Stop jongerendoop bij Jehovah’s Getuigen!

Stop de jongerendoop bij Jehovah’s Getuigen! Ja, met een uitroepteken. Een groot uitroepteken zelfs, want de praktijk van het dopen – het lid maken van de organisatie van Jehovah’s Getuigen – van kinderen en jongeren onder de 18 jaar, kan niet langer blijven voortbestaan. Dat heeft al veel te lang geduurd. Daar zijn goede wettelijke en morele argumenten voor. Ik wil daarom rechtstreeks de politiek aanspreken. De bescherming van ‘s lands ingezetenen is een hoofdtaak van de overheid. En kinderen van Jehovah’s Getuigen hebben bescherming nodig. Ook al ze zeggen dat dit niet nodig is.

De indoctrinatie van het wachttorengenootschap

Allereerst een schets van de situatie omtrent de jongerendoop bij Jehovah’s Getuigen (JG). Kinderen van Jehovah’s Getuigen worden opgevoed volgens de principes en denkbeelden van hun ouders. Dat is uiteraard niet meer dan logisch. Die ouders echter worden veelvuldig en duidelijk gemanipuleerd (gehersenspoeld) door het wachttorengenootschap (WTG) via lectuur, video’s, vergaderingen en gesprekken. In de praktijk is dat bestuursorgaan de baas van elke Jehovah Getuige. In theorie niet, omdat men op Jehovah God als de bron wijst, maar in de praktijk wel degelijk.

De indoctrinatie vanuit het wachttorengenootschap wordt dus stelselmatig vanaf zeer jonge leeftijd doorgegeven aan kinderen en later jongeren. (Zie deze artikelen op de website.) Nu is een kenmerk van kinderen en jongeren dat ze “het grote plaatje” niet of in ieder geval niet goed kunnen overzien. Ze kunnen niet voldoende “filteren” of iets waar of niet waar is. Daar zijn het dan ook kinderen voor en daar is helemaal niks mis mee. Voor veel volwassenen is weten wat waar is, en wat niet, al moeilijk en voor kinderen helemaal. Die zijn nog meer te beïnvloeden. Dat kan ten goede gebruikt worden; we noemen dat opvoeden.

Wat kinderen en jongeren geleerd wordt

Het kan ook ten nadele gebruikt worden. Door ze bijvoorbeeld een richting op te sturen, dingen te leren, die achteraf onjuist blijken te zijn. Dan heb ik het, in het kader van deze website, uiteraard over wat kinderen en jongeren van Jehovah’s Getuigen geleerd wordt. Een ieder die het van dichtbij meegemaakt heeft, weet dat wat in onze jeugdjaren allemaal als “de waarheid” gepresenteerd werd, achteraf bezien niet klopt. Het is zelfs belachelijk eenvoudig om dat aan te tonen.

Achteraf komen veel jong-gedoopte Jehovah’s Getuigen kinderen tot de conclusie dat hun keuze voor de organisatie onterecht was. Het grote probleem is dan dat er aan deze conclusie heel wat gedoe en vaak ellende verbonden is. Dat hadden deze kinderen en jongeren zich absoluut niet gerealiseerd toen ze zich lieten dopen en lid werden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Het lidmaatschap is niet zomaar meer terug te draaien. Het is geen sportvereniging waar je een tijdje lid van bent en dan weer niet, zonder dat dit enige invloed heeft op je leven.

De organisatie weet dat door jongeren vroeg te dopen, en daarmee toe te voegen aan de organisatie, er later meer lid blijven dan zonder dit middel. Er uit stappen, als gedoopt lid, is vaak zwaar en regelmatig zelfs zo zwaar dat mensen er aan onderdoor gaan. Mentaal, maar ook lichamelijk. Er zijn er helaas genoeg geweest die zelfmoord als enige uitweg uit de ellende zagen. Dieptriest en dat allemaal op basis van een volledig verkeerde weergave van zaken, waarmee men mensen onder controle probeert te houden.

Organisatie van Jehovah’s Getuigen is een sekte

Opgroeien in een Jehovah’s Getuige gezin en een gedoopt lid worden, is iets voor het leven. Of binnen de organisatie óf er buiten. Het is veel meer dan “een onschuldige groep gelijkgestemde mensen bij elkaar, die gedachten delen en samen activiteiten uitvoeren”. Het is een sekte, waarbij het denken en doen bepaald worden door degenen die constant macht over anderen uitoefenen. Wat het wachttorengenootschap dicteert en voorschrijft, móet gevolgd worden, inclusief langs de deur gaan. Dat van alles moeten en niet mogen is vaak loodzwaar en niet fair om van kinderen te verwachten. Door misbruik van God Zelf, door “beloning” in het vooruitzicht te stellen, door “groepsgevoel” te creëren, door angst via sociale controle, straffen, uitsluiting en het mijden van leden en ex-leden, brengt men de leden onder de macht van het WTG.

