Sinterklaas en Kerstmis

Sinterklaas en Kerstmis

Sinterklaas en Kerstmis komen er aan. En daarna Nieuwjaar. Wij wensen iedereen zeer fijne feestdagen! In onze omgeving vallen deze feestdagen in de winter. Het licht trekt zich al een hele tijd terug. Het leven verdwijnt. Het lijkt helemaal fout te gaan, maar inmiddels weten we zeker dat het licht weer terugkomt. En waar licht is, is leven. Hoewel het er nu totaal niet naar uitziet, weten we zeker dat in het komende voorjaar er weer volop groei en bloei zal zijn. Het beste komt nog in het nieuwe jaar…

Geniet vooral van Sinterklaas en Kerstmis en Nieuwjaar

Geniet vooral van Sinterklaas en Kerstmis en Nieuwjaar. Dat is ook onze boodschap voor Jehovah’s Getuigen (JG), hoewel wij natuurlijk heel goed beseffen dat het aandacht besteden aan deze dagen voor hen streng verboden wordt door het wachttorengenootschap (WTG). Jehovah zou deze feestdagen een gruwel vinden. Waar dat in de Bijbel staat? Uh…, nergens natuurlijk! Het WTG weet dit ook heel goed, maar compenseert dit met een berg artikelen die moeten laten zien hoe slecht het wel is om ook zelfs maar een beetje mee te doen met deze “wereldse feestdagen”. Het wordt gebracht alsof deze WTG-leringen van Jehovah afkomstig zouden zijn. Dat is uiteraard niet zo, maar wie dit accepteert zit gevangen in het net van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. En dan geniet je niet van bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerstmis. Dat is pas zonde! Zeker als je in je hart graag het positieve van deze dagen wilt beleven.

Warmte, geborgenheid, samenzijn

Volgens ons zijn er heel wat Jehovah’s Getuigen die maar wat graag Sinterklaas en Kerstmis en Nieuwjaar zouden opnemen in hun leven. Niet eens zozeer om de feestelijkheden zelf, maar om de warmte, de geborgenheid, het samenzijn te beleven die bij deze dagen horen. Of om gewoon niet steeds buitenbeentje te hoeven zijn in de familie, onder vrienden, op het werk of op school. In hun hart kunnen ze niks met de opgelegde anti Sinterklaas en Kerstmis en Nieuwjaar regels van het wachttorengenootschap. Omdat ze lid van een collectief zijn voeren ze uit wat opgelegd is, maar niet “van harte” dus.

Niets in zichzelf is onrein

Wellicht denkt een Jehovah Getuige die niet zomaar de rigide regels van het wachttorengenootschap rond oud-en-nieuw, Sinterklaas en Kerstmis zou willen volgen, dat de organisatie wel gelijk heeft dat deze feestdagen niet gevierd zouden moeten worden. Ze zouden “heidens” en “afgoderij” zijn of daarmee te maken hebben. Deze Jehovah’s Getuigen willen we een paar zaken voorleggen om over na te denken. Bekijk ze eens en laat het even bezinken. Neem een eigen beslissing en vier wel of niet Sinterklaas en Kerstmis, gevolgd door oudejaarsavond en Nieuwjaar. Doe je het wel, geniet er dan van! Allereerst zegt de Apostel Paulus, in de Bijbel het volgende:

Ik weet en ben verzekerd in den Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelven; dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein. (Romeinen 14 : 14)

Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. (1 Korinthe 6 en 10)

Aangaande dan het eten der dingen, die den afgoden geofferd zijn, wij weten, dat een afgod niets is in de wereld, en dat er geen ander God is dan een. (1 Korinthe 8 : 4)

… want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. (Romeinen 6 : 14)

Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel (niets dus…) ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. (Romeinen 8 : 38, 39)

Alle dingen zijn geoorloofd

We willen nu niet verder ingaan op deze verzen, die uiteraard in de context gelezen dienen te worden. Maar dit zijn wél de Woorden Gods en Die leren ons heel snel dat:

  • niets in zichzelf onrein is;
  • alle dingen geoorloofd zijn;
  • een afgod niet bestaat, omdat wij deze niet erkennen;
  • wij niet onder dé – of een – wet leven, maar alleen uit genade;
  • dat helemaal niéts ons kan scheiden van God.

