Verkeerde voorspellingen Jehova Getuigen

Verkeerde voorspellingen Jehova Getuigen update – 23 maart 2020. In de lange rij met verkeerde voorspellingen mag deze niet ontbreken. Lid van het “besturend lichaam van het wachttorengenootschap Stephen Lett, voorspelt – ziende op het Corona-virus – dat we nu toch echt in de aller-, maar dan ook de allerlaatste dagen aangekomen zijn. Zijn woorden:

“We’re living in the final part of the last days, undoubtedly the final part of the final part of the last days, shortly before the LAST day of the last days.”

Armageddon moet wel héél dichtbij zijn nu, is de boodschap aan de Jehovah’s Getuigen. En dus moeten ze vooral verbonden blijven aan het wachttorengenootschap.

Het profetische woord dat zeer vast is

Maar, zoals het met alle andere voorspellingen van het wachttorengenootschap (WTG) gegaan is, is deze voorspelling opnieuw fout. Het WTG weet echt niet op welk punt in de heilsgeschiedenis (Gods Plan) we nu zijn aangeland. De woorden van de Apostel Petrus, in 2 Petrus 1 : 19, zijn bepaald niet op de Jehovah’s Getuigen van toepassing:

En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.

Jehovah’s Getuigen hebben het “voorspellende woord van het wachttorengenootschap”. Dat is zeer ónvast! Er komt niks van uit. Dus laat u niet bang maken door deze video-woorden. Trap er niet in! Pas op voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen!


Verkeerde voorspellingen Jehova Getuigen; update 2016: Armageddon in 2034?


Verkeerde voorspellingen Jehova Getuigen; inzake 1975: tag 1975


Kan ik het wachttorengenootschap vertrouwen?: artikel met 3 prima video’s


Verkeerde voorspellingen Jehova Getuigen

Al vroeg in de geschiedenis verklaarde God zelf aan Mozes wat er met een valse profeet zou moeten gebeuren. Hij gaf dit commentaar nadat Hij bekend had gemaakt dat Hij zelf een Profeet zou verwekken die Gods woorden zou spreken. Daaraan zou men die Profeet herkennen en op Zijn woorden zou men acht slaan. Verkeerde voorspellingen jehova getuigen

Toekomstige “profeten” die claimden een profeet van God te zijn maar dat niet waren om de eenvoudige reden dat hun profetieën niet uitkwamen, zouden onverbiddelijk gedood moeten worden. God wenste zich terecht niet te laten misbruiken door lieden die in Zijn Naam verkeerde voorspellingen deden. Deuteronomium 18:20-22 zegt:

20 Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in Mijn Naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in den naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven.

21 Zo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen: Hoe zullen wij het woord kennen, dat de HEERE niet gesproken heeft?

22 Wanneer die profeet in den Naam des HEEREN zal hebben gesproken, en dat woord geschiedt niet, en komt niet; dat is het woord, dat de HEERE niet gesproken heeft; door trotsheid heeft die profeet dat gesproken; gij zult voor hem niet vrezen.

Niet alleen zou de valse profeet moeten sterven maar het laatste vers zegt ook dat Gods volk niet voor zo’n valse profeet zou moeten vrezen. Dit betekent dat we van zo’n profeet niets zouden moeten aantrekken. Helaas gebeurt dat in deze tijd wel. De enorme stroom voorspellingen hebben zelfs voor heel wat angst gezorgd onder Jehovah’s Getuigen.

Om meer inzicht te geven in het aantal voorspellingen, hebben diverse mensen zich ingespannen in het napluizen van de lectuur van Russel en later het WTG. Wereldwijd zijn er genoeg websites waarop dit materiaal te vinden. Wij hebben van de site http://www.watchthetower.net/dates.html het volgende materiaal gehaald. Dit is vertaald in het Nederlands om sneller inzicht te krijgen in wat er zo allemaal voorspeld is. Het is een hele waslijst geworden. Genoeg – denken wij – om overduidelijk aan te tonen dat het WTG een valse profeet is. Verkeerde voorspellingen jehova getuigen

Bekijk het materiaal, houd daarbij steeds in gedachten wat God zelf aan Mozes in Deuteronomium 18:20-22 heeft gezegd en concludeer voor uzelf of het WTG foute voorspellingen doet en een valse profeet is of niet. Concludeer of u moet “vrezen voor de profeet” of dat het WTG de “profeet is die door trotsheid heeft gesproken”.

