Regels en wetten voor Jehova Getuigen

Regels en wetten voor Jehova Getuigen. Religie kenmerkt zich in het algemeen door regels en wetten die opgelegd worden aan de volgelingen. De ene religie of sekte meer dan de andere, maar altijd gaat het om bepalen wat een ander moet doen en niet mag doen. Men weet elkaar altijd goed de wet en allerlei leefregels voor te lezen en als het even kan is daar het opgeheven vingertje met verwijzing naar de wetgevers. En dus zijn er regels en wetten voor Jehova Getuigen. Het wachttorengenootschap (WTG) bepaalt wat wel en niet mag voor Jehovah’s Getuigen (JG) en legt een eigen leefstijl op.

Men vraagt mij met enige regelmaat wat de kenmerken van de “getuigen van Jehovah” zijn en welke regels en wetten voor Jehova Getuigen er zijn. Dat zijn er nogal wat en of ze nu regel of wet worden genoemd, het zijn in feite allemaal dictatoriaal bepaalde regels, geldend voor het gehele collectief, waarop – bij overtreding – sancties staan. In veel gevallen is dat excommunicatie (uitsluiting), maar ook “correctie”, in de vorm ernstige gesprekken en het opleggen van bepaalde sancties of ontnemen van voorrechten, komt voor.

Regels en wetten voor Jehova Getuigen niet van God afkomstig

Het ergerlijke is dat het WTG doet alsof deze regels en wetten voor Jehova Getuigen direct of indirect van God afkomstig zijn en daardoor hun legitimatie verkrijgen. Volledig onterecht natuurlijk, want de Bijbel zelf leert dat in onze tijd er slechts één “wet” van toepassing is voor de gelovigen in Christus, namelijk dat wij God zouden liefhebben met alles wat wij in ons hebben. (Lukas 10) En dit is niet eens een wet in de zin van moeten, maar een logisch gevolg als je God hebt leren kennen en uit Zijn Genade leeft. (Meer daarover op de website van Vlichthus.) In schril contrast daarmee staat het geheel van wat moet en niet mag van de Jehovah’s Getuigen en ook dat wat niet bepaald gewaardeerd wordt, maar waar geen duidelijke sancties op staan. Hierbij een overzicht.

Wat moet een Jehova Getuige doen?

1. Zich officieel aansluiten bij de organisatie van Jehova Getuigen door zich, na het doornemen van vele vragen, te laten dopen (onderdompeling). Bij die doop moet men hardop ja zeggen op twee vragen, waarbij één vraag expliciet inhoudt dat men zich aan het wachttorengenootschap onderwerpt en daarmee ook instemt wat het WTG leert en uitvoert wat er door het WTG bepaald wordt.

2. Een actieve verkondiger zijn via o.a. het langs deuren gaan (velddienst) en/of via andere door het WTG goedgekeurde vormen. Geloof het niet als een JG vertelt dat dit vrijwillig is. Het is “vrijwillig verplicht” voor iedereen die dat ook maar een beetje kan doen. Alleen uitzonderingen zijn vrijgesteld. Daarbij is er de constante druk dat men meer zou kunnen doen dan men al doet. Doe je in de ogen van de leiding te weinig, dan word je daar op aangesproken en als het langer duurt, dan word je negatief bekeken. Zo iemand krijgt een “stempel” van minder goed functionerende JG en zal daardoor dalen in de pikorde binnen de groep.

Vergaderingen en congressen bezoeken

3. De vergaderingen in de koninkrijkszaal (nu twee per week, vroeger drie) in de eigen plaats (men is ingeschreven bij een plaatselijke gemeente) en congressen bezoeken en actief deelnemen aan het programma. Niet af en toe, maar in principe altijd, zelfs in de vakanties. Bij teveel verzuim wordt er met je gesproken en kunnen er sancties volgen. Denk aan het afnemen van bepaalde taken (“voorrechten” genoemd). Vergaderingen verzuimen of het niet bezoeken van een congres schaadt in ieder geval het aanzien dat je hebt binnen de groep.

Financieel bijdragen aan organisatie van Jehovah’s Getuigen

4. Financieel bijdragen aan de plaatselijke gemeente, het bijkantoor in Nederland en het hoofdkantoor in Amerika. (Ook dit is “verplicht vrijwillig”, maar wordt niet op individueel niveau gecontroleerd). Het afnemen van lectuur voor de velddienst en die vooraf betalen hoort daar ook bij. Dat was in ieder geval in onze tijd zo.

