Avondmaal Jehova Getuigen is fout

Avondmaal Jehova Getuigen is fout. Dinsdag 4 april 2023 is de datum van de “gedachtenisviering”, oftewel “gedachtenisfeest”, oftewel “avondmaal” van Jehovah’s Getuigen (JG).

Avondmaal Jehova Getuigen is fout

14 Nisan groots aangekondigd

Elk jaar wordt deze bijeenkomt op 14 Nisan groots aangekondigd. Op pagina 2 van de uitnodiging van 2019 wordt een regelrechte leugen verteld. Er staat namelijk “Op de avond vóór zijn dood zei Jezus tegen zijn volgelingen dat ze zijn dood moesten herdenken. Hij zei: “Blijf dit doen om mij te gedenken. – Lukas 22 : 19″.

Wat hier gedaan wordt (aankondiging is uit 2019) is typisch de stijl van het wachttorengenootschap (WTG). Men roept iets en koppelt daar een deel van een bijbeltekst aan vast. Uiteraard een tekst die zou moeten bewijzen dat de geponeerde stelling juist is. De onterechte vertaling met het aan een overledene gekoppeld woord “gedenken” (in de eigen tekst “herdenken”) moet dit nog wat sterker maken. “Blijf dit doen”, is bedoeld om dit voor JG verplicht te kunnen maken. Een manipulatieve tekst, zoals die in de grondtekst niet voorkomt en zeker zo niet bedoeld is.

Wie niet verder kijkt, denkt dat het zo is. Maar een beetje bijbelstudent ziet direct dat wat hier aan elkaar gekoppeld wordt niet klopt. Er is een flagrante leugen ontstaan vanuit het wachttorengenootschap.

Leven onder het Nieuwe Verbond

Nergens in Lukas 22 of in de parallelteksten (Matthéüs 26, Markus 14 en ook in 1 Korinthe 11) staat dat Jezus opdracht gaf om zijn dood te herdenken! Wie het onderwerp netjes en zonder “religie-bril” bestudeert, ziet al snel dat het gaat om het Nieuwe Verbond, om het Léven in Christus, uitgebeeld in het gezamenlijk deel hebben aan brood en wijn. Dat staat ook in Lukas 22: “Deze drinkbeker is het nieuwe testament (= verbond) in Mijn bloed“, staat in vers 20. Hij wees vooruit op wat snel komen zou.

In vers 19 heeft de Here Jezus het over gedeelde brood, dat een uitbeelding is van Zijn Lichaam, zoals dat – onder het Nieuwe Verbond – zou gaan functioneren. Dus in het leven ná Zijn opstanding. Daar zouden Zijn volgelingen (gelovigen) deel aan hebben. En dat gegeven zou men zich altijd herinneren; zich van bewust zijn. Nooit vergeten dat een gelovige (volgeling) deel uitmaakt van het Lichaam van Christus en leeft onder het Nieuwe Verbond.

Tot zover de toevoeging (april 2019) op dit onderwerp. De rest van dit artikel staat al langer op deze website.


Onvoldoende kennis over het onderwerp Avondmaal

De Jehovah’s Getuigen maken van het avondmaal, de gedachtenisviering, het gedachtenisfeest, een plechtig en deftig geheel. Niet naar het “Avondmaal des Heren” gaan, is voor Jehova Getuigen (JG) daarom helemaal geen optie. Er worden extra inspanningen verricht om zoveel mogelijk mensen binnen te halen voor die avond. Maar helaas is ook deze instelling van de JG dus fout en gebaseerd op onvoldoende kennis van het onderwerp “Brood en Beker” of “Breking des broods” of “Avondmaal” en natuurlijk het onbegrip over wat het Nieuwe Verbond is en voor wie dat geldt.

Gedachtenisviering of gedachtenisfeest Jehovah’s Getuigen

Ik heb heel wat gedachtenisvieringen (het andere woord voor Avondmaal) meegemaakt in mijn tijd als Jehova Getuige en nooit heb ik begrepen waarom dit ook wel “Gedachtenisfeest” werd genoemd. Er was namelijk niks feestelijks aan. Het gedenken van het lijden en dood is gewoonweg niet feestelijk. Dat was zelfs al bij de instelling van het Pascha duidelijk. 14 Nisan heeft daarom nooit bij het Paschafeest gehoord. Dat feest begon de dag erna, op 15 Nisan en zou zeven dagen duren. Dat is kennelijk te lang voor het wachttorengenootschap, want ik heb over een feest, laat staan een feestweek, werkelijk nog nooit iets gehoord of gelezen in de JG-lectuur. Avondmaal Jehovah Getuigen is fout

Het Avondmaal is geen moeten

Maar laat ik beginnen met wat het WTG zelf zegt over het Avondmaal des Heren. In de eerste alinea gaat het al direct fout. Daar stelt het WTG dat christenen het gebod (in de zin van moeten) kregen om Christus’ dood te herdenken. Dat doen ze op basis van 1 Korinthe 11.

