Jehovah’s Getuigen willen het Evangelie niet horen

Jehovah’s Getuigen willen het Evangelie niet horen. Zij zijn graag zelf aan het woord. Zij vinden zich belangrijk, wat zich bijvoorbeeld uit in uitspraken als “wij hebben de waarheid” of “wij zijn in de waarheid”. Daarmee geven zij ook aan dat iedereen die daar niet bij hoort minder is. In ieder geval niet terzake doende en vaak ook behorend tot het kamp van de “tegenstander”. Dat stemt overeen met hun officiële boodschap, die luidt: Alleen goedgekeurde leden van de organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG) zullen door Armageddon heen komen om het aardse paradijs in te gaan.

Jehovah’s Getuigen verkondigen een ander evangelie

Die enorme “zendingsdrang”, terwijl je als JG essentiële Evangeliewaarheid niet eens kent, is heel fout. Het door de apostel Paulus gepredikte “Mijn Evangelie” (Romeinen 2:16; 16 : 25; 1 Timótheüs 2 : 8) wordt niet verkondigt. Daarvoor in de plaats brengt het wachttorengenootschap (WTG) een ander “evangelie”, maar werkelijk goed nieuws is dat natuurlijk niet. Paulus is daarover duidelijk. Hij zegt in Galaten 1:

Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;
Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren.
Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Het Evangelie van de Genade Gods

De door de Here Jezus Christus persoonlijk aangestelde Paulus zegt tegen de gelovigen in Efeze, in hoofdstuk 3:

Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;

En in Handelingen 20 : 24 legt hij uit:

Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods.

Totale minachting van Jehovah’s Getuigen voor het Evangelie

Dat Jehovah’s Getuigen hét Evangelie niet willen horen, wordt maar weer eens duidelijk in de onderstaande video. Jerry, een gelovige in Christus neemt de moeite en is zo moedig en liefdevol om de Jehovah’s Getuigen het zo belangrijke Evangelie van de Genade Gods te prediken. Daarbij wijst hij ook op de valse leer van het wachttorengenootschap. Dat doet hij bij de uitgang van het 2018 “Wees Moedig” congres in San Diego, Verenigde Staten.

Hij zet stug door. Respect daarvoor, ik denk niet dat ik het zo zou kunnen opbrengen. Zeker als je ziet hoe volkomen respectloos er op deze boodschapper van Gods Woord gereageerd wordt. Hij wordt volledig genegeerd, want daar zijn de JG nu eenmaal heel goed in; zie onderwerp uitsluiting. Hij wordt tegengewerkt door zoveel mogelijk lawaai te maken. Hij wordt uitgelachen en in waarschijnlijk in veler gedachten ook beschimpt.

Het doet mij direct denken aan de manier waarop de Farizeeën in de tijd van de prediking van de Here Jezus Zelf reageerden. Lukas 16: “En al deze dingen hoorden ook de Farizeën, die geldgierig waren, en zij beschimpten Hem.” Of nog erger. Regelmatig probeerden ze Hem te doden, vanwege de boodschap die hen werd voorgehouden. Ze wilden het Evangelie gewoon niet horen.

Totale minachting van Jehovah’s Getuigen voor hét Evangelie

In ieder geval is er totale minachting van Jehovah’s Getuigen voor hét Evangelie. Constateer dat zelf in deze video. Die is Engelstalig, maar de vertaalhulp van Google biedt Nederlandse ondertiteling aan. Dat werkt niet perfect, maar wel goed genoeg om het te volgen.


Jehovah’s Getuigen willen het Evangelie niet horen

Jehovah’s Getuigen willen het Evangelie niet horen

3 Reacties

  1. Eric 23/03/2019
  2. Maurice Broekarts 07/12/2018

Geef een reactie

Translate »