Jehovah’s Getuigen statistieken

Jehovah’s Getuigen statistieken update.

December 2020: Weer minder Jehovah’s Getuigen in Nederland.

Volgens de opgave van het wachttorengenootschap  is het aantal “actieve” (er is tegenwoordig maar heel weinig nodig om als actief geteld te worden…) Jehovah’s Getuigen in Nederland met 4% afgenomen t.o.v. van 2019.

Het aantal leden van de organisatie zou nu 28.234 bedragen. Volgens hun opgave is dat 1 Jehovah Getuige op 607 inwoners van Nederland. De rekensom 17.135.000 / 28.234 moet echter zijn: 17.469.635 (oktober 2020) / 28.234 = 619.

Slechts 0,16% van de inwoners van Nederland is geteld als Jehovah’s Getuige. Dat betekent – volgens de leer van het wachttorengenootschap (WTG) over wie er gered zullen worden tijdens het binnenkort te verwachten Armageddon – dat in Nederland binnenkort bijna 17,5 miljoen mensen door Jehovah God vernietigd zullen worden! Denk daar a.u.b. nog eens goed over na.


Januari 2020: in 2019 minder Jehovah’s Getuigen in Nederland!

Jehovah’s Getuigen statistieken. Het wachttorengenootschap (WTG) heeft de wereldwijde cijfers over 2019 naar buiten gebracht. Ongetwijfeld om te laten zien dat “Jehovah hen zegent”. Geheel in overeenstemming met de marketingregels focust men op een heus record: meer dan 300.000 gedoopten in het verslagjaar 2019. Dat dit voor een groot deel kinderen zijn van de eigen leden, wordt er niet bij vermeld. Zij worden al ruim vóórdat ze 18 zijn bewerkt om zich te laten dopen. De druk is groot. Het moet er dus op lijken dat maar liefst 300.000 mensen van buitenaf zijn toegetreden, terwijl men de cijfers van de “eigen aanwas” echt wel paraat heeft. Die groei vind je niet terug in het aantal actieve Jehovah’s Getuigen (JG). Wereldwijd zou de groei met dit cijfer uitkomen op ongeveer 3,6%. Dat cijfer is echter 1,3%, zoals Lloyd Evans laat zien in zijn video-bespreking van het Jaarbericht Jehovah’s Getuigen 2019. Zie video hieronder.

2.088.560.437 uren prediken en weer meer “gezalfden”

Uiteraard zijn er JG overleden, mede door het eigen geen-bloedtransfusie-beleid, maar het overgrote deel is zelf gestopt of uitgesloten. “Netto” blijft er dus niet veel over. Al helemaal niet als je het enorme aantal uren, bijna 2,1 miljard!, die aan het prediken zijn besteed, beschouwt. Dat noem ik nou zonde. Zonde van de tijd en al die moeite. Voor de rest van de cijfers verwijs ik naar de video op het John Cedars Youtube kanaal van Lloyd Evans. Ik noem nog één opmerkelijk cijfer en dat is dat ook nu weer het aantal “gezalfden” gegroeid is, en wel naar 20.526! De vaste groep van 144.000, die naar de hemel zouden gaan, groeit dus nog steeds…; zie het onderkopje onder “Update januari 2017” op deze pagina.

Achteruitgang aantal Jehovah’s Getuigen in Nederland

In Nederland is ook in 2019 een achteruitgang van het aantal Jehovah’s Getuigen te zien t.o.v. 2018. Feitelijk niet zoveel – 78 – maar afgezet tegen de groei van de bevolking in Nederland is de afname beduidend groter. Zie het onderkopje “Update 2015”. In vergelijking met dat jaar is het aantal JG ongeveer gelijk in 2019. Alleen het aantal inwoners van ons land is toegenomen. Van ± 16.934.000 naar zeker ± 17.350.000. Die ruim 400.000 betekent een stijging van 2,5%. Tel deze maar op bij de opgegeven achteruitgang van 1,05%. Zo’n berekening is ook te maken voor het wereldwijde cijfer. De natuurlijke stijging van het aantal mensen wereldwijd moet je meetellen voor een goed vergelijk.

Trap niet in de marketing van het wachttorengenootschap, dat u via cijfers wilt laten geloven dat de Ware God alleen hen leidt in deze wereld. Uiteraard is dat niet waar. De 2019 Jehovah’s Getuigen statistieken spreken wat dat betreft voor zich.

