Categorie: Leerstellingen JG

144.000 Jehova Getuigen geestelijk Israël?

Wie niet weet wat “de Gemeente” is en wie niet weet wat Israël in het verleden, heden en de toekomst betekent en wat daarover in de Bijbel staat, kan zich beter niet wagen aan uitleg van het profetisch Woord in de Bijbel. Wie dit wel doet, maakt er een puinhoop van, zoals het wachttorengenootschap (WTG), de baas van de Jehovah’s Getuigen (JG), zo consistent laat zien. Zijn bijvoorbeeld de 144.000 Jehova Getuigen geestelijk Israël? Dat leert het WTG namelijk. Nee, natuurlijk niet. Dat is een dwaalleer op basis van niet weten wie die 144.000 zijn en wanneer en waar zij hun

Wet en werken voor Jehova Getuigen

Jehovah’s Getuigen kennen de Genade van Christus niet zoals die bedoeld is. Het is wet en werken voor Jehova Getuigen, waarbij men gretig gebruikt maakt van Jakobus 2. Maar de gelovige is vrij gemaakt van de wet, van elke wet, leert Paulus. Waartoe? Om als wedergeboren kind Gods – als Nieuwe Schepping – De Here Jezus Christus te kunnen dienen (liefhebben) vanuit het hart en in volledige vrijheid en niet omdat het op de een of andere manier opgelegd is. Vóór de opstanding van de Here Jezus was er alleen de oude mens, de mens in het vlees, geboren uit Adam

Johannes 1 bij Jehovah Getuigen

Het voortdurend blijven ontkennen dat de Here Jezus Christus God is, stelt het wachttorengenootschap (WTG) voor de uitdaging om dat op heel veel plaatsen in het Nieuwe Testament weg te redeneren. Daarvoor hebben ze een eigen bijbel gemaakt, de Nieuwe Wereldvertaling, (New World Translation of the Holy Scriptures). Daarvan is in 2013 een revisie gekomen, maar beter is het niet geworden. Eerder slechter, zo blijkt bijvoorbeeld uit de vertaling van Kolossenzen 1. Johannes 1 bij Jehovah Getuigen Eén van de in het oog springende schriftgedeelten, vaak door tegenstanders van Jehovah’s Getuigen aangehaald, is Johannes 1. De vertalers van het WTG weten een

Zondigen tegen de Heilige Geest bij Jehova Getuigen

Zondigen tegen de Heilige Geest. Ook dat onderwerp is bij Jehova Getuigen helaas weer een groot voorbeeld van onbegrip over Gods Woord. Het wachttorengenootschap (WTG) weet niet wat dit betekent, wat gezien de rest van de leerstellingen niet verwonderlijk is. Men weet bijvoorbeeld niet Wie de “Zoon des mensen” is. Het ontgaat hen dat de Here Jezus de Zoon (= erfgenaam) van Adam (= de mens) is. 1 Korinthe 15 : 45 en 47 zegt: Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest. De eerste mens is uit de aarde,

Geen Here voor Jehova Getuigen

Sinds de opstanding van de gekruisigde Jezus van Nazareth, luidt de volledige Naam van God: de Here Jezus Christus. Echter niet voor de Jehova Getuigen (JG). Geen Here voor Jehova Getuigen. Hen is door het wachttorengenootschap (WTG) geleerd dat de Naam van God Jehovah is en dat Jezus Christus een ander Wezen is. Jezus Christus zou het eerste schepsel van Jehovah God zijn en dat is helaas een dwaalleer. Het is in feite ongeloof. Het WTG gelooft niet en niet volledig wat God gesproken heeft. Ongeloof leidt tot een bedekking over de Waarheid Het gevolg van ongeloof en/of niet volledig aanvaarden van de Woorden

