Het paradijs van Jehova Getuigen

Het paradijs van Jehova Getuigen wordt niet alleen voorgehouden aan de eigen volgelingen, maar ook aan alle anderen. Het is het belangrijkste onderdeel van de prediking van de Jehova Getuigen (JG). In 2016 is het thema paradijs zelfs prominent aanwezig op de website bij de uitnodiging voor de “herdenking van Jezus’ dood”. Dat is het “Avondmaal” zoals het wachttorengenootschap (WTG) dat bedacht heeft en waarover op deze website twee artikelen staan.

Het paradijs van Jehova Getuigen
Deze folder werd verspreid als uitnodiging voor het “avondmaal” van Jehovah’s Getuigen. Helaas, want de boodschap ervan is fout.

Het WTG schroomt ook nu niet om een in de Nieuwe Wereldvertaling (NWT) aangepaste bijbeltekst te misbruiken voor eigen marketing doeleinden. De pagina op de website begint namelijk met deze kop:

‘Jij zult met mij in het paradijs zijn’ 

En dat is een aanhaling uit de verderop genoemde tekst uit Lukas 23 : 43, maar dan wel in de NWT, want elke andere bijbelvertaling heeft het anders staan. Het is slechts een zeer klein verschil, het gaat in feite om niet meer dan de plaats van de komma, maar daar zit zo veel achter. Onder andere dat het WTG niet gelooft wat Jezus Zelf zegt in die tekst. Men heeft daarover een andere mening en past het daarom maar aan. Wie dat doet, sluit in de praktijk de werking van de Heilige Geest buiten. Gods Woord is dan niet meer te begrijpen en dat is goed zichtbaar in zowat alle leringen van de Jehova Getuigen. Het is goed om dat te weten, zodat u zich niet laat misleiden door de boodschap van de Jehova Getuigen.

Het gaat bij het paradijs van Jehova Getuigen om “heden”

In Lukas 23 : 43 gaat het om het woord “heden”. In alle bekende vertalingen (klik hier voor een vergelijk van 4 vertalingen) staat hetzelfde als in de Statenvertaling (SV):

En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.

Dit was het antwoord op de vraag van de veroordeelde aan het kruis naast Jezus (vers 42):

En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.

Wat meteen opvalt is dat de veroordeelde man geloofde wie Jezus werkelijk is en dat Hij macht had om hem “te gedenken” in Zijn Koninkrijk. Hij geloofde en deed wat de aloude boodschap zegt: “En het zal zijn, dat een ieder, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden“. (Handelingen 2 : 21) Dit is geciteerd uit Joël 2 : 32, waar staat:

En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.

Koninkrijk kwam na de opstanding van Jezus

De veroordeelde geloofde dit dus en handelde ernaar. Wat hij kennelijk nog niet wist, was dat hij niet meteen mee kon naar “het Koninkrijk”, hoewel hij wel wist van het bestaan ervan. Dat Koninkrijk kwam namelijk pas 3 dagen later tot stand. Na de opstanding van Jezus van Nazareth werd Deze aangesteld tot Christus (Handelingen 2) en werd de Here Jezus Christus (zoals Zijn Naam vanaf dat moment volledig luidt) Koning van Zijn Koninkrijk. Hij was de eersteling van de Nieuwe Schepping. (1 Korinthe 15).

Het antwoord van Jezus op deze vraag kon dus niet zijn: “Heden zult gij met Mij in het Koninkrijk zijn.” In plaats daarvan zegt Hij: “Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.” Nu is het zaak om te begrijpen wat het woord “paradijs” in de Bijbel betekent, want de Here Jezus maakt onderscheid tussen de woorden “paradijs” en “koninkrijk”. Het WTG heeft dit duidelijk niet gedaan. Zij hebben een eigen conclusie getrokken m.b.t. het woord paradijs en komen daar vervolgens mee in de problemen, omdat ze de juiste betekenis niet kennen. In ieder geval willen ze de juiste betekenis niet aanvaarden, wat blijkt uit het gerommel met Lukas 23 : 43.

Men wil gewoon niet aannemen dat Jezus dezelfde dag met de veroordeelde in het paradijs zou zijn. Men snapt niet hoe dat kan en vervolgens doet men precies wat ze niet moeten doen. Ze passen de bijbeltekst aan, zodat die aansluit bij het eigen onbegrip. Uiteraard is dit volkomen fout en leidt het tot grote problemen.

De vertaling van heden en paradijs in de Nieuwe Wereldvertaling

De vertaling van heden en paradijs in de Nieuwe Wereldvertaling is als volgt:

42. En hij zei verder: „Jezus, denk aan mij wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt.”
43. En hij zei tot hem: „Voorwaar, ik zeg u heden: Gij zult met mij in het Paradijs zijn.

