Breking des broods niet bij Jehova Getuigen

Breking des broods. Voor christenen is dit een bekend begrip, maar niet voor Jehova Getuigen (JG). Het wachttorrengenootschap (WTG) heeft namelijk besloten om aan breking des broods en waar het voor staat, geen ruchtbaarheid te geven. Het past niet in hun leer. Er wordt niet alleen over gezwegen, maar waar het hen goed uitkomt wordt het ook wegvertaald uit hun eigen “bijbel”. Dat is de Nieuwe Wereldvertaling (NWT).

Open ogen na breking des broods voor Emmausgangers

Door breking des broods gingen de ogen van de Emmausgangers open. Nadat Jezus van Nazareth aan de vooravond van zijn lijden, dood en opstanding, het brood gebroken had en uitdeelde aan Zijn discipelen, vond slechts drie dagen later de eerste breking des broods van ná de opstanding plaats. Het was de Here Jezus Christus Zelf die dit deed, in dit geval voor de Emmausgangers. Die geschiedenis staat in Lukas 24. Lees het gehele gedeelte voor een goed begrip. Waar het mij nu om gaat is om dit gedeelte:

30. En het geschiedde, als Hij met hen aanzat, nam Hij het brood, en zegende het, en als Hij het gebroken had, gaf Hij het hun.
31. En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht.
32. En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als Hij tot ons sprak op den weg, en als Hij ons de Schriften opende?
35. En zij vertelden, hetgeen op den weg geschied was, en hoe Hij hun bekend was geworden in het breken des broods.

Hierbij deze verzen in de NWT:

30. En terwijl hij met hen aan de maaltijd aanlag, nam hij het brood, sprak er de zegen over uit, brak het en reikte het hun vervolgens toe.
31. Toen werden hun ogen volledig geopend en zij herkenden hem; en hij verdween uit hun gezicht.
32. En zij zeiden tot elkaar: „Brandde ons hart niet toen hij onderweg tot ons sprak, toen hij de Schriften volledig voor ons opende?”
35. Nu verhaalden zijzelf wat er onderweg [gebeurd was] en hoe hij door hen herkend was aan het breken van het brood.

De NWT spreekt hier nog wel over breken en delen van het brood. Helaas vertalen zij vervolgens het veel sterkere “kenden Hem” (denk aan Johannes 17 : 3, Hem kennen betekent eeuwig leven) in “herkenden hem”. Dat doen ze in het volgende vers ook, maar daar is het heel vreemd, want ruim twee dagen ervoor waren de Emmausgangers niet bij de groep die tijdens het laatste avondmaal kennis had gemaakt met het “breken des broods”. Daar waren zij niet bij en dus kenden zij het gebruik van het breken van het brood niet. Daarom is een vertaling met “herkend aan het breken van het brood” fout. Dat zou namelijk betekenen dat ze de Here Jezus iets zagen doen wat ze al eerder gezien hadden en Hem daarom dus herkenden.

Waarom zo’n vertaling? Dat vraag je je toch af. Ik denk dat het te maken heeft met de zwaar aangepaste vertaling van Johannes 17 : 3 in de NWT. En dus het ondergeschikt maken van het belang van het breken van het brood.

Breking des broods wegvertaald

Hierbij volgen de andere Schriftgedeelten over breken des broods, eerst in de Statenvertaling (SV) en dan in de NWT.

‭‭Handelingen‬ ‭2 : 42‬ ‭

SV: En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.

NWT: En zij bleven zich toeleggen op het onderwijs van de apostelen en het [met elkaar] delen, het nuttigen van maaltijden en gebeden.

Hier is “breking des broods”, en de gemeenschap in het Nieuwe Verbond die daarmee uitgedrukt wordt, vervangen door “nuttigen van maaltijden” en “delen”. Waarom? De vertaling wordt er alleen maar slechter van.

Handelingen‬ ‭2 : 46‬ ‭

SV: En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten;’

NWT: En dag aan dag waren zij voortdurend eensgezind in de tempel aanwezig, en zij nuttigden hun maaltijden in particuliere huizen en gebruikten het voedsel met grote verheuging en oprechtheid van hart,

Hier wordt gesproken dat er dagelijks, van huis tot huis notabene, brood werd gebroken en welke uitwerking dat had op álle gelovigen. Dat hele begrip is niet meer terug te vinden in de slappe vertaling in het NWT. Feitelijk staat daar niets meer. Het is gereduceerd tot vrij nutteloze informatie dat er bij mensen thuis maaltijden werden genuttigd. Dit komt dagelijks voor en is op zich geen nieuws. Waar het om gaat,”brood brekende” en de betekenis daarvan, wordt op deze manier volledig verborgen gehouden voor de JG, die denkt dat de NWT de Bijbel en dus het Woord van God is.