Jehova Getuigen aanbidden Here Jezus Christus niet

Jehova Getuigen aanbidden Here Jezus Christus niet, als gevolg van hun weigering te accepteren dat Hij God is. Op hun website zeggen zij bijvoorbeeld: “Dus aanbidden we Jezus niet, want we geloven niet dat hij de Almachtige God is.” Hoe desastreus het niet aanvaarden van Bijbelse waarheden is, maakt het wachttorrengenootschap (WTG) voortdurend duidelijk. De leiders van deze organisatie sturen hun leden, de Jehovah’s Getuigen (JG), er op uit om wereldwijd te verkondigen dat Christus niet God Zelf is. Dat is een dwaalleer en niet in stand te houden als de Bijbel wordt geopend. Toch houdt men er hardnekkig aan vast.

Jehova Getuigen en Armageddon

Jehova Getuigen en Armageddon zijn aan elkaar verwante begrippen. Ik denk dat er geen enkele religieuze organisatie zo wijst op Armageddon als de Jehovah’s Getuigen (JG). Intern wordt het woord en wat het inhoudt veelal gebruikt als angstmiddel. Om ongeschonden door Armageddon heen te kunnen moet een JG namelijk een actief lid van de organisatie van Jehovah’s Getuigen zijn én moet hij of zij standvastig zijn tijdens dit oordeel over de wereld. Dat is nog niet zo eenvoudig, want de “grote verdrukking” gaat hier direct aan vooraf, volgens het wachttorengenootschap (WTG), dat verantwoordelijk is voor de leringen die Jehovah’s Getuigen wereldwijd

Geen kruis voor Jehova Getuigen

Geen kruis voor Jehova Getuigen. U zult woorden als kruis, kruist, kruising, kruisig, gekruisigd niet tegenkomen in de eigen “bijbel” van de Jehovah’s Getuigen (JG), de Nieuwe Wereldvertaling (NWT), uitgegeven door het wachttorengenootschap (WTG). Ze zijn allergisch voor dit woord en doen er alles aan om dit wereldwijd bekende woord – en de betekenis ervan – kwijt te raken. Het onderwerp “kruis” komt regelmatig aan de orde tijdens discussies met Jehovah’s Getuigen die langs de deur gaan. Dat ontaardt dan in een oeverloos gezeur over o.a. de vertaling van het Griekse woord “stauros”. Dat zou volgens de JG niet met “kruis” vertaald moeten worden,

Jehova Getuigen en vergaderingen bezoeken

Jehova Getuigen en vergaderingen bezoeken. Vergaderingen bezoeken is voor de Jehova Getuigen heel belangrijk. Althans dat vindt de leiding, het wachttorengenootschap (WTG). In de tijd dat wij onderdeel waren van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG), werden wij 2 x per week verwacht in de koninkrijkszaal en 1 x bij iemand thuis voor les uit het WTG-materiaal. Daarnaast waren er kringvergaderingen (weekend) en 1 x per jaar een congres van 3 of 4 dagen. Met dit alles was veel tijd gemoeid, mede omdat je ook geacht werd ruim (± 20 minuten) voor het begin aanwezig te zijn. Voeg daar de velddienst aan toe en

De Wachttoren géén aankondiger Gods Koninkrijk

De Wachttoren géén aankondiger Gods Koninkrijk. Het wachttorengenootschap drukt op de voorkant van hun tijdschrift “De Wachttoren” deze tekst af: “Aankondiger van Jehovah’s Koninkrijk“. Daarmee bedoelt men Gods Koninkrijk, want bij de Jehovah’s Getuigen is Jehovah de enige naam voor de Ware God. Voor christenen is dat de Here Jezus Christus, waarbij “Here” terugverwijst naar de bij Zijn opstanding ontvangen Naam “Jehovah” (JHWH), de naam van de Erflater, de Testamentmaker (Hebreeën 9). De vraag is of de claim van het wachttorengenootschap (WTG) op de voorkant van de Wachttoren terecht is? Temeer omdat de manier waarop het geschreven is wijst op dat dit

