Collectief geloof voor Jehova Getuigen

Geloof is individueel. Persoonlijk geloof je iets wel of je geloof iets juist niet. Helaas werkt het niet zo bij de Jehova Getuigen (JG). De leiding van deze organisatie, het wachttorengenootschap (WTG) heeft er een collectief geloof voor Jehova Getuigen van gemaakt. Dit betekent dat mensen bepalen wat andere mensen moeten geloven. Ze bepalen ook waar ze God zouden moeten aanbidden. In kerken of – in het geval van de JG – in koninkrijkszalen en dergelijke.

De JG gaan daarin heel ver en ik noem het dan ook vaak een militaristische organisatie. Niet omdat men oorlog voert of leert, maar wel omdat men dezelfde opzet hanteert. De top bepaalt en de soldaten voeren uit. Er is geen ruimte voor andere gedachten. Wat het WTG bepaalt moet uitgevoerd worden. In het echte leger in oorlogstijd kan ik mij daar nog wel iets bij voorstellen, maar waar het mensen betreft die denken voor God te kiezen, past het totaal niet.

Collectief opgelegd geloof heet “religie”

Collectief opgelegd geloof heet “religie” en dat is niets anders dan eigengemaakte godsdienst. De mens bepaalt daarbij hoe men God zou moeten dienen. Dat moet volgens menselijke regels gaan, ongeacht wat de Schepper daar Zelf van vindt. Ik hoop dat u nu al ziet hoe fout deze opstelling is. Temeer omdat er al in Handelingen 17 : 24, 25 voor wordt gewaarschuwd:

De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;
En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven, en den adem, en alle dingen geeft;

Wie de leer en gebruiken van de JG kent, weet dat er vooral gestreefd wordt naar het dienen van God door allerlei werken en mooi gedrag, terwijl God dus niet te dienen is door mensenhanden, zegt Paulus. Het kan wel zo zijn dat de Heer ons gebruikt in Zijn Werk, maar dat we zelf menen allerlei goede werken te moeten doen (of anderen te laten doen) om daar God op een of andere manier mee te behagen en daardoor zichzelf te rechtvaardigen, want dat is veelal de echte drijfveer. Dat is echter bepaald niet Bijbels. Paulus zegt in Romeinen 4 : 5:

Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

Collectief geloof voor Jehova Getuigen

Terug naar de titel van dit bericht: Collectief geloof voor Jehova Getuigen. Vraag een JG eens bepaalde leringen of gewoonten (bijvoorbeeld het niet vieren van verjaardagen e.d.) te verklaren. Dan wordt er al snel een antwoord gegeven in de trant van “wij leren dit” of “wij doen het zo”. Of: “Dat mag niet van Jehovah God”. Dat zijn antwoorden antwoord op basis van het collectief. Ik deed dit zelf ook en ik besefte mij drommels goed dat ik door deze manier van antwoord geven mij niet hoefde uit te spreken over wat ik werkelijk zelf vond.

Steeds meer begon ik in mijn JG-tijd namelijk te twijfelen aan bepaalde verklaringen waarom ik iets wel of niet deed of iets geloofde. Bijvoorbeeld over Armageddon en alleen JG die gered zouden worden. Ook over 1914 en dat Christus onzichtbaar wedergekomen zou zijn. De bloedkwestie en nog meer onderwerpen. Met de uitsluiting was ik het al langer niet eens, maar ik produceerde toch “politiek-correcte” antwoorden op dat gebied als ik daarover bevraagd werd. Het bewustzijn van het collectief was er flink ingestampt gedurende zovele jaren.

Meegedaan aan het door het WTG opgelegde collectivisme

Het niet vieren van een verjaardag kon ik technisch wel goed uitleggen, maar in mijn binnenste wist ik dat het noemen van enkele zogenaamd negatieve voorbeelden in de Bijbel wel heel mager was om een verbod op het vieren van verjaardagen uit te varen. Ik schaamde mij als ik het moest uitleggen en ik verstopte mij als het ware achter de uitspraak “Wij geloven dat…”. En zo is het wel vaker gegaan. Tot mijn schande moet ik vaststellen dat ik meegedaan heb aan het door het WTG opgelegde collectivisme. Dat kon ook overigens niet anders, want een JG wordt niet geacht zijn eigen gedachten te promoten – die zouden wel eens afwijkend van de WTG-leer kunnen zijn – maar te vertellen wat er officieel geleerd wordt, of je het daar nu in je hart mee eens bent of niet.

Gelukkig heb ik mijn harde les geleerd en geef ik alleen nog maar een persoonlijk – eigen mening – antwoord als mij gevraagd wordt wat ik geloof, denk, vind, of doe. Voor mij nooit meer een collectief geloof in de zin van opgelegde leerstellingen die ik moet onderschrijven op gezag van andere mensen of organisaties. Mede daarom behoor ik nog steeds niet tot een of andere geloofsorganisatie en zal ik dat ook nooit doen.

Ik behoor toe aan mijn Heer en Heiland en ben door het geloof ván Jezus Christus én mijn persoonlijk geloof in Hem een wedergeboren Nieuwe Schepping geworden. Ik leef uit Zijn Genade en weet dat ik lid ben van Zijn lichaam en dat Hij mijn Hoofd is. Dat Hoofd stuurt het hele organisme aan en daar vertrouw ik 100% op. Dat is ook een collectief, maar dan gelukkig héél anders dan het menselijke collectief dat het WTG ingesteld heeft. Collectief geloof voor Jehova Getuigen

Geloof is persoonlijk

Dus nogmaals: geloof is persoonlijk. Als individu hoor je iets, lees je iets, onderzoek je dingen en dan bepaal je als individu of je dat gelooft of niet. Dat doe je het beste helemaal zelf. Je kunt naar anderen luisteren, dat deed ik en doe ik nog steeds, maar accepteren dat anderen zeggen wat jij geloven moet is altijd fout. Toch is dat de dagelijkse praktijk bij Jehova Getuigen.

Geloof (= vertrouwen) in de Here Jezus Christus is persoonlijk en niet iets collectiefs. Uiteraard kunnen andere mensen hetzelfde geloven als jij en dan vorm je op dat moment een collectief. Dat kan heel mooi zijn, maar het kan nooit zo zijn dat er collectief bepaald moet worden wat je gelooft, denkt of doet. Tot slot Lukas 18 : 42:

En Jezus zeide tot hem: Word ziende; uw geloof heeft u behouden.

Kijk voor meer informatie over het onderwerp geloof eens op de website van Stichting Vlichthus.


Collectief geloof voor Jehova Getuigen

Collectief geloof voor Jehova Getuigen

2 Reacties

  1. Co Meijer 23/06/2016
    • Wachttorenkijker 23/06/2016

Geef een reactie

Translate »