Homoseksualiteit en Jehovah’s Getuigen – 1

Een vierluik over homoseksualiteit en Jehovah’s Getuigen? Zó veel voor een woord – homoseksualiteit – dat zo niet eens in de grondtekst van de Bijbel voorkomt? Helaas… Als ik het onderwerp serieus behandelen wil, dan moet ik volledig willen zijn.

Vier thema’s

Door het in 4 stukken te “hakken”, heb ik geprobeerd het wat overzichtelijker te maken. De vier thema’s zijn:

  1. Homoseksualiteit en Jehovah’s Getuigen
  2. Wachttorengenootschap over homo’s en lesbiennes
  3. Homoseksualiteit in de Nieuwe Wereldvertaling
  4. Is praktiserende homoseksualiteit en lesbische liefde zonde?

Naar eer en geweten heb ik – met de mij beschikbare kennis en kunde – het onderwerp eerlijk behandeld. Het is mijn beschouwing. Bijbels onderbouwd, dat wel, maar dat laatste is ter controle geheel aan de lezer. Doe net als de gelovigen te Berea: … die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.

Het is mijn ervaring dat wat ik geschreven speciaal voor Jehovah’s Getuigen in veel gevallen ook van toepassing is voor andere gelovigen en/of leden van kerken e.d.


Op de website Advocaal staat een aanvullend artikel, geschreven door Ad Leeuwenhage: “Homoseksualiteit, man en vrouw volgens de Bijbel”.


Homoseksualiteit en Jehovah’s Getuigen

Homoseksualiteit en Jehovah’s Getuigen. Zoals ik al vaker op deze website heb vermeld, is de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) geobsedeerd bezig met het thema sex en wat daarmee zoal te maken heeft. In plaats van grote of zelfs maar enige terughoudendheid te betrachten bij het bemoeien met andermans leven, fulmineert het wachttorengenootschap (WTG) wetten, regels en meningen in een poging om de leden “rein voor Jehovah God” te laten staan. Dat dit niet de juiste weg is, ontgaat hen volledig, helaas. Wie rein voor God wil staan, doet dat door tot persoonlijk geloof te komen (wedergeboorte) in de Here Jezus Christus, die o.a. onze Hogepriester is, naar de ordening van Melchizédek (Nieuwe Verbond).

Schuldgevoel en gerichtheid op het vlees

Door de focus van het WTG op de onderwerpen die met sex verband houden, is men meester geworden in het creëren van schuldgevoel en het bevorderen van juist een gerichtheid op het vlees, i.p.v. op de Geest. Het bestrijden van wat men noemt “kwaad en onreinheid” richt de gelovige namelijk op de oude mens en niet op het leven in Christus en uit Genade alleen.

Dat het wachttorengenootschap niet weet wat bijvoorbeeld een woord als “hoererij” in de Bijbel betekent en omvat en evenmin wat Paulus in de Korinthe-brieven aan het vertellen is, wordt pijnlijk duidelijk in de reeks artikelen die men over deze onderwerpen loslaat op de Jehovah’s Getuigen. Kijk daarvoor op de website van het wachttorengenootschap: wol.jw.org. Er is ook een video voor kinderen (in de Kaleb en Sophia serie) van Jehovah’s Getuigen over dit onderwerp. De Volkskrant besteedde daar al eens een artikel aan.

Afwijken van de standaard

In dit artikel beperken we ons tot Homoseksualiteit en Jehovah’s Getuigen. Maar ook buiten de organisatie van Jehovah’s Getuigen is nog steeds veel te doen over homoseksualiteit. Het homo of lesbisch zijn, en vooral het praktiseren, door homo’s en lesbiennes is een veelbesproken onderwerp binnen religies. Iedereen vindt er wel wat van (o.a. Nashville-verklaring). Meestal wordt het afgekeurd, tot aan doodsveroordeling – en uitvoering daarvan – aan toe.