De Wachttoren en haar valse profetieën

Leiders van Jehovah’s Getuigen claimen al meer dan honderd jaar Gods enige levende “profeten” op de aarde te zijn. Echter als u een blik werpt op hun publicaties, de gedocumenteerde bewijzen, bewijzen zij dat zij zijn wat Jezus beschrijft als “valse profeten”! De meeste Jehovah’s Getuigen hebben geen idee omtrent de ware historie van hun organisatie. Onthoud wat Jezus zei: “En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden.” (Matthéüs 24:11) Verkeerde voorspellingen jehova getuigen

Controleer de gedocumenteerde bewijzen, opgesteld per jaar.


Verkeerde voorspellingen Jehova Getuigen

1877
“Het einde van deze wereld; Het einde van het evangelie en het begin van het duizendjarige tijdperk is dichter bij dan de meeste mensen denken; inderdaad we zijn alreeds de overgangsperiode ingegaan, welke een tijd van beroering is, zoals er nooit was geweest sinds er een natie is.” Dan. 12:3 (N.H. Barbour en C.T Russel, De drie Werelden, en de Oogsttijd van Deze Wereld, p.17).

1879
“Christus kwam in de gedaante van een Bruidegom in 1874. Aan het begin van de evangelie-oogsttijd.” (Wachttoren, okt 1879, pag 4.) Verkeerde voorspellingen jehova getuigen

1880
“Wij hebben het niet nodig om de herhaling van de bewijzen te horen dat de “zevende trompet” begon met zijn geluid in het jaar 1840 en zal doorgaan tot het einde van de moeilijke tijden en het einde van “de tijden der heidenen” in het jaar 1914 en dat het is het probleem van “de grote dag”, die hier symbolisch de stem van de aartsengel wordt genoemd, wanneer hij begint met de bevrijding van het vleselijke Israël. “Op dat tijdstip zal Michaël opstaan, de grote vorst (Aartsengel) welke staat voor de kinderen van zijn volk en er zal zo’n tijd van beroering zijn als er nog nooit geweest is sinds er een natie is.” Dan. XII. 1. Het raakt kant noch wal, opnieuw het overtuigende Bijbelse bewijs dat onze Heer kwam voor zijn Bruid in 1874 en had een ongeziene arbeid als oogster van de eerstelingen van het evangelische tijdperk. (Zion’s Wachttoren November, 1880 p.1)

1886
“Het uitzicht aan het begin van het nieuwe jaar heeft een paar zeer aanmoedigende kenmerken. De uiterlijke bewijzen zijn dat de opstelling van de engelen voor het ten strijde trekken bij de grote dag van God Almachtig, aan de gang is terwijl de schermutselingen beginnen. De tijd is gekomen voor de Messias (Heiland) om de heerschappij over de aarde te nemen en de onderdrukkers en immorelen omver te werpen, (Openb. 19:15 en 11:17,18) voorbereidend naar het oprichten van eeuwigdurende vrede op de enige standvastige organisatie van rechtvaardigheid en waarheid.” (Zion’s Wachttoren, Januari, 1886; Wachttoren herdruk I, p. 817) Verkeerde voorspellingen jehova getuigen

1888
“In dit hoofdstuk hebben we de huidige Bijbelse aanwijzingen dat de volheid van de tijden der heidenen, d.w.z. het volledige einde van hun heerschappij met zelfbestuur, zal bereikt worden in het jaar 1914; en dat de datum de verste beperking zal zijn van de regel van de onvolmaakte man. En zoals is waargenomen, dat dit zich laat zien als zijnde een feit, stevig gegrondvest door de Bijbel, het zal ten eerste bewijzen dat op die datum het Koninkrijk van God, waarvoor onze Heer ons leert bidden zeggende, het Koninkrijk komt, volledig behaald zal worden, universeel bestuurd en dat het zich dan zal vestigen, oftewel stabiel zal vestigen op de aarde, op de ruïnes van de huidige instituten.” (The Time is At Hand, 1888, p. 76, 77)

