Wachttoren van 1 oktober 2019

Wachttoren van 1 oktober 2019. Wanneer gaan we nou eens eindelijk het paradijs in? Dat wordt ons al zo lang beloofd door het wachttorengenootschap, het schiet gewoon niet op! Hoe lang moeten we nog wachten? Hoe lang moeten we nog langs de deur gaan en prediken? Hoeveel Jehovah’s Getuigen (JG) zullen dit wel niet denken? Misschien wel met de toevoeging: Ik word zo moe van dat wachten en ondertussen druk bezig zijn onder al die regels en wetten. Dit moet allemaal en dit mag allemaal niet. En dan nog de hoon van andere mensen. Ik hou het bijna niet meer vol. Wanneer is het genoeg geweest?

De “paradijsworst” wordt voorgehouden

Het wachttorengenootschap (WTG) weet ook wel dat de “paradijsworst” met enige regelmaat voorgehouden moet worden. Anders verliest men de hoop en komt er teveel onrust. Houd je volgelingen de beloning voor ogen, terwijl je een moeilijke tijd aankondigt via het altijd angstwekkende Armageddon en de ook bepaald niet gezellige “grote verdrukking”. Dat daarbij dan ruim 99% van de wereldbevolking door God wordt vernietigd, volgens het WTG, wordt maar even niet genoemd. Maar dat is wel degelijk de keerzijde van de boodschap dat alleen gedoopte leden van de organisatie (ruim 8 miljoen) door Jehovah in leven gelaten gaan worden. Bent u tot persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus gekomen? Zodat van toepassing is wat de Here Jezus al zei toen Hij op aarde was: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, hééft het eeuwige leven.” Daar is toch niks moeilijks aan? Dit is geen hogere wiskunde of onbegrijpelijk jargon. Daar mag een mens op vertrouwen. 100%, want het zijn de Woorden Gods.

Maar in de ogen van de Jehovah’s Getuigen is dat dus niet voldoende. Wel geloven in de Here Jezus Christus, maar geen gedoopt lid van de organisatie van Jehovah’s Getuigen? Jammer, helaas, tevergeefs geloofd, allemaal voor niks geweest. Gauw overstappen naar het wachttorengenootschap. Doet u dat niet, dan wordt u (binnenkort!…)  zonder pardon vernietigd door Jehovah tijdens Armageddon. Pech gehad; vette pech!

Ho…, ho…, dat zijn niet mijn woorden. Dit leert het wachttorengenootschap. Dat beweert met droge ogen en bloedserieus door God als enige organisatie op deze aarde aangesteld te zijn om dit soort onzin wereldkundig te maken. De Bijbel leert het niet; niemand eigenlijk. Alleen de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Dat u dat maar weet…

Wachttoren van 1 oktober 2019De Wachttoren van 1 oktober 2019

De Wachttoren van 1 oktober 2019 is bestemd om de boel maar weer eens op scherp te zetten. Zie hier het plaatje (klik om te vergroten) dat de inhoud van De Wachttoren, studie-uitgave, toont. De “stof tot nadenken”, maar vooral tot “actie”, wordt op de vergaderingen in december a.s. behandeld. Dan mogen de Jehovah’s Getuigen weer de voorgekauwde antwoorden op de voorgekauwde vragen geven tijdens de vergadering, die men eigenlijk nooit mag overslaan. Dat ziet er niet alleen infantiel uit, het is het ook! Voor echt zinnige vragen of commentaren is geen ruimte. Geen tijd en uiteraard is het niet de bedoeling. Men moet luisteren naar het WTG en doen wat er gezegd wordt.

Laten we wat zaken uit de artikelen in de Wachttoren van 1 oktober 2019 bespreken. Te beginnen met een “zijlijn”. Een kort commentaar op het plaatje boven aan dit artikel. Daar wordt een hemels leger getoond, aangevoerd door een man met kroon op een wit paard. Op aarde staat de wereld in brand. De Jehovah’s Getuigen worden bedreigd, maar zo te zien komt het leger uit de hemel te hulp. Voor wie? Voor alleen getrouwe Jehovah’s Getuigen, leden van de organisatie, die prediken en netjes leven, want dat is hen zo geleerd.

