Vertel hét Evangelie

Vertel hét Evangelie aan Jehova Getuigen. Dat kennen ze namelijk niet! Praten met een Jehova Getuige (JG) is niet eenvoudig. Hij of zij heeft een andere “agenda” dan u, het is geen open gesprek. Na een van-de-hak-op-de-tak-discussie is niemand iets opgeschoten. Beter is om hen hét Evangelie te vertellen. Mogelijk dat dit vroeg of laat een uitwerking heeft.

De aanvaarding van hét Evangelie

Voordat ik met iemand Gods Woord wil delen, moet ik eerst even het volgende kwijt: Als u de verderop voorgelegde vragen niet met “ja” beantwoordt, heeft het geen zin om met elkaar over Gods Woord te spreken. U bent dan namelijk (nog) geen gelovige volgens de bijbelse norm. In de Bijbel is een gelovige synoniem aan iemand die gehoorzaam is aan Gods Woord. In de praktijk betekent dit dat een gelovige zich te allen tijde aan Gods Woord wil onderwerpen (= aanvaarden = geloven) ongeacht of hij de boodschap op dat moment in detail begrijpt of niet.

Aanvaard de Here Jezus Christus

Datzelfde Woord maakt ons duidelijk dat Jezus van Nazareth na zijn opstanding werd gesteld tot “Naam boven alle naam” (Filippenzen 2 : 8-10) en tot Heere: “tot [een] Heere (= Jehovah uit het OT) en Christus, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.” (Handelingen 2 : 36) Net zoals Petrus, Stefanus, Paulus en al die anderen die geloofden in de tijd dat het NT werd geschreven wisten, betekent dit dat een gelovige de Here Jezus Christus als zijn enige Heer aanvaardt. Er is geen andere Naam, zoals Handelingen 4:12 zegt: “En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

Een ieder die dit niet eenmaal in z’n leven in z’n hart aanvaard heeft en dat belijd heeft aan Christus Jezus, is geen gelovige (wedergeboren kind van God). Vervolgens werkt Gods Geest niet in hem of haar en worden de verborgenheden in Zijn Woord niet geopenbaard. De ervaring leert dat dit een goede communicatie over bijbelse onderwerpen erg moeilijk maakt.

Nog geen gelovige

Er zijn in hoofdzaak twee redenen dat u (nog) geen gelovige bent:

1) u hebt hét Evangelie nog nooit gehoord; Evangelie aan Jehova Getuigen
2) u hebt hét Evangelie wel gehoord, maar niet onvoorwaardelijk én helemaal aanvaard.

In het eerste geval is het verstandig om kennis te nemen van Zijn Woord, dat uitgebreid spreekt over de genade die in Christus Jezus wordt gegeven aan degenen die in Hem willen geloven. Het resultaat van deze genadegift is eeuwig leven in Christus. (Johannes 3 : 16) + Romeinen 5 : 15,16:

Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van een, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van een mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet, gelijk de schuld was door den een, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel uit een misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking.

Romeinen 6 : 23: “Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.”

Aanvaard hét Evangelie onvoorwaardelijk én helemaal

In het tweede geval is het dringend zaak dat u deze weg verlaat. Die weg die vaak via organisaties, eigen wijsheid of andere namen loopt, leidt tot niets. Ik heb al aangehaald dat Handelingen 4:12 dit zonder pardon duidelijk maakt. Dus werp alle ballast van u af en aanvaard hét Evangelie onvoorwaardelijk én helemaal.

Dan houd ik u nu graag de vragen voor die door een gelovige uit volle overtuiging met “JA” worden beantwoord.

1) Bent u met Christus gestorven en opgestaan? (Rom. 6:4,5)
2) Bent u wedergeboren? (Joh. 3:3-5) Evangelie aan Jehova Getuigen
3) Bent u behouden? (Joh. 3:36 / 6:47 /1 Kor. 3:15)
4) Woont de Heilige Geest in u? (Rom. 8:15 / Efez. 1:13)
5) Woont Christus in u? (Efez. 3:17 / Rom. 6:5)
6) Bent u een kind van God? (Gal. 3:26 / Rom. 8:16)
7) Bent u gezet in de hemel? (Efez. 2:6 / Kol. 1:5)
8) Behoort u tot het Lichaam van Christus? (Rom. 12:5 / Efez. 3:6)
9) Zijn uw zonden vergeven? (1 Joh. 2:12 en 3:9)
10) Bent u een nieuw schepsel? (2 Kor. 5:17 / Efez. 4:24)
11) Erft u met Christus? (Efez. 3:6 / Rom. 8:17)
12) Behoort u tot het Zaad van Abraham? (Gal. 3:14-18)
13) Woont de Vader in u? (Joh. 14:23)

Evangelie aan Jehova Getuigen

In navolging van God zelf wil een gelovige dat elk mens op aarde in de Here Jezus Christus gelooft, zoals God dat bedoeld heeft. In de eenheid die Christus ons dan geeft is het prettig van gedachten wisselen over de veelkleurige waarheid die God ons via Zijn Woord de Bijbel geschonken heeft. Dus: vertel hét Evangelie aan Jehova Getuigen.

Kijk voor meer informatie over het Evangelie op de website van Vlichthus.

21 Reacties

 1. Divine 31/10/2017
  • sasha 02/10/2018
 2. Zie hieronder 27/09/2017
  • Jim CoertJack 11/10/2017
 3. G..K. 30/08/2017
  • Wachttorenkijker 30/08/2017
 4. C.J. 23/08/2017
 5. Marco Jansen 09/06/2017
 6. Marco Jansen 16/05/2017
  • Hendrikjan 18/06/2017
 7. Marco Jansen 11/05/2017
 8. Mieke Lenten 30/04/2017
 9. Johannes 24/04/2017
  • Wachttorenkijker 24/04/2017
 10. jan 09/10/2016
  • Wachttorenkijker 09/10/2016
 11. Anita 02/10/2016
  • Setareh 17/05/2017
  • Carnen 05/06/2018
 12. Binne Bloem 26/10/2013
 13. Wolters 09/10/2013

Geef een reactie

Translate »