1889
“Wees niet verbaasd, dat in later volgende hoofdstukken we aantonen dat het oprichten van het Koninkrijk van God al begonnen is, dat de profetieën het aantonen dat het begin van de krachtige handelingen lag in het jaar 1878 en dat de Almachtige die zal eindigen in het jaar 1914. De Grote dag van God de Almachtige, die zal eindigen in het jaar 1914, met de complete vernietiging van de op aarde zijnde regeringsstelsels, al reeds is begonnen. De vergadering van de legers is duidelijk zichtbaar vanuit het standpunt van Gods woord.” (Studies in the Scriptures, vol 2. The Time is at Hand, 1889 ED, p.101. De editie van 1915 van deze teksten veranderde “AD 1914” in “AD 1915”). Verkeerde voorspellingen jehova getuigen

1889

“Hier verschaffen we het bewijs dat vanaf de schepping van Adam tot (maar niet inclusief) het jaar 1873 zesduizend jaar was. En hoewel de bijbel niet direct de bewijzen bevat dat de zesduizend jaar het tijdstip zal zijn van Christus regering, de Grote Sabbat Dag van herstel van herstel van de wereld, desondanks is de eerbiedwaardige traditie niet zonder verstandig fundament.” (Studies in the Scriptures Vol.2, P. 39. 1889) Verkeerde voorspellingen jehova getuigen

1889

“Als dan het zevenduizendjarige tijdperk van aardse geschiedenis een tijdperk zal zijn speciaal bekend zijnde als het tijdperk van Christus regering, zullen we na aantoning dat het begon in 1873, bewijzen dat we er al midden in zitten.” (Studies in the Scriptures, Vol. 2, p. 40. 1889)

1889
“In de komende 26 jaar, zullen alle hedendaagse regeringsstelsels omver geworpen worden en ontbonden worden.” (C.T. Russell, studies in the Scriptures, Vol.2, p. 98-99, 1889)

1889

“In dit hoofdstuk presenteren we het bijbelse bewijs dat er op wijst dat zesduizend jaar vanaf de schepping van Adam compleet waren in het jaar 1872; en van nu af, sinds het jaar 1872 chronologisch plechtig binnengetreden zijn in de zevenduizend jaar van het Millennium.” (Studies in the Scriptures, Vol. 2, p. 3, 1889) Verkeerde voorspellingen Jehova Getuigen

1889
“Houd in gedachten dat de veertigjarige inzameling eindigde in oktober van het jaar 69, en werd gevolgd door de complete vernietiging van die natie; en dat net zo de veertigjarige evangelische tijdperkinzameling zal eindigen in oktober 1914 en dat de vernietiging van het zo genoemde “Christendom”, direct hierna verwacht wordt.” (Studies in the Scriptures, Vol. P. 245)

1894
“Zeventien jaar geleden zei men, rekening houdende met de tijdskenmerken in het aanbreken van het huidige Millennium: als u wilde waarmaken dat dit zou gebeuren in een eeuw of twee, zou dit meer waarschijnlijk lijken. Welke veranderingen zijn er sindsdien voorgekomen, en welke snelheid is dagelijks bereikt? Het oude gaat snel voorbij en het nieuwe komt.

Nu, gezien de recente regeringsproblemen en de dreigende anarchie, zullen onze lezers weten in de Geschriften, dat er toch geen fout zit in de datum 1914. Ze zeggen dat ze niet zien hoe de huidige condities zich nog zo lang kunnen handhaven onder de spanningen. We zien geen reden tot verandering van dit beeld, noch kunnen we het veranderen, als we dat zouden willen. Het zijn, geloven wij, God’s data, niet de onze. Maar laat toe in de gedachte dat het eind van 1914 niet de datum is voor het begin, maar voor het einde van de Grote Verdrukking.” [Zion’s Watchtower, Can it be delayed until 1914? C.T. Russel July 15, 1894, Also in Watchtower Reprints, 1894 p. 1677]

1894
“Een paar jaar meer zal de hedendaagse stand van zaken liquideren, en de gelouterde wereld zal oog in oog komen te staan met de werkelijke conditie van een opgericht koninkrijk Gods. Tot nu toe zal het verloop van de kerk in de tussenliggende tijd onverwachts eindigen.” (Watchtower p. 56,1894)

