Pas op voor de organisatie van Jehova Getuigen!

Pas op voor de organisatie van Jehova Getuigen!

Pas op voor de organisatie van Jehova Getuigen! Een waarschuwing voor wie overweegt zich aan te sluiten bij deze organisatie (wachttorengenootschap). Voor degene die sympathie koestert voor de individuele Jehova Getuige en ook voor degenen die lid zijn van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG). De laatsten zijn al slachtoffer van de organisatie, maar beseffen dit wellicht nog niet of nog niet volledig. Pas op voor de leiding – het besturend lichaam – van de organisatie van Jehovah’s Getuigen! Pas op voor hersenspoeling en indoctrinatie vanuit het hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Het is een sekte. Weet wat Getuige van Jehova zijn betekent. Realiseer u dat weer uitstappen uit de organisatie consequenties heeft.

Ernstige waarschuwing: Pas op voor de organisatie van Jehova Getuigen!

Pas op voor Jehova Getuigen is een waarschuwing die niet zomaar uit de lucht komt vallen. Deze is gebaseerd op mijn ervaring van 33 jaar binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen, die wat mij betreft volledig voldoet aan het begrip sekte. Op mijn vertrek (1995) uit deze organisatie (uitsluiting), veel onderzoek naar de leerstellingen en praktijken van het WTG, veel gelezen en gehoorde ervaringen van ex Jehovah Getuigen en zo’n 25 jaar Bijbelstudie.

Ik kan niet anders dan ernstig waarschuwen, zodat er geen nieuwe leden toetreden tot de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Uiteraard is het ook mijn doel dat leden bevrijd worden van de manipulatie en het verkeerde gedachtegoed dat het wachttorengenootschap (WTG) hen oplegt. Het liefst zou ik zien dat de organisatie van Jehovah’s Getuigen compleet verdwijnt. Het heeft zoveel lichamelijke en geestelijke schade, ellende en diep verdriet berokkend – en doet dat nog dagelijks – aan zoveel mensen, maar ook aan Gods Woord, dat deze vorm van terreur moet verdwijnen. Uiteraard niet door geweld of verbod van Jehovah’s Getuigen, maar door argumentatie. Door te laten zien waar het niet klopt, zodat mensen hun conclusies trekken en deze organisatie de rug toekeren. Wie daar hulp bij ontvangen wil, kan bij ons terecht.

Wat Jehovah’s Getuigen geloven en leren is niet waar

Wat geloven Jehova Getuigen? Helaas is bijna alles van Jehovah’s Getuigen geloven en leren Bijbels gezien niet waar. Laat u daarom niet inpakken door de marketing van Jehovah’s Getuigen. Met een mooie plaatjes, allerlei beloftes (paradijs, opstanding), een glimlach op het gezicht, en in het begin veel aandacht, probeert men u in te palmen. Trap er niet in. Pas op voor de tijdschriften De Wachttoren en Ontwaakt en de vele andere producties waaruit men u wil leren. Geloof niet dat u bijbelstudie krijgt.

U wordt in plaats daarvan eerst snel en zorgvuldig rondgeleid in de leerstellingen van Jehova’s Getuigen. Bijvoorbeeld via de publicatie “Wat leert de Bijbel echt?” De titel zou echter moeten zijn: Wat leert de Bijbel echt niet? De leringen van de JG staan niet in de Bijbel, maar alleen in hun eigen lectuur, waarbij te pas en te onpas de eigen bijbel van de Jehovah Getuigen, de “Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift” (New World Translation of the Holy Scriptures) wordt gebruikt. Dat is echter een aantoonbaar aan de leer van Jehovah’s Getuigen aangepaste vertaling. Daarna krijgt u steeds meer wetten en regels opgelegd. Dit mag niet en dit moet en dit kun je beter niet en dit kun je maar beter wel doen bij Jehova Getuigen, worden dan de belangrijkste onderwerpen. Regels en Jehovah’s Getuigen horen bij elkaar.

Pas op voor de organisatie van Jehova Getuigen, een doe-geloof met veel regels

Jehova Getuige zijn betekent omgaan met veel regels. Het is niet alleen veel laten, maar ook veel doen, veel werken. Constant werken en altijd kan het beter en meer. Het is vooral een doe-geloof. Leden trappen daar in, omdat men al zo ver geïndoctrineerd is dat men werkelijk denkt dat dit alles gevraagd zou worden door God Zelf. Zij geloven wat hun zo vaak verteld is, namelijk dat God de organisatie van Jehovah’s Getuigen aangesteld heeft als exclusief “kanaal” voor “geestelijk voedsel” (getrouwe en beleidvolle slaaf) voor behoud (redding) en eeuwig leven op een paradijsaarde. Van wat ik hier zojuist genoteerd heb, is niets waar.