Wachttoren 1 oktober 2019

Dit plaatje verwijst naar Openbaring 6, waar staat:

En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!

Probleem is dat het wachttorengenootschap het boek Openbaring niet begrijpt en dat is te zien aan de tekening. In de tekst in Openbaring wordt niet voor niets over alleen maar een boog gesproken. Van een pijl is geen sprake. Die had dus helemaal niet getekend moeten worden en daar is een reden voor. Kijk in de Bijbelstudie Openbaring (PDF, pagina 27) op de website van Vlichthus waarom dat zo is. Tot zover deze zijlijn.

1919: honderd jaar geleden

Het eerste artikel in De Wachttoren van 1 oktober 2019 is getiteld “1919: honderd jaar geleden”. Wat was er 100 jaar geleden, volgens het WTG? Leest u het vooral zelf. Het is de organisatiegeschiedenis die het wachttorengenootschap leert aan de leden. Zwaar gekleurd, niet compleet en meestal buiten de waarheid. Dat blijkt als je buiten de JG-lectuur onderzoek doet naar de geschiedenis van deze organisatie, te beginnen bij C.T. Russel en J.F. Rutherford. De laatste paragraaf zegt:

Aan het eind van 1919 waren Jehovah’s aanbidders gereorganiseerd en geënthousiasmeerd. Bovendien waren een aantal belangrijke profetieën over de laatste dagen in vervulling gegaan. De beproeving en loutering van Gods volk, voorspeld in Maleachi 3:1-4, was voltooid. Jehovah’s volk was bevrijd uit hun symbolische gevangenschap aan ‘Babylon de Grote’ en Jezus had ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’ aangesteld (Openb. 18:2,4; Matth. 24:45). Nu waren de Bijbelonderzoekers klaar voor het werk dat Jehovah voor hen in petto had.

De getrouwe en beleidvolle slaaf

Dus… “belangrijke profetieën waren vervuld in 1919” via wat toen nog de “Bijbelonderzoekers” waren. Die waren beproefd en gelouterd en bevrijd uit gevangenschap aan Babylon de Grote. Dat alles was al voorspeld in het Oude Testament. Toen werd er al vooruit gewezen naar deze jaren in de twintigste eeuw. Zucht… Jezus had ook nog eens “de getrouwe en beleidvolle slaaf” aangesteld. Dat kon kennelijk, want die plek was vacant. Voorheen was dat namelijk Pastor C.T. Russel, volgens hemzelf althans. Maar in 1916 (31 oktober) overleed deze dienstknecht. Van 1916 tot 1919 zat de wereld dus zonder “getrouwe en beleidvolle slaaf”. Niet best voor de mensheid. En dat was te merken, want het was overal oorlog. Een wereldoorlog. En in 1914 was Jezus nog wel op de troon van Zijn Koninkrijk in de Hemel geplaatst. Door wie? Door Jehovah, van Wie het Koninkrijk eigenlijk is. Snapt u het nog? Zie de artikelen over 1914.

Het Koninkrijk der hemelen pas in 1914 begonnen?

Maar waarom moest er vanaf 1914 nog 5 jaar gewacht worden voordat “de getrouwe en beleidvolle slaaf” werd aangesteld? Ik weet het niet…; snap het ook niet. Dat het Koninkrijk van Christus, alias het Koninkrijk Gods, alias het Koninkrijk der hemelen, pas in 1914 zou zijn begonnen en niet bij Zijn opstandig zo’n 1900 jaar eerder, leert alleen het wachttorengenootschap. Gelukkig wel, stel je voor dat er nog meer zouden zijn die deze dwaalleer promoten…

De wereld zat dus al die tijd (heel lang) ook nog eens zonder Hemels Koninkrijk. Vreemd! De Bijbel leert dit uiteraard niet. Waren er in al die eeuwen geen gelovigen in de Here Jezus Christus, in “de Naam boven alle naam”? (Handelingen 4 : 12) Natuurlijk wel. Konden die gelovigen Zijn Koninkrijk in die 19 eeuwen niet ingaan op het moment dat ze door hun geloof in Hem wedergeboren werden tot Nieuw Schepsel? Uiteraard wel. Ze werden toegevoegd tot Zijn Lichaam, Zijn Gemeente. Ook werden ze leden van Zijn Koninkrijk, waarvan Christus de Eerste was.