1894
“Wij zien geen reden voor het veranderen van de afbeeldingen, noch kunnen we ze veranderen, al zouden we dat willen. Het zijn, zo geloven wij, Gods data, niet de onze. Maar bedenk dat het einde van 1914 niet de datum is van het begin, maar van het einde van de tijden der benauwdheid.” (Watchtower Juli 15, 1894, p 266; p1677 reprints) Verkeerde voorspellingen jehova getuigen

1897
“….. deze maat is 3416 inches (Engelse duim), dat symboliseert 3416 jaar…. Deze berekening laat het jaar onzes Heren 1874 zien als notering van het begin van het tijdperk der benauwdheid…” (Russel, studies in the scriptures: Uw koninkrijk kome, serie III, p342,)

1897
edition [1916 editie veranderd: “We vinden dat het 3457 inches moet zijn, wat symboliseert 3457 jaar.. Aldus de pyramide getuigenissen zal het einde van 1914 het begin van de tijden der benauwdheid zijn….] (notitie: de maat was de lengte van de binnenste doorgang ontdekt in de pyramides. Het heeft geen verwijzing in de geschriften.)

1897
“Volledige vernietiging van de overheid van het huidige internationale-, politieke-, financiële-, kerkelijke kwaad, omtrent het besluit van de tijden der Heidenen: oktober het jaar onzes Heeren 1914.” (C.T. Russell, Studies in the Scriptures, 4, p. 622, 1897)

1897
“Onze Heer, de voorbestemde koning, is nu tegenwoordig, sinds oktober 1874, het jaar onzes Heeren… en de formele inhuldiging van zijn koninklijke ambt daterend vanaf april 1878, het jaar onzes Heeren” (Studies in the Scriptures, Vol.4, p. 621, 1897)

1897
“De distilleerderij, de brouwerij, de bar, het bordeel, de gokhal, al de tijdrovende en karakter bedervende handel zal gestopt worden; en al hun dienstknechten zullen iets te doen gegeven worden dat henzelf en anderen baat verschaft.”

“Op de zelfde wijze zullen de gebouwen van oorlogstuig, de vervaardiging van munitie voor oorlog en verdediging en de legers zullen ontbonden worden. Het nieuwe Koninkrijk heeft dit alles niet nodig, maar het zal een overvloedige kracht bezitten om korte metten te maken met de kwaaddoeners….”

“Het bankwezen en de makelaardij, en ander zulk soort werkgelegenheden, onder de huidige condities erg bruikbaar, zullen niet langer een plaats hebben; want onder de nieuwe condities zal er van het menselijk ras verlangt worden om elkaar te behandelen als leden van één familie, en privé bezit, en geld om te lenen of om nodig te hebben, zal tot het verleden behoren. Huiseigenaren en verhuurbedrijven zullen ook een nieuwe baan krijgen, omdat de nieuwe Koning niet als deugdelijke vergunning en opgetekende daden te herkennen zal zijn.”

“…..namelijk, dat met de huidige geschiktheid, als de gehele mensheid systematisch en verstandig samen zou werken, niet meer als drie uur arbeid voor elk individu nodig zou zijn,” (Studies, Vol. 4, pp. 633-635, 1897)

1902
“Met het oog op dit sterke Bijbelse bewijs omtrent de Tijden der Heidenen, beschouwen we het als een vaststaand feit dat het definitieve einde van de koninkrijken van deze wereld, en de volledige oprichting van het Koninkrijk Gods, een voldongen feit zal zijn aan het eind van 1914 GT.” (The time is at hand, 1902 edition, p. 99)

1903
“Wanneer Uranus en Jupiter elkaar ontmoeten in het menselijk teken van Aquarius in 1914, zal het langbeloofde tijdperk een eerlijke start hebben gemaakt om de mensheid in de vrijheid te stellen om zich zelf zalig te maken, en zal de uiterste realisatie van dromen en idealen van alle dichters en wijsgeren uit de geschiedenis verzekeren.” (Watchtower, May 1, 1903, p. 130-131; p. 3184 reprints)