Nu is het niet mijn bedoeling reclame te maken voor deze vorm van “afwijken van de standaard”. Net zomin als ik reclame wil maken voor al die andere afwijkingen van de standaard die de Schepper al in het begin neergezet heeft. Het doet er gewoon niet toe. Homo of lesbienne zijn is geen kwestie van kiezen. Het zit in de aardse natuur van de mens in kwestie. Daar kan hij of zij niks aan doen. Zo is het nu eenmaal. Men kan eventueel kiezen om het wel of niet te “praktiseren”. Maar dat is een volledig eigen keuze, net zoals dat voor hetero’s geldt. Daar heeft een ander helemaal niks over te zeggen. Een of andere organisatie of “kerk” uiteraard ook niet. En toch meent men dit volop te moeten doen. En dat ook nog eens in Gods Naam…

Wij leven niet onder de wet!

Dat hoort bij het leven uit de wet, i.p.v. leven uit de genade Gods. Het hoort bij “eigengemaakte godsdienst” (religie). Van Godswege wordt dit zeker niet gevraagd. De wet is door het geloof van de mens Jezus vervuld. Vol gemaakt. Afgesloten, want “het einde” (het doel) is bereikt. Namelijk dat állen (de gehele mensheid), gestorven zijn in die Ene, die stierf aan het kruis op Golgotha. De schuld is betaald. Paulus zegt in 1 Korinthe 15:

Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

De oude mens, nakomeling van Adam, is gestorven; dood voor God. Hij rekent er niet mee en dat zou een gelovige, een wedergeboren Nieuwe Mens, kind van Christus, dus ook niet moeten doen. Géén wet betekent dat er ook geen overtreding meer kan zijn en dus geen veroordeling. Romeinen 4:

Want de wet werkt toorn; want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding.

Leven uit geloof

Een gelovige leeft niet onder de wet, onder geen enkele. Hij leeft uit de Genade Gods en zou zich openstellen voor Hem, opdat God een goed werk aan hem of haar kan doen. (Filippenzen 1 : 6) Zodat God Zijn onderwijzing in de harten van kinderen Gods kan leggen. Een wet op “stenen tafelen” is er niet voor gelovigen. Die was er ooit alleen voor het natuurlijke volk Israël en niet voor anderen. Geloofsvoorbeelden als Abraham, Izak, Jakob en Jozef leefden nooit onder dé of een wet. Zij leefden uit geloof in de Ware God en in Zijn beloftes.

Sinds het aanbreken van het Nieuwe Verbond (na de opstanding van de Here Jezus) leven wij in de “bedeling der genade Gods”. (Efeze 3 : 2) Kenmerk daarvan is dat elke grond om ook maar iets op te leggen aan een medegelovige volledig ontbreekt. De wet voorschrijven, inclusief sancties, behoort totaal niet tot het takenpakket van een gelovige. Wij zouden elkaar niet “de maat nemen”, ook niet als het gaat om het praktiseren van homofilie. We hebben het recht gewoon niet. Uiteraard heeft een ieder een mening, maar die opleggen aan een ander is de grens voorbij. Elk individu, elke gelovige heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en staat als individu voor zijn Heer en Heiland.

Twee naturen

Wat God vraagt aan de gelovige in Christus is heel eenvoudig: Leef de Nieuwe Mens, de Nieuwe Schepping, die je door wedergeboorte bent geworden. Volgens o.a. Johannes zondigt die Nieuwe Mens niet, eenvoudigweg omdat er geen zonde (verderf) is in dat onvergankelijke Leven dat men gekregen heeft toen men tot geloof kwam in de Here Jezus Christus. Daar is nog veel meer over te zeggen, maar daarvoor is dit artikel niet bestemd. Kijk op onze andere website voor meer hierover: vlichthus.nl.