 


Update januari 2017 aantal Jehovah Getuigen in Nederland

Het jaarboek Jehovah’s Getuigen 2017 is uit. Het geeft o.a. cijfers over het verslagjaar 2016. De resultaten brengen John Cedars van jwsurvey.org in een feestelijke stemming, zo blijkt uit zijn artikel en zijn vlog. Hij ziet namelijk dat de organisatie te kampen heeft met duidelijk minder groei en in veel landen zelfs met directe afname van het aantal Jehova Getuigen. Nederland noemt hij ook. In Nederland nam het aantal Jehova Getuigen in 2016 af met 18 personen. Dit lijkt niet zoveel, maar het dient afgezet te worden tegen de aanwas van binnenuit (kinderen van Jehovah’s Getuigen die zich laten dopen) en tegen de bevolkingsgroei in Nederland van iets meer dan 2%. Al die uren langs de deur gaan, leidt dus netto tot niets. Per saldo (overlijden niet meegerekend) verlaten meer personen de organisatie van Jehovah’s Getuigen. De ingezette achteruitgang van de laatste jaren gaat door. En dat is natuurlijk pas echt goed nieuws.

Aantal “gezalfden” groep 144.000 gegroeid

Vreemd genoeg blijkt dat in 2016 het aantal avondmaaldeelnemers (wereldwijd) flink toenam: van 15.177 in 2015 naar 18.013 in 2016. Het aantal “gezalfden” in de groep van 144.000 is daarmee met maar liefst met bijna 20% gegroeid! Voor iedereen die een beetje bekend is met de leerstellingen van de Jehovah Getuigen is dat een vreemde conclusie. Die groep zou toch alleen maar kleiner moeten worden?

De groep die wel een stuk kleiner is geworden – 24%! – is die van de fulltime bethel medewerkers en speciale pioniers. Die worden betaald door het wachttorengenootschap, maar de ruim 6.000 minder aan arbeidskrachten levert het WTG ongetwijfeld een flinke besparing op, mede omdat men aan afvloeingsregelingen en sociaal plan niets tot heel weinig doet. Hoe dat zich verhoudt met de dringende noodzaak om wereldwijd “het goede nieuws” te verkondigen voordat Armageddon komt, mag u als lezer zelf bepalen. Kijk in ieder geval eens naar de cijfers uit het Jaarboek 2017 (Engelstalige versie).


Update 2015 Jehovah’s Getuigen statistieken: aantal Jehova Getuigen daalt in Nederland!

Volgens de cijfers steeg het aantal Jehovah’s Getuigen in Nederland in 2015 met maar slechts 13 personen naar 29.508. Er werden 529 mensen gedoopt in 2015. Verreweg de meeste daarvan zullen uit “eigen kweek” zijn; kinderen dus van Jehovah’s Getuigen. Als ze tiener zijn wordt er druk uitgeoefend op hen om zich te laten dopen. Gelukkig is de oogst van geheel nieuwe JG, verkregen uit o.a. het langs de deur gaan, zeer klein. Heel wat mensen zijn gestopt bij de JG. Door overlijden, uit zichzelf of ze zijn uitgesloten uit de organisatie. Jehovah’s Getuigen statistieken.

In 1995 waren er 30.973 Jehovah’s Getuigen in Nederland, volgens de cijfers van het WTG. Het aantal inwoners in Nederland bedroeg toen 15.459.000. Dat betekent dat toen 0,2% van Nederland Jehova Getuige was. In 2015 waren er 29.508 JG en dat is niet meer dan 0,0175%. Percentueel is dat een daling van 10%.

14,3% achteruitgang Jehovah’s Getuigen in 20 jaar

In aantal waren er dus in 2015 1.456 JG minder dan in 1995. Nederland telde in 2015 echter veel meer mensen, namelijk 16.934.000. Een stijging van maar liefst 1.475.000 t.o.v. 1995. Qua percentage is dat: 9,54%. Logischerwijze zou alleen al door de groei van de bevolking het aantal JG met bijna 10% gestegen moeten zijn naar 33.928 in 2015. Maar daar komt men bij lange na niet aan. Het aantal JG is volgens deze berekening in 20 jaar dus gedaald met maar liefst 4.420 personen. Het bijbehorende percentage is 14,3% achteruitgang in 20 jaar.

