Niemand opgevaren naar de hemel

Niemand opgevaren naar de hemel in Johannes 3 : 13: “Niemand is naar de hemel opgevaren dan hij die daaruit is nedergedaald“. Elia, Mozes en Henoch zijn zij in de hemel? De JG beweren dat er niemand naar de hemel is gegaan voordat Jezus dat deed, na Zijn dood en opstanding. Het “bewijs” dat men daarover opvoert komt uit twee teksten (Statenvertaling), te weten:

Johannes 3:13:

En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, [namelijk] de Zoon des mensen, Die in den hemel is.

Handelingen 2:34:

Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter [hand],

Ten-hemel-opneming vóór Jezus

Alleen twee stukken tekst, uit hun context gehaald en zonder begrip van het thema wat op dat moment behandeld werd, worden gebruikt om te stellen dat er vóór het ten hemel gaan van Jezus Christus, geen mens naar de hemel is gegaan. Daarmee is wat de JG betreft de discussie gesloten.

Als men vervolgens geconfronteerd wordt met drie passages uit de Bijbel waaruit geconcludeerd mag worden dat er voor Jezus’ hemelgaan, twee levende personen en één gestorvene naar de hemel is gegaan, dan is men niet bereid dat eerlijk te vergelijken met de aangehaalde schriftplaatsen. Hoe passen deze twee passages bij elkaar? moet de vraag zijn. Niet: “Het is niet waar wat in het Oude Testament over dit onderwerp staat.” Of: “Dat moet je zo niet zien.” Vervolgens wordt er gezocht naar een “bewijs” van de stelling van de JG in plaats van naar een bewijs voor de Bijbelse woorden. Wij willen dit laatste echter wel doen.

In eerste instantie betekent dit dat we gaan kijken naar de Bijbelpassages die spreken over een ten-hemel-opneming van mensen vóór dat Jezus op aarde was.

Oss, 1998

Dit onderwerp kan verder gelezen worden in de PDF.

Update 2016 Niemand opgevaren naar de hemel:

Op de website van Bijbel en Geloof trof ik dit gedeelte aan, dat verklaart waarom Johannes 3 : 13 anders eindigt in de Nieuwe Wereldvertaling anders eindigt dan in de Statenvertaling

AV. 1611:
And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.

St.Vert.:
En niemand is opgevaren in de hemel, dan Die uit den hemel neergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.

NBG-’51:
En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen.

GrootN.:
Er is nog nooit iemand naar de hemel opgestegen, alleen hij die van de hemel is neergedaald: de Mensenzoon.’

NBV:

Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?

Opmerking: in een voetnoot staat: “Andere handschriften lezen: ‘de Mensenzoon, die in de hemel is’.”

BGT:
Nog nooit is er iemand van de aarde omhooggegaan naar de hemel. Alleen de Mensenzoon, die eerst vanuit de hemel naar de aarde kwam.

Willibr.(RK):
Nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen, tenzij Hij die uit de hemel is neergedaald, de Zoon des mensen.

Toelichting: Niemand opgevaren naar de hemel

De Reformatie-Bijbel benadrukt hier dat de Heere Jezus in de hemel is. De vertalers van de nieuwe vertalingen beperken Zijn aanwezigheid in deze tekst liever tot de aarde, in de vrees dat mensen de Heere Jezus met God de Vader zullen identificeren. De NBV weet het niet, en plaatst het laatste deel, bij wijze van twijfelhaken, in een voetnoot. Vandaar ook de aanvallen op de Godheid van de Heere Jezus in zoveel andere teksten in de nieuwe vertalingen. Het laatste gedeelte, waarin staat dat de Heere Jezus in de hemel is, wordt weggelaten in de Griekse manuscripten van de ‘kerkvaders’ uit Alexandrië (Origenes, etc), en dus is het via Tischendorf, Westcott en Hort e.a., in onze nieuwe vertalingen weggelaten. Men kan niet begrijpen dat indien Jezus Christus op aarde is, Hij ook in de hemel is.

Dat dit moeilijk te begrijpen is, geeft ons niet het recht om van het Woord van God af te doen. Het wedergeboren kind van God zal de tekstverwijzing naar Ef. 2 : 1 – 7 hiermee echter in verband brengen (Schrift met Schrift uitleggen!): wij zijn als wedergeborenen IN Christus een nieuwe schepping, Jezus Christus is in de hemel, en zo zijn wij met Hem gezeten in de hemel! Terwijl wij als mens op aarde zijn, zijn wij met Christus in de hemel. Vandaar ook dat Filip. 3 : 20 zegt dat onze wandel in de hemelen is! Hier zien we dus opnieuw een poging om de Schrift te verdraaien; dat is dan wel tot hun eigen verderf zegt Gods Woord (2 Petr. 3 : 16).


Niemand opgevaren naar de hemel

Niemand opgevaren naar de hemel Niemand opgevaren naar de hemel

Geef een reactie

Translate »