Reiniging van de tempel, 3,5 jaar, 3,5-dag

Wat er voorspeld was in Maleachi  3 :1-4 aan het 2-stammenrijk van Juda, werd vervuld in wat de “Bijbelonderzoekers” meemaakten in die dagen. Volgens het wachttorengenootschap. En dat op basis van Openbaring 11. O.a. via de bevrijding “uit hun symbolische gevangenschap aan Babylon de Grote”. Op de JG-website – zie deze link  hebben ze dat visueel gemaakt. Waarvoor dank. De tekening geeft een goed beeld op welk niveau de Schrift verklaard wordt door het wachttorengenootschap. Het paste kennelijk mooi in hun geschiedenis. Alleen toch niet helemaal…

Wachttoren van 1 oktober 2019

De tekening wordt zo verklaard:

Twee getuigen’: De kleine groep gezalfde broeders die de leiding nam toen in 1914 Gods Koninkrijk werd opgericht.

Werden gedood: Na drieënhalf jaar ‘in zakken’ te hebben gepredikt, werden ze ‘gedood’ toen ze werden gevangengezet en gedwongen werden tot inactiviteit.

Kwamen weer tot leven: Aan het eind van de symbolische drieënhalve dag kwamen ze weer tot leven toen ze werden vrijgelaten uit de gevangenis en de leiding over de prediking weer op zich namen.

Zie hier hoe wonderbaar men het e.e.a. aan elkaar rijgt en op zichzelf van toepassing weet te brengen. Wie het profetisch Woord in Schrift wel kent, moet toch huilen van wat hier staat. De verklaringen van het WTG zijn echt nonsens en nergens terug te vinden in Gods Woord.

Van herfst 1914 naar voorjaar 1918

De periode waarvan het WTG vindt dat die overeenkomt met de “reiniging van de tempel uit Maleachi 3” bestaat uit een letterlijke vervulling van 3,5 jaar, oftewel 42 maanden. Ergens van de herfst in 1914 tot het voorjaar in 1918. De 3,5 dag uit Openbaring 11 : 9: “En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halven, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden”, worden dan ineens symbolisch gemaakt, dus niet meer letterlijk:

Aan het eind van de symbolische drieënhalve dag kwamen ze weer tot leven toen ze werden vrijgelaten uit de gevangenis en de leiding over de prediking weer op zich namen.

Niet vreemd natuurlijk, want het is gewoon bekend hoe lang die mannen in de gevangenis hebben gezeten. Namelijk van mei 1918 tot in het voorjaar van 1919. Een periode van negen maanden. En dat is bij lange na niet de gezochte 3,5 dag. Dat betekent dat dit niet letterlijk gebruikt kan worden door het WTG, dus… dan maken we het maar “symbolisch”… 3,5 dagen staat dan ineens symbool voor een periode van 9 maanden. Huh…?

Niet gehinderd door fatsoenlijke bijbelkennis

Een profetie over de reiniging van de tempel, uitgesproken aan de overgebleven 2 stammen van het verbondsvolk Israël, kent – volgens de Jehovah’s Getuigen – zowel een letterlijke als een symbolische vervulling. Echter niet m.b.t. het volk waar tegen het gezegd is. Nee, maar wel i.v.m. een handjevol opportunisten die, niet gehinderd door fatsoenlijke bijbelkennis, deze profetie op zichzelf van toepassing brengen. Wat mij betreft onzin, maar trekt u vooral zelf een conclusie.

Kijk nog eens goed naar wat Openbaring 11 : 9 zegt. “En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen zien“. Dat lijkt er toch op dat dit wereldwijd groots bekend zou zijn geweest in die dagen waarop het WTG deze tekst wil toepassen. Zoekt u in de niet-JG-geschiedenis naar dit gebeuren, dan is dat natuurlijk nergens te vinden. Ik vind het een daad van hoogmoed en dat is iets wat vóór de val komt.

Gods oordelen: Waarschuwt hij altijd lang genoeg van tevoren?