In ieder geval wordt pijnlijk duidelijk dat die onvoorstelbare hoeveelheid uren langs de deur gaan en andere vormen van velddienst absoluut niet het gewenste effect hebben. De marketing van de JG wordt steeds gelikter. Internet wordt volop benut, maar het leidt allemaal niet echt tot resultaat. Dan is het bedroevend te zien dat zovelen er zoveel tijd aan besteden.


Het oorspronkelijke artikel Jehovah’s Getuigen Statistieken

Jehovah’s Getuigen statistieken. Eén van de kenmerken van de Jehovah’s Getuigen (JG) is de kennelijk onstuitbare drang om zo’n beetje alles bij te houden rondom de distributie van hun promotiemateriaal, het aantal personen dat zich laat dopen en het aantal actieve leden, dat maandelijks actief is in de prediking van hun leer. Niet altijd handig, want het geeft ook anderen de mogelijkheid om naar die cijfers te kijken.

Groeit het aantal Jehovah’s Getuigen werkelijk?

Het hoofdkantoor van het wachttorengenootschap (WTG) in de VS gebruikt de cijfers graag bij het proberen te laten zien dat ze echt wel gezegend worden door Jehovah. Groei duidt op Gods zegen en als er ergens als eens een keer geen groei is, dan krijgt het “volk” de schuld. “Verborgen zonden” moeten dan bijvoorbeeld aan het licht gebracht en weggedaan worden.

De JG wijzen altijd op het aantal nieuwelingen dat gedoopt is en op de jaarlijkse groei, ondanks dat deze cijfers allang niet meer zo goed zijn als enkele tientallen jaren terug. De vraag is dus: groeit het aantal Jehovah’s Getuigen werkelijk? Wat leren de Jehovah’s Getuigen statistieken ons over een langere periode? 

Het aantal Jehovah’s Getuigen zou flink gegroeid moeten zijn

Als het allemaal zo goed was geweest als de JG zelf beweren en “de waarheid” (ze bedoelen hier de leringen van de JG) mensen werkelijk zo gelukkig maakt en zorgt voor een wereldwijd in harmonie levende broederschap, dan zou het aantal in de afgelopen decennia flink moeten zijn gegroeid. De natuurlijke aanwas uit eigen kringen zou dan ruimschoots de afname door het aantal sterfgevallen moeten overtreffen. Daarnaast zou – als de boodschap werkelijk zo goed is – de enorme hoeveelheid tijd besteed aan ledenwerving buiten het eigen gezin, toch heel wat nieuwe JG moeten opleveren. Die ook weer niet zouden weggaan en op hun beurt voor natuurlijke aanwas zouden zorgen. In de ideale situatie zou dit alles een grote – zelfs een zeer grote – groei moeten opleveren.

Maar kennelijk is de situatie verre van ideaal, want van substantiële groei “onder aan de streep” is helemaal geen sprake. Vele ervaringsdeskundigen weten dat allang, maar nu wordt het ook duidelijk gemaakt door de statistieken die besproken worden op deze pagina van de website “Facts About Jehovah’s Witnesses”. Het is een flinke pagina, met veel statistiek informatie. Laten we eens een paar aspecten inzake Jehovah’s Getuigen statistieken bekijken. Jehovah’s Getuigen statistieken

Toename aantal actieve leden Jehovah’s Getuigen is relatief laag

Volgens de website JWfacts laten de cijfers vanaf 1995 (het jaar waarin wij het wachttorengenootschap hebben verlaten) zien dat er voor de WTG niet echt wat te juichen valt. Het schema over 2006 laat bijvoorbeeld zien dat er in dat jaar weliswaar wereldwijd een kleine 250.000 mensen gedoopt werden, maar dat het aantal actieve leden (dat zijn degenen die minimaal 15 minuten per maand prediken) slechts met iets meer dan 100.000 toenam, terwijl bij dat cijfer ook de nog predikers werden geteld die nog niet gedoopt zijn op dat moment. Jehovah’s Getuigen statistieken

De vraag is waarom dat er ruim 145.000 JG niet meer als actieve getuigen gerekend kunnen worden? Het schema vertelt dat er ruim 51.000 gestorven zijn, dat is een logisch cijfer. Dan blijven er nog 94.000 over, waarvoor een verklaring gevonden moet worden. Het WTG vertelt zelf dat er in slechts 1 jaar bijna 43.000 zijn uitgesloten of zich hebben laten uitsluiten. Dat is een hoog cijfer voor een groep die claimt dat het er allemaal zo geweldig is.

