Er is geen zichtbare theocratische organisatie!

Er is geen zichtbare theocratische organisatie! De paus, als hoofd van de Roomse kerk, claimt “de plaatsbeheerder van Christus op aarde” te zijn. Het wachttorengenootschap (WTG) werpt zich als organisatie op tot “exclusief kanaal door Jehovah God aangesteld om voedsel terechter tijd uit te delen”. Men noemt dat “Jehovah’s zichtbare theocratische organisatie”. Die zou er eerder ook geweest zijn, tot “na de dood van de apostelen en hun medewerkers”, aldus dit artikel op de website van de Jehovah’s Getuigen (JG). Er wordt daarin gezegd:

Zoals was voorzegd, kwamen er na de dood van de apostelen en hun medewerkers wolfachtige personen, die de kudde verstrooiden, in tweedracht veroorzakende sekten verdeelden en de zichtbare organisatie verbraken (Hand. 20:29, 30; 2 Petr. 2:1). In onze tegenwoordige tijd is de zichtbare theocratische organisatie hersteld doordat „de getrouwe en beleidvolle slaaf” is aangesteld.

De wereld zat 1800 jaar zonder zichtbare theocratische organisatie

Het bovenstaande komt er op neer dat Gods “zichtbare organisatie” zo’n beetje tot aan het einde van de eerste eeuw bestaan moet hebben, om daarna maar liefst zo’n 1800 jaar! niet meer actief te zijn of zelfs niet te bestaan. De Ware God, die volgens de JG in de voorafgaande 4000 jaar altijd zeer georganiseerd te werk gegaan is, was in deze zeer lange periode kennelijk niet in staat een Eigen organisatie in stand te houden. Of Hij wilde dat niet. Al die tijd zat de wereld zonder “zichtbare organisatie” en moesten gelovigen in de Here Jezus Christus, de “verstrooide kudde”, het maar zien te redden zonder “zichtbare theocratische organisatie”. Waar moesten ze dan in die tijd naar toe? Wie, of welke organisatie, deelde in die lange, lange periode, dan het “geestelijk voedsel” uit? En wie verkondigde toen het Evangelie van God in de wereld? Of werd er niks meer gedaan op dat gebied, na de eerste eeuw?

Zowel de paus, als aanvoerder van het Rooms-katholicisme, als het wachttorengenootschap als aanvoerder van de organisatie van Jehovah’s Getuigen, beweren dus dat God exclusief werkt met één zichtbare aardse organisatie. De “kerk van Rome”, beweert echter dat hun organisatie teruggaat tot Petrus, die de eerste paus moet zijn geweest. Daar ga ik nu niet op in, maar wie zich een beetje wil verdiepen in de “kerkgeschiedenis”, weet dat deze claim baarlijke nonsens is. Datzelfde kan gezegd worden van de claim van het WTG, dat zij als “getrouwe en beleidvolle slaaf” sinds 1919 aangesteld zijn als “herstelde zichtbare theocratische organisatie”.

Het wachttorengenootschap wil zichtbare organisatie “bewijzen”

Het wachttorengenootschap is er alles aan gelegen om te “bewijzen” dat God altijd gewerkt heeft met een of andere vorm van zichtbare theocratische organisatie (op 1800 jaar na dan…). Daarmee regelt men voor zichzelf de autoriteit die nodig is om regels, wetten, gedragingen, leringen e.d. dwingend te kunnen opleggen aan hun leden. Als het WTG de Jehovah’s Getuigen kan overtuigen van de gedachte dat Jehovah exclusief door hen spreekt en handelt, is hun kostje gekocht, zoals dat heet. Vanuit het WTG-standpunt bezien is het dus zeer belangrijk dat het bestaan van een zichtbare theocratische organisatie aangetoond kan worden. Op de JG-website proberen ze dat bijvoorbeeld via een hoofdstuk uit het boek “U kunt voor eeuwig in een paradijs op aarde leven”. Hoofdstuk 23, met als titel “Gods zichtbare organisatie”, opent direct met:

WAAROM KUNNEN WIJ er zeker van zijn dat God een zichtbare organisatie heeft?