Handelingen‬ ‭20 : 7 ‭

SV: En op den eersten dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des anderen daags verreizen; en hij strekte zijne rede uit tot den middernacht.

NWT: Toen wij op de eerste dag van de week vergaderd waren om een maaltijd te gebruiken, ging Paulus, aangezien hij de volgende dag zou vertrekken, hen toespreken, en hij zette zijn rede tot middernacht voort.

De eerste dag van de week is de zondag. Kennelijk werd onder de eerste eeuwse christenen het gebruik, gestart door de Here Jezus Zelf op de eerste dag (zondag) van Zijn opstanding, voortgezet, hoewel er nergens verteld is dat men dit moest doen. Het is niet als verplichting opgelegd. Men deed het gewoon op de eerste dag van de week, maar ook op andere dagen, zoals we eerder gezien hebben. Dat klopt ook, want onze gemeenschap in het Nieuwe Verbond van Christus is niet beperkt tot slechts één dag. Gelukkig geldt dat 24/7.

De gewone Jehova Getuige heeft geen deel aan het Lichaam van Christus

Het WTG wil altijd zo graag bijbelse voorbeelden volgen en zou dus heel goed hebben kunnen instellen dat elke week (het liefst op zondag) het brood gebroken (en de wijn geschonken) en aan iedereen uitgedeeld zou worden in de samenkomsten. Naar goed voorbeeld van de eerste eeuwse christenen. Maar ja, dat wil men kennelijk niet. Het past niet in de leer van het WTG. Die is op dit punt dat de gewone Jehova Getuige géén deel heeft aan brood en beker. Dus ook niet aan het Lichaam van Christus. Dit zou alleen bestemd zijn voor slechts 144.000 gelovigen. Hoewel die in de praktijk ook niet aan brood en beker doen, alleen aan het eigen “Avondmaal” van de JG. Met deze leer gaat het WTG in tegen wat Paulus moest uitleggen aan de vleselijk gezinde Korinthiërs.

‭‭1 Korinthe ‭10 : 16‬ 

SV: De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus?

NWT: Is niet de beker der zegening die wij zegenen, een deelhebben aan het bloed van de Christus? Is niet het brood dat wij breken, een deelhebben aan het lichaam van de Christus?

Vreemd genoeg is hier “brood breken” en “deelhebben aan het lichaam van de Christus” niet wegvertaald. Kennelijk vond het WTG dat hier niet nodig, omdat hier niet duidelijk wordt gemaakt dat dit stelselmatig op de eerste dag van de week gebeurde. Logisch, want we zijn hier al heel veel jaren verder dan in Handelingen. Dit hoeft niet steeds opnieuw uitgelegd te worden. Het was gewoon om dit zo te doen. Het probleem alleen is dat hier in Korinthe niemand van de JG deze tekst meer herkent als deelhebben aan het Leven (bloed) van Christus en dat dat voor iedere gelovige is, niemand uitgezonderd.

Uiteindelijk komt in hoofdstuk 11 ter sprake hoe er met het gebruikelijke brood en beker omgegaan zou dienen te worden. Over het “Avondmaal des Heren”, waarnaar het WTG verwijst in 1 Korinthe 11, gaat het hier overigens niet. Het gaat er in dat gedeelte juist over dat men eerst thuis zou eten, “ná het eigen avondmaal”, staat er. Eerst thuis eten en dan met elkaar gebruik maken (delen) van brood en beker. Dat laatste moet geen vervanging van het eerste zijn. Dat wordt ook omstandig duidelijk gemaakt in 1 Korinthe 11. Lees het maar na in de verzen 20 t/m 34. Doe dat eerst in de Statenvertaling en vergelijk deze gedeelten met de NWT. Dan ziet u ook dat in vers 24 in de NWT dit ontbreekt: “Dat voor u gebroken is”. Dit gaat over het brood dat gedeeld zou worden. Het is weg uit de NWT. Het woord “gebroken” staat niet in de grondtekst. De Statenvertaling heeft het alleen op deze plaats mis met woord. Maar er staat wel “Dat voor u is”.

Conclusie over brood breken en wijn delen

Omdat de JG niet hetzelfde doen als de eerste eeuwse christenen, en dus geen brood breken en wijn delen onder alle gelovigen op de eerste dag van de week, probeert men dat gebruik in de eigen bijbel (Nieuwe Wereldvertaling) min of meer kwijt te raken. Helemaal lukt het niet, maar wel voldoende om zovelen volgelingen totaal onwetend te laten over deze waardevolle symbolen van het Nieuwe Verbond. En dat is heel triest…

Meer artikelen op deze website over het onderwerp “Avondmaal”.

Breking des broods

Geef een reactie

Translate »