Getrouwe en beleidvolle slaaf van Jehova Getuigen

Jehova Getuigen en de getrouwe en beleidvolle slaaf. Waarom gehoorzamen Jehova Getuigen (JG) de regels en leringen van het wachttorengenootschap? Zij geloven dat wat hen geleerd, opgedragen en verboden wordt, afkomstig is van God Zelf, via Zijn “getrouwe en beleidvolle slaaf” en dat is dan weer het besturende lichaam (BL) van de Jehova Getuigen. Maar is dat terecht? Nee, natuurlijk niet. Wie is dan de getrouwe en beleidvolle slaaf van Jehova Getuigen? Eerst maar eens bekijken wat de organisatie van Jehova Getuigen bij monde van het wachttorengenootschap (WTG) over dit onderwerp zegt. Op hun website staat daarover onder andere dit artikel

Het paradijs van Jehova Getuigen

Het paradijs van Jehova Getuigen wordt niet alleen voorgehouden aan de eigen volgelingen, maar ook aan alle anderen. Het is het belangrijkste onderdeel van de prediking van de Jehova Getuigen (JG). In 2016 is het thema paradijs zelfs prominent aanwezig op de website bij de uitnodiging voor de “herdenking van Jezus’ dood”. Dat is het “Avondmaal” zoals het wachttorengenootschap (WTG) dat bedacht heeft en waarover op deze website twee artikelen staan. Het WTG schroomt ook nu niet om een in de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) aangepaste bijbeltekst te misbruiken voor eigen marketing doeleinden. De pagina op de website begint namelijk met deze

144.000 Jehova Getuigen

144.000 Jehova Getuigen. Hoe zit het daar toch mee? De leer van de 144.000 Jehova Getuigen met een zogeheten “hemelse roeping” is één van de basisleerstellingen van Jehova Getuigen. Het wordt geleerd door het wachttorengenootschap (WTG). Het niet eens zijn met deze leer is niet toegestaan, op straffe van uitsluiting. De 144.000 en de grote schare De leer van de 144.000 is direct verbonden met de leer van de “grote schare”. Daarmee zijn er binnen de JG twee klassen gemaakt. De 144.000 is absoluut de topklasse. De leden zijn “gezalfden”. Zij zijn lid van het lichaam van Christus, gaan naar de hemel en maken deel

Jehova Getuigen niet wedergeboren

Jehova Getuigen niet wedergeboren. Per individu is dat niet zo eenvoudig te zeggen, want de wedergeboorte tot Nieuwe Schepping in Christus is niet direct zichtbaar. Het is een logisch en ook onherroepelijk gevolg op het tot persoonlijk geloof komen in de Here Jezus Christus. Daaraan zijn geen uiterlijke kenmerken verboden. Persoonlijke aanvaarding van de Here Jezus Christus als Redder en Heiland leidt voor de aardse mens, die gelooft (vertrouwt) op wat God gesproken heeft, automatisch tot zijn of haar wedergeboorte. Er hoeft niet meer gedaan te worden dan te geloven in Hem alleen, maar minder dan dat is ook niet waar en

Jezus Christus is schepsel volgens Jehova Getuigen

Jezus Christus is schepsel volgens Jehova Getuigen. Voor de goede orde: het gaat hier om de opgestane Here Jezus Christus. Dus niet Jezus van Nazareth, tijdens Zijn leven op aarde. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het ongeloof van het wachttorengenootschap (WTG). Men wil namelijk niet erkennen dat het Wezen Gods Eén is (ik heb het niet over de klassieke drie-eenheidsleer; zie artikel op website Vlichthus). Daardoor wordt er een bedekking gelegd op datzelfde Woord. De Heilige Geest leidt ons in de Schrift als we bereid zijn onvoorwaardelijk te geloven wat er geschreven staat. Of we het in eerste instantie

