De doop bij Jehova Getuigen

Het wachttorengenootschap (WTG) heeft van de doop bij Jehova Getuigen iets gemaakt dat absoluut niet strookt met de doop die we in de Bijbel kennen. Men gebruikt wel het symbool van de doop (onderdompeling in water), maar voegt daar weer van alles aan toe, onder andere het lidmaatschap van de organisatie. Door de doop bij Jehova Getuigen wordt men een geregistreerd lid. Dat lidmaatschap kun je in principe niet opzeggen. Alleen door uitsluiting door het WTG of jezelf uitsluiten, in beide gevallen met alle ellendige gevolgen van dien, ben je geen lid meer van die organisatie.

De doop in de Bijbel

De Bijbel zegt niet zoveel over de doop (onderdompeling) in water. Het wordt niet als vereiste voor iemands behoud gesteld. Wel wordt het gebruikt om openbaar te maken (te belijden) dat een gelovige begrepen heeft wie de Christus is en dat de aardse mens door geloof Christus volgt in Zijn dood en opstanding; uitgebeeld door ondergaan in water en daar weer uit opstaan.

Hoe eenvoudig de doop is, wordt duidelijk in het verhaal van Filippus, die aan de kamerling de Christus predikt. De man gelooft, begrijpt dat en laat dat onmiddellijk zien. De geschiedenis staat in Handelingen 8.

26 En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: Sta op, en ga heen tegen het zuiden, op den weg, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is.
27 En hij stond op en ging heen; en ziet, een Moorman, een kamerling, en een machtig heer van Candace, de koningin der Moren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem;
28 En hij keerde wederom, en zat op zijn wagen, en las den profeet Jesaja.
29 En de Geest zeide tot Filippus: Ga toe, en voeg u bij dezen wagen.
30 En Filippus liep toe, en hoorde hem den profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat gij ook, hetgeen gij leest?
31 En hij zeide: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus, dat hij zou opkomen, en bij hem zitten.

32 En de plaats der Schriftuur, die hij las, was deze: Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is voor dien, die het scheert, alzo doet Hij Zijn mond niet open.
33 In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen; en wie zal Zijn geslacht verhalen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen.
34 En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: Ik bid u, van Wien zegt de profeet dit, van zichzelven, of van iemand anders
35 En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.
36 En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden?

37 En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.
38 En hij gebood den wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.
39 En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des Heeren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer; want hij reisde zijn weg met blijdschap.

We kunnen nogal wat leren van dit gedeelte. Ik beperk mij tot de constatering dat wie gelooft in de Here Jezus Christus door een ander gedoopt kan worden. Altijd en overal, als er maar water is, waarin men ondergedompeld kan worden. Hier komt de manier waarop de doop bij Jehova Getuigen wordt toegepast totaal niet aan de orde.

Handelingen 8 : 37 niet in Nieuwe Wereldvertaling

Probleem is dat vers 37 niet in de Nieuwe Wereldvertaling staat! Daar staat “- -“. Zo’n belangrijk vers is compleet weg, omdat het Nieuwe Testament in de NWT gebaseerd is op de verkeerde basis van Wescott & Hort. Daarover gaat dit artikel.

Wanneer kan een nieuweling bij Jehova Getuigen gedoopt worden?

Allereerst gaat het allemaal niet zo eenvoudig als bij Filippus en de kamerling. Wie toe wil treden tot de Jehova Getuigen en denkt dat hij of zij zich zo opdraagt aan God Zelf, moet het volgende doen:

1. Studeren uit de literatuur van het WTG. Men noemt dit “bijbelstudie”, maar dit is absoluut niet het geval. Het is niets anders dan het doornemen van de cirkelredeneringen van het WTG.

2. Accepteren dat de leringen waar zijn en dat het WTG door God aangesteld is als enig kanaal tot “geestelijk voedsel”.

3. Al actief zijn geweest in het verkondigingswerk (velddienst, o.a. langs de deuren gaan).

4. Keurig gedrag vertonen en de regels van het WTG aanvaarden.

5. Getrouw vergaderingen bezoeken. De doop bij Jehova Getuigen

6. De doopvragen (vroeger waren dat er 80, ik weet niet of dat nog zo is) behandeld hebben met ouderling(en) en daarop de juiste antwoorden geven.

Nieuwe Jehova Getuigen moeten dus alreeds als een JG functioneren om in aanmerking te komen voor de doop. Zo snel als bij de doop van de kamerling gaat het dus zeker niet. De eisen zijn ook heel anders. De kamerling hoefde alleen te begrijpen van Wie de Schriften spreken en te geloven in de Here Jezus Christus.

Hoe ziet de doop bij Jehova Getuigen er uit?

Meestal wordt er gedoopt op een zogeheten kringvergadering of congres. Er wordt een hele happening van gemaakt. Het begint met een lezing over wat er allemaal verwacht wordt van de dopeling in spé. De dopelingen zitten op de voorste rij en moeten gaan staan als de volgende vragen worden gesteld:

 1. Heb je op grond van het slachtoffer van Jezus Christus berouw van je zonden en heb je je aan Jehovah opgedragen om zijn wil te doen?
  De doop bij Jehova Getuigen
 2. Begrijp je dat je opdracht en doop je identificeren als een van Jehovah’s getuigen, verbonden met Gods door de geest geleide organisatie?

