Categorie: Leerstellingen JG

God liefhebben bij Jehovah’s Getuigen

God liefhebben bij Jehovah’s Getuigen. Pas op de organisatie van Jehovah’s Getuigen! Het wachttorengenootschap (WTG) maakt “geveinsden” van de leden die zich onder hun wetten en regels stellen. Dat is niet best, want wat God van “veinzen” (het anders voorstellen dan het in werkelijkheid is) vindt, staat in de Bijbel. Daarover laat Hij ons niet in het ongewisse. Bij monde van Paulus staat er bijvoorbeeld: “De liefde zij ongeveinsd” … en “in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in goedertierenheid, in den Heiligen Geest, in ongeveinsde liefde.” Schriftgeleerden zijn geveinsden Het is de Here Jezus Zelf die de wettische Schriftgeleerden, annex

Jehovah of Jezus in brieven Petrus?

Jehovah of Jezus in brieven Petrus? In de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) komt in 1 en 2 Petrus de Naam Jehovah voor, als vertaling van het Griekse woord “Kurios”. Maar dat is niet in alle gevallen zo. Alleen waar dat volgens het wachttorengenootschap (WTG) mogelijk is. Waar dat niet het geval is, staat is het woord “Heer” de vertaling van “Kurios”. De vraag is of het “herstellen” van de Naam Jehovah door de Jehovah’s Getuigen (JG) correct is? Mijn antwoord is: nee, zeker niet! De twee brieven van de Apostel Petrus beginnen allebei met: “Petrus, een apostel van Jezus Christus, …”

1 Korinthe 12 Jezus de Heere

1 Korinthe 12 Jezus de Heere. In het artikel “Jehovah en Jezus is 1!” wordt uiteengezet dat de Naam Jehovah geërfd is door Jezus van Nazareth. Bij Zijn opstanding ontving Hij rechtmatig deze hoogste Naam, tezamen met de titel “Christus” (Messias in het Hebreeuws). Sindsdien is de volledige Naam van het “uitgedrukte Beeld Gods” (Hebreeën 1): Here (Jehovah) Jezus Christus. Gelovigen in Christus hebben uiteraard geen enkele moeite om deze Naam te gebruiken en om te erkennen dat dit de hoogste Naam is, die ons gegeven is. Dat er geen andere naam is dan deze, weten zij en daar handelen

Jehovah en Jezus is 1!

Jehovah en Jezus. Toen ik stopte bij de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) zat de leer van het wachttorengenootschap er nog stevig in, hoewel ik echt wel wist dat het niet klopte. Maar toen nog niet precies hoe en wat. Ik zei toen ook tegen mijzelf en mijn omgeving: “Ik weet niet meer hoe het zit, maar ik gooi niet alles aan de kant. Ik geloof in Jehovah God én in Jezus Christus en nou wil ik weten hoe het precies in elkaar steekt. Ik begin helemaal opnieuw. Zet aan de kant wat ik allemaal eerder geleerd heb en zie

Wachttoren van 1 oktober 2019

Wachttoren van 1 oktober 2019. Wanneer gaan we nou eens eindelijk het paradijs in? Dat wordt ons al zo lang beloofd door het wachttorengenootschap, het schiet gewoon niet op! Hoe lang moeten we nog wachten? Hoe lang moeten we nog langs de deur gaan en prediken? Hoeveel Jehovah’s Getuigen (JG) zullen dit wel niet denken? Misschien wel met de toevoeging: Ik word zo moe van dat wachten en ondertussen druk bezig zijn onder al die regels en wetten. Dit moet allemaal en dit mag allemaal niet. En dan nog de hoon van andere mensen. Ik hou het bijna niet meer

1 Korinthe 5 en uitsluiting bij Jehovah’s Getuigen

1 Korinthe 5 en uitsluiting bij Jehovah’s Getuigen. De organisatie van Jehovah’s Getuigen meent dat zij door God is aangesteld om de Gemeente Gods rein te houden. Uiteraard is dit niet zo, want God werkt in deze tijd helemaal niet met een organisatie, laat staan met de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG). Die leert namelijk eenvoudig aantoonbaar andere dingen dan de Schrift, het Woord Gods (de Bijbel) leert. Toch zijn er velen die denken dat de woorden van het wachttorengenootschap, de leiding van de Jehovah’s Getuigen, de Woorden Gods zijn. Ze aanvaarden die leringen, die bol staan van doe-dit, doe-dat,