1904
“Overeenkomstig onze verwachting zal de stress van de roerige tijden snel over ons komen, ergens tussen 1910 en 1912, het hoogtepunt bereikende met het einde van de “Tijden der Heidenen”, oktober, 1914.” (Vol. 6, p. 579, 1904)

1908
“Het is waar, we beweren dat er grote dingen gaan gebeuren, zoals we zeggen, dat in de komende zesentwintig jaar al de huidige regeringsstelsels omvergeworpen en ontbonden zullen worden.” (The time is at Hand; 1889; 1908 edition, p. 99)

1914
“Zelfs al zou de tijd van onze verandering niet komen binnen tien jaar, wat zullen we meer vragen? Zijn wij geen gezegend, gelukkig volk? Is onze God niet getrouw? Als iemand iets beters weet, laat het hem nemen. Als iemand iets beters vindt, dan hopen we dat jullie dat ons vertellen.” (Watchtower, dec 15, 1914, p. 376.)

1914
“Gods woord bestuderend, hebben we de 2520 jaar berekend, de zeven symbolische tijden, vanaf dat jaar 606 v.Chr. en vonden dat het aankomt op oktober 1914, zo goed als we in staat zijn het te berekenen. We hebben niet met zekerheid gezegd dat dit het jaar zou zijn.” (Watchtower, november 1, 1914, p. 325)

1914
“Hoewel het mogelijk is dat Armageddon de aankomende lente zal beginnen, al is dit louter een speculatie om trachten te zeggen wanneer. Wij zien niettemin dat er overeenkomsten zijn tussen de afsluiting van het joodse tijdperk en dit evangelische tijdperk. Deze overeenkomsten schijnen te duiden op het jaar dat juist voor ons ligt, met name de vroege maanden.” (Watchtower Reprints, 6, sept. 1, 1914, p. 5527)

1914
“Er is absoluut geen grond voor bijbelstudenten om te twijfelen dat de voltooiing van dit evangelietijdperk gelijk voor de deur staat en dat het zal eindigen zoals de Bijbel voorspelde in een tijd van grote problemen, zoals er nog nooit geweest is sinds er een natie is. Wij zien de deelnemers in deze grote crisis zich samen bundelen. De grote crisis, de grote botsing, symbolisch afgebeeld als een vuur, dat de geestelijke hemelse en de maatschappelijke aarde zal verteren, ernstig nabij is” (Watchtower Reprints, 6, may, 1914, p. 5450)

1915
“De aanwezige grote oorlog in Europa is het begin van de Armageddon van de Bijbel (Openb. 19:16-20) Het zal uitlopen in de volledige vernietiging van al de systemen van dwaling, welke de volgelingen van God zolang onderdrukt hebben en de wereld misleiden. Wij geloven dat de huidige oorlog niet veel langer meer kan duren, dan tot dat de revolutie zal uitbreken” (C.T. Russell, Pastor Russell’s Sermons, p. 676, Sometime during World War 1)

1915
“Hier verschaffen wij het bewijsmateriaal, dat vanaf de schepping van Adam tot 1873 na Chr, zesduizend jaar was. En alhoewel de Bijbel niet direct het bewijs bevat dat de zevende duizend jaar het tijdperk van Christus regering zal zijn, is duidelijk dat de grote Sabbatdag van herstel voor de wereld, volgens de eerbiedwaardige traditie, niet zonder verstandig fundament is.” (The time is at hand; 1889; 1915 ed.; p. 40)

1915
Als de zevenduizendjarige periode van aardse historie een speciaal tijdperk is dat bekend zal staan als de periode van Christus regering, dan zullen wij door te laten zien dat die begon in 1873 n.Chr, bewijzen dat we er al reeds in zitten. (The time Is At Hand; 1889; 1915 ed.; p 39)

1915
Ten eerste, dat op die datum [1914] het Koninkrijk Gods, voor welk onze God ons leerde te bidden, zeggende “Het Koninkrijk Kome” zal beginnen met het op zich nemen van de leiding, en dat het dan weldra wordt “opgebouwd, “of stevig gegrondvest wordt, op de aarde, voor het vernietigen van de aanwezige instellingen. (The Time Is At Hand; 1889; 1915 ed. ; p. 77.)