In vers 42 gaat het al fout, zoals te zien is als je dit vers in de vertalingen naast elkaar zet:

NWT: En hij zei verder: „Jezus, denk aan mij wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt.”
SV: En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.

Het o zo belangrijke principe van “de Naam des HEEREN aanroepen”, zoals dat wel in de goede vertalingen staat, is hier helemaal weg. Dat is toch hét principe voor behoud! In geloof Gods Naam aanroepen, leidt in alle tijden tot behoud en hier wordt dat duidelijk gemaakt door de veroordeelde naast Jezus. Helaas is die grote waarheid in de Nieuwe Wereldvertaling verdwenen. In de Griekse basis staat het ook al niet meer en daarmee wordt maar weer eens aangetoond dat Westcott en Hort, waarop de NWT gebaseerd is, inferieur is aan de basis van vertalingen als de Statenvertaling en de King James. Waarschijnlijk heeft het er mee te maken dat de veroordeelde Jezus aanriep met “Jehovah”, dus Hem als God erkende, hetgeen correspondeert met “de naam des HEEREN aanroepen”. Dat gelooft niet iedereen en dus moet het maar wijken.

Het is niet “ik zeg u heden…”

Dan vers 43. Ik denk niet dat ik veel woorden hoef te gebruiken om te laten zien hoe vreemd het is als er gezegd wordt: “Ik zeg u heden”. Zoiets staat er toch nooit bij, als we iets zeggen of schrijven? Dat je iets “heden” zegt, is toch normaal? Ik ken geen situaties waarin wordt gezegd: “ik zeg u morgen” of “over twee weken”. Nee, als je iets zegt, dan is dat altijd heden. Het gaat om het moment zelf! Het is onbegrijpelijk dat een dergelijke stupide vertaling door zovelen geaccepteerd wordt. Overigens alleen bij de JG, want daarbuiten heeft men geen enkele moeite met dit vers.

Het WTG probeert zich er nog wel uit te redden met een vage verklaring over interpunctie in het Grieks en meer, maar daar redden ze het niet mee. Lees het maar na. Veel woorden zijn nodig om iets eenvoudigs te ontkrachten. Het hele begrip paradijs wordt juist moeilijker gemaakt dan het is.

Er moet dus echt staan: “Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn”. Dat is geheel conform de Schrift. De vraag is dan wel waar dat Paradijs dan was? Moeilijk is dat niet, want Jezus ging die dag nog het dodenrijk in en kennelijk de veroordeelde ook. Ze stierven. Volgens de Bijbel kent dat dodenrijk twee afdelingen. In ieder geval waren Jezus en de veroordeelde dezelfde dag nog in de “Schoot van Abraham” (Lukas 16), precies zoals Jezus gezegd had met “heden, zult gij met mij in het Paradijs zijn“. Daar is volgens mijn Bijbel bewustzijn en conversatie (maar geen activiteit zoals die op aarde is).

Het probleem alleen is dat de JG dit niet willen geloven, zo is het hen namelijk niet geleerd door het WTG, en dus moet er iets anders verzonnen worden. Dat doen ze dan ook met hun foutieve leringen over het dodenrijk en “leer van de zieleslaap”, terwijl het heldere beeld van de rijke man en Lazarus in het dodenrijk wordt weggeredeneerd. Door simpele waarheden niet te aanvaarden, stort men zich van het ene leerstellige probleem in het andere. Onderzoek daarom zelf dit belangrijk onderwerp. Het paradijs van Jehova Getuigen

Begrip Paradijs omvat veel meer dan het paradijs van Jehova Getuigen op aarde

Het begrip Paradijs omvat veel meer dan een paradijs (Koninklijke hof) op aarde, zoals de JG dat leren. Paulus werd bijvoorbeeld opgetrokken tot het Paradijs in de “derde hemel” (dat buiten de Schepping ligt). Jezus Zelf was in het Paradijs en met hem de veroordeelde aan het kruis. Op dezelfde dag! De Here Jezus vertrok weer op de derde dag en de veroordeelde zal dat doen op de Jongste Dag. Net zoals Lazarus, Abraham en alle oudtestamentische gelovigen. Dat is Bijbelse waarheid en dient gewoon aanvaard te worden. Wie dat niet doet, komt niet verder in Gods Woord. Dan ligt er een bedekking op dat Woord en dat is wat ruimschoots geïllustreerd wordt door de organisatie van Jehova Getuigen, onder leiding van het wachttorengenootschap.

Het paradijs van Jehova Getuigen


Het paradijs van Jehova Getuigen Het paradijs van Jehova Getuigen

7 Reacties

  1. Frits van Pelt 08/12/2019
    • Wachttorenkijker 08/12/2019
  2. P.B 16/12/2018
    • Wachttorenkijker 16/12/2018
  3. Cher 03/02/2017
  4. Bhakta Stef 23/03/2016
    • Wachttorenkijker 24/03/2016

Geef een reactie

Translate »