Homoseksualiteit in de Nieuwe Wereldvertaling – 3

Homoseksualiteit in de Nieuwe Wereldvertaling van de Jehovah’s Getuigen (JG). Alleen in de Bijbelvertaling van het wachttorengenootschap (WTG) – de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) – wordt het woord homoseksualiteit expliciet genoemd. Ze willen het begrip maar wat graag gebruiken en dat is te merken. Waar ze enigszins de mogelijkheid zien om het woord te plaatsen, doen ze het. Dit artikel is deel 2 van een vierluik. De vier thema’s zijn: Homoseksualiteit en Jehovah’s Getuigen Wachttorengenootschap over homo’s en lesbiennes Homoseksualiteit in de Nieuwe Wereldvertaling Is praktiserende homoseksualiteit en lesbische liefde zonde? Leven onder het Nieuwe verbond In het vorige artikel van

De doop bij Jehova Getuigen

Het wachttorengenootschap (WTG) heeft van de doop bij Jehova Getuigen iets gemaakt dat absoluut niet strookt met de doop die we in de Bijbel kennen. Men gebruikt wel het symbool van de doop (onderdompeling in water), maar voegt daar weer van alles aan toe, onder andere het lidmaatschap van de organisatie. Door de doop bij Jehova Getuigen wordt men een geregistreerd lid. Dat lidmaatschap kun je in principe niet opzeggen. Alleen door uitsluiting door het WTG of jezelf uitsluiten, in beide gevallen met alle ellendige gevolgen van dien, ben je geen lid meer van die organisatie. De doop in de

Die was en die is en die komt bij Jehovah’s Getuigen

Die was en die is en die komt, is onderdeel van Openbaring 4 : 8-11 in de Nieuwe Wereldvertaling (NWT), editie 2017, de grijze uitvoering. Deze uitdrukking komt nog een paar keer voor in Openbaring. De vragen zijn dan: Wie is het “die was en die is en die komt”, volgens het wachttorengenootschap (WTG)? En Wie is het volgens de Bijbel? Voor wie snel klaar wil zijn: De Jehovah’s Getuigen zeggen: die was en die is en die komt, is Jehovah. Wedergeboren christenen zeggen wat de Bijbel laat zien: dat is de Heere Jezus Christus, de Opgestane dus. Wie meer

Jezus is God in The Finished Mystery

Jezus is God in The Finished Mystery. Normaal gesproken zouden we niet zo snel aandacht schenken aan het meer dan 100 jaar oude boek “The Finished Mystery”. Het is grotendeels geschreven door (en onder redactie van) Charles Taze Russel en in 1918, na het overlijden van Russel in 1916, is het laatste deel afgemaakt door J.F. Rutherford, de echte oprichter van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Er staat zoveel vreemds in, dat er gewoonweg niet aan te beginnen is. Nodig is het ook niet, want een ieder ziet zelf wel dat dit boek, dat vooral van leer trekt tegen de religies

Voortdurend kennis nodig voor eeuwig leven?

Voortdurend kennis nodig voor eeuwig leven? Dat is wel wat er geleerd wordt door het wachttorengenootschap (WTG) aan hun volgelingen de Jehova Getuigen (JG). Voor deze zware druk opleggende gedachte misbruikt men zelfs de Bijbel en met name de Johannes 17 : 3. Deze tekst is in de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) duidelijk anders dan in gerenommeerde vertalingen, zoals de Statenvertaling (SV). Opvallend is dat dit in het Nederlands nog verder wordt doorgevoerd dan bijvoorbeeld in het Engels. Johannes 17 : 3 is in de Engels NWT: This means everlasting life, their coming to know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ Voortdurend kennis

Leert de Bijbel dat deze aarde blijft bestaan?

Leert de Bijbel dat deze aarde blijft bestaan? Het antwoord daarop is eenvoudig: nee dat leert de Bijbel niet. Het is de organisatie van Jehovah’s Getuigen die dit leert. Onterecht dus. Het is zoals met zoveel leerstellingen vanuit het wachttorengenootschap (WTG). De leidsmannen voegen een leerstelling toe en beargumenteren dit vervolgens uit hun eigen Nieuwe Wereldvertaling. Dat is hun eigen versie van de Bijbel. Bijbelteksten die in hun ogen iets anders zeggen dan men zelf leert worden liever niet genoemd en/of aangepast, omdat dit beter is voor de geponeerde leerstelling. Dan lijkt het voor de oppervlakkige lezer op bestudering van het onderwerp,

De dood des Heren bij Jehova Getuigen

De dood des Heren bij Jehova Getuigen. Op 31 maart 2018 na zonsondergang komen Jehovah’s Getuigen (JG) bijeen voor het jaarlijkse (slecht 1 x per jaar) Avondmaal des Heren, zoals ze het zelf noemen. Op deze website hebben wij al eerder over dit onderwerp geschreven. De gedachtenisviering of het Avondmaal, geleerd door het wachttorengenootschap (WTG), is fout. Griekse Kurios lang niet overal vertaald met Jehovah in Nieuwe Wereldvertaling Op deze website komt ook veelvuldig het aanpassen van de eigen bijbelvertaling – de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) – aan de orde. Hierbij een overzicht van de artikelen met de tag Nieuwe Wereldvertaling. Waar