Leden die vermist worden

Na deze logische cijfers rest een groep van 51.000 mensen over, die… “vermist worden”, oftewel inactief zijn. Dat kunnen mensen zijn die om een of andere, geldige of ongeldige, reden niet – of tijdelijk niet – meer minstens 15 minuten per maand kunnen prediken (vroeger was dat minimaal 1 uur), maar ook mensen die zich “stilletjes” terugtrekken en niet meer naar de vergaderingen gaan. Deze zijn niet officieel uitgesloten, maar maken in de praktijk geen deel meer uit van de JG. Deze groep is veel groter dan u misschien denkt. Jehovah’s Getuigen statistieken

In ieder geval is de netto toename van het aantal JG in het voorbeeldjaar zeer laag te noemen, zo blijkt ook uit de grafiek waarin per jaar de toename van het aantal predikers afgezet wordt tegenover het totaal aantal predikers. Jehovah’s Getuigen statistieken

Hou er rekening mee dat de totale wereldbevolking elk jaar groeit en dat dit ook volgens die route meer JG zou moeten opleveren.

Geen gunstige cijfers voor Jehovah’s Getuigen

Er zit een groot gat tussen het aantal actieve JG dat verwacht mocht worden op basis van cijfers over de periode 1980-1995 en het aantal over de periode 1995-2010. In 2010 zouden dat er ruim 11 miljoen moeten zijn, maar het werkelijke aantal komt niet hoger dan ruim 7 miljoen. In 2011 en 2012 werd wederom een kleine groei genoteerd en dat terwijl al die JG met elkaar gigantisch veel tijd besteedden aan de prediking (langs de deur gaan, in het openbaar, brieven schrijven, telefoneren, via internet). Er wordt dus een bijzonder laag rendement behaald. Dit zijn géén gunstige cijfers voor Jehovah’s Getuigen en hun leiders van het wachttorengenootschap.

Kijk eens op de webpagina van JGfacts hoeveel uur er gepredikt moet worden en hoeveel “bijbelstudies” (in de praktijk zijn dat leringen uit een JG-boekje) om 1 gedoopt lid erbij te krijgen. Bedenk daarbij dat het grootste aantal gedoopten komt uit de kinderen van JG-gezinnen. Zij ontkomen vroeg of laat bijna niet aan de doop. De sociale druk op hen kan zeer hoog oplopen. Wie zich niet laat dopen, wordt niet als volwaardig beschouwd en vaak als zwak gezien. Zo iemand krijgt onherroepelijk problemen in de groep.

Veel minder gedoopt als Jehovah Getuige

Niet alleen nam het netto aantal actieve JG sterk minder toe dan redelijkerwijs verwacht mocht worden, ook het aantal dopelingen laat een zelfde trend zien. In 1997 waren dat er nog 350.000, maar in 2012 was dat aantal al gedaald tot ± 260.000. Kennelijk is Jehovah een flink stuk minder scheutig met zijn zegeningen dan voorheen en dat terwijl het “einde” (Armageddon) steeds dichterbij komt.

Creatief boekhouden door wachttorengenootschap

Het wachttorengenootschap houdt graag de schone schijn op dat het de enige organisatie is die door God gebruikt wordt. In dat verband heeft men er geen moeite mee om “creatief boekhouden” te benutten bij de cijfers. Ik bedoel in dit geval niet financieel, hoewel op dat punt ook nog wel wat te zeggen valt, maar het gegoochel omtrent de cijfers waarmee het aantal actieve leden (predikers) op peil gehouden moet worden. Het aantal actieve leden is namelijk voor het WTG altijd de norm geweest; op activiteit is de beweging gestoeld en niet zozeer op lidmaatschap of aantal bezoekers op vergaderingen.

