Wachttorengenootschap valse profeet?

Wachttorengenootschap valse profeet? Wat mij betreft wel, ik heb daar geen enkele twijfel over, hoewel ik er direct bij moet vermelden dat het wachttorengenootschap (WTG), dat verantwoordelijk is voor de leringen en regels aan de gewone Jehovah’s Getuigen, zichzelf heeft “aangesteld”. Deze “profeet” is niet door God aangesteld, maar gedraagt zich echter wel zo. In de praktijk zegt het WTG dat ze – via een vreemd soort omweg – in Gods Naam spreekt. In ieder geval wordt het de volgelingen wel zo wijs gemaakt en opgelegd. Zij moeten (op straffe van uitsluiting) accepteren dat wat de organisatie van Jehovah’s Getuigen hen leert op een of andere wijze toch van God afkomstig is, ondanks dat men niet rechtstreeks door God geïnspireerd is, zoals de schrijvers van de Bijbel dat wel waren.

Deuteronomium 18 toch van toepassing op het wachttorengenootschap

Wij leven niet onder het met het volk Israël gesloten Oude Verbond en dus geldt wat tussen dat volk Israël en Jehovah in een verbond is vastgelegd niet voor ons. We leven in de tijd van de Here Jezus Christus als Enige Profeet. Hij is de Ware, Die zal blijven. God spreekt sinds de opstanding van de Here Jezus alleen door Zijn Zoon. Hebreeën 1 zegt:

God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;

Er zijn in deze tijd dus géén andere aangestelde profeten, ook al zegt zo’n “profeet” dat hij dat wel is. Het WTG is dat dus ook niet, net zo min als alle anderen die claimen “profeet van God” te zijn. De Woorden Gods zijn vastgelegd in de Bijbel en God – in de persoon van de Heilige Geest – onderwijst de wedergeboren kinderen Gods vanuit dat Woord. Volgens de laatste verzen van Openbaring zou er aan dat Woord ook niks meer toegevoegd worden of afgedaan worden. Paulus liet al eerder weten dat wie (zelfs een engel uit de hemel) een ander Evangelie zou verkondigen dan hij toen deed, vervloekt zou zijn. (Galaten 1 : 8)

Het probleem is dat Jehova Getuigen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond volledig door elkaar gooien. Van beide kanten pakken ze wat hen het beste uitkomt. Daarom heb ik er er geen moeite mee om, mede vanwege hun eigen leringen en claims uit het Oude Testament, Deuteronomium 18 van toepassing te brengen op het wachttorengenootschap. Er wordt namelijk wel eens gezegd dat het WTG geen profeet in de ware betekenis is, omdat het WTG feitelijk niet door Jehovah aangesteld is als profeet. Dat weet ik ook, maar Deuteronomium 18 : 20, 21 gaat niet over de wáre profeet, want die is aangesteld door God Zelf. Die spreekt namelijk altijd de Waarheid.

Jehovah zegt dat een “profeet” die in Zijn Naam voorspellingen doet, zonder Zijn opdracht, zal sterven. Hetzelfde geldt voor iemand die spreekt in de naam van andere “goden”, wat een ruim begrip is. Het staat er zo in Deuteronomium 18 : 20 (Statenvertaling):

Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in Mijn Naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in den naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven.

Duidelijker zal het niet worden. In het volgende vers vertelt Jehovah waaraan een valse profeet te herkennen is:

Wanneer die profeet in den Naam des HEEREN zal hebben gesproken, en dat woord geschiedt niet, en komt niet; dat is het woord, dat de HEERE niet gesproken heeft; door trotsheid heeft die profeet dat gesproken; gij zult voor hem niet vrezen.

“Vrezen” in de Bijbel heeft niet de betekenis van “bang zijn”, maar meer van “achten”, “ernstig rekening mee houden”, “als autoriteit erkennen”. Een “profeet” die in “trotsheid” spreekt en waarbij de voorspelling niet uitkomt, hoefde het volk Israël niet te achten. Daar hoefde men geen rekening mee te houden. Dat zou niet de autoriteit zijn, omdat hij niet uit God was. Dat principe kunnen we nu ook hanteren.

Jehovah geeft géén voortschrijdend licht aan een profeet

Geen mens hoeft zich iets aan te trekken van wat de organisatie van Jehovah’s Getuigen “profeteert” in Gods Naam. Het is namelijk overduidelijk dat de leringen niet kloppen en dat de vele voorspellingen totaal niet uitgekomen zijn. Daarover gaat bijvoorbeeld dit artikel op deze website. Ik ben zeker niet de enige op internet die daar wat over te zeggen heeft. Er is veel over te vinden, ook in de Nederlandse taal. Bijvoorbeeld op deze website, in het artikel “voortschrijdend licht”. Dat is een uitspraak die het WTG graag gebruikt om te verklaren waarom leringen aangepast worden en voorspellingen steeds wijzigen als duidelijk wordt dat ze niet uitgekomen zijn of kunnen uitkomen.

Jehovah spreekt in Deuteronomium niet over “voortschrijdend licht”, dat aan de profeet gegeven zou worden. Dat is geheel een verzinsel van het wachttorengenootschap en bedoelt om het eigen falen te maskeren. Ik hoop inmiddels dat u dit herkent of, als dit nog niet duidelijk is, dat u bereid bent het onderwerp Wachttorengenootschap valse profeet? goed te onderzoeken.


Wachttorengenootschap valse profeet?

Wachttorengenootschap valse profeet?

4 Reacties

  1. Quirine 03/02/2019
  2. Egbert 09/01/2019
  3. Imelda 26/11/2016
    • LV 01/04/2017

Geef een reactie

Translate »