Luidkeels moet men op beide vragen ja antwoorden om gedoopt te worden. Het zal duidelijk zijn dat niemand zich bedenkt op dit moment ten overstaan van zoveel JG. Daarna vindt de doop door onderdompeling plaats.

De doop bij Jehova Getuigen verbindt lidmaatschap JG en God aan elkaar

De twee doopvragen zijn geldig vanaf 1985. Daarvoor waren ze heel anders, toen zat de passage over de verbinding met de organisatie er nog niet zo in. Meer over dit onderwerp is o.a. te vinden op deze website of op de website van JWfacts.com.

Ik hou het er voor dit artikel op dat de doop bij Jehova Getuigen het lidmaatschap van de organisatie en God aan elkaar verbindt, wat geheel ten onrechte is.

Door je te laten dopen bij de JG draag je je op aan Jehovah (niet aan Christus), laat je zien dat je een JG bent (maar dan wel in de zin als lid van…) en dat je verbonden met “Gods door de geest geleide organisatie”. Het lijkt mij duidelijk dat dit niet de doop is zoals we in de Bijbel tegenkomen.

Doopvragen Jehovah’s Getuigen vanaf mei 2019

Vanaf mei 2019 gelden deze 2 doopvragen voor Jehovah’s Getuigen (uit het Engels vertaald door Wachttorenkijker):

 1. Heb jij je van je zonden bekeerd, je aan Jehovah toegewijd en zijn manier van redding door Jezus Christus aanvaard?
  De doop bij Jehova Getuigen
 2. Begrijpt u dat uw doop u identificeert als één van Jehovah’s Getuigen verbonden met Jehovah’s organisatie?

Wat opvalt bij doopvraag 1 is dat het kennelijk niet meer voldoende is om je je aan “Jehovah op te dragen om zijn wil te doen”. Nu moet je “toegewijd” zijn en dat houdt in de lezing van de JG veel meer in. Je moet ook de “manier van redding door Jezus Christus aanvaarden”. Hoe dat er uit ziet, staat er niet bij. Maar dat dit betekent voldoen aan de regels van het WTG, wordt later wel duidelijk gemaakt.

Toegewijd zijn aan Jehovah

Het zou ook kunnen betekenen dat JG aangesproken gaan worden op de gedane belofte om “toegewijd” zijn. Als ze daaraan niet voldoen, volgens de leiders van de organisatie van Jehovah’s Getuigen, dan kunnen correcties en sancties worden opgelegd. Uitsluiting uit de organisatie kan dan ook op deze basis. De toekomst zal het leren.

Wat opvalt is dat er bij doopvraag 2 nu niet meer wordt gezegd dat het om “Gods door de geest geleide” organisatie gaat. Nu staat er alleen “Jehovah’s organisatie”. Uiteraard bestaat deze niet. Jehovah Jezus Christus, God Zelf, werkt niet met een organisatie. Hij kent alleen het Organisme. Bestaande uit het Lichaam (gelovigen sinds de opstanding van de Here Jezus) en het Hoofd, de Here Jezus Christus.

Er zal vanuit het wachttorengenootschap ongetwijfeld een reden zijn om ook deze tweede doopvraag aan te passen. De toekomst zal ook hierbij leren waarom dit gedaan is.

Bezint eer gij begint…

Ik kan er niet genoeg op wijzen dat iemand zich van tevoren goed bewust moet zijn wat hij of zij doet als hij zich via de doop bij Jehova Getuigen aan God wil verbinden. Bezint eer gij begint… Vooral als iemand later wil stoppen en niet langer lid wil zijn van de organisatie, dan wordt het heel lastig, omdat men zich in de praktijk juist aan die organisatie verbonden heeft i.p.v. aan de Here Jezus Christus. Lees bijvoorbeeld een antwoord dat vanuit het hoofdkantoor in de USA kwam op een vraag hoe het kan dat een JG zich kennelijk toch had opgedragen aan de organisatie, terwijl men dacht dat men dit aan God gedaan had:

Vanaf het moment van je doop en je toetreden tot de organisatie van de Getuigen van Jehovah, heb je het christelijke geloof beleden. Je hebt de leerstellingen van de Getuigen van Jehovah aangehangen. Je hebt aanvaard om je te onderwerpen aan de regels en de procedures van het Besturend Lichaam van de Getuigen van Jehovah.

Misschien moet het WTG dit antwoord al heel erg snel met nieuwe JG-studenten bespreken, inclusief de consequenties als je van het lidmaatschap af wilt. Dat zou een stuk eerlijker zijn, want nu komen velen pas jaren later – en met veel pijn – tot de conclusie dat de doop bij Jehova Getuigen veel en veel meer inhoudt dan de doop in de Bijbel.

Meer weten over het onderwerp doop? Op de website van Vlichthus staat de bijbelstudie: De betekenis van de doop.

Zie ook het artikel over de eigen vorm van kinderdoop bij de Jehovah’s Getuigen.

De doop bij Jehova Getuigen

11 Reacties

 1. myriam 22/10/2023
 2. Jim 08/07/2019
 3. elizabeth 21/04/2019
 4. Kuik 10/01/2019
 5. Ron 09/04/2018
  • Frits van Pelt 20/04/2018
 6. Frits van Pelt 22/03/2018
 7. nona 09/10/2017
 8. Frits Paauw 25/03/2016
  • Wachttorenkijker 25/03/2016
  • Kuik 10/01/2019

Geef een reactie

Translate »