Wat is fout? Wel, het gaat niet om Christus’ dood. Het gaat om de dood van Jezus van Nazareth en Die werd pas bij Zijn opstanding gesteld tot Christus. (Handelingen 2, met name vers 36) Christus blijft tot in eeuwigheid, Zijn dood hoeft dus niet te worden herdacht, kán ook helemaal niet worden herdacht, want Hij leeft!

Daarnaast is het geen moeten, want het kenmerk van het Nieuwe Verbond is juist dat de gelovige leeft uit de Genade en dat niks moet. Het Nieuwe Verbond is de vervanging van het Oude Verbond, waarin de wet, en daarmee de dood, heerste. Een gelovige van ná de opstanding van de Here Jezus is, als hij tot geloof komt in Hem, deelgenoot van dat Nieuwe Verbond en zou God liefhebben met heel zijn hart e.d. (o.a. Lukas 10 : 27) Meer niet. Dat is niet eens moeten, dat komt als vanzelf, van binnenuit. Dus het avondmaal neerzetten als “moeten” is fout. Avondmaal Jehova Getuigen is fout

Jehova Getuigen mengen Pascha uit Oude Verbond met “Brood en Wijn” uit Nieuwe Verbond

Uit de verdere verhandeling blijkt dat Jehovah Getuigen het Pascha (de paasmaaltijd waarbij een lam gegeten werd) uit het Oude Verbond vermengen met “Brood en Wijn” uit het Nieuwe Verbond. Men heeft de “overstap” niet volledig kunnen maken. Slechts één keer per jaar op 14 Nisan houdt men “Avondmaal”. Dat is vanuit het Oude Verbond overgebleven, maar dat had nu juist niet gemoeten. Het Oude Verbond is voorbij, we leven in het Nieuwe Verbond. Avondmaal Jehova Getuigen is fout

De Here Jezus Christus Zelf en Zijn discipelen en volgelingen maakten de overstap naar het Nieuwe Verbond, en het daarbij horende brood en beker, wel volledig. Al op de zondag van zijn opstanding maakte de Heer zich bekend aan de Emmausgangers. Toen was er al “breking des broods”. En we lezen op diverse plaatsen dat dit de gewoonte werd onder de eerste eeuwse christenen. Tenminste in de Statenvertaling en andere goede bijbelvertalingen, want in de Nieuwe Wereldvertaling is dit op cruciale plaatsen wegvertaald. Daar is het speciale van “breking des broods” niet meer te vinden. (Kijk hier voor een vergelijk) Niet vreemd als je weet dat deze gewoonte (dé vervanging van het Joodsche Pascha) de JG niet goed uitkomt. Zij houden namelijk vast aan het oude Pascha op 14 Nisan, vermengd met symbolen van brood en wijn. Elke zondag brood en beker doen is niks voor de JG.

Breking des broods voor de Emmausgangers

Het mooie in het verhaal van de Emmausgangers (in dezelfde opperzaal waar de laatste Paschamaaltijd werd genuttigd) vind ik dat er staat dat zij eerst niet zagen wie Hij was, maar dat zij Hem leerden kennen in de “breking des broods”. Hun ogen gingen open nádat de Here Jezus Christus het brood gebroken had en het hun gegeven had. Zij hadden er dus deel aan en dat had z’n uitwerking! Lukas 24 : 30, 31:

En het geschiedde, als Hij met hen aanzat, nam Hij het brood, en zegende het, en als Hij het gebroken had, gaf Hij het hun.
En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht.

Ik moet bij deze tekst direct denken aan Johannes 17 : 3: Avondmaal Jehova Getuigen is fout

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

De gelovige ontvangt eeuwig leven als het brood gebroken en gegeven is aan de gelovige. Dus als hij deel heeft gekregen aan het Lichaam, aan het Nieuwe Verbond en dat wordt uitgebeeld in het breken en delen van het brood. Hoe belangrijk is het dus dat er juist van dat Ene brood gegeten en van die Ene wijn gedronken wordt. Het symboliseert de eenheid in Christus voor de gelovige, voor álle gelovigen in Christus en niet alleen voor 144.000, zoals het WTG leert.

Overigens blijkt uit hun verklaring dat men ook op dit punt geen goed onderscheid bezit. Dit staat er in hun artikel: Avondmaal Jehova Getuigen is fout

Het brood is dus een afbeelding van het volmaakte lichaam dat Jezus geofferd heeft. Het was vrij van zonde.