God heeft niets te maken met de organisatie van Jehovah’s Getuigen! Dat is zeer eenvoudig vast te stellen. Maar omdat men dit wel claimt en meent dat wat men leert en doet op die grond absolute autoriteit heeft, moet ik ernstig waarschuwen. Het WTG eist absolute gehoorzaamheid van de leden aan de organisatie. Onderzoek daarom alstublieft heel goed wat het lid worden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen allemaal omvat.

Jehovah’s Getuigen komen met een ander “evangelie”

De Jehovah’s Getuigen komen in ieder geval met een ander “evangelie” (goed nieuws) dan de Here Jezus en de Apostel Paulus. Die waarschuwde voor zo’n ander evangelie in Galaten 2:

Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;
Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren.
Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Paulus schrijft 2 Korinthe 11: Pas op voor de organisatie van Jehova Getuigen

Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht.

Onderzoek alstublieft zorgvuldig of de woorden van Paulus van toepassing zijn op de organisatie van Jehovah’s Getuigen.

Pas op voor de organisatie van Jehova Getuigen financieel, let op uw geld!

Pas op voor de organisatie van Jehova Getuigen op financieel gebied. Er gaat veel geld in om. Dat geld moet voornamelijk komen vanuit de leden, de “verkopen” (genoteerd als gift, zodat men geen belasting hoeft te betalen) van hun lectuur en het wereldwijd verkopen van vastgoed. Het WTG geeft op dit punt ook misleidende informatie. Op allerlei slinkse manieren probeert men geld, goederen en arbeidskracht te onttrekken aan de leden. Maar ze zeggen dat alles “vrijwillig” is. Men communiceert aan potentiële leden en het grote publiek dat er geen collectes worden gehouden en geen afdracht van “tienden” is.

Intern ligt er wel degelijk de nodige druk op de gelovigen (en zelfs hun kinderen) om het WTG ruim te voorzien van geld en andere middelen. Dat kan contant geld zijn, via overmaken, maar ook legaten en erfenissen worden gretig aanvaard. Uiteraard wijst met bij dit alles hoe “verheugd Jehovah is met een blije gever” en wat “zijn organisatie” allemaal voor goed werk doet met die middelen. Daarnaast moet een Jehova Getuige bijdragen aan de kosten voor de plaatselijke koninkrijkszaal, de grote vergaderzaal in Swifterbant, kosten voor congressen, kosten voor kringpopzieners en speciale pioniers, kosten voor Bethel in het eigen land en zo meer. Ook de kosten (auto e.d.) die een Jehovah Getuige maakt in de velddienst (van huis tot huis prediking) draagt hij zelf.

“Vrijwillige bijdrage” door Jehovah’s Getuigen

Vroeger sprak je af dat je een aantal tijdschriften per maand afnam. Die kostten toen 0,25 cent per stuk, en die betaalde je vooruit, ongeacht of je ze wel of niet kwijt kon in de van deur tot deur prediking. Toen dat werd ingeruild voor de regeling dat het gratis was, maar dat je kon vragen om een “vrijwillige bijdrage”, werd er wel bijgezegd dat wij als JG wisten wat een tijdschrift kost en dus dat de verantwoordelijkheid voor die kosten gewoon aanwezig bleef. Er veranderde toen voor het WTG niet zoveel, wij bleven als voorheen betalen voor de tijdschriften en boeken. Het vragen om “vrijwillige bijdragen” is voor velen gênant en blijft achterwege. De kosten voor de JG vallen daardoor hoger uit. Ik weet niet of de beschreven situatie nu nog zo is, maar ook inzake de financiën geldt: Pas op voor de organisatie van Jehova Getuigen!

Wereldwijd worden er processen tegen de organisatie van Jehovah’s Getuigen gevoerd of voorbereid inzake hun opstelling en rol bij kindermisbruik. Vooral in de Verenigde Staten betekent dit dat er al grote geldsommen zijn betaald en waarschijnlijk nog betaald moeten gaan worden aan slachtoffers. In Australië moest het wachttorengenootschap ook in dit verband voor het gerecht verschijnen. Het seksueel misbruik van kinderen, evenals huiselijk geweld, komt ook bij Jehovah’s Getuigen voor, net als in de “gewone” samenleving.