Zo, de toon is direct gezet. Er is nu al geen andere conclusie mogelijk en wat volgt wordt dan ook in dit licht gelezen. Het “bewijsmateriaal” dat volgt toont vervolgens op geen enkele wijze aan dat “God een zichtbare theocratische organisatie heeft”. Maar dat wordt inmiddels (er zijn al 22 hoofdstukken geweest…) niet meer herkend. En dus wordt voor zoete koek aangenomen wat niet waar is, namelijk dat “wij er zeker van zijn dat God een zichtbare organisatie heeft”.

Een God van ordening

Dat er ordening in Gods schepping is, wordt misbruikt om te wijzen op de aardse organisatie van Jehovah’s Getuigen. Paragraaf 3:

Leert deze wonderbaarlijke organisatie die er onder Gods onzichtbare scheppingen en in zijn stoffelijke universum bestaat, ons iets? Ja, ze leert ons dat Jehovah een God van organisatie is.

Een “God van organisatie” wordt door Jehovah’s Getuigen gelezen als “God van een organisatie” en dan weet elke JG welke organisatie daarmee bedoeld wordt. Mensen weten wat het woord organisatie betekent. Dat is een groep, verenigd onder een naam, een bestuur, met statuten, doelstellingen, visies, gebouw(en), hulpmiddelen e.d. Veel tastbaars dus. Alles om ons heen speelt zich af in of via organisaties. Daarvan zijn er heel veel. Als een organisatie een commercieel doel heeft, heet het over het algemeen een bedrijf. Maar de structuur is niet veel anders. Overigens denk ik dat de “organisatie van Jehovah’s Getuigen”, beter aangesproken kan worden als bedrijf. Het gaat namelijk gewoon om geld. 2 Petrus 2:

En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende;…
En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet.

Wat mij betreft is deze beschrijving van toepassing op het wachttorengenootschap, dat absoluut “een koopmanschap” van Gods Woord heeft gemaakt en er niet voor terugdeinst om als “valse leraren verderfelijke ketterijen bedektelijk in te voeren” om zo tot financieel voordeel te komen. Zie o.a. de tag “Financieel”.

Maar de paragraaf zegt nog iets meer. Het WTG komt tot deze bijzondere conclusie:

Zo’n God zou mensen op aarde die hem werkelijk liefhebben, dan ook beslist niet zonder leiding en organisatie laten.

Dan moet toch onmiddellijk de vraag opkomen: en hoe was dit dan georganiseerd in die 1800 jaar? Waren er in die zeer lange periode op aarde geen mensen die Hem werkelijk liefhadden? Zo’n God zou deze mensen toch “beslist niet zonder leiding en organisatie laten”? Het wachttorengenootschap meent echter van wel, zo blijkt uit wat ze leren. Vreemd toch?

Organisatie en Noach

Hier ga ik niet het hele hoofdstuk behandelen. Teveel en te treurig. Kijk alstublieft zelf kritisch naar de foute argumentatie. Bijvoorbeeld deze in paragaaf 7:

Heeft Jehovah in enige tijdsperiode ooit meer dan één organisatie gebruikt? In Noachs dagen genoten alleen Noach en degenen die met hem in de ark waren, Gods bescherming; zij alleen overleefden de watervloed (1 Petrus 3:20). 