Wat ik met het bovenstaande wil zeggen is dat het onbegrijpelijk is dat nationale overheden zo zitten te slapen als het om kinderen en jongeren van Jehovah’s Getuigen gaat. Men laat gewoon gebeuren dat zij zelfs officieel lid kunnen worden, met alle bijbehorende consequenties tot in lengte van dagen. Helaas is er officieel en wettelijk niks te doen tegen de manipulatieve opvoeding van kinderen en jongeren van Jehovah’s Getuigen, maar het voorkomen dat een kind/jongere officieel lid van de organisatie wordt, vóór de leeftijd van 18 jaar, moet toch mogelijk zijn.

Geen tatoeage of hypotheek, maar wel dopen?

Vanwege mogelijk ongewenste gevolgen in de toekomst, die jongeren eenvoudigweg niet goed of zelfs niet kunnen overzien, worden zij van rechtswege beschermd. Dat gebeurt bijvoorbeeld door hen géén verbintenissen aan te laten gaan die later verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Daarom geen tatoeage onder de 18 of een huwelijk aangaan. Het is ook verboden voor iemand onder de 18 jaar om een huis te kopen en daarvoor een hypotheek te verkrijgen. Dat hebben we (als maatschappij) niet voor niets zo afgesproken. En zo zijn er meer dingen inzake de leeftijd van 18 jaar wettelijk vastgelegd. Ter bescherming. Voor nu en vooral voor later. Officieel is een jongere pas “handelsbekwaam” op de dag dat hij of zij 18 jaar wordt. Dus is mijn vraag:

Waarom krijgt een jongere onder de 18 geen hypotheek, maar mag hij wel officieel een contract aangaan met een organisatie met allerlei ongewenste en vrijheidsbeperkende regels? 

Overheden vatten het te licht op

Ik neem aan dat een verbod op het aangaan van een dergelijk lidmaatschap onder de 18 jaar er niet is, omdat de overheden niet of onvoldoende bekend zijn met wat het lidmaatschap van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG), geleid door het wachttorengenootschap (WTG) in de Verenigde Staten, in de praktijk inhoudt. Het wordt te licht opgevat. Maar dat is niet terecht. Er zou werkelijk een dringend gevoel moeten zijn dat het lidmaatschap van deze destructieve organisatie zo lang mogelijk voorkomen dient te worden. En in ieder geval voor kinderen en jongeren. Bescherm hen! Dat is niet alleen mijn oproep, maar van velen.

Ervaringen van kinderen en jongeren

Het wachttorengenootschap laat uiteraard graag zien dat jongeren geheel in vrijheid een keuze voor de doop door onderdompeling maken en dat ze daar blij mee zijn. Daar zullen er best tussen zitten die dat ook echt zo willen en ervaren, maar nogmaals, ze doen dit zonder dat ze de consequenties over langere tijd kunnen overzien en ze gaan ervan uit dat ze nooit van gedachten zullen veranderen. Maar juist dat laatste komt heel veel voor. Naar schatting zijn er wereldwijd inmiddels meer ex Jehovah’s Getuigen dan nog actieve leden.

Op deze pagina op de website heb ik slechts een zeer klein deel van de ervaringen hieromtrent geplaatst. Bekijk ze eens en neem ze mee in de overwegingen om tot een verbod te komen op het lidmaatschap van de organisatie (want dat is wat er echt gebeurt bij de doop) voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Een ex-Jehova-getuige zegt:

Ik was 10 toen ik werd gedoopt. Je kunt van kleine kinderen niet verwachten dat ze een levenslang bindend contract sluiten als ze niet alle gevolgen van vertrek volledig begrijpen.

Verreweg de meeste aanwas komt uit eigen gelederen

Bedenk alstublieft dat verreweg de meeste aanwas van deze sekte uit de eigen gelederen komt. Uit “het veld” komt er maar weinig bij, in ieder geval is dat in het “westen” zo. Met name de eigen kinderen moeten het voortbestaan van deze religie waarborgen. Door ze op diverse manieren te binden aan de organisatie, moet dit bereikt worden. De doop van minderjarigen, die dan ten onrechte denken dat ze zich aan God opdragen, is bij de Jehovah’s Getuigen een veel ingezette “bindmethode”.