De Here Jezus Christus, de Ware God van de Bijbel, de Schepper aller dingen, legt ons niet de dingen op die het wachttorengenootschap wel meent te moeten opleggen. Hij vraagt van ons alleen te leven uit Zijn Genade. Zodat we Hem kunnen dienen en mogen genieten van wat het leven te bieden heeft. Dat kan ook Sinterklaas en Kerstmis zijn. God heeft deze zaken niet buitengesloten. Waarom zouden wij dan wel Sinterklaas en Kerstmis in de ban doen?

Open staan voor het positieve in Sinterklaas en Kerstmis

Als u toch aan het nadenken bent, kijk dan ook eens naar wat Sinterklaas en Kerstmis aan positieve beelden leveren. Als we er open voor staan bepaalt het ons bij de beloften Gods en Zijn Goedheid. Waarom altijd meteen dat negatieve van deze feestdagen oproepen, terwijl er zoveel moois inzit? Vanuit de WTG-gedachte weten we wel waarom. Men wil de leden afgeschermd houden van invloeden waar zij geen controle op hebben. Feestdagen zijn bij uitstek geschikt om tijd door te brengen familie en vrienden die niet onder de invloedssfeer staan van de organisatie. Er is dan ruimte en tijd om van alles te bespreken… Vanuit het oogpunt van het wachttorengenootschap moet je juist dat zien te voorkomen. Dat dit ten koste gaat van het individu, is voor hen niet belangrijk. Dat het WTG kinderen veel plezier ontzegt en ze nutteloos tot buitenbeentjes maakt, deert hen evenmin.

De typologie van Sinterklaas

Als we niet meteen zo in een kramp schieten bij het woord Sinterklaas, dan heb je wellicht oog voor de typologie in het verhaal, die op Christus wijst. Dan kun je zelf bedenken wat er ligt in de geschiedenis van de “oude van dagen”, die van verre komt. We weten niet van waar. Hij is in onze ogen van alle tijden. Hij komt met een staf. Dit beeld kracht en macht uit. Zijn lange witte baard duidt op grote wijsheid. Hij komt over de wateren en op een paard. Dat gaat over heerschappij en koningschap. Dat is ook te zien aan zijn kleed. De oude man, in het bezit van een dik boek, komt niet alleen. Hij heeft knechten. Vrolijke knechten, die zoet en lekkers meebrengen en gratis en ruim meer dan voldoende uitdelen aan degenen die de handen opendoen. Degenen die zich openstellen voor hem, ontvangen zijn gaven. Wat vraagt hij hiervoor terug. Niets! Het is al zijn genade! Nog mooier wordt het voor de kinderen. Willen wij zien dat wij ook als kinderen dienen te zijn, net zoals de Here Jezus al vertelde?:

Maar Jezus riep dezelve kinderkens tot Zich, en zeide: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.
Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan.

Een kind gelooft

Hét kenmerk van een kind is dat het gelooft! Gelooft in wat er beloofd is. Juist dát wordt geïllustreerd in het Sinterklaasfeest. De Goedheiligman geeft “uit milde hand”, rijkelijk, zonder “aanzien des persoons” aan wie als kind – in geloof dus – tot hem komt. Dan ontvangt het kind. Niet één uitgezonderd. Niet uit werken, maar uit genade. Het is de gave van degenen die bij machte is iets te geven uit eigen middelen. Geloven in de Sint en dankjewel zeggen is het enige dat een kind hoeft te doen. En misschien een liedje zingen …, maar dat is een vorm van hem loven.

Zo kun je Sinterklaas dus ook bekijken. Uiteraard zijn er vele manieren en een ieder moet vooral zelf weten hoe hij er naar kijkt. Wij leggen niks op, dat doen anderen wel… Maar soms helpt het als je zoekt naar de typologie van een verhaal. Dan heb je grote kans dat je de Here Jezus Christus daarin vindt. Gewoon omdat het uiteindelijk om Hem gaat.

Kerstmis en de geboorte van Jezus

Hoewel wij ook goed weten dat Jezus niet geboren werd op 25 december, zien wij op het positieve dat Kerstmis – en de kerstboom – te vertellen hebben. De geboorte van Jezus is onderdeel van de beloften Gods. Beloften inzake het overwinnen (verlossing) van de dood. Inzake onvergankelijk leven. Afkomstig van Degene, de Ene, Die ook bij machte is om de beloften van deze grote zaken daadwerkelijk uit te voeren. Dat kan niemand anders namelijk. Wat geweldig dat wat ons bij monde van Jesaja (9 : 5) beloofd is:

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

ook gegeven is. Eerst een kind. Hij groeide op, geloofde het Woord Gods en was trouw daaraan. Tot in de dood zelfs. Hij werd op die grond bij Zijn opstanding een Zoon (Erfgenaam). Hoe Wonderlijk is dat? Deze Sterke God, zal altijd onze Vader zijn en blijven. Alle heerschappij is aan Hem. Alleen onder Hem zal er echte vrede zijn.