De apostel Paulus legt uit dat een gelovige, zolang hij of zij nog in het vlees is, bestaat uit twee naturen (zie bijbelstudie “Twee naturen”). Die van de oude mens en die van de Nieuwe Mens. God ziet alleen de laatste aan. De oude mens is reeds collectief en juridisch weggedaan aan het kruis op Golgotha. De rest van de oude schepping wordt weggedaan op de Jongste Dag. Voor God bestaat de oude mens nu al niet meer. Hij rekent er niet mee. Waarom zouden wij dat dan nog wel doen? Dat is ook wat met name Paulus constant vertelt in zijn brieven. Richt je niet op die oude mens, als je wedergeboren bent als Nieuwe Mens in Christus, is steeds zijn boodschap. Richt je alleen op Christus en vergeet al het andere. Ook dat je in het vlees homo of lesbienne bent, om het maar tot dit onderwerp te beperken.

Seksuele geaardheid is volgens de Bijbel namelijk alleen een zaak van de oude mens. De Nieuwe Mens in Christus, die “mede gezet in den hemel” is (Efeze 2), zodat we dáár nu al reeds dat Nieuwe Leven leven, heeft er niets mee te maken. Niet teveel aandacht aan besteden dus. Niet verheerlijken en niet bestrijden. Geen schuldcomplex ontwikkelen of in stand houden. Voor jezelf niet en ook niet voor anderen. Niet proberen aan God een “schoon gelaat” te tonen via ontkenning of onthouding. Dat alles kost tijd en richt je op de oude mens. Nuttig is dat niet. Het oude leven is slechts tijdelijk en God ziet het niet aan.

Niet bemoeien met elkaars privéleven

Hierbij zou ik het moeten laten. Wellicht met nogmaals de toevoeging dat we helemaal niet gerechtigd zijn om anderen de les te lezen op dit gebied. Maar dat is juist wat er continue aan de hand is. Mensen bemoeien zich met elkaars privéleven. Ze vinden er iets van, praten daar met anderen over en fluisteren of zeggen wat anderen wel moeten of mogen en juist niet mogen doen. Als er “organisatorische verbanden” bij betrokken zijn, mondt dat al snel uit in richtlijnen, regels en wetten. Hou daar mee op! Concentreer je op je eigen leven in Christus, op de Nieuwe Mens dus.

Laat de andere mens zijn of haar eigen weg gaan. Als het een gelovige is, dan is Christus zijn of haar Heer en wij zeker niet. Wij zijn mede-broeders, die elkaar zouden vertroosten met de woorden Gods. De vertroosting is onder andere dat straks ook het oude leven in het vlees, vol met gebreken en afwijkingen, zal verdwijnen. Waarna alleen de Nieuwe Mens overblijft. Lichamelijk wachten wij op waar Paulus het in Filippenzen 3 : 21 over heeft:

Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, ….

Ik denk dat de apostel Paulus niets anders wilde verkondigen dan dit onvergankelijke leven uit de Nieuwe Mens, maar met name de gelovigen te Korinthe hadden daaraan niet genoeg. Zij stelden allerlei aardsgerichte vragen en het antwoord van Paulus is steeds weer dat het daar niet om gaat. Het gaat nu nog louter om de hemelse dingen, de dingen van een hogere orde, ondanks dat we ook nog in het vlees leven. Hij schrijft in Kolossenzen 3 : 1:

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.

Laten we dat doen.


De leer van de Jehovah’s Getuigen over homoseksualiteit

Toch wil ik niet weglopen voor een inhoudelijke verdergaande bespreking van het onderwerp homoseksualiteit en Jehovah’s Getuigen. Ik snap echt wel dat het WTG het onderwerp er zo ingehamerd heeft, dat een grondige beschouwing van wat er geleerd wordt noodzakelijk is. Een JG meent namelijk dat wat het WTG leert over homoseksualiteit uit de Bijbel komt. Dat is dus niet zo.

Daarover om te beginnen meer in artikel 2 van dit vierluik, met als titel: Wachttorengenootschap over homo’s en lesbiennes.


 

Homoseksualiteit en Jehovah’s Getuigen

Een reactie

  1. Gerrit Buter 05/02/2021

Geef een reactie

Translate »