144.000 Jehova Getuigen geestelijk Israël?

Wie niet weet wat “de Gemeente” is en wie niet weet wat Israël in het verleden, heden en de toekomst betekent en wat daarover in de Bijbel staat, kan zich beter niet wagen aan uitleg van het profetisch Woord in de Bijbel. Wie dit wel doet, maakt er een puinhoop van, zoals het wachttorengenootschap (WTG), de baas van de Jehovah’s Getuigen (JG), zo consistent laat zien. Zijn bijvoorbeeld de 144.000 Jehova Getuigen geestelijk Israël? Dat leert het WTG namelijk. Nee, natuurlijk niet. Dat is een dwaalleer op basis van niet weten wie die 144.000 zijn en wanneer en waar zij hun werk gaan doen; niet weten dat de Bruidegom bestaat uit Hoofd en Lichaam en niet weten dat Israël (12 stammen), dat later nog tot geloof moet komen, de aanstaande Bruid is.

Vergeestelijken van het profetisch Woord

Jehovah’s Getuigen leren onterecht dat de 144.000 Jehovah’s Getuigen van de zogeheten “gezalfde klasse” de bruid van Christus is. Zij vergeestelijken daarmee het profetisch Woord, maar dan wel op een foute wijze, want men verwerpt de letterlijke betekenis van dat profetisch Woord. Als er een geestelijke toepassing nodig is, dan moet er ook een letterlijke toepassing zijn. Dat wordt heel vaak vergeten, want Jehovah’s Getuigen zijn beslist niet de enige die het fijne niet weten over Bruid en Bruidegom. Men komt over het algemeen niet verder dan Bruidegom is Christus en Bruid is de Kerk.

Het letterlijke Israël speelt in dat geval geen rol meer, terwijl het grootste deel aan nog definitief te vervullen profetieën over Israël gaat. Vervolgens worden de meeste profetieën en alle beloften aangaande Israël toegerekend aan de kerk. De variant hierop bij de Jehovah’s Getuigen (alleen zij leren dit) is de 144.000 als de bruid, maar het effect is hetzelfde. 144.000 Jehova Getuigen geestelijk Israël

Verhelderende bijbelstudie over Bruid en de Bruidegom

Over de Bruid en Bruidegom is een zeer interessante en verhelderende studie beschikbaar op de website van Vlichthus. Ik nodig u van harte uit om daar kennis van te nemen en dit materiaal te vergelijken met wat het WTG leert. Die claimen dat God hen heeft aangesteld en dat men “de waarheid heeft”, maar elk mens, JG en niet-JG, moet zelf onderzoeken of deze dingen ook zo zijn. Net zoals de gelovigen te Berea dit deden. 144.000 Jehova Getuigen geestelijk Israël

Wat leren Jehova Getuigen over Bruid en Bruidegom?

In 2014 verscheen er maar weer eens een artikel over Bruid en Bruidegom in de Wachttoren (15-2-2014). Het WTG trekt daarin de de conclusie dat de bruid een “afbeelding is van de 144.000 gezalfde christenen”. Er worden weer een paar geheel uit hun verband gerukte en onbegrepen bijbelteksten aangehaald en daarmee moet de “goegemeente” het maar doen. Sterker nog, men moet dit – op straffe van uitsluiting – aanvaarden. Dat gebeurt ook wel door verreweg de meeste Jehovah’s Getuigen, want die zijn er al lang mee vertrouwd geraakt dat – volgens het WTG – het letterlijke Israël geen rol meer speelt en dat ook in de toekomst niet meer zal doen. Wat een kapitale misser is dat! Oh, oh, wat gaat er dan veel van Gods Woord verloren!

In het artikel Verheug je over de bruiloft van het Lam!” op de website van de Jehovah’s Getuigen, staat o.a. dit:

Lees Psalm 45:10, 11. We weten nu wie de Bruidegom is. Maar wie is zijn bruid? Ze is geen letterlijk persoon, maar een afbeelding van alle 144.000 gezalfde christenen. Jezus is het Hoofd van deze gemeente van gezalfden. (Lees Efeziërs 5:23, 24). De gezalfden zullen met Christus in zijn Messiaanse Koninkrijk regeren (Luk. 12:32). Ze blijven het Lam volgen „waarheen hij ook gaat” (Openb. 14:1-4). Ze worden „de vrouw van het Lam” en verblijven bij hem in zijn hemelse woning (Openb. 21:9; Joh. 14:2, 3).

Uit dit kleine stukje, evenals uit de rest van het artikel, blijkt dat men geen notie heeft waar het over gaat. Het WTG ziet niet eens meer wat deze zin zegt:

“Jezus is het Hoofd van deze gemeente van gezalfden”.

Als in deze beeldspraak (van een lichaam) Jezus “het Hoofd” is, dan moet de “gemeente van gezalfden” logischerwijs het lichaam vormen. De beeldspraak van bruid en bruidegom consequent volgend kan dat “lichaam” niets of niemand anders zijn dan de bruidegom. Het is één geheel, zoals dat ook keurig uitgelegd wordt door Paulus. In het door het WTG genoemde tekstgedeelte Efeze 5, wordt dat door de Apostel gezegd. Helaas houdt de tekstverwijzing van het WTG te vroeg op en daardoor mist men de clou. Want de Jehovah Getuige leest over het algemeen alleen maar de teksten die genoemd worden en niet de ruime context. Paulus zegt in vers 32:

Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.