Fout! Het brood, één van de symbolen van het “avondmaal”, is een beeld van het Lichaam van de opgestane Here Jezus Christus. Dat Lichaam bestaat uit Christus als het Hoofd en de gelovigen als leden van dat Lichaam. Het gaat om het Nieuwe Verbond, waar geen plaats is voor de dood. Dit gaat over ná de dood en opstanding van Jezus. Het gaat om leven, om leven van een andere orde, om geestelijk leven, uitgebeeld in wijn, met alcohol (spirit) dus. Het gaat over het deel hebben aan het Nieuwe Leven in Christus. Fundamentele nieuwtestamentische waarheid, alleen niet voor de JG, zo blijkt.

De symbolen van brood en wijn gaan ongebruikt voorbij

Want hét grote probleem bij het Jehovah Getuigen avondmaal zit ‘m natuurlijk in wat men er van maakt op de bewuste avond. Na een lezing komt dan het moment dat de symbolen van het leven onder het Nieuwe Verbond – het deelhebben aan Christus – rond kunnen gaan onder de aanwezigen. Gelovigen nemen een stuk van het gebroken ongezuurde brood en een slok wijn uit dezelfde beker en symboliseren zo dat zij volgens 1 Korinthe 11 : 17 deel uitmaken van Één Lichaam, dat van Christus.

Want een brood is het, zo zijn wij velen een lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn.

En juist dat gebeurt niet tijdens het jaarlijkse “Avondmaal des Heren” van Jehovah Getuigen. Zowel het bordje met brood als de beker met wijn gaan langs alle personen, maar zonder dat men er van gebruik maakt, op wereldwijd slechts een enkeling na, die meent lid van de 144.000 te zijn.

De betekenis van brood en beker

Wie de betekenis kent van brood en beker, beseft wat een trieste aanblik dit moet zijn. Het Nieuwe Leven, het eeuwige leven, gaat aan hen voorbij! De Jehovah’s Getuigen hebben er geen deel aan! De Genadegift des Heren wordt niet aangepakt! Men heeft géén deel aan het Lichaam van Christus. Wat blijft er dan nog over voor de sterfelijke mens? Niets, helemaal niets, want alleen in Christus zijn wij een nieuw schepsel, volgens Paulus in 2 Korinthe 5:

Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Paulus heeft het over niets anders dan over Christus. De leer dat een gewone Jehova Getuige (dus niet één van de 144.000) níet in Christus is, maar als lid van de organisatie van Jehovah’s Getuigen toch Gods Koninkrijk (het paradijs op aarde) in kan gaan, is absoluut een eigen verzinsel en geheel onbijbels. Trap daar niet in, alstublieft!

Alleen de 144.000 getrouwe christenen gebruiken de symbolen brood en wijn

Wat zegt het WTG er zelf over hun versie van het Avondmaal? Onder andere dit:

De rode wijn is een afbeelding van Jezus’ bloed. Door zijn bloed wordt het nieuwe verbond van kracht. Jezus zei dat zijn bloed werd vergoten „tot vergeving van zonden”. Op grond daarvan kunnen mensen in Gods ogen rein worden en kunnen ze in het nieuwe verbond met Jehovah worden opgenomen (Hebreeën 9:14; 10:16, 17). Dit verbond, of ’contract’, maakt het voor 144.000 getrouwe christenen mogelijk naar de hemel te gaan. Daar zullen ze als koningen en priesters dienen tot zegen van de hele mensheid. — Genesis 22:18; Jeremia 31:31-33; 1 Petrus 2:9; Openbaring 5:9, 10; 14:1-3.

Fout! Het bloed van de mens Jezus was de betaling voor de zonde. Daarmee werd het probleem van de zonde (dus zonder “n”), vast onderdeel van de oude natuur van de uit Adam geboren mensen, opgelost. De wijn is hier een beeld van het bloed van Christus en Die leeft! Dat bloed wordt niet “vergoten” in de zin dat het buiten het lichaam geraakt en op de grond terechtkomt. Als dat gebeurt, heeft bloed z’n werking verloren. Nee, dat bloed geeft leven en reinigt (want dat doet bloed in de praktijk) ons van dode werken, zegt het door de JG aangehaald vers in Hebreeën 9. Dat gebeurt onder het Nieuwe Verbond. Er is over dit onderwerp nog veel meer te vertellen, maar dat wordt voor dit artikel te lang en dus hou ik het hier maar bij. Avondmaal Jehova Getuigen is fout

Ik wil nog wel even wijzen op de woorden: “kunnen mensen in Gods ogen rein worden en kunnen ze in het nieuwe verbond met Jehovah worden opgenomen”. 