5. Alle lectuur lezen en/of bestuderen (en dat is best veel) die vanuit het wachttorengenootschap komt. Dit kost veel tijd en is niet leuk, vooral omdat het vaak meer van hetzelfde is.

6. Met andere Jehova Getuigen privé omgaan. Men streeft naar een hechte gemeenschap en dus moet je ook privé met elkaar omgaan. Dit is geen geschreven verplichting, wel weer een van de vele ongeschreven “verplichtingen”. Die zijn niet zo tastbaar, maar wel degelijk voelbaar.

Regels hoe een Jehova Getuige zou moeten leven

7. Leven volgens de morele principes die het WTG in talrijke vormen leert. Een JG moet keurig zijn, maar nog belangrijker is dat hij dit laat zien aan de buitenwereld. Tot zelfs in de slaapkamer toe heeft men gedachten en regels opgesteld hoe een JG zou moeten leven. Ook het uiterlijk, qua kleding en haardracht, is min of meer bepaald. Lang haar voor een man is niet toegestaan. Vroeger was een baard ook niet toegestaan, maar volgens mij is dat veranderd, hoewel er toch een beetje vreemd aangekeken wordt tegen een JG met een baard. Een leidinggevende positie zal hij niet krijgen. Toch vreemd als je weet dat op bijna alle illustraties van de JG mannen met baarden worden afgebeeld.

Tot zover de belangrijkste dingen die een Jehova Getuige moet doen, inzake de regels en wetten voor Jehova Getuigen. Helaas hebben de JG zelf nogal de neiging om het bovenstaande te bagatelliseren alsof dit allemaal niet zoveel voorstelt. Dat doet het echter wel. In de praktijk betekent het bovenstaande, voor wie dat goed wil doen, een druk en vaak moeizaam leven, in onderworpenheid aan het WTG.

Wat mag een Jehova Getuige niet doen?

Er zijn nogal wat regels en wetten voor Jehova Getuigen. Dit is verboden:

1. Zich aansluiten of op een of andere wijze betrokken zijn bij een andere geloofs- of kerkgemeenschap. Het is zelfs niet toegestaan een kerkdienst of bijeenkomst te bezoeken. Voor sommigen is zelfs een kerk binnengaan al een probleem, hoewel dit niet officieel verboden is. De gedachte ontstaat omdat het WTG flink afgeeft op andere religies.

2. Zich op een of andere manier bezig houden met politiek, ook niet op gemeentelijk niveau. Dus zeker geen lid zijn van een politieke partij. Een JG mag niet stemmen bij verkiezingen. Lidmaatschap van een Ondernemingsraad van een bedrijf was vroeger ook niet de bedoeling. Of dat nu nog zo is, weet ik niet.

3. Omgaan (ook niet praten en zelfs niet groeten) met personen die geëxcommuniceerd (uitgesloten) zijn. Dit geldt ook voor familie. Alleen als het echt niet anders kan, mag daarvan beperkt worden afgeweken. Normaal sociaal contact, gericht op gezelligheid of iets dergelijks is in ieder geval verboden. Gelukkig houdt niet iedereen zich aan deze bizarre regel, maar helaas wordt aan veel mensen intens verdriet bezorgd met deze vreemde bepaling waarmee men de organisatie “zuiver” wil houden.

Zomaar uitschrijven uit de organisatie van Jehovah’s Getuigen mag niet

4. De verbintenis met de organisatie opzeggen. Wie geen lid van de JG meer wil zijn, heeft een groot probleem. Zomaar uitschrijven en overgaan tot de orde van de dag is er niet bij. Wie zichzelf uitsluit uit de organisatie van JG krijgt te maken met dezelfde consequenties (vaak nog fanatieker gehanteerd) die gelden voor degenen die door de organisatie uitgesloten worden. (zie punt 3)

5. Zich nadelig uitlaten of niet overeenstemmen met de leringen van het wachttorengenootschap of met de leidinggevenden die door het WTG aangesteld zijn. Niet eens zijn met de leiding is wellicht de grootste fout binnen de JG en kan snel leiden tot uitsluiting (excommunicatie).

