu “Jehovah” heb ingevuld. Maar goed, zo staat het niet in de NWT. Hier kwam het herstellen van de Naam Jehovah nou niet bepaald gunstig uit voor het WTG. Er moest iets anders van gemaakt worden. Het staat er dus zo in de NWT:

Want zo dikwijls als GIJ dit brood eet en deze beker drinkt, blijft GIJ de dood des Heren verkondigen, totdat hij gekomen is.

Dit toont aan dat men heel goed weet wat men aan het doen is en dat het WTG zeer bewust bijbelteksten manipuleert, om ze te laten passen in hun eigen gekunstelde leerstellingen, ook die over het Avondmaal, dat in ieder geval níet de verkondiging is van de dood van Jezus van Nazareth als zodanig. Dat is een onderdeel van de geschiedenis, op weg naar Zijn glorieuze opstanding en aanstelling tot Christus, waarbij hij de Naam Jehovah (Kurios, HEERE) rechtmatig erfde, conform de Schriften.

Brood en Beker ingesteld door de Here Jezus

Paulus stelt in 1 Korinthe 11 het Avondmaal niet in als “herinnering aan de dood van de Heer Jezus Christus“, zoals het WTG leert in hun naslagwerk “Inzicht“:

Een letterlijke maaltijd, ter herinnering of gedachtenis aan de dood van de Heer Jezus Christus. Aangezien het de enige gebeurtenis is die christenen volgens de bijbel moeten gedenken, wordt ze terecht ook de Gedachtenisviering genoemd. Soms wordt de gebeurtenis als „de maaltijd des Heren” aangeduid.

Wie niet oplet denkt dat het zo is, zoals het WTG vertelt. Maar dit klopt absoluut niet; het is eigen verzinsel. Het is in ieder geval uiterst onzorgvuldig geformuleerd. De Here Jezus Christus lééft! Hij is nooit gestorven. Jezus van Nazareth is wel gestorven aan het kruis van Golgotha.

De dood van Jehovah, de Testamentmaker

De Here Jezus stelde een paar dagen vóór Zijn heengaan én op de dag van Zijn opstanding brood en beker in. Dat ging over léven, over gemeenschap en verbondenheid in Christus (onder het Nieuwe Verbond) en in ieder geval niet over Zijn dood. Die instelling van brood en beker was ook al veel eerder. Paulus stelde hier het Avondmaal niet in. Hij zegt alleen tegen de Korinthiërs, die kennelijk vergeten waren waar het om draaide:

Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt.

Anders gezegd: Wees je ervan bewust dat je elke keer dat je brood en beker doet de dood van Jehovah (de Testamentmaker), en daarmee het einde van het oude verbond, verkondigt en dat dit zo zal zijn totdat Hij wederkomt. Gelovigen in Christus verkondigen “de dood des Heeren” door te verkondigen dat zij deel hebben aan Degene Die uit de dood werd opgewekt, namelijk Christus. Dat zij zeel hebben gekregen aan het Nieuwe Verbond en dat het Oude Verbond “dood” is.

Dood in het dodenrijk

Wie waren dus in de dood (in het dodenrijk), ná het kruis van Golgotha? Twee antwoorden, niet meer en niet minder, zijn goed: Jezus van Nazareth én Jehovah, het uitgedrukte Beeld Gods en Man van Israël, verbonden in het huwelijk (zie o.a. Romeinen 7). Er hing echter maar één Iemand aan het kruis. Jehovah en Jezus zijn daarom in dit onderdeel van de heilsgeschiedenis Dezelfde. Dat kunnen wij misschien niet begrijpen, zeker niet als je er zoals het WTG doet biologie van maakt, maar ons wordt dan ook niet gevraagd het eerst te begrijpen, maar het te geloven. Gewoon omdat de Heer het zegt!

Paulus legt hier de nadruk op dit aspect van brood en beker. Het vervolg op dit deel vermeldt hij hier niet. Nogmaals, dat hoeft ook niet, dat was al lang bekend. De Korinthiërs moesten er alleen aan herinnerd worden dat zij waardig brood en beker zouden doen. Zij moesten er onder andere geen eetfestijn van maken, zoals kennelijk de gewoonte was geworden. En ze zouden zichzelf “beproeven” (1 Korinthe 11 : 28, 29) of ze niet uit de wet of het vlees leefden, onder het Oude Verbond dus, terwijl ze in Christus onder het Nieuwe Verbond gesteld zijn en uit de Geest zouden leven.

Conclusie wachttorengenootschap en Avondmaal

De conclusie van het bovenstaande is dat het wachttorengenootschap niet weet wat de Bijbel leert over Avondmaal en brood en beker. Men heeft er maar een eigen versie van gemaakt. Daarbij heeft men niet geschroomd om de eigen Bijbel aan te passen door het woord “Kurios” – 1 Korinthe 11 : 26 – juist níet te vertalen met Jehovah, waar men zegt dat ze dit juist wel overal in de Bijbel gedaan heeft. Tegen deze praktijken kan ik niets anders dan krachtig waarschuwen.

Meer over het onderwerp Avondmaal, brood en beker. dood des Heren bij Jehova Getuigen


De dood des Heren bij Jehova Getuigen

dood des Heren bij Jehova Getuigen

Een reactie

  1. Frits van Pelt 26/02/2018

Geef een reactie

Translate »