1915
“In beschouwing van dit strenge Bijbelse bewijs betreffende de tijd van de heidenen, beschouwen wij het als een bewezen waarheid dat het uiteindelijke einde van de koninkrijken van deze wereld, en de volledige grondvesting van het Koninkrijk van God, omtrent het einde van 1914 n.Chr., een voldongen feit zal zijn”. (The Time is at Hand; 1889; 1915 ed.; p. 99)

1915
“Wees dan niet verrast, als we in later volgende hoofdstukken bewijzen dat de oprichting van Gods Koninkrijk al is begonnen, dat het in de profetieën is aangetoond als rechtmatig begin van het aanwenden van de macht in 1878 G.T en dat de “strijd van de Grote dag van onze Almachtige God” (Rev. 16:14), welke zal eindigen in 1915 G.T, met als complete vernietiging van de thans op aarde zijnde regeringen, al is begonnen. (The Time is at Hand; 1889; 1915 ed.; p. 101)

1915
“Zoals in het voorbeeld van die datum drieënhalf jaar na de dood van Christus kenmerkend het einde van al de speciale gunsten van de joden en het begin van de gunsten voor de Heidenen, zo herkennen we het jaar 1881 G.T. als herkenningsteken van de sluiting “Hoge Roeping” of de uitnodiging van zegening karakteristiek voor dit tijdsperk om mede-erfgenamen van Christus en deelgenoten van de Goddelijke Natuur te worden.” (The Time is at Hand; 1889; 1915 ed.; p. 235)

1915
Evenzo was het in deze oogsttijd tot aan de profetische tijd 1878 G.T. een feit van de tegenwoordigheid van de Heer, in wezen zoals hier aangetoond, maar dan minder duidelijk, onze boodschap. Sindsdien heeft het werk zich uitgebreid, en de kijk op andere waarheden wordt helderder en duidelijker; dezelfde feiten en geschriften, leerden dezelfde tijd en tegenwoordigheid, staande onbetwist en onveranderlijk. (The Time is at Hand; 1889; 1915 ed.; p. 236)

1915
De tijden der Heidenen bewijzen dat de huidige Regeringsstelsels allemaal omvergeworpen moeten worden zo rond het einde van 1915 G.T., er laat zich een parallel zien tussen deze periode en de periode van de complete instorting van de Joodse Staat. (The Time is at Hand, 1915 ed. p 242)

1915
Wij leven alreeds in het zevende Duizenjarige rijk, sinds oktober 1872. (The Time is at Hand; 1889; 1915 ed.; p.363) Verkeerde voorspellingen jehova getuigen

1915
De veldslag van Armageddon, tot welke deze oorlog leidt, zal een grote strijdvraag tussen goed en kwaad zijn, en zal de complete en eeuwigdurende omverwerping van de wereld betekenen. Onze deelneming is ruim voldoende om alle aanvallen in de verschrikkelijke strijd te weerstaan, als onze hoop groot en diep genoeg is om alle grote zegeningen, welke onze meester en zijn Duizendjarige Koninkrijk van plan zijn te brengen op de Wereld. (Watchtower Reprints, 6 april 1, p. 5659)

1915
Volgens onze afspraak word de algemene roep tot dit mede-erfgenaamschap met onze verlosser, als leden van de Nieuwe Schepping van God, gestopt in 1881. (The New Creation; 1899; 1915 ed.; p. 95)

1916
“De huidige Bijbelse chronologie laat hierin zien dat de zes grote 1000 jaar dagen, beginnende bij Adam, zijn geëindigd, en dat de grote zevende Dag het Duizend jarige rijk van Christus, begon in 1873”. (The Time is at Hand, Foreword, p. 2, 1916)

1916
“Wij zien geen reden voor twijfelen, daarom, dat de vermenigvuldiging van de heidenen eindigde in oktober, 1914 G.T.; en dat we een paar jaar later getuigen zullen zijn van hun algehele ineenstorting en de grondvesting van Gods Koninkrijk in de handen van de Messias”. (Watchtower Reprints, 6 sept, 1, 1916, p. 5950) Verkeerde voorspellingen jehova getuigen

1917
“Er zal geen vergissing zijn. Abraham zou plechtig het werkelijke bezit van zijn beloofde erfenis moeten binnen treden in het jaar 1925. (Watchtower Oct. 15, 1917, p. 6157)

