Christus is God Zelf in Nieuwe Wereldvertaling

Christus is God Zelf in Nieuwe Wereldvertaling. Het wachttorengenootschap heeft er een dogma van gemaakt dat Christus níet God is. Het Nieuwe Testament van de Bijbel laat veelvuldig zien dat de Here Jezus Christus wel God is. Hij is het uitgedrukte Beeld Gods, volgens Hebreeën 1, en dus God Zelf. Paulus leert dit vaak en ook in de brief aan Titus schrijft hij onomwonden op dat Christus God is. Het WTG moest dit gedeelte wel aanpassen om het in hun leer te laten vallen. Uit de Statenvertaling blijkt dat Jezus Christus onze Zaligmaker is. Paulus noemt Hem daar ook “God den Vader”. Het voegwoordje “en” dient als “namelijk” gelezen te worden. Het is op deze plaats geen optelling. Ook taalkundig niet. Hier gaat het niet om twee wezens. Titus 1 : 4 zegt:

Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God den Vader, en den Heere Jezus Christus, onzen Zaligmaker.

Titus 2 : 10-14

Dat wordt bevestigd in Titus 2.

Niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende; opdat zij de leer van God, onzen Zaligmaker, in alles mogen versieren.
Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.
En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;
Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;
Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

De grote God is onze Zaligmaker Jezus Christus. Het gaat om Enkelvoud. Om de Ene. Jezus Christus is God Zelf en in die positie onze Zaligmaker.

Zaligmaker is Redder bij Jehovah’s Getuigen

Jehovah’s Getuigen gebruiken het woord “Zaligmaker” niet. Zij vertalen het Griekse woord “soter” met “Redder”. Jammer want de betekenis daarvan is minder omvattend dan het woord “Zaligmaker”. Zalig maken gaat verder dan redden, maar die waarheid kennen de JG helaas al niet meer.

Lees met dit in gedachten wat er in de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) staat in Titus 1 : 4 en 2 : 10-14:

Ik wens je onverdiende goedheid en vrede toe van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Redder.

Meteen valt op dat door het plaatsen van komma’s en toevoegen van het woordje “van” er een poging gedaan wordt om er twee wezens van te maken. Conform de leer van het WTG dat Jehovah en Jezus – biologisch gezien – twee wezens zijn en dat Jezus níet God is. Bij de Jehovah’s Getuigen is de Here Jezus Christus het eerste schepsel van God. Ook dat is een dwaalleer.

Christus Jezus is Redder

Het andere dat opvalt is dat hier Christus Jezus Redder is. Dat kon men natuurlijk niet weg redeneren. Nu weet ik niet of het iemand binnen de JG opvalt, maar in het direct daarop volgende vers wordt gezegd dat de Redder (het is er maar Eén) God is. Dat betekent dat de Redder (Zaligmaker) God Christus Jezus is. Niks moeilijks aan, toch?

Ze mogen niet van hem stelen, maar moeten laten zien dat ze volkomen betrouwbaar zijn, zodat ze in elk opzicht een sieraad zijn voor de leer van God, onze Redder.
Want de onverdiende goedheid van God is geopenbaard en leidt tot redding van alle soorten mensen.

Alle mensen of alle soorten van mensen?

Even tussendoor: Paulus zegt dat de “zaligmakende Genade van God verschenen is aan alle mensen”. De JG hebben geloven dat niet en hebben er “alle soorten mensen” van gemaakt. In de Griekse grondtekst staat het woord “soorten” niet. Dit is geheel een toevoeging vanuit het wachttorengenootschap.

Ze leert ons dat we goddeloosheid en wereldse verlangens moeten afwijzen en met gezond verstand, rechtvaardigheid en toewijding aan God in deze wereld moeten leven,
in afwachting van de gelukkige hoop en glorieuze manifestatie van de grote God en van Christus Jezus, onze Redder.

De grote God, namelijk Christus Jezus

Wiens verschijnen (SV) wordt verwacht? Wiens glorieuze manifestatie? (NWT) Die van de grote God, namelijk Christus Jezus, onze Redder (Zaligmaker). Weer is dat niet moeilijk. Bedenk dat er maar Eén ware (Hoogste) God is. Het idee dat Jezus “een god” is, van lagere orde dus, is onbijbels. Het is een dwaalleer van de organisatie van Jehovah’s Getuigen.

Hij heeft zich voor ons gegeven om ons van elke soort van wetteloosheid te bevrijden en om voor zichzelf een volk te reinigen dat zijn speciale eigendom is en zich inzet voor goed werk.

Vers 14 in de Statenvertaling gaat met het aanwijzend voornaamwoord “Die” en met “Zichzelven” (met hoofdletter D en Z) heel duidelijk verder op “den grote God, onze Zaligmaker Jezus Christus”. Ook in dat vers is Jezus Christus God Zelf. Het wachttorengenootschap probeert hier onder uit te komen door een nieuwe zin te beginnen met “Hij” en “zich” zonder hoofdletter Z te schrijven. In de Griekse Grondtekst staat “hos / / ho” en dat wordt nooit vertaald met “hij”. 

Wachttorengenootschap kan Godheid van de Here Jezus Christus niet helemaal wegvertalen

Ondanks slinkse pogingen, grove en subtiele aanpassingen van de Bijbel kan het wachttorengenootschap de Godheid van de Here Jezus Christus niet helemaal wegvertalen in hun eigen vertaling, de Nieuwe Wereldvertaling. Het lukt hen niet volledig om de Bijbel aan te passen aan deze dwaalleer. Christus is God Zelf in Nieuwe Wereldvertaling Jehovah’s Getuigen. Een Jehova Getuige die dit aanvaardt en gelooft doet helemaal niets fout.


Christus is God Zelf in Nieuwe Wereldvertaling

Christus is God Zelf in Nieuwe Wereldvertaling

Geef een reactie

Translate »