Ik hoop dat duidelijk hoe suggestief het hier gebracht wordt. De acht mensen, binnen één familie, die Gods Woord geloofden, de ark bouwden en konden rekenen op Gods bescherming, worden hier zomaar tot een organisatie gemaakt. Uiteraard kun je dit zo niet zeggen, maar het WTG doet dit wel in een poging te verwijzen naar de hedendaagse organisatie van Jehovah’s Getuigen. Die zou dan op hetzelfde niveau staan als de zichtbare theocratische organisatie van Noach. Die was er uiteraard niet, maar het wordt wel gesuggereerd. Het suggestieve zit ook in het volgende “rijtje”: “organisatie, bescherming en overleven”. Maar dat is een volledig verkeerd rijtje. Deze kan wel: “geloof (vertrouwen), bescherming en overleven”. De Apostel Paulus, wél erkend als autoriteit in de Gemeente Gods, zegt het dan ook zo in Hebreeën 11:

Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.

Het gaat om “geloof en behoud”, volgens mijn Bijbel. Het gaat om lid zijn van “Gods organisatie en overleven”, volgens het wachttorengenootschap. Dat eerste is conform Gods Woord. Dat laatste is conform de leer van het wachttorengenootschap, die daarbij invult dat zij in deze tijd “Gods organisatie” is. Maar geloof het niet, het is niet meer dan een “verderfelijke ketterij”.

Eén christelijke organisatie in de eerste eeuw

Dezelfde paragraaf springt al snel over van Noach naar de eerste eeuw:

Ook in de eerste eeuw waren er niet twee of meer christelijke organisaties. God handelde met slechts één christelijke organisatie. Er was slechts „één Heer, één geloof, één doop” (Efeziërs 4:5). Zo voorzei Jezus Christus eveneens voor onze tijd dat er slechts één bron van geestelijk onderricht voor Gods volk zou zijn.

En weer gebruikt het WTG het woord “organisatie” waar dit totaal ongepast is. In het Nieuwe Testament wordt helemaal niet over een “christelijke organisatie” gesproken. Wel over dat volgelingen van Christus bij elkaar komen en activiteiten ondernemen. Zij zullen ongetwijfeld het e.e.a. georganiseerd hebben, maar nergens komt een organisatie aan de orde. Deze woorden van het wachttorengenootschap inzake de eerste eeuw “God handelde met slechts één christelijke organisatie” zijn derhalve niets anders dan een grote leugen!

De grap is dat het WTG dit ook zelf zegt door de woorden van Paulus uit Efeze 4 te citeren. Dat zal wel niet de bedoeling zijn geweest; even niet opgelet… Dat geldt ook voor de zin direct achter het citaat “Zo voorzei Jezus Christus eveneens voor onze tijd dat er slechts één bron van geestelijk onderricht voor Gods volk zou zijn”. Inderdaad slechts één Bron, met een hoofdletter graag, want over Hem gaat het. Efeze 4 zegt o.a.:

Eén lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping;
Eén Heere, één geloof, één doop,
Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.

Het is toch zeer duidelijk dat God, Vader (de Gever), Heere, Geest, de Ene, het is die boven állen is, Die dóór állen werkt en ín állen werkt. Zo is Zijn werk in één Lichaam georganiseerd. Hij doet dat zelf. Het is Zijn Lichaam. Een Organisme dus! Van een aardse zichtbare theocratische organisatie, op de manier zoals het wachttorengenootschap beschrijft, is hier toch geen enkele sprake?

Ongeloof dat de Here Jezus Christus het Hoofd van Zijn Lichaam is

Wat de paus, het wachttorengenootschap en alle anderen, die zo graag “een zichtbare theocratische organisatie” willen, gemeen hebben is hun ongeloof dat de Here Jezus Christus het Hoofd van Zijn Lichaam is. Dat Hij geen menselijke aardse structuur nodig heeft om Zijn Werk aan de gelovigen hier op aarde te doen. De aardse leiders van dergelijke organisaties schatten de macht en kracht van God Zelf wel erg laag in. Zij achten Hem niet in staat om zonder hun hulp, zonder zichtbare theocratische organisatie, te functioneren. Een grotere hoogmoed en vorm van ongeloof is er niet.