Pas op voor de organisatie van Jehova Getuigen en bloedtransfusie

Realiseer u dat het aan de Jehovah’s Getuigen collectief opgelegd wordt, kenmerk van een sekte, dat zij geen bloed mogen gebruiken. Geen dierlijk bloed eten, maar ook geen bloedtransfusie ontvangen bij een operatie. Zelfs als er een levensbedreigende situatie is dan wordt de Jehova Getuige geacht geen bloedtransfusie te accepteren. Er wordt ook verwacht dat men deze beslissing neemt voor hun kinderen. Het probleem is dat het WTG doet alsof het weigeren van bloed een individuele beslissing is. Technisch is dat misschien zo, maar het wordt collectief opgelegd door voortdurende propaganda, waardoor de druk opgebouwd wordt om geen bloed te nemen.

Pas op met lid worden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen

Pas op met lid worden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Er zijn nogal wat eisen aan verbonden. Eisen om eeuwig te kunnen leven op de paradijsaarde, die u in kleurrijke plaatjes wordt voorgehouden. Hierbij een afbeelding van hoe er via de zogeheten dagtekst (3-12-2019) wordt gewezen op de noodzaak en voorwaarden rondom het lidmaatschap van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Wie Jehovah Getuige wil worden moet “een geloof ontwikkelen” en netjes leven, in ieder geval naar buiten toe. Maar er is nog meer nodig, volgens het WTG: vergaderingen in de koninkrijkszaal bijwonen en “een zinvol aandeel hebben aan het van-huis-tot-huis gaan”. Pas als dit alles in orde is, kan iemand lid worden, door zich te laten dopen. Pas op! Laat het niet zover komen. God vraagt dit alles niet van u! Het is puur een bedenksel van het wachttorengenootschap. Trap er niet in!

Pas op voor de organisatie van Jehova Getuigen!

Pas op voor de organisatie van Jehova Getuigen, kijk op internet

Kijk op meer plaatsen op internet voor informatie over Jehovah’s Getuigen. Doe het nu het nog kan, want eenmaal lid, is deze vraag actueel: “Mogen Jehovah’s Getuigen alles lezen?” Er is heel veel te vinden, ook over boeken over Jehovah’s Getuigen. Kijk op deze website en op de linkpagina naar andere websites. Ik probeer zo volledig mogelijk te zijn en het toch leesbaar te houden. Ik bied het u volkomen gratis aan, maar hopelijk niet voor niets. U hoeft en kunt nergens lid van worden en u bent uiteraard geheel vrij uw eigen conclusies te trekken. Als u mij persoonlijk iets wilt vragen, dan is dat geen enkel probleem. Ondertussen: Pas op voor de organisatie van Jehova Getuigen!


Klik voor een totaaloverzicht van de artikelen op deze website.

Wilt u meer weten over goede Bijbelstudie? Ga dan naar onze andere website: Stichting Vlichthus.


Pas op voor de organisatie van Jehova Getuigen!

Pas op voor de organisatie van Jehova Getuigen!