Het tweede artikel in De Wachttoren van 1 oktober 2019 Gods oordelen: Waarschuwt hij altijd lang genoeg van tevoren?” zegt in de tweede alinea: “Op dezelfde manier waarschuwt Jehovah mensen nu voor een ‘storm’ die veel onheilspellender is dan wat ze ooit tijdens het weerbericht zouden horen. Hoe doet hij dat?” Dan volgen allerlei voorbeelden, suggestief ingevuld met hints richting “aanbidders die in dienst van God staan“. Bijvoorbeeld:

In de hoop de goede reactie te ontlokken gebruikte hij vaak zijn loyale aanbidders op aarde om zijn oordelen aan te kondigen en een gevoel van dringendheid over te brengen (Amos 3:7).

Door het zo te gebruiken benoemt men zichzelf tot “loyale aanbidders op aarde”. En wat zouden de JG dan doen in die “functie”? Oordelen van God aankondigen. Zo wordt wat de Jehovah’s Getuigen spreken en doen gelegitimeerd. Uiteraard niet van Godswege, want Gods spreekt in deze tijd niet door profeten, zoals Amos. Hij spreekt alleen door de Zoon. Paulus zegt in Hebreeën 1:

God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;

God spreekt in deze laatste dagen door de Zoon

De situatie “in deze laatste dagen” (niet vanaf 1914, maar sinds Zijn opstanding) is anders dan daarvoor. Toen sprak God op velerlei wijze, o.a. door de profeten. Nu spreekt Hij alleen door de Zoon, de Here Jezus Christus. Dat de Ware God van de Bijbel exclusief zou spreken door de mannen van het besturend lichaam van de organisatie van Jehovah’s Getuigen is nergens te vinden. Niet eens een ieniemienie-suggestie in die richting, al doet het wachttorengenootschap pogingen om dat wel te laten denken. Pas daarvoor dus op. Trap er niet in! Het artikel besluit:

Jehovah heeft zijn ware aanbidders georganiseerd om zijn boodschap bekend te maken in zo’n 240 landen. Hij wil dat zo veel mogelijk mensen naar de waarschuwing luisteren en aan de komende ‘storm’ van zijn rechtvaardige oordeel ontkomen.

In 240 landen claimen de Jehovah’s Getuigen actief te zijn. Dat is heel knap, want officieel (bron Wikipedia) blijken er nog geen 200 landen te zijn. Het wachttorengenootschap zal wel anders tellen. Het moet in ieder geval weer groter lijken dan het is. Opgeblazen zijn, heet dat in de Bijbel. Het ziet er groot uit, maar het is hoofdzakelijk leeg. Paulus heeft het daar regelmatig over. Jehovah’s Getuigen komen lang niet overal op de wereld. In Saoudi-Arabië gaan ze echt niet langs deur of staan ze met hun lectuurkraam op de openbare pleinen. En dat is zeker niet het enige islamitische land. Bij Kim Jung Un in Noord-Korea krijgen ze ook bepaald geen “voet tussen de deur”. En zo zijn er nog veel meer landen waar ze niet of nauwelijks komen.

Eerst iedereen bereiken

En ook dat is vreemd. Omdat Jehovah als Almachtige God toch in staat zou moeten zijn om de JG in alle landen van de wereld te laten prediken, als Hij dat wil. Als het Zijn werk zou zijn. Volgens de JG wil Hij “dat zo veel mogelijk mensen naar de waarschuwing luisteren en aan de komende ‘storm’ van zijn rechtvaardige oordeel ontkomen.” Dan moet je toch wel eerst iedereen bereiken, voordat je miljarden mensen van de aardbodem af veegt? Hoezo een rechtvaardig God? Mensen zonder waarschuwing vanuit het wachttorengenootschap laten omkomen? Dat kan toch niet bij de Schepper aller dingen? Je mag in dit verband toch op z’n minst verwachten dat Hij iedereen op de wereld een faire kans geeft?