Christus is God Zelf in Nieuwe Wereldvertaling

Christus is God Zelf in Nieuwe Wereldvertaling. Het wachttorengenootschap heeft er een dogma van gemaakt dat Christus níet God is. Het Nieuwe Testament van de Bijbel laat veelvuldig zien dat de Here Jezus Christus wel God is. Hij is het uitgedrukte Beeld Gods, volgens Hebreeën 1, en dus God Zelf. Paulus leert dit vaak en ook in de brief aan Titus schrijft hij onomwonden op dat Christus God is. Het WTG moest dit gedeelte wel aanpassen om het in hun leer te laten vallen. Uit de Statenvertaling blijkt dat Jezus Christus onze Zaligmaker is. Paulus noemt Hem daar ook “God

Jehova Getuige moet altijd eigen redding bewerken

Jehova Getuige moet altijd eigen redding bewerken. Wie in het Nieuwe Testament van de Bijbel niet het verschil weet tussen de begrippen “redding” (“behoud”) en zaligheid, gooit in de praktijk deze onderwerpen zo door elkaar dat het onbegrijpelijk wordt. Het wachttorengenootschap (WTG) schaart zich volledig in de rij “uitleggers” die dit toch eenvoudige basisonderwerp in het Nieuwe Testament niet begrijpen. Men mag dan wel met een een grote mond roepen dat “de getrouwe en beleidvolle slaafklasse” (het besturend lichaam) het enige kanaal op deze aarde is dat door God gebruikt wordt om “voedsel terechtertijd” door te geven, uit wat men

Johannes 3 vers 16 bij Jehovah’s Getuigen

Johannes 3 vers 16 bij Jehovah’s Getuigen. Wat is er mis met Johannes 3 : 16 in de Statenvertaling en in andere vertalingen vanuit de Griekse grondtekst van de Bijbel? Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Niks toch? Ook in andere vertalingen wordt dezelfde uiterst belangrijke boodschap overgebracht en ook in die vorm. Die luidt: Wie in de opgestane Here Jezus Christus gelooft, HÉÉFT het eeuwige leven. Dus niet “krijgt ooit het eeuwige leven”, of “zal het onder

Michaël geschapen aartsengel bij Jehovah’s Getuigen

Volgens hun leer is Jezus Michaël geschapen Aartsengel bij Jehovah’s Getuigen. Dat is o.a. te lezen op hun website wol.jw.org. In dat artikel wordt ondermeer gezegd dat: WTG: De aanwijzingen in de Schrift geven te kennen dat de naam Michaël betrekking had op Gods Zoon voordat hij de hemel verliet om Jezus Christus te worden, en ook na zijn terugkeer. Wie niet oplet, denkt dat de bovenstaande zin waar is. Als je dit accepteert word je soepeltjes verder meegenomen in de leer en redeneringswijze van het wachttorengenootschap (WTG). Maar dat leidt tot niks; het is nergens op gestoeld. Nergens in

Handelingen 20 vers 28 bij Jehovah’s Getuigen

Hoe zit het met Handelingen 20 vers 28 bij Jehovah’s Getuigen? Niet goed, zoals blijkt uit de volgende vergelijking. In de Nieuwe Wereldvertaling is een onderscheidend woord toegevoegd aan dit vers. Dat verandert de betekenis sterk, maar dat was dan ook de bedoeling van het wachttorengenootschap (WTG). Handelingen 20 : 28 in de Statenvertaling: Zo hebt dan acht op uzelven en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de Gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. Over dit vers is veel te doen, maar in wezen is

Jehova Getuige zijn om gered te worden?

“Moet ik Jehova Getuige zijn om gered te worden?” Deze vraag typte iemand in bij zoekmachine Google. Zo kwam hij of zij op deze website terecht. Dan zal het wel duidelijk geworden zijn dat dit helemaal niet zo is. Waar “gered worden” betrekking op heeft, is op geen enkele manier mogelijk via het wachttorengenootschap (WTG), het controlerend en leerbepalend orgaan van de Jehovah’s Getuigen. Voor wie in de Here Jezus Christus gelooft is er alleen redding (= verlossing) op basis van het geloof in de Here Jezus Christus. Een andere weg is niet mogelijk, Handelingen 4: En de zaligheid is in