In combinatie met de leer van het WTG dat je niet zomaar behouden bent op grond van geloof in de Here Jezus Christus en dat er nogal wat meer voor komt kijken, is dat “kunnen” heel erg. Niks geen zekerheid! Het kan, ja het kan…, als je maar voldoet aan wat het WTG er allemaal bij verzonnen heeft. De JG die dit vers leest zal het zo interpreteren en daarom is het zo fout om dit zo neer te schrijven. Verder met de JG-verklaring:

Wie mogen er tijdens de Gedachtenisviering van deze symbolen gebruiken? Logischerwijs mogen alleen degenen die in het nieuwe verbond zijn opgenomen — degenen die de hoop hebben naar de hemel te gaan — van het brood en de wijn gebruiken. Gods heilige geest overtuigt zulke personen ervan dat ze zijn uitgekozen om koningen in de hemel te worden (Romeinen 8:16). Daarnaast zijn ze ook in het Koninkrijksverbond met Jezus opgenomen. — Lukas 22:29.

Een Jehovah Getuige moet met z’n vingers van brood en wijn afblijven

Elke JG weet dat hier gedoeld wordt op de 144.000 en niet op die hele grote groep gewone leden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Het wordt er goed en veel ingeprent dat een JG met z’n vingers van brood en wijn moet afblijven. Hij of zij zit er alleen maar voor de opvulling. Het WTG bepaalt zo wie er aan Gods Tafel, want daar gaat het toch uiteindelijk om, mag aanzitten. Ik hoop dat u inziet hoe verwerpelijk dat is.

Uiteraard komt men wel met een verklaring voor de gewone JG, want je moet daar toch iets mee…:

Hoe zit het met degenen die de hoop hebben voor eeuwig in een paradijs op aarde te leven? Gehoorzaam aan Jezus’ gebod wonen ze het Avondmaal des Heren bij, maar slechts als respectvolle toeschouwers, niet als deelnemers. Eenmaal per jaar, op 14 Nisan, vieren Jehovah’s Getuigen na zonsondergang het Avondmaal des Heren. Hoewel wereldwijd slechts enkele duizenden personen belijden de hemelse hoop te hebben, ligt deze herdenking alle christenen na aan het hart. Het is voor iedereen een gelegenheid om na te denken over de allesovertreffende liefde van Jehovah God en Jezus Christus. — Johannes 3:16.

Echt, het is heel erg hoeveel onzin men in een paar zinnen weet te krijgen. Ik heb ze maar rood gemaakt en hoop dat het inmiddels duidelijk is dat dit helemaal fout is. Alstublieft: blijf ver weg van deze leer! Avondmaal Jehova Getuigen is fout

Ga niet naar het “Avondmaal des Heren” van Jehovah’s GetuigenAvondmaal Jehova Getuigen is fout

Wilt u toch gaan en bent u een wedergeboren kind van God op grond van uw geloof in de Here Jezus Christus? Dan bent u het Nieuwe Verbond ingegaan. Dan bent u lid van het Lichaam van Christus en hebt u deelgenoot aan Zijn bloed, aan Zijn leven. Heerlijk! Laat dit dan zien door de langs u komende symbolen brood en wijn aan te pakken. Eet van dat brood en drink van de wijn en verheug u in de gemeenschap in Christus. Er is geen enkele terughoudendheid nodig om dat te doen.

Een verhelderende bijbelstudie over dit onderwerp

Tot slot wijs ik u graag op een verhelderende bijbelstudie over dit onderwerp. Absoluut de moeite waard om deze te lezen. Kijk via deze link en lees de bijbelstudie als PDF of ebook. Het is gratis, maar zeker niet voor niks! Het is verfrissend te zien hoe een goede bijbelstudie er uitziet. Het geeft de inzicht die het WTG zeker niet heeft en bepaalt de mens uitsluitend bij Christus, Die ons leven is, volgens Kolossenzen 3 : 4.


Avondmaal Jehova Getuigen is fout

Avondmaal Jehova Getuigen is fout

Avondmaal Jehova Getuigen is fout

23 Reacties

 1. dr.ing.johan 24/11/2023
 2. elizabeth 21/04/2019
 3. elizabeth 21/04/2019
 4. Gre Luttik 19/04/2019
 5. Gerard Lettinck 24/03/2018
 6. Frits van Pelt 03/02/2018
 7. Corina 24/01/2018
  • Wachttorenkijker 24/01/2018
   • Corina 27/01/2018
  • heiko 21/02/2018
   • Wachttorenkijker 22/02/2018
    • heiko 22/02/2018
    • Rob 07/04/2023
     • Wachttorenkijker 08/04/2023
 8. Henk draaier 13/04/2017
 9. Henk draaier 13/04/2017
  • Wachttorenkijker 13/04/2017
  • Anna 03/06/2018
   • Wachttorenkijker 05/06/2018
    • Joy 06/01/2019
     • Wachttorenkijker 07/01/2019
 10. Raj 10/04/2017
 11. De Rector 28/03/2017

Geef een reactie

Translate »