De website JWvictims laat in een artikel (met video’s) goed zien dat het wachttorengenootschap actief oproept om kinderen te laten dopen. De druk wordt regelmatig opgevoerd. De mannen die zeggen Jezus’ voorbeeld te volgen, doen dat in het geval van dopen in ieder geval niet. Jezus was 30 jaar toen Hij gedoopt werd. Daar kunnen ze niet op wachten, want dan vallen er nog meer potentiële leden af dan nu al het geval is. En het wachttorengenootschap heeft jongeren nodig voor allerlei onbetaald werk in de organisatie, zoals ze zelf zegt. Zo snel mogelijk vastleggen dus, want dan is er veel meer kans dat ze blijven.

De doop is religieuze benaming voor contract

Hoewel het anders wordt voorgesteld, en van JG-kant bezien begrijpelijk onder de “vrijheid van godsdienst” wordt geschoven, is het dopen van kinderen en jongeren niets anders dan hen contractueel vastleggen. Door het “dopen” en “opdragen aan Jehovah” maakt men er valselijk iets religieus van. Maar wat het wachttorengenootschap van de doop gemaakt heeft, is bepaald niet de Bijbelse versie. Dat komt o.a. tot uitdrukking in eisen die men stelt om gedoopt te worden en in de twee doopvragen die gesteld worden aan de dopelingen. Deze vragen moeten ze hardop – voor de groep – met “ja” beantwoorden. Hierbij vraag 2, die helemaal niets te maken heeft met “opdragen aan Jehovah God”. Het is het startpunt van een contract.

Begrijpt u dat uw doop u identificeert als één van Jehovah’s Getuigen verbonden met Jehovah’s organisatie?

Jongerendoop bij Jehovah’s Getuige is een vermomming

In de Bijbel is dit dus totaal nergens te vinden als het om dopen gaat. Evenmin wordt in die Bijbel over “Jehovah’s organisatie” gesproken. Die bestaat gewoon niet! Het is alles louter een wachttorengenootschap-verzinsel. Er wordt weliswaar letterlijk geen contract getekend met de organisatie en toch is dat wat er feitelijk gebeurt. Het heet alleen anders. Het is een vermomming om aan de buitenstaanders de ware aard van de overeenkomst te kunnen onttrekken. Het lijkt onschuldig “intern kerkelijk gebruik”, maar dat is het niet. Het is oneerlijke binding, waarbij de dominante partij de zwakkere partij overheerst.

Het wachttorengenootschap is de ene partij in die overeenkomst. Die mag vrijelijk het contract wijzigen, maar het gedoopte lid mag dat natuurlijk niet! Die mag het contract ook niet straffeloos bekritiseren, ontbinden of er zich niks meer van aantrekken. Zoiets wordt in bijna alle gevallen bestraft. Dat wordt allemaal niet schriftelijk vastgelegd, maar in de praktijk wel zo uitgevoerd. Opgelegd door het wachttorengenootschap. Uitgevoerd door de blijvende leden. Dan bepaalt het wachttorengenootschap dat familie en vrienden van de persoon, die in hun ogen “contractbreuk” heeft gepleegd, de “overtreder” mijden (shunnen) móeten. Zodanig dat hele families langdurig en zelfs voor altijd uit elkaar getrokken worden.

Voor zoiets ernstigs mag een overheid die de bescherming van haar burgers nastreeft de ogen niet sluiten.

De oproep aan de politiek

Mag ik u dringend verzoeken de bescherming van kinderen en jongeren van Jehovah’s Getuigen in Nederland te waarborgen door een wettelijk verbod op het dopen (= het lid maken van de organisatie) van kinderen en jongeren onder de 18 jaar? Neem uw verantwoordelijkheid in deze, want de organisatie van Jehovah’s Getuigen zal dat zeker niet doen.

Zie het dopen als het aangaan van een bindend contract. Een overeenkomst met verwachtingen en tal van verplichtingen. Niet slechts voor een korte tijd, maar gedurende het hele leven. Met die kwalificatie moet het toch eenvoudig zijn om het dopen onder de 18 jaar te verbieden? Dat scheelt in ieder geval de nodige slachtoffers van deze sekte.

Mag ik u verzoeken om dit onderwerp zeer serieus te bezien? Namens velen: alvast bedankt!

Stop de jongerendoop bij Jehovah’s Getuigen!

Nog een artikel over de kinderdoop bij Jehovah’s Getuigen

Video (6.00 min.) over jongerendoop bij Jehovah’s Getuigen


Stop jongerendoop bij Jehovah’s Getuigen!

jongerendoop bij Jehovah’s Getuigen

Geef een reactie

Translate »