Kinderdoop Jehovah’s Getuigen

Kinderdoop Jehovah’s Getuigen. Kinderdoop? Daar doen de Jehovah’s Getuigen (JG) toch niet aan? Daar zijn ze toch tegen? Dat is toch een van vele kritiekpunten die men heeft op de religies van deze wereld? Zoek op de website van de organisatie van Jehovah’s Getuigen op “kinderdoop” en lees hoe men het kerkelijk gebruik van het dopen van baby’s afwijst. Dat dopen van pasgeborenen doen de Jehovah’s Getuigen inderdaad niet. Maar… kinderen dopen doen de Jehovah’s Getuigen in de praktijk toch wel. Geen baby’s maar wel wat oudere kinderen, die dus nog steeds kinderen zijn.

Jehovah’s Getuigen hebben een eigen vorm van kinderdoop

Jehovah’s Getuigen hebben een eigen vorm van kinderdoop. Het komt namelijk regelmatig voor dat kinderen onder de 16 jaar of zelfs nog veel jonger (onder de 10 jaar) gedoopt worden en daarmee geacht worden verplicht te leven onder het strenge regime dat het wachttorengenootschap (WTG) hen oplegt. Ze zijn dan als kind al officieel lid geworden van de organisatie, want dat betekent de doop nu eenmaal bij de Jehovah’s Getuigen. De organisatie van Jehovah’s Getuigen wil zoveel mogelijk leden en die halen ze voornamelijk uit eigen gelederen, dat wil zeggen dat kinderen van de leden ook Jehovah Getuige worden. Die aanwas is heel belangrijk en dus wordt daar stringent aan gewerkt. Het WTG wil maar zo snel mogelijk kinderen toevoegen aan het ledental.

Vragen gesteld over dopen van kinderen bij Jehovah’s Getuigen

Niet iedere Jehovah’s Getuige is enthousiast over het dopen (lid maken van de organisatie) op jonge leeftijd. Frits van Pelt (inmiddels ex-JG) bijvoorbeeld schreef in 2011 deze brief aan het Bethel, het bijkantoor van Jehovah’s Getuigen in Nederland:

Afgelopen week werden er op de dienstvergadering twee artikelen uit het Jaarboek 2011 besproken, met als onderwerp: “Uit de mond van kleine kinderen”. Op blz. 53 stond het verhaal van Persis, ze was 10 jaar toen ze werd gedoopt. Op blz. 58 stond het verhaal van Paola, ze was 7 jaar toen ze werd gedoopt. Ik kom van origine uit de gereformeerde kerk en kinderdoop, vooral van baby’s, vond ik niet juist. Eindelijk, na veel omzwervingen dacht ik de waarheid omtrent de aanbidding te hebben gevonden. Ik werd toen gedoopt op mijn 55-ste jaar.

Op blz. 520 van het boek “Inzicht in de Schrift”, par. 3 “Geen kinderdoop”, kunt u lezen wat er zoal bij de doop ter sprake komt. De paragraaf eindigt met een citaat uit Handelingen 8 vers 12: “… werden zij vervolgens gedoopt, zowel mannen als vrouwen.” Dus geen kinderen, immers uit hersenonderzoek blijkt dat de hersenen tot het 25-ste levensjaar nog niet volgroeid zijn. De frontale kwab (regisseur van alle kennis en emoties) is als laatste volgroeid. Interessant is dat trouwen uitgesteld dient te worden totdat de bloem der jeugd is gepasseerd, want voor die tijd weet je niet wat de huwelijksverantwoording inhoudt. Gezien de juridische invloed die het op een persoon heeft. Daarom lijkt het mij met de doop ook heel verstandig om dat ook daarop van toepassing te laten zijn. 

Kunnen jullie mij misschien geruststellen in mijn vermeende onjuistheid betreffende de kinderdoop bin het Wachttoren Genootschap? Overigens heb ik er met een ouderling in mijn gemeente over gesproken en hiij gaf mij het advies om eens op de CD-ROM te kijken, maar daar kom ik er niet uit, vandaar deze brief.

Het antwoord over het dopen van kinderen vanuit Emmen

Frits kreeg een bijzonder kort antwoord terug. Met een verwijzing naar dit artikel in de Wachttoren van 15 juni 2011 “Hoe oud moet je zijn om gedoopt te worden? Bekijk het zelf eens. Wellicht verbaas je je ook over het gekonkel om iets wat niet goed en niet conform de Bijbel is – namelijk het dopen van kinderen – toch goed te praten, omdat dit het wachttorengenootschap goed uitkomt. Verbaas je ook dat, waar de Bijbel laat zien dat persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus de enige voorwaarde is om je te laten dopen, het WTG er flink wat bij verzint.

Jehovah’s Getuigen leren hun kinderen het volgende: “Jongeren blijf aan je eigen redding werken. Een absoluut onbijbelse uitspraak, maar daar trekt het wachttorengenootschap zich niks van aan. Men stelt: “Jezus zei: ‘Als iemand mijn volgeling wil worden, moet hij zichzelf wegcijferen, zijn martelpaal opnemen en mij altijd volgen’ (Matth. 16:24). Als je een volgeling van Jezus wilt worden, ben je dus verplicht je aan Jehovah op te dragen en je te laten dopen. Maar het is het begin van een prachtig leven nu en leidt tot eeuwig leven in Gods nieuwe wereld. Je hebt dus alle reden om te blijven werken aan je eigen redding!”