6. Praten met of materiaal lezen, bekijken of beluisteren van “afvalligen”, die dus tegen het WTG of haar leringen zijn. Dit kan zelfs leiden tot uitsluiting en daarom zal een JG het niet openbaar maken als hij of zij dit wel doet. Regels en wetten voor Jehova Getuigen

7. Bloed tot zich nemen. Niet via eten, maar ook niet via bloedtransfusie of een andere methode. Zelfs in een levensbedreigende situatie moet een bloedtransfusie worden geweigerd. Ouders moeten een eventuele bloedtransfusie voor minderjarige kinderen weigeren.

8. In militaire dienst zijn, dienen in een leger of werken bij instanties/bedrijven die nauw verbonden zijn met defensie.

Jehovah’s Getuigen feliciteren een jarige niet

9. Verjaardagen vieren. Niet van de JG zelf en ook niet van mensen die geen JG zijn. Een jarige mag niet gefeliciteerd worden en een verjaardag niet bezocht worden. Een cadeau geven of aannemen mag evenmin. Dit geldt ook voor kinderen, o.a. als ze op school zijn, maar ook in de buurt of in het geval van familie die niet JG is.

10. De bekende feestdagen vieren. Géén Kerstmis, Sinterklaas, Pasen, Pinksteren en ook geen moederdag, vaderdag e.d. Kinderen van JG mogen op geen enkele wijze meedoen aan activiteiten die met deze zo’n feestdag verband houden. Bijvoorbeeld een tekening voor moederdag of vaderdag maken is niet toegestaan. Dat was in ieder geval in mijn tijd als kind en als ouder zo. Of dat nog zo is, weet ik niet. Oud en nieuw vieren en elkaar gelukkig nieuwjaar wensen, is ook niet de bedoeling.

11. Nationalistisch denken of nationalistische rituelen uitvoeren. Geen Koningsdag vieren. In Amerika mag men bijvoorbeeld niet de nationale vlag eren of groeten. De Pledge of Allegiance (belofte van trouw) mag niet uitgesproken worden. Een JG in Nederland zal geen vlag aan de gevel hangen of daarmee gaan lopen. Zelfs het volkslied mag niet gezongen worden.

12. Het dragen van een ketting met kruis (crucifix).

13. Roken of drugs gebruiken. Dronken worden is ook verboden, alcohol drinken niet.

14. Gokken of aan loterijen deelnemen. Vroeger was zelfs een kaartspel om geld (stuivers, dubbeltjes en kwartjes) verboden.

Geen ongehuwd samenwonen voor Jehovah’s Getuigen

15. Ongehuwd samenwonen. Een wettelijk gesloten huwelijk moet voor Jehova Getuigen die, inclusief seksuele relatie, met elkaar willen samen wonen.

16. Gehuwde Jehova Getuigen mogen niet scheiden op andere gronden dan overspel van de andere partij. Als er toch sprake is van een scheiding op andere gronden, dan mag de Jehova Getuige die gescheiden is, ook al was het niet zijn of haar initiatief, niet met een ander trouwen (uiteraard ook geen sex hebben) als de voormalige partner niet opnieuw trouwt of seksuele betrekkingen onderhoudt met een ander.

17. Seksuele betrekkingen onderhouden buiten het huwelijk. Masturberen is niet toegestaan. Ja, zelfs hierover heeft men wat te zeggen… Regels en wetten 

18. Homoseksueel of lesbisch zijn. Als dat niet anders kan, mag men het in ieder geval niet praktiseren en uitdragen dat men dat is.

19. Pornografie bekijken of daaraan deelnemen. Het bezoeken van een prostituee is ook niet toegestaan. Ik zeg niet dat iemand dit moet doen, dat moet iemand zelf weten, maar bij de JG is het gewoon verboden.

20. Uiteraard mag seksueel misbruik van kinderen en volwassenen ook niet bij de Jehovah’s Getuigen. Daar is echter heel wat over te zeggen en om te doen in de wereld; ook in Nederland. Zie tag seksueel_misbruik en deze Nieuwspagina op deze website.

Al deze dingen kunnen tot grote problemen leiden voor de JG. Sancties blijven bijna nooit onzichtbaar (via roddel de reden waarom ook niet) voor de mede-JG. Voor uitsluiting, als men geen “berouw” heeft, deinst men niet terug. De regels en wetten voor Jehova Getuigen zijn nu eenmaal “heilig”. Wie niet gehoorzaamt, zal dat onherroepelijk merken.