Verkeerde leringen van Jehova Getuigen over de dood

Verkeerde leringen van Jehova Getuigen over de dood. Misschien is het wat onbekend, maar wat het wachttorengenootschap (WTG) op basis van Prediker 9 over de dood leert, en dan vooral wat er “aan gene kant” is na begrafenis of crematie, en wat de overleden mens daarvan meemaakt, of juist niet meemaakt, is verkeerd. Het valt wellicht weinigen op. Wat de Jehova Getuigen (JG) over dit onderwerp leren, vinden veel mensen wel sympathiek. Het komt hen wel goed uit. De JG leren namelijk dat de doden van niets weten, geen bewustzijn hebben, vanaf de dood en tot in de eeuwigheid, en dat

Dogma’s en excommunicatie Jehova Getuigen

Het wachttorengenootschap (WTG) hanteert dogma’s die elke Jehova Getuige (JG) moet aanvaarden. 
Openlijk niet aanvaarden betekent onherroepelijk excommunicatie! Bij de JG heet dat uitsluiting. Dogma’s en excommunicatie Jehova Getuigen. Het WTG laat bijna geen kans onbenut om de dogma’s van de kerken aan de kaak te stellen. De gemiddelde kerkganger zou “gevangen” zitten in de valse leerstellingen van de kerken. En dezelfde kerkganger wordt verteld dat hij of zij moet overstappen naar de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Bij die organisatie staat het WTG aan de basis van de leerstellingen. Wie nu denkt dat de volgelingen vrij zijn om elke leerstelling apart te accepteren

De Waarheid zal u vrijmaken

De Waarheid zal u vrijmaken, maar mensen maken geloof in de Here Jezus Christus veel moeilijker dan het is. Het onderstaande was een van de eerste dingen die ik opschreef nadat ik erachter kwam dat het WTG niet “de waarheid” is, zoals ze zelf leert, maar gewoon een religieuze groep is, die een zwaar juk legt op mensen die menen dat het WTG van God afkomstig is. “De Waarheid zal u vrijmaken”. Deze woorden van Jezus, opgeschreven in Johannes 8 : 32, hebben helaas voor veel mensen geen of onvoldoende betekenis. Velen die lid zijn van een kerk of godsdienstige

Jehova Getuigen moeten bloed weigeren

Jehova Getuigen moeten bloed weigeren van het wachttorengenootschap (WTG). Weigeren van bloed, zowel het eten als ook bloedtransfusie, is absoluut niet een geheel vrijwillige keuze van een Jehova Getuige. Bloed weigeren is een vast onderdeel van de regels en wetten waaraan Jehovah’s Getuigen zich moeten houden. Op het bij je hebben van een verklaring dat je geen bloed wilt ontvangen, wordt sterk gehamerd. Er is bijna geen ontkomen aan, hoewel er niet fysiek op gecontroleerd wordt. In mijn tijd als Jehova Getuige dacht ik over dit onderwerp na en vond ik het een opgelegde wet waar ik waarschijnlijk niet aan zou gaan

Vreemde bijbeluitleg Jehova Getuigen – Zacharia 12

Vreemde bijbeluitleg Jehova Getuigen. De Jehova Getuigen (JG) hanteren – op z’n zachts gezegd – een vreemde bijbeluitleg. Dat wordt al snel duidelijk als de leerstellingen van het wachttorengenootschap (WTG) bekeken worden. Vooral als het gaat om het profetisch woord is de uitleg vaak bizar tot aan lachwekkend toe zelfs. Het kost wat tijd om het te bekijken, maar het is zeker de moeite waard voor wie oprecht “de waarheid” wil weten. Van een organisatie die pretendeert in deze tijd het enige kanaal Gods te zijn, mag je toch gedegen bijbeluitleg en duiding van de profetieën verwachten? vreemde bijbeluitleg Jehova Getuigen

