Johannes 1 bij Jehovah Getuigen

Het voortdurend blijven ontkennen dat de Here Jezus Christus God is, stelt het wachttorengenootschap (WTG) voor de uitdaging om dat op heel veel plaatsen in het Nieuwe Testament weg te redeneren. Daarvoor hebben ze een eigen bijbel gemaakt, de Nieuwe Wereldvertaling, (New World Translation of the Holy Scriptures). Daarvan is in 2013 een revisie gekomen, maar beter is het niet geworden. Eerder slechter, zo blijkt bijvoorbeeld uit de vertaling van Kolossenzen 1Johannes 1 bij Jehovah Getuigen

Eén van de in het oog springende schriftgedeelten, vaak door tegenstanders van Jehovah’s Getuigen aangehaald, is Johannes 1. De vertalers van het WTG weten een zeer goede vertaling (bronmanuscript: Textus Receptus, gebruikt voor Statenvertaling en King James) compleet te veranderen in een poging om de conclusie van Johannes teniet te doen. Voor de leden van de organisatie van de Jehovah’s Getuigen is dit kennelijk geen probleem. Zij zijn inmiddels zo geïndoctrineerd dat ze niet meer doorzien wat hier gebeurt. 

Johannes 1 : 1-3 en 10 in de Nieuwe Wereldvertaling tegenover de Statenvertaling

We vergelijken Johannes 1 : 1-3 en vers 10 in de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) met de Statenvertaling (SV). Het eerste wat opvalt is dat Johannes 1 vers 1 in de Nieuwe Wereldvertaling het woordje “een” is toegevoegd en “god” met een kleine letter geschreven is. Dat zijn allebei interpretaties van vertalers, want in het Grieks komt het onbepaald lidwoord “een” niet voor; het zit eenvoudigweg niet in die taal. Het gebruiken van hoofdletters bij vertalen uit het Grieks is ook een kwestie van interpreteren. In dit geval is dat gezien de context goed gedaan door de Statenvertalers, maar niet correct uitgevoerd door de vertalers van het wachttorengenootschap.

NWT:
In [het] begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was een god.
Deze was in [het] begin bij God.
Alle dingen zijn door bemiddeling van hem ontstaan, en zonder hem is zelfs niet één ding ontstaan.

Hij was in de wereld en de wereld is door bemiddeling van hem ontstaan, maar de wereld kende hem niet.

SV: Johannes 1 bij Jehovah Getuigen
In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Dit was in den beginne bij God.
Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.

Dat het WTG niet snapt waar het over gaat, of dat niet wil begrijpen, is te zien in de vertaling aan het begin van vers 2. Daar maken de vertalers van het WTG “Deze” van, omdat ze interpreteren dat het hier om Jezus zou moeten gaan. Achteraf is dat een deel van de conclusie, maar zeker nog niet op dít moment in het verhaal. Johannes bouwt zijn betoog op en begint keurig bij het begin, ja zelfs helemaal bij het begin.

In vers 1 gaat het nog om het onzijdige “het Woord” en dat was op dat moment nog niet de Here Jezus Christus. De Statenvertaling en de King James vertaling geven dat goed weer met het onzijdige “Dit” aan het begin van vers 2 en ze doen dat ook in de twee volgende verzen. We moeten laten staan wat er staat en niet meteen eigen conclusies invullen. In vers 1 gaat het over “het Woord” en dus is het taalkundig helemaal correct dat vers 2 begint met “Dit”, als logisch vervolg op de vorige zin. De vertaling met “Deze” is een interpretatie en niet terecht in dit geval. Johannes 1 bij Jehovah Getuigen

God spreekt Woord en het is er

De nadruk ligt in de eerste verzen dus op “het Woord”. Dat is niet vreemd, want voordat er iets tot stand komt, is er het Woord. In Genesis 1 is dat het eerste dat er gebeurde na de beschrijving dat de aarde en de twee hemelen woest en ledig waren geworden en dat er duisternis was. Daarna sprak God en zie daar was licht (of Licht). Dat is nu eenmaal iets dat God kan en de mens niet. De mens spreekt wel zijn of haar gedachten uit, bijvoorbeeld om iets te maken, maar daarmee is het er niet direct. Bij God wel; Hij spreekt en het is er. Zo gaat het door in Genesis 1. In Psalm 33 wordt dit principe nog eens bevestigd:

Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir.
Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er. 

De Nieuwe Wereldvertaling heeft overigens dit staan in Psalmen 33 vers 6 en 9:

Door het woord van Jehovah werden de hemelen zelf gemaakt, En door de geest van zijn mond heel hun heerleger.
Want hijzelf zei [het], en het werd; Hijzelf gebood, en toen stond het er.

“HEEREN” is hier vertaald met Jehovah. Hoewel hier in het Grieks nooit de Hebreeuwse Naam JHWH kan staan en dus ook niet zo vertaald moet worden, is het geen probleem. In de Psalmen (het Oude Testament) spreekt Jehovah. Dat vers 9 vertaald is met “hijzelf zei [het], en het werd“, is vreemd. Ten eerste door geen hoofdletter te gebruiken en ten tweede door “het is er”, te verzwakken met “het werd”. Daar zit de gedachte van meer tijd in. Het niet gebruiken van een hoofdletter bij de eerste “hijzelf” in vers 9 kan niet anders betekenen dan dat men alleen hier “iemand” anders laat spreken, niet Jehovah dus.