Het kenmerk van deze “bedeling der Genade Gods” (Efeze 3), waarin wij nu leven, is juist dat de Christus – als de Heilige Geest – Zijn werk níet zichtbaar doet. Hij werkt in het verborgene. Niet aan de wereld, dat komt nog, maar aan Zijn Gemeente, de gelovigen in Christus. En dus werkt Hij nu niet met een zichtbare theocratische organisatie. Dat gaat in Zijn wederkomst (die moet nog plaatsvinden) veranderen, want uiteindelijk komt Zijn Koninkrijk ook naar de aarde. En dan is er wéér geen sprake van een organisatie naar het “model van de Jehovah’s Getuigen”. Onder Christus en de Gemeente, dan nog steeds het Organisme, zal het dan tot bekering gekomen volk Israël (12 stammen) aan de kop der volkeren gezet worden. Dat is namelijk voorzegd.

Was er in de eerste eeuw een besturend lichaam?

Het aangehaalde artikel staat bol van suggestieve “koppelingen” van hedendaagse wachttorengenootschap-begrippen aan de situatie onder christenen in de eerste eeuw. Zo wordt ineens een “besturend lichaam in Jeruzalem” geïntroduceerd. Uiteraard omdat er in deze tijd dan ook een “besturend lichaam” zou zijn, naar model van de eerste eeuwse Christenen. Zie de weerlegging daarvan in dit artikel. Paragraaf 20 zegt:

Net zoals het besturende lichaam in Jeruzalem speciale vertegenwoordigers, zoals Paulus en Silas, uitzond om instructies over te brengen en Gods volk aan te moedigen, doet ook het huidige besturende lichaam dit in deze tijd van het einde (Handelingen 15:24-27, 30-32).

Wie niet scherp is, denkt dat dit klopt, zonder het na te zoeken of dit ook werkelijk zo is. Vervolgens wordt dat onthouden en daarmee is het leed al geschied. Het wachttorengenootschap zal voortaan alles wat men oplegt en leert autoriteit proberen te geven op basis van deze “besturend-lichaam-leer”. U zult dan denken dat dit van God afkomstig is en doen wat er gezegd wordt of anderen leren wat u geleerd is. En zo raakt u steeds verder verwijderd van Gods Woord. Het woord van het wachttorengenootschap is daarvoor in de plaats gekomen.

Accepteer niet wat het wachttorengenootschap leert

Het gewraakte en uitermate suggestieve hoofdstuk besluit met deze onware opmerking:

Wat is het duidelijk dat Jehovah God thans, net als in vroeger tijden, een zichtbare organisatie heeft!

Wat volgt is:

Wij kunnen echter geen deel uitmaken van Gods organisatie en terzelfder tijd tot de valse religie behoren.

En de oproep:

afscheiden van degenen die valse religie beoefenen, en positieve stappen doen om God samen met zijn zichtbare theocratische organisatie te dienen, …

Als u accepteert wat hier staat, dan bent u onherroepelijk gevangen door het wachttorengenootschap. Op valse gronden denkt u dan dat dit Gods zichtbare theocratische organisatie is. Dus pas op voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Laat het wachtttorengenootschap – of de paus of anderen – u nooit wijsmaken dat God een zichtbare aardse organisatie of iets dergelijks heeft, waar u zich toe moet wenden. Vergeet niet dat de Here Jezus zei:

Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Over een aardse organisatie, of een mens als “plaatsbeheerder”, heeft Hij het in ieder geval nooit gehad. In de Bijbel vind je dat ook niet terug. Vertrouw dus op Hem alleen en niet op het wachttorengenootschap!


Er is geen zichtbare theocratische organisatie!

zichtbare theocratische organisatie

3 Reacties

  1. Johannes Cornelis van Grevenbroek 18/03/2022
    • Wachttorenkijker 22/03/2022
  2. Frits van Pelt 20/11/2019

Geef een reactie

Translate »