De Jehovah’s Getuigen hebben er kennelijk geen enkel probleem mee. Als ze zelf maar voldoende uurtjes gemaakt hebben in het gebied dat ze wellicht al duizenden keren bezocht hebben. Waar het makkelijk is om dat te doen. Waarom dan niet alles op alles zetten, dwars tegen alles in, om die grote groep die nog van niks weet en zo de vernietiging in huppelt (in de ogen van de JG dan…) te bereiken? Zeg het maar…

Blijf druk bezig in het laatste deel van ‘de laatste dagen’

Jehovah’s Getuigen en ex Jehovah’s Getuigen herkennen direct de kop van het derde artikel in De Wachttoren van 1 oktober 2019. “Druk bezig blijven” en “de laatste dagen”, daar gaat het bijna altijd over. Die “laatste dagen” duren al een hele tijd. Ik heb 1975 meegemaakt en toen zou het al over en uit zijn. Het paradijs zou toen komen, na de grote verdrukking en Armageddon. En daarvoor waren er ook talrijke voorspellingen die niet uitgekomen zijn. Het artikel begint met:

Als je na 1914 geboren bent, leef je al je hele leven in ‘de laatste dagen’ van deze wereld.

Er was overigens een tijd dat de JG bij hoog en laag beweerden dat het geslacht dat 1914 zou meemaken (niet alleen een enkeling dus) ook Armageddon zou meemaken. Maar goed, de tijd heeft hen ingehaald en daarom is deze dwaalleer aangepast. Ingeruild voor een nieuwe dwaalleer. Nog vreemder dus. En iets verderop:

Omdat 1914 al zo lang achter ons ligt, moeten we nu wel in het laatste deel van ‘de laatste dagen’ leven. Het einde is heel dichtbij, en dus moeten we het antwoord weten op twee belangrijke vragen: Wat zal er aan het eind van ‘de laatste dagen’ gebeuren? En wat verwacht Jehovah van ons terwijl we die gebeurtenissen afwachten?

“Het einde is heel dichtbij”

En daar is ie weer: “Het einde is heel dichtbij”. Ontelbare malen is dit geroepen en geschreven. De JG zijn weer “op scherp gezet”. Nog even bij de les blijven, maar binnenkort is het over. Het “einde” komt er snel aan. Hou vol; een klein stukkie nog. Uiteraard is dit niet het geval, want wat de JG leren over de “laatste dagen”, strookt niet met hoe Gods Heilsplan in Christus, vanaf de “nederwerping der wereld” tot aan “de Jongste Dag” opgetekend staat. En “wat verwacht Jehovah” dan? Paragraaf 7:

Jehovah wil dat we in de korte tijd die we nog hebben voordat zijn dag begint druk bezig zijn met de prediking.

De Naam Jehovah wordt ook nu weer – constant – voor het karretje van het wachttorengenootschap gespannen. De leiding daarvan wil namelijk dat iedereen druk bezig is met de prediking. En met het onderhouden en bouwen van vastgoed, waaruit groot geld wordt gehaald. Druk bezig zijn dus, zoals de leiding van de Jehovah’s Getuigen meent hoe dit zou moeten. Van Godswege wordt dit een gelovige zeker niet opgedragen.

Paragraaf 14 en 15 in De Wachttoren van 1 oktober 2019

Dan direct naar paragraaf 14 in het derde artikel in de Wachttoren van 1 oktober 2019:

Lees Mattheüs 28:19, 20. Als je Bijbelstudies leidt, moet het je doel zijn discipelen te maken en ze te leren om zich te houden aan alles wat Jezus heeft opgedragen. We moeten mensen duidelijk maken hoe belangrijk het is dat ze kiezen voor Jehovah en zijn Koninkrijk. Probeer dus mensen te motiveren zich de waarheid eigen te maken door toe te passen wat ze leren, hun leven aan Jehovah op te dragen en zich te laten dopen. Alleen dan zullen ze Jehovah’s dag overleven (1 Petr. 3:21).

Matthéüs 28 : 19, 20 wordt weer van stal gehaald om aan te tonen dat iedere Jehovah Getuige opdracht gekregen zou hebben om te gaan prediken op de manier die het wachttorengenootschap ingesteld heeft. Daarvoor heeft men deze tekst wel moeten aanpassen in de eigen vertaling.

Volgens het WTG moeten de JG duidelijk maken hoe belangrijk het is dat mensen kiezen voor “Jehovah en Zijn Koninkrijk”. Nou leert mijn Bijbel dat er sinds de aanstelling (bij Zijn opstanding) van de Here Jezus tot Messias, Hij ook Koning van Zijn Koninkrijk is geworden. Dat wordt in het Nieuwe Testament het “Koninkrijk Gods” genoemd. De Apostel Petrus zegt het zo:

Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.