Breking des broods niet bij Jehova Getuigen

Breking des broods. Voor christenen is dit een bekend begrip, maar niet voor Jehova Getuigen (JG). Het wachttorrengenootschap (WTG) heeft namelijk besloten om aan breking des broods en waar het voor staat, geen ruchtbaarheid te geven. Het past niet in hun leer. Er wordt niet alleen over gezwegen, maar waar het hen goed uitkomt wordt het ook wegvertaald uit hun eigen “bijbel”. Dat is de Nieuwe Wereldvertaling (NWT). Open ogen na breking des broods voor Emmausgangers Door breking des broods gingen de ogen van de Emmausgangers open. Nadat Jezus van Nazareth aan de vooravond van zijn lijden, dood en opstanding, het brood

min 607, 2520 jaar en 1914

607 v.G.T., 2520 jaar en 1914 Het bestaan van het wachttorengenootschap (WTG) en Jehovah’s Getuigen (JG) is volledig gebaseerd op het jaartal 1914. min 607, 2520 jaar en 1914 min 607, 2520 jaar en 1914 Tegenwoordig wordt aan dit jaartal veel minder aandacht besteed dan vroeger, maar dat neemt niet weg dat 1914 nog steeds de basis is waarop het totale bouwwerk van de JG is gefundeerd. Het is zeer verwonderlijk dat zo weinigen JG zich serieus verdiepen in de vraag of de basis van 1914 wel klopt. Als dat namelijk – en wat daar om heen bedacht is – niet correct

Jehova Getuigen 1914 dwaalleer

Is Jezus Christus in 1914 onzichtbaar wedergekomen? Een Bijbels antwoord op de allerbelangrijkste lering van JG en de “profetieën” van het WTG. Jehova Getuigen 1914 dwaalleer. De Jehovah’s Getuigen hebben heel wat dogma’s opgesteld in ruim 100 jaar bestaan. Het zijn dogma’s omdat een lid van de organisatie van het wachttorengenootschap (WTG) niet vrij is om de leerstellingen te aanvaarden of niet. Wie bepaalde leerstellingen niet kan onderschrijven, moet dat niet aan anderen vertellen. Vroeg of laat wordt zo iemand dan buiten de groepering gegooid, met zeer vervelende gevolgen voor de familie- en vriendenkring tot gevolg. Jehova Getuigen 1914 dwaalleer De

Verjaardagen en Jehova Getuigen

Verjaardagen en Jehova Getuigen. Jehovah’s Getuigen (JG) vieren in deze tijd geen verjaardagen. Vroeger gebeurde dat wel. Tot begin jaren 60 werden de verjaardagen wel gevierd, vertelde mijn vader, die dit in het begin van zijn toetreding tot de JG nog meegemaakt heeft. Op een bepaald moment kwam er “nieuw licht” en werd het vieren van verjaardagen geleidelijk afgeschaft. Eerst werd het aan het geweten van het individu overgelaten, maar later werden er sancties aan gekoppeld. Verjaardagen vieren werd van iets onschuldigs tot iets strafbaars en voor God afkeurenswaardig gemaakt. Zoals gewoonlijk ging dat dus weer via de subtiele weg van

Wat leert de Bijbel echt?

Wat leert de Bijbel echt? Deze videoreclame al gezien op de website van Jehovah’s Getuigen? Wat leert de Bijbel echt? Alweer een gelikt filmpje vanuit het wachttorengenootschap (WTG). Mooi gemaakt, slechts 3 minuten lang en er wordt veel op Bijbel teksten gewezen. Daar is toch niks mis mee? Misleidende boodschap Jehovah’s Getuigen Helaas wel. Veel zelfs, want wat er gebeurt is zeer misleidend. Mensen die zich aangesproken voelen door de boodschap en inderdaad antwoorden willen krijgen uit de Bijbel, vragen wellicht online de bijbelstudie aan die wordt aangeboden. “Jehovah’s Getuigen willen u helpen de Bijbel te onderzoeken”, wordt er namelijk gezegd. En daarna

Translate »