Wat wordt niet gewaardeerd als je Jehova Getuige bent?

Naast de do’s en dont’s, wat mag wel en wat mag niet, zijn er nog diverse zaken die niet zo gewaardeerd worden als je een JG met een goede reputatie wilt zijn. Deze regels zijn wel wat vager en plaatselijk verschillend, maar in het algemeen zijn ze wel van toepassing.

1. Carrière maken is niet de bedoeling. Regels en wetten voor Jehova 

2. Werk doen waardoor men stelselmatig bepaalde vergaderingen niet kan bezoeken of niet langs de deuren kan gaan.

3. Liever geen universitaire studie volgen. In mijn jeugd was dat in ieder geval wel min of meer verboden. Het werd sterk afgekeurd en vreemd gevonden als je dit wilde gaan doen. Ik heb het idee dat in de huidige tijd minder van belang is. Wel zal er steeds op gewezen worden dat zoveel mogelijk doen in het predikingswerk (velddienst) van de JG belangrijker is dan een studie of carrière.

Topsport en Jehovah’s Getuigen

4. Deel uitmaken van een sportclub of andere vereniging, in ieder geval niet als dit conflicteert met het bezoeken van vergaderingen en velddienst (langs de deuren gaan). Vroeger werd hier scherp op gelet. Hoe het nu is, weet ik niet. Waarschijnlijk is het minder geworden. Tot sancties zal het niet meer leiden als een JG toch lid is van een sportclub, maar het heeft wel effect op de manier waarop er door anderen (vooral de leiding) gekeken wordt naar de JG in kwestie. Topsport was ook nooit de bedoeling, maar er zijn voorbeelden van JG die topsport bedrijven (tennis: zusjes Williams). Kennelijk wordt er met twee maten gemeten of trekken deze personen zich niet zoveel van de regels aan en komen ze daar mee weg omdat ze beroemd zijn.

5. Uitgaan naar gelegenheden met een bedenkelijke reputatie op het gebied van sex en drugs, is ook niet de bedoeling voor jeugdige Jehova Getuigen. Vroeger was de disco verboden. Zelfs bij een schoolfeest of een meerdaagse schoolreis was niet de bedoeling dat er Jehova Getuigen kinderen bij waren. Vroeger was het streng (niet overal was dat hetzelfde) In veel gevallen zal dat nu ook nog zijn, niet altijd. Uitzonderingen voor beroemde mensen met veel geld, worden kennelijk gemaakt. Bijvoorbeeld voor popster Prince of de tenniszusjes Williams.

Zelfs niet schaken voor Jehovah’s Getuigen

6. Het beoefenen van bepaalde sporten (schietsport, boksen e.d.) en spelen van bepaalde spellen worden niet gewaardeerd. In 1973 verscheen er zelfs een artikel in de Ontwaakt dat schaken geen gepaste bezigheid was voor een Jehovah’s Getuige. Dit vanwege de overeenkomst met oorlog… (zucht…).

Tot zover wat niet gewaardeerd wordt door de organisatie van Jehova Getuigen. Wellicht ben ik niet volledig geweest of ben ik wat vergeten. Dat geldt ook voor wat moet en wat niet mag. Laat mij dat dan weten. Misschien kan ik het er nog bijvoegen.

Er wordt scherp op je gelet binnen de Jehova Getuigen

Het geheel aan regels en wetten voor Jehova Getuigen en niet zo gewaardeerde zaken, is in de praktijk zeer beklemmend. Velen hebben dat helaas moeten ervaren. Het is vaak een zwaar juk. Terecht dat zovelen daar niet mee kunnen leven, want mijn Bijbel leert mij het volgende, opgetekend uit de mond van niemand minder dan de Here Jezus:

Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht. (Matthéüs 11 : 30) Regels en wetten voor Jehova Getuigen

Het opgelegde juk van het WTG aan de Jehova Getuigen is bepaald niet licht en de last is bijna altijd zwaar. Voor wie zich denkt aan te moeten sluiten bij de JG is het goed om dit op tijd te beseffen. Laat u niet misleiden door de mooie praatjes op hun website of van de JG zelf. Eenmaal binnen is er geen eenvoudige weg terug meer. Alleen met grote problemen en vaak blijvende consequenties voor het eigen leven en dat van anderen, kan men weer onder dat juk en die last uit komen. Dit is de praktijk die helaas heel veel mensen hebben ondervonden.