Paulus leert dat Christus en de Gemeente één Lichaam vormen. Gelovigen, want die vormen in deze tijd de Gemeente, zijn “zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen“, zegt vers 30. Het vers er voor laat ook niets aan duidelijkheid te wensen over:

Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente.

De Gemeente is “eigen vlees” voor de Heere (Here Jezus Christus). Dat wordt door Hem gevoed en onderhouden. Het is dat complete Lichaam (Christus en Gemeente) dat als Bruidegom in de toekomst een nieuw huwelijk (nieuw verbond) aan zal gaan met de Bruid; een gelovig Israël. Dit is geheel conform het profetisch Woord. Kijk daarvoor de eerder genoemde bijbelstudie over Bruid en Bruidegom. De Gemeente is dus niet ook nog eens de Bruid!

Efeze 5 : 29 is aangepast in de Nieuwe Wereldvertaling

Als “zijlijn” moet ik wijzen op de bewust aangepaste vertaling van Efeze 5 : 29 in de Nieuwe Wereldvertaling van Jehovah’s Getuigen. In de Statenvertaling, gebaseerd op de Textus Receptus staat:

Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente.

In de grondtekst staat daar het Griekse Kurios (= Lord, Heer), dat – volgens de regels van het wachttorengenootschap – met Jehovah vertaald zou moeten worden, aangezien het hier duidelijk om God Zelf gaat. Ze doen dat op 237 plaatsen in hun Nieuwe Testament, alleen kunnen ze dit natuurlijk niet op deze plaats doen, want slechts een heel klein stukje verderop vertelt Paulus:

Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.

Hoeveel meer duidelijkheid wil je hebben als het gaat om dat de Heere (Jehovah) de Christus is? Geheel conform de basislering dat er maar één Ware God is. In de Nieuwe Wereldvertaling is er dus in Efeze 5 : 29 maar direct “Christus” van gemaakt. Dat is achteraf een terechte conclusie, Paulus vertelt ons dat, maar het staat er zo niet! In ieder geval niet in de betrouwbare grondtekst van de Statenvertaling / King James. In de Westcott & Hort grondtekst die het WTG voor vertaling gebruikt staat het er wel. Op basis van de Alexandrijnse filosofie is het daar alreeds aangepast en dat komt het wachttorengenootschap uiteraard wel goed uit. Vroeger gebruikte men nog de oude King James bijbel, waar het dus wel goed staat. Daarbij moet men zeker last gehad hebben van dit schriftgedeelte, dat niet aansluit op hun leer over de Godheid.

Jehovah’s Getuigen vergeestelijken wat ze niet begrijpen

In de praktijk komt het er op neer dat Jehovah’s Getuigen alles proberen te “vergeestelijken” wat ze niet begrijpen en als letterlijk kunnen verklaren. Dat leidt tot zeer vreemde leerstellingen, temeer omdat zo’n beetje alles op hun zelf en in deze tijd wordt toegepast. Als je het niet door hebt, klinkt het al op z’n minst wat vreemd, maar wanneer je rechte kennis hebt van Gods Woord is het gewoon lachwekkend en tegelijkertijd diep bedroevend wat er van gemaakt wordt. Daarnaast mist men dus ontzettend veel belangrijke informatie, die God aan gelovigen bekend maakt via het profetisch Woord. Mag ik u oproepen dit zelf goed te onderzoeken? Het is van levensbelang!

Nogmaals wijs ik in dit verband op de studie Bruid en Bruidegom. Die is absoluut de moeite waard om te lezen. Een heel klein stukje daaruit:

Hoe kan men dan profetieën geestelijk toepassen terwijl men niet gelooft in een letterlijke betekenis? De geestelijke betekenis wordt gebaseerd op de letterlijke en is daarom het tegendeel van de verwerping van de letterlijke betekenis. In de tweede plaats is het slechts mogelijk iets te vergeestelijken als men de letterlijke betekenis begrijpt. Men moet niet alleen geloven in het bestaan van bomen en appels, maar ook weten wat voor dingen dat zijn, om het spreekwoord van de vallende appel te kunnen begrijpen. Welnu, als we de letterlijke betekenis van de profetieën niet kennen of willen kennen, hoe zouden wij de geestelijke betekenis kunnen verstaan. Het zoeken naar zo’n geestelijke betekenis buiten de letterlijke om is in feite belachelijk. 144.000 Jehova Getuigen geestelijk Israël

Tot slot; weet in ieder geval dat de 144.000 Jehova Getuigen geestelijk Israël niet zijn!

Zie ook artikel “De 144.000 getuigen uit Openbaring 7” – website alleengeloof.nl.


144.000 Jehova Getuigen geestelijk Israël

144.000 Jehova Getuigen geestelijk Israël

5 Reacties

  1. fire ? 15/09/2020
  2. Robert 26/07/2019
    • Wachttorenkijker 26/07/2019
  3. A.S. Van De Graaf 01/06/2017

Geef een reactie

Translate »