166 Reacties

 1. johanna 13/03/2024
 2. Christof 06/03/2024
 3. Lewis 17/01/2023
  • Faith 12/08/2023
 4. Johan hak 19/09/2022
 5. Renald 05/07/2022
 6. Rene 15/06/2022
 7. Nathan 03/12/2021
  • Saar 09/12/2021
   • Wachttorenkijker 10/12/2021
   • Faith 12/08/2023
  • Myriam Van Reck 09/06/2022
  • MC 30/08/2022
  • Ruud carpentier 28/02/2024
 8. bart 01/05/2021
  • Elisheva 20/11/2022
  • Idk 13/04/2021
 9. Van leeuwen 23/01/2021
 10. Yankee van der Eijk 10/11/2020
  • Wachttorenkijker 11/11/2020
  • Henk 19/01/2023
 11. Roberto C. 11/09/2020
  • Wachttorenkijker 11/09/2020
 12. Roberto C. 10/09/2020
 13. love 06/03/2020
  • Frits van Pelt 08/03/2020
   • Harold 21/07/2020
    • Wachttorenkijker 21/07/2020
  • Rebekka 27/07/2020
  • dirk 03/03/2021
   • Wachttorenkijker 03/03/2021
   • Atheïst 17/03/2021
 14. Anne van Urk 16/02/2020
  • Wachttorenkijker 16/02/2020
   • Roy 29/02/2020
    • Wachttorenkijker 29/02/2020
    • Rebekka 27/07/2020
   • dirk 23/05/2020
    • Wachttorenkijker 23/05/2020
  • Frits van Pelt 16/02/2020
 15. Nvdoorn 14/01/2020
  • Anne van Urk 16/02/2020
 16. J burgers 12/11/2019
  • Wachttorenkijker 12/11/2019
   • J burgers 12/11/2019
    • J burgers 12/11/2019
    • Wachttorenkijker 12/11/2019
     • J burgers 12/11/2019
     • Frits van Pelt 28/11/2019
   • Rob 10/03/2020
    • Wachttorenkijker 10/03/2020
  • Manuela 08/12/2019
 17. Jos 07/06/2019
  • john 28/02/2020
 18. Jacques Walrave 21/11/2018
  • Wachttorenkijker 21/11/2018
 19. Mary 22/10/2018
  • Lenie 17/10/2019
   • maya 27/10/2019
    • Vera Pynebrouck- Mortelez 12/11/2019
  • Vera Pynebrouck- Mortelez 12/11/2019
  • Roberto C. 10/06/2022
 20. Els 18/08/2018
  • Wachttorenkijker 19/08/2018
 21. Lina 16/08/2018
 22. Nora Goffart 01/04/2018
 23. Sam 14/02/2018
 24. Richard Zuidmeer 03/01/2018
  • Wachttorenkijker 03/01/2018
   • Vera Pynebrouck- Mortelez 12/11/2019
    • J burgers 13/11/2019
    • Gabriel Wolters 27/11/2019
 25. Richard 31/12/2017
  • Wachttorenkijker 31/12/2017
 26. Richard 29/12/2017
  • Wachttorenkijker 30/12/2017
 27. Dolf Koossen 29/12/2017
  • Jannes 18/08/2020
 28. Daniel 30/11/2017
 29. Eindelijk wakker 08/10/2017
  • Vera Pynebrouck- Mortelez 12/11/2019
 30. Elisabeth 15/09/2017
  • Wachttorenkijker 16/09/2017
   • Elisabeth 24/01/2018
 31. Nathalie 23/07/2017
 32. ED 19/07/2017
 33. Ana 01/07/2017
 34. lien 30/06/2017
  • Wachttorenkijker 01/07/2017
 35. Jim Coert 12/05/2017
  • Marco Jansen 18/05/2017
 36. Ronnie 20/04/2017
 37. Ronnie 20/04/2017
  • Wachttorenkijker 20/04/2017
 38. Karel 19/04/2017
 39. Bjorn van der Linden 14/04/2017
  • Romano 16/05/2018
 40. Eduard de Vries 12/04/2017
  • Eddie 10/08/2019
 41. moetjenietweten 08/04/2017
 42. Rosette 10/02/2017
 43. Cher 03/02/2017
 44. Rob 17/01/2017
  • Wachttorenkijker 17/01/2017
   • Rob 17/01/2017
  • Marco Jansen 18/05/2017
 45. Esmee 18/12/2016
 46. A.L. 05/12/2016
  • Wachttorenkijker 05/12/2016
 47. Frank de Lizer 28/11/2016
  • Wachttorenkijker 28/11/2016
   • Imelda 28/11/2016
    • Wachttorenkijker 28/11/2016
 48. Esmee 04/11/2016
  • Wachttorenkijker 04/11/2016
 49. Esmee 04/11/2016
  • Wachttorenkijker 04/11/2016
 50. Esmee 03/11/2016
  • Wachttorenkijker 03/11/2016
 51. Toetje 03/11/2016
 52. Mariska 18/10/2016
  • Wachttorenkijker 18/10/2016
 53. Els 09/10/2016
  • Wachttorenkijker 09/10/2016
   • Marrie van Roosendael 13/01/2018
 54. Anomiem(idd) 16/08/2016
 55. Bijbel student 29/07/2016
  • Wachttorenkijker 29/07/2016
  • annieheiden@hotmail.com 06/12/2016
   • Wachttorenkijker 07/12/2016
   • Bastiaan 12/02/2018
    • Wachttorenkijker 12/02/2018
     • Romano 16/05/2018
    • Jim 05/09/2018
   • Loekie 08/09/2019
  • Marco Jansen 18/05/2017
  • jan Schouwman 14/09/2019
 56. sven 01/07/2016
  • Wachttorenkijker 01/07/2016
  • Mark 05/05/2017
 57. Anne 15/06/2016
  • Wachttorenkijker 15/06/2016
   • Dv 28/08/2017
    • Mootje 16/09/2017
     • Denti 18/11/2018
    • Kees 25/04/2018
   • Kira 09/12/2018
    • Wachttorenkijker 10/12/2018
   • Albert 28/04/2019
  • Paulina 23/10/2018
  • Ans de Vries 26/12/2018
  • jan Schouwman 14/09/2019
 58. chantal 26/04/2016
  • Richard 29/12/2017
 59. Karel 18/04/2016
  • Wachttorenkijker 18/04/2016
  • T schouten 31/07/2017
  • Georges 21/11/2017
   • Wachttorenkijker 21/11/2017
   • Richard 29/12/2017

Geef een reactie

Translate »