1917
Het voorjaar van 1918 zal over het Christendom een vlaag van smart teweeg brengen groter zelfs dan die ervaren is in de herfst van 1914. De barensweeën komen nabij het symbolische Jeruzalem – “Christendom”, “Babylon”; en het zal een grote en zeer hevige rampspoed zijn – “Een tijd van problemen welke er nog nooit geweest is, sinds er mensen zijn.” (The Finished Mistery p. 62 [stated to be the “Posthumous Work of pastor Russel” on p. 2]. Verkeerde voorspellingen jehova getuigen

1917
Sommige interessante ontwikkelingen in verband met de opzetting van het Koninkrijk kunnen zich voordoen in 1920, zes jeer nadat de grote tijd van problemen begon. Het zou niet vreemd zijn als het zo zal zijn, als we herinneren dat na 40 jaar dwaling in de woestijn de Israëlieten zes jaar verder in het bezit kwamen van het land Kanaän. Wij verwachten dat de aardbeving vroeg in 1920 zal voorvallen, en dat het vuur in de herfst van 1920 zal komen. (The Finished Mystery, 1917, p. 178, Comments on Revelation 11:13. [The 1926 ed zegt: “en dat het “vuur” zal volgen te zijner tijd.”]

1917
“En de bergen werden niet gevonden. Zelfs de republieken zullen verdwijnen in de herfst van 1920. En de bergen werden niet gevonden. Elk Koninkrijk van de aarde zal voorbijgaan, zal worden opgeslokt in anarchie”. (The Finished Mistery, 1917 edition, p. 258)

1917
“Pastoor Russels opdracht, in grote lijnen, was om het Christendom over zijn ophanden zijnde einde te berichten, in de tijd van wereldwijde problemen. Het is het Goddelijke oordeel over de natiën….. er zal geen kans zijn te ontsnappen aan de verwoesting, door de natiën….. De narigheid is bestemd tot de dageraad van de dag van Christus, het duizendjarige rijk. Het is de dag van wraak, welke begon in de wereldoorlog van 1914 en welke zal omslaan in een woeste ochtendstorm in 1918.” (The Finished Mistery, 1917, p. 404)

1917
“Tot 1878 was de basiskerk op een bepaalde wijze God’s Heiligdom of Tempel; maar Hij verdreef die van toen af, met als hoogtepunt 1918, met een slag of plaag van door God toegelaten foutieve leerstellingen en daden. De kerk was de kracht van het Christendom, stond centraal in ieders leven en daaromheen werden alle instellingen gebouwd. Het was het verlangen voor de ogen van de mensheid, het was waar alle Christenen van hielden.

Desondanks, openbaarde God de ontheiliging van de Christelijke kerk, welke door de geestelijken van de kerk zo gemaakt zijn, en naar aanleiding van de kerkelijke organisaties zijn ze voor hem als dood, een onrein ding, niet om aangeraakt te worden of om over te treuren. En de “kinderen van de kerk” zullen omkomen door het oorlogszwaard, revolutie en anarchie, en door het zwaard van de geest zullen ze te zien krijgen dat ze hun hoop op leven, op het geestelijke vlak verloren hebben….. dat de deur gesloten is.” (Studies in the Scriptures, vol.7, 1917 p. 484.)

1917
“Evenzo in het jaar 1918, wanneer God de kerkelijke groothandel en de kerkleden bij miljoenen vernietigd, zal het zo zijn dat een ieder die ontsnapt, zal komen tot de werken van Pastoor Russel om te leren wat de betekenis is van de val van de Christenheid.” (The Finished Mystery, 1917 ed., p. 485.)

1917
Gelijk de vleselijk gezinde afvalligen van de Christenheid, partij kiezend voor de radicalen en revolutionisten, zich verheugen over de erfenis van de verwoesting zoals dat zal zijn met het Christendom na 1918, zo zal God met de succesvolle revolutionaire beweging doen: het zal volkomen ontroostbaar zijn, “zelfs alles.” Niet één overblijfsel ervan zal de ravages van de wereldwijde alles omvattende anarchie overleven, in de ondergang van 1920. (Openb. 2:7-13) (The Finished Mystery, 1917, p. 542, [The 1926 ed. zegt: “aan het eind van de roerige tijden”])

1917
Dit visioen van de profeet Ezechiël, beeldt het opgerichte koninkrijk van God op aarde af, burgerlijk en religieus, geestelijk en aards… De tempel… is een type en symbool van “betere dingen die komen” nadat de oorlogen, revoluties en anarchie in de periode van 1914 tot 1925 voorbij zijn. (The finished Mystery, 1917, p.569 [De 1926 ed zegt: “als de periode van roerige tijden voorbij zijn.”])

