In gesprek – 1

Jehovah Getuige (JG) Richard wil gehoor geven aan mijn vraag om digitaal “in gesprek” te gaan over leerstellige onderwerpen, die geleerd worden door het wachttorengenootschap (WTG). Dat waardeer ik absoluut, want dit heb ik nog niet eerder zo mogen doen met een JG. Respect dus voor zijn bereidwilligheid en openheid en dat respect wil ik ook laten zien in ons “gesprek”.

We “praten” met elkaar via deze website, zodat het voor iedereen openbaar is. Een ieder kan en mag dan in alle vrijheid eigen conclusies trekken en een menig vormen. Op deze webpagina plaats ik een onderwerp en daar gaan we dan mee verder via de reacties. Als er zich een nieuw onderwerp aandient, kunnen we een volgend “gesprek” starten, zodat het e.e.a. wat gestructureerd blijft. Ik weet niet of het zo gaat werken, maar we proberen het.


In gesprek – 1: De nieuwtestamentische brieven zijn gericht aan alle gelovigen in Christus

In Efeze 3 : 2 noteert de apostel Paulus:

Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;

Wie bedoelt Paulus hier met “gij” en met “u”. Wie spreekt hij toe? Het antwoord staat in Efeze 1 : 1, zoals het hoort, aan het begin van de brief:

Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus:

Mag ik in dit geval zo vrij zijn om vast te stellen, mede op basis van vergelijkbare aanhef van andere brieven van Paulus, dat Paulus zijn woorden richt tot “heiligen”, namelijk (want dat betekent het woordje “en” op deze plaats) gelovigen in Christus Jezus? Richard, ben jij een gelovige in Christus Jezus? Zo ja, dan geldt álles wat Paulus leert voor jou persoonlijk. Op basis van jouw geloof in Christus Jezus spreekt Paulus jou toe.

Vraag 1: Maar waarom leert het WTG dan dat het meeste van wat Paulus leert niet voor jou als gelovige van toepassing is, maar uitsluitend voor een groep van 144.000 uitverkorenen?

In het verlengde daarvan, en met in gedachten dat de woorden van Paulus voor alle gelovigen gelden, vanaf de opstandig van de Here Jezus Christus, en dus het aanbreken van het Nieuwe Verbond:

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

Vraag 2: Waarom ontkent het WTG dat jij, als gelovige in Christus, met Hem opgewekt bent en mede gezet bent in de hemel in Christus, nu al?


We gaan verder via de onderstaande reacties.

6 Reacties

  1. Jet Steenbergen 05/03/2018
    • Wachttorenkijker 06/03/2018
  2. egbert 25/02/2018
    • Wachttorenkijker 25/02/2018
  3. sasha 12/02/2018
    • Wachttorenkijker 12/02/2018

Geef een reactie

Translate »