Paulus verkondigde de Here Jezus Christus!

Paulus verkondigde de Here Jezus Christus! Wie verkondigde Paulus? Welke Naam heeft Paulus voor ogen, als hij in Athene is en zegt:

Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDEN GOD. Dezen dan, Dien gij niet kennende dient, verkondig ik ulieden.

Paulus op de Aeropagus in Athene

Wie is de “Deze”, de voor de Grieken “onbekende God”, die Paulus verkondigt? Niet alleen op de Areopagus in Athene, maar gedurende heel zijn bediening, nádat hij door de Here Jezus Christus persoonlijk is aangesteld tot apostel. Tot “gezondene, die Christus aanschouwd heeft”, want dat is de betekenis van het woord “apostel” in de Bijbel. De Bijbel geeft het antwoord. 

Kijk in dat verband ook eens naar de verzen waar Petrus bij betrokken is en stel dan dezelfde vraag: “Wie verkondigt Petrus?” Was dat Jehovah of Here Jezus Christus? Het antwoord zal hetzelfde zijn als het antwoord op de vraag Wie Paulus verkondigde, volgens dit overzicht. Neem a.u.b. de moeite om alle 180 teksten goed te lezen. Het begint met Handelingen 9 : 20:

En hij (Paulus) predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.

Paulus gebruikt nooit de Naam Jehovah

Na deze 180 teksten, verdeeld over 15 Bijbelboeken, is er geen andere conclusie mogelijk dan dat Paulus altijd en overal alleen de Here Jezus Christus verkondigt, als zijnde de voor de Grieken “onbekende God”?

Paulus koppelt voortdurend Christus (de opgestane Here Jezus dus) en God aan elkaar in wat hij schrijft. Als Paulus het over de Vader heeft, is het altijd in combinatie met de Here Jezus Christus. Niet éénmaal, totaal nergens dus, gebruikt hij sec de Naam Jehovah. Ook niet in combinatie met “God” of “Vader”. Paulus heeft het nooit over Jehovah op de manier zoals de JG dit voortdurend doen. De apostel Paulus weet en verkondigt overduidelijk, en nooit anders, dat de Here Jezus Christus zijn Heer, zijn God en zijn Vader (Gever van het nieuwe leven in Christus) is.

Jehovah is onderdeel van de volledige Godsnaam

De Naam Jehovah is onderdeel geworden van de volledige Godsnaam die ons sinds de opstanding van Jezus van Nazareth gegeven is: Jehovah (Here; Kurios) Jezus Christus. Hij is de Ware God, zoals de apostel Johannes het ook zegt aan het eind van alweer een Bijbelboek in het Nieuwe Testament (1 Johannes 5 : 20) dat alleen maar over de Here Jezus Christus spreekt:

Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.

Christus is de God van Paulus, Petrus, Johannes en Jakobus

Bent u een oprechte Jehovah Getuige, die de Ware God wil dienen? Denkt u dat God van de mens vraagt een “getuige van Jehovah” te zijn? Overdenk dan nog eens goed wat de apostelen als Paulus, Petrus, Johannes en Jakobus daarover te zeggen hebben. Allemaal, zonder uitzondering en nooit wat anders, getuigen zij van de Here Jezus Christus, hun God, Vader en Heiland.

Doe a.u.b. hetzelfde en verlaat de sekte die past in de waarschuwing van Paulus in Handelingen 20:

Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen.
En uit uzelven zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich.

Het wachttorengenootschap spreekt verkeerde dingen

Wat het wachttorengenootschap spreekt, wijkt in ieder geval af van wat de Schrift leert. Die leringen “sparen de kudde niet”. Het WTG spreekt “verkeerde dingen” en trekt zo discipelen van de Here Jezus Christus, die ook navolgers van Paulus zijn (1 Korinthe 11 : 1) achter zichzelf aan. Daarmee zijn het – in ieder geval in de praktijk – géén discipelen van Christus en navolgers van Paulus. Ze zijn zelfs tegenstanders van hét Evangelie van de Genade Gods.

Jehovah’s Getuigen zijn géén Christenen

Jehovah’s Getuigen zijn géén Christenen in de werkelijke betekenis van het woord. Ze noemen zich wel zo, maar dat is onterecht. Ze noemen zich in eerste plaats “Jehovah’s Getuigen” of anders gezegd “getuigen van Jehovah”. Op hun website staat o.a. dit:

Wat zijn we als volk bevoorrecht de naam van de Universele Soeverein, Jehovah, te mogen dragen! Die naam is eeuwig, onvergankelijk en uniek. Jehovah zelf heeft zijn naam aan ons gegeven, en vooral sinds 1931 onderscheiden we ons door die naam (Jes. 43:10). We zijn heel trots ons Jehovah’s Getuigen te noemen.

Dat is toch wat anders, zeker in het licht van de leer van het WTG dat Jehovah en Jezus niet Dezelfde zijn. Een Christen is een volgeling van de Here Jezus Christus en spreekt over Hem. Wie aan een Jehova Getuige vraagt hoe zijn of haar God heet, krijgt het antwoord: “Jehovah”. De Here Jezus Christus, van Wie “Christen” is afgeleid, is dan buiten beeld. Hij wordt nauwelijks genoemd en is bij de Jehovah’s Getuigen zeker geen Almachtige God. In de Bijbel wel.

Openbaring 21 : 22 Paulus verkondigde de Here Jezus Christus!

Zo zegt bijvoorbeeld Openbaring 21 : 22 heel duidelijk:

En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en (= namelijk) het Lam.

Het Lam is Christus, die ook de Heere (Kurios) is, die de almachtige God is. Daar is toch niks moeilijks aan?

In de “leer van Christus” blijven

En deze zeer belangrijke uitspraak van de apostel Johannes (2 Johannes 1 : 9) toch ook niet:

Een ieder, die overtreedt, en (= namelijk) niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon.

Waar nu staat “deze heeft beiden den Vader en den Zoon”, had ook kunnen staan: “die heeft God wél”, als antwoord op “die heeft God niet”, eerder in de tekst. Dat zou een logische taalkundige opvolging zijn, maar de Auteur kiest voor “beiden den Vader en den Zoon”. Waarmee gezegd wordt dat God, Vader en Zoon, Eén-en-dezelfde is.

Paulus bleef altijd in de “leer van Christus”. Zo bleef hij een “navolger van Christus” (1 Korinthe 11 : 1) en daarmee van God Zelf, want in Efeze 5 : 1 schrijft Paulus: “Zijt dan navolgers Gods, ..;”

Kom tot geloof in Hem alleen

Onze bede is aan een ieder die dit leest: kom tot persoonlijk geloof in Degene die op de opstandingsdag “alle macht in hemel en op aarde” ontving. (Matthéüs 28 : 18) Zijn volledige Naam is “Jehovah Jezus Christus”. Hij is de aangekondigde Heiland (Redder), de Verlosser, de Zoon (Erfgenaam) het Lam Gods, onze Hogepriester en nog veel meer. Hij is Degene die door de apostel Paulus, en alle andere apostelen, verkondigd werd.


Paulus verkondigde de Here Jezus Christus!

Paulus verkondigde de Here Jezus Christus!

Een reactie

  1. Theo Kainos 03/12/2022

Geef een reactie

Translate »