Afscheid nemen van het wachttorengenootschap

Als het leven binnen de JG, met al haar regels en wetten voor Jehova Getuigen, op enigerlei wijze u beklemt of zwaar voor u is, bedenk dan wat Christus daar tegenover gezet heeft. Ervaart u dit niet, dan is het beter om tot persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus te komen en afscheid te nemen van het wachttorengenootschap. Eenvoudig is dit niet; het kost zeker verdriet en levert misschien veel problemen op, maar voor uw behoud in de eeuwigheid en uw praktische leven hier op aarde is het vele malen beter dat vast te blijven zitten in het stelsel van regels en wetten dat meekomt bij uw lidmaatschap van de organisatie van Jehova Getuigen.

Informatie via Wikipedia

Er is ook veel informatie over de leringen, regels en wetten voor Jehova Getuigen te vinden op deze Nederlandse Wikipedia-pagina.


Regels en wetten voor Jehova Getuigen

Regels en wetten voor Jehova Getuigen

186 Reacties

 1. Ed 23/05/2023
  • Wachttorenkijker 24/05/2023
   • Mij 29/10/2023
 2. dr.ing.johan den boef/dammers 17/04/2023
  • Wachttorenkijker 19/04/2023
 3. Taffy 08/03/2023
  • Chinta M.L.koster 30/12/2023
 4. Vaye Carine 15/01/2023
  • dr.ing.johan 24/11/2023
 5. Jaq 26/04/2022
  • Katootje 23/05/2022
   • Rowie 07/06/2022
   • Sháy 14/06/2022
  • dr.ing.johan 06/11/2023
  • dr.ing.johan 29/11/2023
 6. Femke 29/01/2022
  • Neddim 09/01/2023
   • Wachttorenkijker 09/01/2023
  • Manon 21/10/2023
 7. Edwin 26/06/2021
  • Annemiek 22/02/2022
  • Katootje 23/05/2022
 8. Walter 02/02/2021
  • Wachttorenkijker 02/02/2021
  • Joyce 16/09/2021
   • Pliosta 23/05/2022
 9. Frits 09/11/2020
 10. Anoniem 02/11/2020
  • Edwin 26/06/2021
   • Carmen 05/08/2023
  • Hupkens 04/04/2023
   • Wachttorenkijker 04/04/2023
  • Karen 12/04/2023
  • Carmen 05/08/2023
 11. GDB 18/09/2020
 12. Rene 16/08/2020
 13. Anoniem 03/08/2020
  • Wachttorenkijker 03/08/2020
   • jeremy 09/11/2020
    • Wachttorenkijker 09/11/2020
 14. Jannes 07/04/2020
  • Nt van ogtrop 29/06/2020
 15. Axana 06/04/2020
 16. Tom Dequeecker 05/03/2020
 17. Kris 12/02/2020
  • freddy leonard 07/03/2023
 18. Bris 09/09/2019
 19. Bris 22/08/2019
  • Hedy 28/10/2019
 20. D mientjz 13/07/2019
 21. steven 19/05/2019
 22. Snoopy 19/04/2019
 23. Juliaatje 17/04/2019
  • Wachttorenkijker 18/04/2019
  • An 10/12/2019
 24. Manja 16/04/2019
 25. Wiggeltje 28/03/2019
 26. Nico 21/03/2019
 27. Christa Wijnmaalen 18/02/2019
 28. Alvarez 09/12/2018
  • An 10/12/2019
 29. valentijn 21/11/2018
  • Anoniem 11/06/2020
   • Dirk 03/08/2020
 30. Zusje 10/09/2018
  • Wachttorenkijker 10/09/2018
 31. egbert 03/08/2018
 32. Els 24/07/2018
  • Wachttorenkijker 26/07/2018
   • Dirk 03/08/2020
  • Jim 30/11/2018
  • Nt van ogtrop 27/06/2020
  • Elisabeth 09/12/2021
 33. Vera Mortelez 17/07/2018
  • Wachttorenkijker 17/07/2018