Uw troon, o God bij Jehova Getuigen

Uw troon, o God. Hebreeën 1 bij Jehovah’s Getuigen staat hoog op het “lijstje” met duidelijk aan de eigen leer van de Jehovah’s Getuigen aangepaste bijbelteksten. Uit dit Schriftgedeelte (directe aanhaling uit Psalm 45 : 7, 8) blijkt o.a. de Godheid van de opgestane Here Jezus Christus (dus níet van Jezus op aarde) en daar geloven het wachttorengenootschap (WTG) en haar volgelingen, de Jehovah’s Getuigen, nu eenmaal niet in. Daarmee hebben ze een probleem, want de Bijbel leert dit wel degelijk. En dus moet er aan die gedeelten in de Bijbel “gesleuteld” worden. Dat doet men dan ook in de

The Gentile Times Reconsidered; Carl-Olof Jonsson

Was de wederkomst van Christus ruim 100 jaar geleden? Volgens de Jehovah’s Getuigen eindigden in 1914 de “Tijden der heidenen” en kwam Jezus Christus terug om – onzichtbaar – Zijn Koningschap in de hemel te aanvaarden. The Gentile Times Reconsidered. The Gentile Times Reconsidered De Wachttoren van 15 februari 2006 zegt daarover bijvoorbeeld: Een nauwkeurige studie van bijbelprofetieën heeft logisch denkende mensen overal op aarde ervan overtuigd dat de Messias in de eerste eeuw is gekomen en dat hij zou terugkeren. Uit bewijsmateriaal blijkt dat zijn voorzegde terugkeer, het begin van zijn “tegenwoordigheid”, in 1914 plaatsvond (Mattheüs 24:3-14). In dat jaar werd

Zijn zij echt getuige van Jehova?

Getuige van Jehova. Wat betekent het woord getuige? Dat is een logische vraag, omdat de organisatie van Jehovah’s Getuigen – het wachttorengenootschap (WTG) – stelt dat de Jehovah’s Getuigen (JG) in deze tijd exclusief de getuigen van de Ware God zijn. Geen andere groep komt voor die taak in aanmerking, vindt de organisatie. Spreken of vertellen over Het WTG verklaart het woord “getuige” in de zin van “spreken over”, “vertellen van”, een soort woordvoerder zijn. Men stelt zich op het standpunt dat hun prediking van deur tot deur, hun lectuur en meer, getuigen van God, die zij kennen onder alleen

De opstanding bij Jehova Getuigen

De opstanding bij Jehova Getuigen is één van vele foutieve leerstellingen van Jehova Getuigen (JG). Het is een groot onderwerp bij de organisatie, die geleid wordt door het wachttorengenootschap (WTG). Er wordt veel werk van gemaakt om dit thema te behandelen, bijvoorbeeld in het eigen naslagwerk “Inzicht in de Schriften“. Overigens is dat een geheel niet passende titel voor deze geheel eigen encyclopedie. Men toont er namelijk grotendeels mee aan dat het WTG géén inzicht in de Schriften heeft. Dit lange artikel in “Inzicht” behandelt het onderwerp “opstanding” vanuit de visie van het WTG. Het is teveel om in dit

Nieuw licht voor Jehova Getuigen

Wie zich bevindt binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen of daarvan lid is geweest, is bekend met de uitdrukking “nieuw licht” Het gaat dan om “voortschrijdend inzicht”, volgens het wachttorengenootschap (WTG). De “gezalfde” leden van het besturend lichaam, de “getrouwe en beleidvolle slaaf“, krijgen op een of andere – vooral erg vaag gebleven – manier steeds nieuw licht voor Jehova Getuigen door. In grote hoeveelheden zelfs. Telkens wordt dat aan de volgelingen meegedeeld. Niet aanvaarden van “nieuw licht” betekent vroeg of laat uitsluiting uit de organisatie. Vergelijk het met iemand die wiskunde studeert Uiteraard kun je door bijbelstudie meer kennis van Gods Woord

1914 geslacht Jehovah’s Getuigen

Hoe zit het inmiddels met het “1914 geslacht” van Jehovah’s Getuigen? We zijn inmiddels ruim 100 jaar verder. Het is een beetje stilletjes rondom wat ooit toch een belangrijk onderdeel van de leer van Jehovah’s Getuigen was. Vreemd eigenlijk dat zo weinig leden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) zich afvragen hoe dit onderwerp in elkaar zit. Mij verbaast het overigens al veel langer dat van de “1914-leer” zo weinig bekend is onder de JG, terwijl het hele bouwwerk van deze organisatie toch op dit jaartal rust. Kennelijk weet men dit allemaal niet of niet meer. Het 1914 geslacht

Translate »