Men zal wel Jezus bedoelen, omdat men leert dat alles “doormiddel van hem” gemaakt is. Taalkundig is dat heel vreemd, want uit alles blijkt dat het hier om Eén en Dezelfde gaat, de HEERE. In Psalm 33 gaat het over de HEERE, Jehovah dus, voor de Jehovah’s Getuigen, Die spreekt en gebied. Door Zijn Woord is alles gemaakt, wordt op dit punt in de heilsgeschiedenis geleerd.

Het Woord uit Johannes 1 krijgt gestalte in de opgestane Here Jezus Christus

Met Johannes zijn we in het Nieuwe Testament gekomen. Johannes schrijft ná de opstanding van de Here Jezus Christus en begint met dat het Woord (het spreken) al vanaf het begin bij God Was. God spreekt; daar is het mee begonnen. Zonder “Hetzelve”, dat spreken van God, dat Woord van God, is geen ding gemaakt. Na deze inleiding vertelt Johannes keurig netjes in vers 9 Wie er in de wereld kwam en Wie men niet gekend heeft. Het gaat over de Here Jezus Christus, daar is helemaal niets moeilijks aan. In datzelfde vers komt Johannes terug op dat Woord, want daardoor is alles gemaakt. Hij past het hier toe op de Here Jezus Christus:

Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.

“Door Hem” en niet “door bemiddeling van”, wat zou kunnen betekenen dat Hij het niet zelf gedaan heeft, maar het sterke “door”, zoals het zoveel gebruikt wordt in de Bijbel. Twee voorbeelden van de hand van Paulus, die altijd spreekt over de Christus:

Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. (Romeinen 11 : 36)

Nochtans hebben wij maar één God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar één Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem. (1 Korinthe 8 : 6)

Het Woord, het spreken van God, uit de beginne, heeft gestalte gekregen en Johannes past dit toe op de Here Jezus Christus. Die toen, en ook nu aan ons, geopenbaarde waarheid zouden wij als gelovigen aanvaarden en niet proberen uit alle macht te vervangen door eigen leringen, zoals de Jehovah’s Getuigen doen. Johannes 1 bij Jehovah Getuigen

God spreekt in het Nieuwe Testament door de Zoon

De Apostel Paulus is er direct in Hebreeën 1 al duidelijk over Wie “in deze laatste dagen” spreekt. Lees, met het voorgaande in gedachten, alstublieft nog eens goed wat Paulus u te zeggen heeft en bedenk dat het woord van Paulus toch veel hoger gewaardeerd moet worden dan het woord van de organisatie van Jehovah’s Getuigen.

God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;
Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen;
Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft.

Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik U gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?
En als Hij wederom den Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat alle engelen Gods Hem aanbidden.
En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn engelen maakt geesten, en Zijn dienaars een vlam des vuurs.
Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter Uws koninkrijks is een rechte schepter.
Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw medegenoten.
En: Gij, Heere! hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken Uwer handen;

Wat is het duidelijk dat de Here Jezus Christus God is! Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid. In Hebreeën 1 : 8 wordt gezegd tot de Zoon: “Uw troon, o God!” In vers 9 gevolgd door “U, o God“. Wie heeft in “den beginne de aarde gegrond?” De Heere, Kurios, in het Grieks, maar het gaat over de Zoon, de Here Jezus Christus.

Hebreeën 1 vers 8 in de Nieuwe Wereldvertaling van Jehovah’s Getuigen

U begrijpt dat de Jehovah’s Getuigen hier niets van willen weten en dus hebben ze, net als bij Johannes 1 en zoveel andere bijbelteksten, de tekst veranderd, zodat die beter past in de leer van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Hierbij de link naar het hoofdstuk in de NWT. Ik pak vers 8 en 9 eruit, zodat direct duidelijk wordt hoe schandalig het WTG deze bijbeltekst heeft aangepast.

Vers 8 
NWT: Maar met betrekking tot de Zoon: God is uw troon in alle eeuwigheid, en [de] scepter van uw koninkrijk is de scepter van recht.

SV: Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter Uws koninkrijks is een rechte schepter.

Vers 9 Johannes 1 bij  Jehovah Getuigen
NWT: Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad en wetteloosheid gehaat. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met [de] olie van uitbundige vreugde, meer dan uw deelgenoten.

SV: Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw medegenoten.

Hou alstublieft vast aan het Woord Gods, aan de Here Jezus Christus. Leer Hem kennen en niet het wachttorengenootschap. Het is dezelfde Johannes, die in hoofdstuk 1 ons vertelt Wie gestalte kreeg als het Woord Gods, die in hoofdstuk 17 vers 3 zegt:

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en (= namelijk) Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.


Johannes 1 bij Jehovah Getuigen

Johannes 1 bij Jehovah Getuigen 

Johannes 1 bij Jehovah Getuigen

3 Reacties

  1. Theo Kainos 31/08/2021
  2. Frits van Pelt 23/08/2019
  3. Lenny 22/08/2019

Geef een reactie

Translate »