 34. Christine Laura dely 17/05/2018
  • Frits van Pelt 19/07/2018
 35. Christine Laura dely 17/05/2018
 36. annette hermens 23/04/2018
 37. JHWH 28/03/2018
 38. Saffira 25/03/2018
  • Jim 24/04/2018
 39. Saffira 25/03/2018
  • JHWH 28/03/2018
 40. Celine 07/03/2018
 41. Chantal Wildeman 06/02/2018
 42. M. de Jonge 05/02/2018
 43. Marc 19/01/2018
 44. I de roo 25/12/2017
  • Wachttorenkijker 27/12/2017
  • Jim 07/03/2018
 45. Bart 04/11/2017
  • Tv 26/08/2019
  • An 10/12/2019
 46. Pietro 01/09/2017
  • Wachttorenkijker 01/09/2017
 47. Johan 21/08/2017
 48. Toetje 15/08/2017
 49. Femke 21/07/2017
  • Patricia 22/07/2017
   • Wachttorenkijker 22/07/2017
    • Lara Postma 22/07/2017
     • Wachttorenkijker 23/07/2017
   • Wachttorenkijker 22/07/2017
   • Davidt 22/10/2017
 50. kitty 06/07/2017
 51. Henk 18/06/2017
  • Wachttorenkijker 19/06/2017
 52. Bubbels 18/05/2017
 53. Piet Hendriks 20/04/2017
  • Davidt 05/06/2017
  • Annie 29/10/2017
   • Jim 07/03/2018
 54. C 11/04/2017
 55. Siervo de Dios. 10/04/2017
 56. Tomme 10/04/2017
  • Christa 17/11/2017
   • Cathb 16/01/2018
   • Jim 07/03/2018
 57. Nicky 17/03/2017
  • Wachttorenkijker 17/03/2017
   • Nicky 17/03/2017
 58. Stan kievit 27/02/2017
 59. hennie 22/02/2017
 60. stan kievit 17/02/2017
 61. Elisabeth 14/02/2017
  • Wachttorenkijker 14/02/2017
 62. Harry zoetenbrouwer 21/12/2016
 63. Henkjan 17/12/2016
 64. Hennie 06/12/2016
  • Wachttorenkijker 07/12/2016
 65. elizabeth 05/12/2016
  • B Marlisa-Fintelman 13/01/2017
 66. E. van der Klift 29/11/2016
  • Linda 16/07/2017
 67. Elizabeth 20/11/2016
  • Wachttorenkijker 21/11/2016
   • Christa 17/11/2017
  • Imelda 27/11/2016
  • petra 25/01/2017
   • Cathb 16/01/2018
 68. Geloofje 07/11/2016
 69. Jan Hermans 06/10/2016
  • Wachttorenkijker 06/10/2016
  • ellen 17/05/2018
 70. wilm Edelbroek 12/08/2016
  • Wachttorenkijker 12/08/2016
 71. wilm Edelbroek 12/08/2016
  • Wachttorenkijker 12/08/2016
 72. Jan 01/08/2016
  • Wachttorenkijker 01/08/2016
   • Marij 21/07/2017
    • Wachttorenkijker 21/07/2017
  • Jager 08/08/2016
   • Annonm 31/12/2016
    • Wachttorenkijker 31/12/2016
    • linda 16/07/2017
   • Jim Coert 11/09/2017
   • Jolanda 31/12/2018
    • Wachttorenkijker 31/12/2018
  • KvH 06/05/2017
 73. dirk 28/07/2016
  • Wachttorenkijker 28/07/2016
   • Marco 16/12/2017
  • wilm Edelbroek 12/08/2016
   • Wachttorenkijker 12/08/2016
  • Christa 17/11/2017
   • Jim 06/02/2018
   • Jim 06/02/2018
   • Frank 09/08/2018
  • Jim 21/03/2018
  • Nt van Ogtrop 05/07/2020
 74. Ron Baars 25/07/2016
  • Wachttorenkijker 25/07/2016
   • Jadzia 03/06/2018
    • M. Hagoort 09/04/2019
    • Manja 16/04/2019
    • dr.ing.johan 17/11/2023
  • Toetje 24/02/2017
 75. arnold 13/06/2016
  • Wachttorenkijker 13/06/2016
   • Mariska mol 07/12/2018

Geef een reactie

Translate »