Het Koninkrijk van de Zaligmaker, de Heere Jezus Christus dus. Paulus zei het zo, in 1 Timótheüs 4 : 1:

Ik betuig dan voor God en (= namelijk) den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:

Dat Koninkrijk is bij de opstanding van de Here Jezus begonnen in de hemel. De Opgestane was de Eerste in dat Koninkrijk, direct gevolgd door degenen die door hun geloof in Hem wedergeboren werden (én nog steeds worden) tot Nieuw Leven. In Efeze 5 : 5 heeft Paulus het over erfenis hebben “in het Koninkrijk van Christus en (= namelijk) van God”. Het Koninkrijk Gods is het Koninkrijk van de Here (Jehovah) Jezus Christus. Niet van Jehovah, waarbij dan Jezus Christus een ander Wezen zou zijn. Dat is een absolute dwaalleer.

De oproep aan Jehovah’s Getuigen

Maar goed, dan volgt deze bijzondere oproep:

Probeer dus mensen te motiveren zich de waarheid eigen te maken door toe te passen wat ze leren, hun leven aan Jehovah op te dragen en zich te laten dopen. Alleen dan zullen ze Jehovah’s dag overleven (1 Petr. 3:21).

“De waarheid eigen maken” betekent in het geheel eigen jargon van de JG dat ze de leringen en gebruiken van het wachttorengenootschap moeten aanvaarden én moeten toepassen. Daarna moeten ze zich laten dopen. Aan “Jehovah opdragen” en niet aan Christus, terwijl het Nieuwe Testament leert dat een gelovige zich aan Christus verbindt; één met Hem wordt. Paulus bijvoorbeeld zegt:

Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.

Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn.

En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

Alzo zijn wij velen (= met elkaar samen) één lichaam in Christus, …

Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;

Doch gij zijt van Christus, en Christus is Gods.

Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn?

En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.

In Romeinen 6 vergelijkt Paulus het met een plant, ook een organisme, net als het Lichaam. Een betere beschrijving van eenwording is er niet. Met wie? Met Jehovah? Dat vind je nooit zo in het Nieuwe Testament. Dat spreekt alleen maar over de Here Jezus Christus.

Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;

Full-package-deal bij doop Jehovah’s Getuigen

Dat dopen kan niet zomaar ergens gebeuren, waar “water is”. Nee, dat moet bij de JG gedaan worden. Het WTG heeft namelijk voorzien in een “extraatje” bij de doop. (zie artikel over de doop) Namelijk dat men ook direct lid is van de organisatie. Een zogeheten “full-package-deal”. Bij het dopen in water, zoals dat in de Bijbel wordt verteld, zat dit er allemaal niet bij. Dit betekent wel dat men zich aan de wetten en regels van die organisatie móet houden, anders volgt uitsluiting. En die maatregel heeft vaak grote en traumatische gevolgen.

Alleen dan zullen ze Jehovah’s dag overleven…

Het wordt maar weer eens keihard gezegd hier, want er blijken toch nog Jehovah’s Getuigen te zijn die denken dat Jehovah bij Armageddon naar het hart van de mensen kijkt. Dat is voor hen dan een hoop dat hun dierbaren of anderen, die geen JG willen zijn, toch behouden zouden kunnen worden van de totale vernietiging in Armageddon. Dit wordt niet alleen gedacht, maar ook uitgesproken door JG. Wie dit vertelt, leert iets anders dan het wachttorengenootschap leert. Daar zou ik maar mee oppassen als je Jehovah Getuige wilt blijven. Voor je het weet lig je er uit ,omdat je niet accepteert wat het WTG leert.

Dus: doen wat het wachttorengenootschap je allemaal opdraagt en niet doen wat niet mag volgens het “besturend lichaam”, de baas van de club. En lid worden van de organisatie. Alleen dán zullen ze “Jehovah’s dag” (= Armageddon) overleven. Het staat er echt! Ben ik even blij dat de Bijbel het heel anders leert. Zoek het alsjeblieft goed na en accepteer niet wat hier geleerd wordt. Dit is absolute dwaalleer!