Het komt er op neer dat het WTG vindt dat iemand die gedoopt wil worden – dus ook een kind – “een discipel van Jezus moet zijn”. In de ogen van het WTG is dat iemand die “discipelen maakt uit alle natiën”, (van-huis-tot-huis gaan, volgens de JG) zoals het eerder aangehaalde artikel stelt. Tsja…, dat is inderdaad een Bijbelse opdracht voor een kind… (niet dus). Dan gaat men uitleggen wat een discipel van Jezus is. “Niet alleen geloven, maar ook nauwgezet volgen,” is de conclusie, maar ook gehoorzaam zijn aan de ouders. Gevolgd door:

“Hoe weet je of je kind al een discipel van Christus is? …. Aan wat voor daden kun je zien dat een kind vooruitgang maakt als discipel?”

Voorwaarden aan kinderen om gedoopt te worden als Jehovah’s Getuige

Het gaat inmiddels weer volledig over daden en dat past helemaal in het beleid van het wachttorengenootschap, dat geloof alleen niet voldoende vindt. Er moet wat gedaan worden, met name voor de organisatie. De vraag wordt dan beantwoord met het volgende “rijtje”. Bedenk daarbij dat het nog steeds om kinderen gaat…:

Denk eens over de volgende vragen na: Laat mijn kind in de velddienst zien dat hij eerst het Koninkrijk zoekt? (Matth. 6:33) Wil hij graag het goede nieuws met anderen delen of moet ik steeds achter hem aan zitten om in de velddienst te gaan en aan de deur iets te zeggen? Neemt hij zijn verantwoordelijkheid als ongedoopte verkondiger serieus? Brengt hij graag nabezoeken? Vertelt hij zijn klasgenoten en leraren dat hij een Getuige is?

Vindt hij het belangrijk vergaderingen te bezoeken? (Ps. 122:1) Geeft hij graag antwoord tijdens de Wachttoren-studie en de gemeentebijbelstudie? Vindt hij het leuk lezinkjes te houden op de theocratische bedieningsschool? — Hebr. 10:24, 25.

Probeert mijn kind moreel rein te blijven door op school en elders slechte omgang te vermijden? (Spr. 13:20) Welke keuzes maakt hij op het gebied van muziek, films, tv-programma’s, games en internet? Blijkt uit wat hij zegt en doet dat hij wil leven naar Bijbelse normen?

Hoe goed kent mijn kind de Bijbel? Kan hij met eigen woorden vertellen wat hij tijdens de gezinsaanbidding leert? Kan hij de basisleerstellingen uitleggen? (Spr. 2:6-9) Leest en bestudeert hij graag de Bijbel en de publicaties van de getrouwe en beleidvolle slaaf? (Matth. 24:45) Stelt hij vragen over Bijbelteksten en leerstellingen?

Kinderen en ouders manipuleren

Het bovenstaande is een schrijnend voorbeeld van hoe het wachttorengenootschap bezig is kinderen en ouders te manipuleren richting de doop. Alsof onze God, de Here Jezus Christus, dit vraagt! De Here Jezus zei dat alleen geloof in Hem nodig is tot behoud. De geschiedenis in Handelingen 8 van Filippus en de kamerling geeft inzicht omtrent de (niet-verplichte) doop van een VOLWASSENE:

En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: Ik bid u, van Wien zegt de profeet dit, van zichzelven, of van iemand anders?
En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.
En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden?
En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.

Het wachttorengenootschap vindt dit veel te eenvoudig en voegt er allerlei voorwaarden aan toe. Zoek ze maar na. Niemand kan de koninkrijkszaal bij de JG binnenlopen en zeggen: “Ik geloof van ganser harte dat Gods Woord spreekt over Jezus Christus, de Zoon (Erfgenaam) van God; kunt u mij nu dopen?” Nee, dat gaat zomaar niet, volgens het wachttorengenootschap. “Wij hebben veel meer eisen dan de Bijbel noemt; ga daar eerst maar eens aan voldoen!”

Kinderen zijn kinderen

Kinderen zijn kinderen en geen (jong)volwassenen. In de Bijbel is een kind daarom afhankelijk van de ouders en valt volledig onder hun verantwoordelijkheid. Kinderen worden in de Bijbel dan ook niet geteld. Ze behoren tot de ouders. Zijn onderdeel van… Laat kinderen daarom kinderen zijn en belast ze niet met het al die Jehovah’s Getuigen regels. Manipuleer ze niet richting de doop (lidmaatschap van de organisatie) en zet ze niet schaamteloos aan het werk (zie artikel “Videomanipulatie kinderen Jehovah’s Getuigen”) voor eigen gewin.

De organisatie van Jehovah’s Getuigen moet op z’n minst stoppen met hun eigen vorm van kinderdoop. Want dat is het toch gewoon in de praktijk. Zorg er zelf voor dat je uit de buurt blijft van de zware manipulatie van het wachttorengenootschap. Pas op voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen! Zowel kinderen als volwassenen.

Video over het dopen van kinderen bij Jehovah’s Getuigen

Bekijk eens deze video, die het dopen van kinderen – en wat de consequenties daarvan zijn – door Jehovah’s Getuigen aan de orde stelt. Deze Youtube video (6.04 min.) is Engelstalig, maar via “direct vertalen” kan het goed in het Nederlands gevolgd worden.


Kinderdoop Jehovah’s Getuigen

Geef een reactie

Translate »