Dagtekst voor Jehovah’s Getuigen is leugen!

Dagtekst voor Jehovah’s Getuigen is leugen! Op de website van de Jehovah’s Getuigen (JG) is elke dag een zogeheten dagtekst te vinden. Een bijbeltekst uit de eigen Nieuwe Wereldvertaling (NWT) wordt dan ingezet om de leden van het wachttorengenootschap (WTG) iets te laten geloven, te laten doen of juist niet te laten doen. Meestal is het een combinatie van deze drie verregaande manipulaties.

Dagtekst van 5 oktober 2022

Dagtekst voor Jehovah's Getuigen
De Engelse versie heeft tussen haakjes: “The Lord”. Zelfs met een hoofdletter L.

Het is niet onze bedoeling om de leugens in de dagtekst voor Jehovah’s Getuigen herhaaldelijk te bespreken. Daarvoor zijn het er simpelweg te veel.

Maar de dagtekst van 4 oktober 2022 konden we toch niet zomaar laten passeren. Daarin wordt in ieder geval deze wel zeer fragrante leugen herhaald aan de leden van de organisatie:

“… het enige kanaal dat Jehovah in deze tijd gebruikt”

De volledige dagtekst voor Jehovah’s Getuigen is als volgt:

Jullie moeten zijn weg blijven volgen. Jullie moeten in hem geworteld en opgebouwd zijn, stabiel in het geloof. — Kol. 2:6, 7.

We moeten afvallige denkbeelden verwerpen. Al sinds het ontstaan van de christelijke gemeente gebruikt de Duivel veel bedriegers om twijfel te zaaien in de geest van Gods trouwe aanbidders. We moeten dus weten hoe we het verschil kunnen zien tussen feiten en leugens. Onze vijanden kunnen internet en sociale media gebruiken om ons vertrouwen in Jehovah en onze liefde voor onze broeders en zusters te ondermijnen. Bedenk wie erachter zit en verwerp zulke propaganda! (1 Joh. 4:1, 6; Openb. 12:9) Om je te wapenen tegen Satans aanvallen moet je werken aan je vertrouwen in Jezus en in de rol die hij speelt in Gods voornemen. Vertrouw ook op het enige kanaal dat Jehovah in deze tijd gebruikt (Matth. 24:45-47). Je vertrouwen kan groeien als je geregeld Gods Woord bestudeert. Dan wordt je geloof als een boom waarvan de wortels diep in de grond zitten. Dat is wat Paulus duidelijk wilde maken toen hij schreef wat in de tekst voor vandaag staat. w20.07 23-24 ¶11-12

Het enige kanaal…

In een poging om de gelederen gesloten te houden, d.w.z. de leden binnen de organisatie houden, is het wachttorengenootschap vooral druk met “vijandsbeelden”. Die bestaan uit de satan, internet, sociale media en “bedriegers die twijfel zaaien”. In dat verband komt het WTG met deze conclusie: “We moeten dus weten hoe we het verschil kunnen zien tussen feiten en leugens.” Dat is correct! Maar als je kort daarna stelt dat Jehovah het wachttorengenootschap (want dat is wat een JG in feite leest in deze tekst) in deze tijd gebruikt als “Zijn enige kanaal”, is dat niets anders dan een zelfbedachte leugen.

De suggestie wordt gewekt dat wat het WTG leert een feit is en al wat daar niet mee overeenstemt een leugen. Maar wie gewoon goede Bijbelstudie – niet uit de JG-boekjes – doet, zal eenvoudig en snel zien dat heel veel van wat het wachttorengenootschap leert als leugen benoemd kan worden. Gewoon, omdat het niet in overeenstemming is met Gods Woord.

Er is geen andere naam…

De oproep tot vertrouwen in het wachttorengenootschap (“het enige kanaal dat Jehovah in deze tijd gebruikt”) is totaal onbijbels en daarmee zwaar ongepast; vals zelfs. De Schrift leert ons iets heel anders, namelijk dit wat de apostel Petrus vertelt in Handelingen 4 : 12, waarbij hij spreekt over de Here (Jehovah) Jezus Christus.

En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

Wie God wil leren kenen, op Hem wil vertrouwen, “zalig worden” wil, kan alleen terecht bij de Here Jezus Christus. Bij niets of niemand anders!

Een exclusieve aardse organisatie van God bestaat niet!

Naast de talrijke vijandsbeelden, angst (armageddon), beloning (paradijs en opstanding) predikt het wachttorengenootschap de grote leugen dat er een exclusieve aardse organisatie van God zou bestaan. Dat zou dan de huidige Organisatie van Jehovah’s Getuigen moeten zijn, geleid door het wachttorengenootschap. Men verwijst daarvoor naar de eerste eeuw. Uiteraard geheel onterecht, zoals blijkt uit deze twee artikelen: “Er is geen zichtbare theocratische organisatie” en “Was er een organisatie in de eerste eeuw“.

De conclusie is uiterst eenvoudig: een exclusieve aardse organisatie van God bestaat niet! Het wachttorengenootschap verspreidt een schandalige leugen als men claimt wel “het enige kanaal” (dus alles en iedereen anders niet!) te zijn.

Trap niet in de leugens van het wachttorengenootschap! Pas op voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen!

Geregeld Gods Woord bestuderen

Deze dagtekst voor Jehovah’s Getuigen moedigt de leden aan geregeld Gods Woord te bestuderen. Dat onderschrijven wij graag. Echte Bijbelstudie, bijvoorbeeld via onze andere website: vlichthus.nl, geeft een vast geloof en onderscheid in wat de Auteur van de Bijbel opgeschreven en beloofd heeft.

Maar helaas bedoelt het wachttorengenootschap dan de “bestudering” van wat men zelf opgeschreven heeft. Jehovah’s Getuigen mogen alleen hun leerstellige kennis halen bij het WTG. Zelf of met elkaar – onafhankelijk – de Bijbel bestuderen is niet toegestaan. Wie dit toch doet en daarna met andere bevindingen (dat kan niet anders…) zich meldt binnen de organisatie wordt snel uitgesloten, met alle ellende die daar bij hoort.

Lees geen dagtekst voor Jehovah’s Getuigen meer!

Ons advies is: lees geen dagtekst voor Jehovah’s Getuigen meer! Het is niets anders dan leugen en manipulatie, die werkelijk tot niks positiefs leidt. Overigens geeft de in de NWT aangepaste dagtekst, waar 3 x “moeten” in één zin staat, in de Statenvertaling dit:

Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem;
Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging.

Zoals gezegd: er is geen andere naam waarin gelovigen, die Hem hebben aangenomen, zouden wandelen (gaan) en waarin zij geworteld en opgebouwd worden. Een gelovige wordt bevestigd (verankerd) in wat hij overvloedig geleerd is vanuit alleen het Woord Gods. En daarvoor zeggen wij niets of niemand anders dan Christus den Heere dank.


Dagtekst voor Jehovah’s Getuigen

Dagtekst voor Jehovah’s Getuigen

2 Reacties

  1. Cor Mes 02/11/2022
  2. Frits van Pelt 20/10/2022

Geef een reactie

Translate »