Kerstmis en de kerstman

Het Kerstverhaal kent een kerstman. Ook dat is een “oude van dagen”. Kennelijk heeft ook hij het eeuwige leven. Hij is er altijd al geweest. Een goedlachse, stralende persoon. Niet bepaald mager, het gaat hem zichtbaar goed. Hij heeft wat uit te delen, geholpen door zijn knechten, die doorgaans in de hemel verblijven. We weten dat hij uit het Noorden komt. Dat spreekt over koningschap (de Noorderkroon), net als de “kroon” van het rendier. Hij woont in de hemel en komt daaruit bliksemsnel naar de aarde, naar de mensen “van goede wil”. Dat zijn de mensen die in hem geloven, naar hem uitkijken. Zijn gaven willen ontvangen en er op vertrouwen dat hij ze geeft. En ook hij geeft rijkelijk. Zijn slee is als een “hoorn des overvloeds”. Aan al het goede komt geen eind. Ook wat de kerstman uitdeelt is een genadegift. Hij heeft er kennelijk zelf voor betaald. Hij deelt het met een big smile uit. Geheel gratis, maar niet voor niets, als het goed is… De ontvanger hoeft het alleen maar aan te nemen, het cadeau uit te pakken en er nut en plezier aan beleven. Daarmee zeg je nogmaals “bedankt!”

Een gever kun je geen groter plezier doen dan dit. Dat geldt ook voor de kerstman en typologisch gezien ook voor onze Heer en Heiland. De Christus – de Oude van Dagen – geeft ons het allermooiste cadeau wat er is. Paulus zegt in Romeinen 3:

En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

Dat gaat om verlossing, om leven, het Nieuwe Leven in de Nieuwe Schepping. Dat onvergankelijke leven hebben gelovigen “om niet”, gratis dus, ontvangen uit de Genade van Christus Jezus. Pak dat cadeau van dé Kerstman, dus met beide handen aan. Open het en benut het! Net als kinderen doen. “Breng dank aan de Eeuwige”, zegt een lied.

Het Licht der wereld in Lukas 2

Wie een kerstboom in huis wil en open staat voor de symboliek erachter, geniet nog meer van deze tijd. Dan word je bepaald bij het licht en als het goed is ook bij het Licht. Dat is Christus. Hij is het “Licht der wereld”. Hij was al vanaf het allereerste begin (Genesis 1 :3) beloofd en daarna vaker aangekondigd dat Hij zou komen om te verlossen. Om zaligheid te brengen. Om eeuwig leven te geven. Het was aan de oude Simeon beloofd dat hij dit Licht zou zien, voordat Simeon zou sterven. En ook die belofte kwam uit. Uiteraard, want het was Gods belofte. Hierbij een stukje “kerstverhaal”, uit Lukas 2:

En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem.
En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien.
En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen;
Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide:
Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;
Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,
Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken:
Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.

De kerstboom als beeld eeuwig leven

Uiteraard aanbidden wij geen bomen. Alleen de Here Jezus Christus, God Zelf, is onze aanbidding waardig. Als je van die gedachte verlost bent, ben je vrij om te kijken waar die kerstboom onze gedachten bij bepaalt. En dat is in ieder geval bij eeuwig leven. Wij halen in ons huis, in ons leven, een boom die groen blijft. Die niet aangetast wordt door het seizoen waarin wij nu leven. Waar alles kaal wordt, “sterft”, daar blijft deze boom zoals die is. Er is dus hoop, want de groen blijvende boom laat zien dat de “dood” overwonnen kan worden. Het ziet er hopeloos uit, maar via de groene boom en alles wat daarin is, weten we dat het goed komt.

De kerstboom is op en top beeld van eeuwig onvergankelijk leven, omdat er volop ballen (ringen, gesloten cirkels) van goud en zilver in hangen. Van edelmetaal, dat niet vergaat, dat blijvend is. Er zit veel licht in deze boom. Het is een stralend middelpunt in ons huis. Elke dag is hij in ons leven. De boom verdrijft de duisternis rondom ons heen en geeft hoop dat het licht buiten weer terug zal komen. Overdrachtelijk wijst het op hét “Licht tot verlichting der wereld”. Daar zouden wij op zien, op vertrouwen, tot zaligheid. Elke dag in een tijd dat het steeds duisterder wordt om ons heen.