Paragraaf 15 gaat nog een stapje verder

Er is nog maar heel weinig tijd tot het eind van deze wereld. Om die reden kunnen we het ons niet permitteren te studeren met mensen die niet duidelijk laten blijken dat ze discipelen van Christus willen worden (1 Kor. 9:26). Ons werk is dringend! Er zijn nog veel mensen die de Koninkrijksboodschap moeten horen.

Hier staat klip en klaar dat degenen die met de JG “studeren” niet te lang over het hele proces – inclusief de doop – moeten doen, “want het werk van de JG is dringend”. De Jehovah’s Getuigen, als enige uitverkorenen Gods, kunnen het zich niet permitteren om te gaan met sukkels die niet snel toehappen. Dat is mijn vrije vertaling… Waarom niet? “Er is nog maar heel weinig tijd tot het eind van deze wereld”. “Weinig tijd” is echter nogal een rekbaar begrip gebleken bij de Jehovah’s Getuigen. Ruim 100 jaar geleden verkondigde Charles Taze Russel dit ook zeer regelmatig. Zijn opvolgers deden het op dit vlak bepaald niet rustiger aan, zo leert de geschiedenis van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Misschien bedoelen ze het jaar 2034, maar dat duurt toch nog ruim 14 jaar. Dat is toch wel wat meer dan “weinig tijd”?

Blijf uit de buurt van valse religie

Het studie-artikel gaat dan verder met de opgelegde wet dat een JG uit de buurt van valse religie moet blijven. Ook hierin is weer geen keuze mogelijk. Dit moet, volgens het WTG. Dit geldt voor iedereen binnen de organisatie, want Jehovah’s Getuigen zijn betekent dat het collectief veel belangrijker is dan het individu. Valse religie is in het jargon alles, maar dan ook alles, wat niet behoort tot de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Wat dat betreft is het lekker zwart-wit voor de JG. Daar hoeft geen discussie over te bestaan. Ze hoeven niet zelf te beslissen wat goed of fout is op dit gebied. De Jehovah’s Getuigen zijn goed, de rest (“de wereld”) is fout.

“Uit de buurt blijven” betekent zelfs dat er niet gewerkt mag worden ín een kerk of t.b.v. wat in de ogen van de organisatie “valse religie” is. Zelfs daar heeft het wachttorengenootschap dus regels en wetten, inclusief sancties, voor gemaakt. Voor het collectief uiteraard, dat geacht wordt met z’n allen één-en-dezelfde kant op te gaan. Een individuele Jehovah Getuige kan geen andere kant op. Hij of zij is niet gerechtigd om een eigen – andere – beslissing te nemen als het bijvoorbeeld gaat om werk verrichten voor een instantie die op de “verboden lijst” van het wachttorengenootschap staat.

Wat hebben we geleerd in de Wachttoren van 1 oktober 2019?

Tot slot de sturende en pretentieuze slotvraag van paragraaf 19 in de Wachttoren van 1 oktober 2019: “Wat hebben we geleerd?” Mijn antwoord is: heel erg veel verkeerde dingen. Onwaarheden en onzin zelfs. De Wachttoren zegt:

Volgens de profetieën in de Bijbel is de aankondiging ‘vrede en veiligheid’ de eerstvolgende belangrijke gebeurtenis die we binnenkort op het wereldtoneel kunnen verwachten. Door wat Jehovah ons heeft geleerd, weten we dat de volken geen echte, blijvende vrede zullen bereiken. Wat moeten we doen voordat die gebeurtenis plaatsvindt en er een onverwachte vernietiging op volgt? Jehovah wil dat we druk bezig blijven met de prediking van de Koninkrijksboodschap en blijven proberen meer discipelen te maken. Daarbij moeten we ook afgescheiden blijven van valse religie. Dat houdt in dat we elk lidmaatschap van Babylon de Grote opzeggen en geen werk doen dat er verband mee houdt.

Het wachttorengenootschap leert u wat, Jehovah niet

Ziet u hoe het werkt? Het wachttorengenootschap roept van alles en besluit dan met: “Door wat Jehovah ons heeft geleerd“. Wie dit accepteert, kan niets anders dan het voorgaande serieus nemen, omdat het in die redenering van God afkomstig zou zijn. Dat is het in de verste verte niet, maar dat ben je al kwijt als je accepteert wat er staat. Doe dat dus niet! Jehovah heeft u niks geleerd! Het wachttorengenootschap heeft u het e.e.a. “geleerd”, beter gezegd: dwingend opgelegd.