1918
“Daarom mogen we met vertrouwen verwachten dat 1925 zich zal kenmerken als de terugkomst van Abraham, Isaac, Jacob en de getrouwe profeten, speciaal diegene genoemd door de Apostel in Hebr. 11, om de staat van de mensheid te perfectioneren”. (Miljoenen thans levende mensen zullen nooit sterven, p. 89)

1920
“…… we mogen van 1925 verwachten, dat we getuigen zijn van de terugkomst van deze getrouwe mannen van Israël, die uit de dood weer tot leven opgewekt zijn.” (Miljoenen thans levende mensen zullen nooit sterven, 1920, p. 88)


Verkeerde voorspellingen Jehova Getuigen

Verkeerde voorspellingen jehova getuigen

73 Reacties

 1. dr.ing.johan 08/11/2023
 2. Rick 18/09/2021
 3. Voeten 02/08/2020
  • Frits 03/08/2020
  • Wachttorenkijker 03/08/2020
   • Frits 03/08/2020
  • Daan 16/04/2021
  • Judith 23/06/2021
 4. Daantje 26/07/2020
 5. Mijnheer Edmundo 13/11/2017
 6. Sinnerman 29/11/2016
 7. Remco 26/09/2016
 8. Jan Hoekstra 28/08/2016
  • Remco 26/09/2016
  • Jim Coert 04/09/2017
 9. Nena 27/07/2016
  • Pieter 11/04/2020
 10. Yves van vliet 20/03/2016
  • Wachttorenkijker 20/03/2016
 11. wirjosentono 04/08/2014
 12. Heleen 22/03/2014
  • John van Beem 25/03/2014
 13. Mr green 19/02/2014
  • John van Beem 25/03/2014
 14. Wachttorenkijker 17/02/2014
  • John van Beem 25/03/2014
   • wirjosentono 04/08/2014
 15. John van Beem 17/02/2014
  • said 20/04/2020
 16. Sanne 08/02/2014
  • said 20/04/2020
 17. E. van der Klift 30/09/2013
 18. Harry 25/09/2013
 19. Wachttorenkijker 02/09/2013
  • Olivier 02/09/2013
  • Jan Hoekstra 02/09/2013
 20. Olivier 07/08/2013
  • Jan Hoekstra 18/08/2013
   • Olivier 19/08/2013
    • Jan Hoekstra 01/09/2013
     • Olivier 02/09/2013
     • Jan Hoekstra 02/09/2013
     • Olivier 02/09/2013
     • Jan Hoekstra 02/09/2013
 21. Jan Hoekstra 01/08/2013
  • Wachttorenkijker 01/08/2013
 22. Jan Hoekstra 01/08/2013
  • dr.ing.johan 08/11/2023
 23. Jan Hoekstra 01/08/2013
 24. Lex 01/08/2013
  • Jan Hoekstra 01/08/2013
  • Wachttorenkijker 01/08/2013
   • Jan Hoekstra 02/08/2013
    • Wachttorenkijker 02/08/2013
 25. Lex 01/08/2013
 26. Jan Hoekstra 11/07/2013
 27. Wachttorenkijker 11/07/2013
  • Jan Hoekstra 11/07/2013
  • Robert R. 27/08/2017
 28. Wachttorenkijker 11/07/2013
  • Jan Hoekstra 11/07/2013
   • Dave Blenman 22/01/2016
    • Ronald Lara 13/08/2017
   • Jim Coert 02/09/2017
   • dr.ing.johan 08/11/2023
  • Jan Hoekstra 11/07/2013
 29. Jan Hoekstra 11/07/2013
  • Jim Coert 14/09/2017
 30. Heaven 27/04/2013
  • Wachttorenkijker 28/04/2013

Geef een reactie

Translate »