Opvallend is dat na de zeer magere jaren van 1998 tot 2001 er een flinke beleidsverandering kwam in 2002. In het louter voor intern gebruik bestemde blaadje “Koninkrijksdienst” (oktober 2002) werd een oplossing aangedragen voor het probleem dat zovelen nog niet eens 1 uur prediking per maand konden rapporteren. Dat minimum, dat zoveel jaren van kracht was bij de bepaling van wie een actieve of een niet-actieve JG was, werd in de praktijk teruggebracht tot 15 minuten, waarbij een opziener per individu kan bepalen of iemand (rekening houdend met een aantal persoonlijke omstandigheden) toch genoteerd kan worden voor 15 minuten in die maand en zo dus meetelt in het cijfer. De cijfers worden in de meeste jaren daarna inderdaad beter, echter niet door de werkelijkheid, maar door creatief boekhouden. In feite zijn de cijfers over actieve predikers van vóór 2002/2003 niet meer goed te vergelijken met de periode ervoor.

Wachttorengenootschap en Jehovah’s Getuigen vallen door de mand

Er is nog veel meer te zeggen over de bespreking van de statistieken op de website van JWfacts. Ik hou het bij deze bijdrage in de verwachting dat het gegoochel met cijfers. Het minder belastend maken van het lidmaatschap van de JG (o.a. vroeger vergaderingen op 3 dagen in de week; nu op 2) allemaal niet helpt om de schone schijn op te houden. Het WTG en de JG vallen compleet door de mand met hun claims dat zij “Gods organisatie zijn” en dat alleen actieve JG gered zullen worden tijdens Armageddon en het aardse paradijs zullen ingaan (en dus is de leer dat dan in ieder geval alle niet JG vernietigd zullen worden, hoewel men dat allemaal niet zo erg hardop meer wil zeggen…)

Bijbelstudie van Jehovah’s getuigen niet uit de Bijbel

De claim dat God hen heeft aangesteld als zijn enige “getrouwe en beleidvolle slaaf is volkomen onzinnig geplaatst door de zichzelf verrijkende en gruwelijk op macht beluste organisatie. Wie gewoon met gezond verstand Bijbelstudie doet, ziet dit al heel snel. Met Bijbelstudie bedoel ik overigens zeker niet hetzelfde wat de JG verstaan onder “bijbelstudie”. In de praktijk is dat direct een vloeiend meenemen in de eigen leer, die in een van de talrijke boekjes wordt geformuleerd. Links en rechts worden daar bijbelteksten (uit hun eigen aangepaste vertaling) aan gekoppeld om maar te laten zien dat het Bijbels verantwoord is wat men beweert. Maar dat is het dus niet, alleen moet je zeer op tijd weten wat er niet goed is, voordat de “student” zich mee laat sleuren in de gedachtegang van het wachttorengenootschap.

Wie niet goed oplet, laat zich meeslepen in die leer en dan lijkt het steeds meer dat het klopt. Nogmaals: dit is niet het geval, want in het begin is het al fout gegaan met wat geleerd wordt. Alleen heb je dat toen gemist en nu word je meegezogen in het vervolg. Opletten dus!


Jehovah’s Getuigen statistieken

Jehovah’s Getuigen statistieken

29 Reacties

 1. Willy 26/08/2020
 2. Nt van Ogtrop 12/07/2020
  • Voeten 09/08/2020
 3. Willy. 08/11/2019
 4. Jim 28/08/2019
 5. Kees Moor 12/08/2019
  • Wachttorenkijker 13/08/2019
 6. egbert 14/10/2018
 7. Walter. 17/04/2018
 8. Walter 02/11/2017
   • Willy 26/02/2023
 9. donna 29/07/2017
  • Jack Drost 31/08/2017
   • Jim CoertJack 08/10/2017
 10. Harry van beek 24/02/2017
 11. Imelda 27/11/2016
 12. Dirk Meijer 19/06/2016
  • J. Breukers 16/09/2016
   • Wachttorenkijker 17/09/2016
 13. Nelleke 17/05/2016
  • Noa Ligorio 18/11/2020
 14. Stefano 03/07/2015
  • Toetje 24/02/2017
   • Walter 14/09/2023
  • Robert 30/10/2017
   • Willy 05/08/2020
 15. J. van Dijk 21/05/2015
  • Erwin Zuidervaart 10/01/2017

Geef een reactie

Translate »