Jehovah wil…” is niets anders dan “het wachttorengenootschap wil”. Wees u daarvan bewust. God, de Here Jezus Christus, heeft niets met dit alles te maken.

Trap er niet in! Pas op voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen!

Wat zal Jehovah jou laten worden?

Waar het volgende artikel “Wat zal Jehovah jou laten worden?” naar toe leidt, is voor de Jehovah’s Getuigen niet moeilijk te raden. Via diverse voorbeelden probeert het wachttorengenootschap de leden gewillig te laten zijn voor het verrichten van werk dat zij gedaan wil hebben. Uiteraard brengen de leidslieden het anders. Ze hebben het over “vrije wil” en “voor Jehovah”. Kracht zouden de JG dan van God krijgen. Het artikel besluit met:

Grijp elke kans aan om meer voor Jehovah te doen en laat je daar nooit van afhouden omdat je niet durft of je onbekwaam voelt. We hebben allemaal het bijzondere voorrecht te doen wat we maar kunnen om onze liefdevolle Vader de eer te geven die hij verdient.

“Meer voor Jehovah doen”, is zo’n beetje een vaste zin geworden bij de Jehovah’s Getuigen. Die worden steeds opgejaagd om maar meer te doen. Voor Jehovah? Dat denken ze, dat wordt hen voorgehouden, maar het is in de praktijk alleen voor het wachttorengenootschap. Geen wonder dat zoveel JG moe zijn van dat steeds maar weer opjagen. Het is namelijk nooit genoeg! Als Jehovah Getuige kun je altijd meer doen. Moet je eigenlijk ook altijd meer doen.

De voorbeelden van andere JG, die men te zien krijgt in de lectuur en op congressen, zijn er op gericht om de leden aan te zetten tot meer actie. Anderen kunnen het ook, dus moet jij het ook maar doen, zo is de onderliggende boodschap. En vervolgens doet de goedgelovige een poging. Die mislukt meestal al vrij snel en wat rest? Schuldgevoel en gevoelens dat je faalt. Lekker hoor… Het is zoiets als uitpersen als een citroen, tot de laatste druppel er uit is. Daarna kan het omhulsel de kliko in. Er komt toch niks meer uit; die is nutteloos geworden.

Blijf Jehovah volledig toegewijd – Wachttoren van 1 oktober 2019

Het laatste studieartikel van De Wachttoren van oktober 2019, dat ik ook niet bespreek, omdat het wel even genoeg geweest is nu, heeft de titel: “Blijf Jehovah volledig toegewijd“. De ondertitel is uit Nahum 1 : 3: Jehovah is een God die volledige toewijding eist. Daarmee wordt hetgeen lang geleden gesproken is ten overstaan van het verbondsvolk Israël, waar Jehovah een huwelijk mee gesloten had, dat volgens Paulus in Romeinen 7 inmiddels ontbonden is, vanwege de “dood van de Man”, toegepast op de Jehovah’s Getuigen in deze tijd. Met welk recht? Alleen maar omdat het wachttorengenootschap dit zegt. God heeft deze toepassing nooit doorgeven in Zijn Woord.

Wie accepteert wat er hier gezegd wordt door het WTG kan toch niet anders dan de volledige toewijding geven die “de getrouwe en beleidvolle slaaf” verlangt? Je wilt toch niet tegen God Zelf ingaan? No way. En zo houdt het wachttorengenootschap haar leden gevangen. In Naam van God laat men de leden van alles uitvoeren ten faveure van het systeem. Wat een gruwelijk misbruik maken van Gods Naam en van wat Hij gesproken heeft is dit! Daarom nogmaals:

Trap er niet in! Pas op voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen!


Wachttoren van 1 oktober 2019

Wachttoren van 1 oktober 2019

4 Reacties

  1. Vera Pynebrouck- Mortelez 12/11/2019
    • Frits van Pelt 18/11/2019
    • Frits van Pelt 18/11/2019
  2. Frits van Pelt 30/09/2019

Geef een reactie

Translate »