De kerstboom heeft een prachtige piek

De geur van een echte boom kan ons niet ontgaan. “Een lieflijken reuk” bepaalt ons bij God Zelf. Op de top van de kerstboom staat een prachtige piek, een ster, een kroon. Hiermee wordt het “bouwwerk” voltooid. Op Wie kan dit anders wijzen dan op de Here Jezus Christus, die altijd de het Licht en de Top is? In volle glorie. Hoger is er niet, dan déze “Piek”.

Onder de boom liggen cadeautjes. En ook dat is een prachtig beeld van dat wij niets anders dan cadeau’s krijgen van onze Heer en Heiland! Niet alleen het eeuwige leven in Zijn Nieuwe Schepping, maar ook “elke geestelijke zegening in Christus in de hemel”, vertelt Paulus in Efeze 1:

Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in den hemel in Christus.

Voor gelovigen in Hem, Zijn kinderen, is dit alles gratis en in overvloed beschikbaar! Nu al! Dat beeld is terug te vinden in het geven van cadeau’s van onder de kerstboom vandaan. En opnieuw zeggen wij: pak het aan, pak het uit en geniet ervan. Dank de Heer in alles!

Antwoord op een vraag over het vieren van Sinterklaas en Kerstmis

Onlangs kreeg ik via deze website een vraag over het wel of niet vieren van Sinterklaas en Kerstmis, inclusief het in huis halen en optuigen van een boom. Hoewel niet meer verbonden aan de organisatie, zat er toch nog wat van het oude JG-denken in. Dat is jammer, want daarmee is het een nodeloze en nutteloze beperking. Een deel van mijn antwoord luidde:

“Geniet er dus juist van dat deze dingen je bij Christus en het Nieuwe Leven bepalen. Je kunt de Heer niet beter dienen dan Hem voor deze dingen te danken. Het niet plaatsen van een kerstboom, om de reden dat je meent God te mishagen, toont juist niet jouw dank voor het leven in en uit Zijn Genade. Daarmee laat je zien dat je toch nog onder een wet leeft. En dat is nu precies waar de Heer ons van verlost heeft. Hij wil dat we in de vrijheid staan en niet onder een wet leven. Dan ga je daar toch niet onder terug? Dat is pas ondankbaar. Daarmee zeg je in feite tegen God dat je Zijn Genadegift niet hoeft, dat je het liever zelf regelt door onder de wet te leven. Ik hoop dat je inziet hoe belachelijk dat is. Wij zouden wat we van God krijgen aannemen en niet afwijzen.”

“Voor jouw kinderen is zo’n boom, het samen versieren, wellicht uitleggen wat de positieve betekenis is, de warmte en gezelligheid die het genereert, wellicht een positief element in die donkere dagen. Je kunt er met elkaar van genieten. Het moet niet, maar het kan wel degelijk. Voor kinderen is het niet leuk als ze steeds een buitenbeentje moeten zijn en moeten zeggen: wij hebben dat niet, wij doen dat niet. Ik spreek uit eigen ervaring. Als kind wil je dit soort dingen delen met klasgenootjes, met vrienden. Maak er dus iets leuks van met elkaar. Maak leuke foto’s van de kerstboom, met de kinderen. Wees er trots op en laat het aan anderen zien. Laat zien dat je leeft in Zijn vrijheid en genade. Mocht je een boom plaatsen, geniet daar dus volop van met de kinderen. Enig schuldgevoel is nergens voor nodig en breekt af.”

Ik dank God

Sinterklaas en Kerstmis komen er aan. En daarna Nieuwjaar. Wij wensen iedereen zeer fijne feestdagen! Hoe die er ook moge uitzien: geniet ervan met elkaar! Alvast een sfeervolle en feestelijke jaarwisseling en een gelukkig Nieuwjaar! Om te besluiten met de woorden van Paulus uit Romeinen 7 : 25:

Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere.


Sinterklaas en Kerstmis

Sinterklaas en Kerstmis

2 Reacties

  1. Joffrey Maasland 13/11/2020
  2. Frits van Pelt 20/11/2019

Geef een reactie

Translate »