Jehovah in de Nieuwe Wereldvertaling

Jehovah in de Nieuwe Wereldvertaling. Het wachttorengenootschap (WTG), de organisatie achter Jehova Getuigen, gaat er prat op dat men de beste bijbelvertaling heeft. Overigens wordt deze mening door bijna niemand buiten de JG gedeeld. De NWT wordt niet als betrouwbaar erkend. Terecht want het is niets anders dan een aan de eigen leer aangepaste vertaling, en niet een beetje, maar veel!

De Nieuwe Wereldvertaling (NWT), is vooral zo bijzonder volgens de JG, omdat men in heel de Bijbel de Naam Jehovah hersteld zou hebben op de plaats waar in andere vertalingen HEERE (JHWH) staat in het Oude Testament (OT) en Heer (Kurios) staat in het Nieuwe Testament (NT). In het OT heeft men dat op 6.973 plaatsen gedaan. De vraag is of dit moet, want waarom is dit dan niet eerder door de vertalers gedaan? Ik ga er voor dit artikel echter niet verder op door.

Jehovah in de Nieuwe Wereldvertaling Nieuwe Testament

Waar ik wel verder mee wil gaan is op de “herstelling” van de Naam Jehovah in het NT van de NWT. Dat zou op 237 plaatsen gebeurd zijn. Dat is een heel groot contrast met het aantal in het OT. De vraag is dan ook hoe dit grote verschil verklaard kan worden? Komt het woord Heer (Kurios) niet vaker voor in het Grieks van het NWT? Zeker wel. Het woord Heere (Kurios) komt 643 maal voor in het NT. Waarom heeft het wachttorengenootschap (want daar komt de NWT toch echt vandaan) die naam in 406 gevallen niet hersteld?

Nu heb ik daar al 1996 iets over geschreven in de brochure “Aanpassingen in de Nieuwe Wereldvertaling”. En ook op deze pagina staat meer over dit onderwerp. Hier zet ik nog een paar voorbeelden naast elkaar waardoor blijkt dat het vertalen van het woord Kurios (Heer) door het WTG niets minder is dan een poging om de eigen leer te “bevestigen”. Waar het de JG goed uitkomt, vertaalt men het met Jehovah. Waar het niet uitkomt, de vertaling zou dan in tegenspraak met de eigen leer zijn, vertaalt men “Kurios” met “Heer”.

Jehovah Jezus en Jehovah Jezus Christus

Bijzonder is dat als men consequent geweest zou zijn, de vertaling de combinatie “Jehovah Jezus” of “Jehovah Jezus Christus” zou opleveren, tenminste als Kurios gebruikt wordt voor de opgestane Heer. Jammer, dat dit niet gedaan is, maar vanuit het standpunt van het WTG goed te begrijpen, want dit klopt helemaal niet met hun leer dat Jehovah en de opgestane Jezus van Nazareth (vanaf Zijn opstanding de Here Jezus Christus) niet hetzelfde Wezen zijn en dat Jehovah de God is en de Here Jezus Christus niet.

Jehovah in de Nieuwe Wereldvertaling. Laten we eens een aantal teksten met Kurios naast elkaar zetten. Het woord in het rood is de vertaling van Kurios. De linker kolom is de tekst in de Statenvertaling, de rechter kolom is die van de Nieuwe Wereldvertaling.

Judas 9 Jehovah in de Nieuwe Wereldvertaling

Maar Michael, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u!

Toen de aartsengel Michaël echter een geschil had met de Duivel en redetwistte over Mozes’ lichaam, durfde hij niet in beschimpende bewoordingen een oordeel tegen hem uit te brengen, maar zei: „Jehovah bestraffe u.”

Nogmaals, ik wil niet ingaan of het Kurios hier terecht vertaald is met Jehovah, ik denk het niet, maar het gaat mij er om dat de vertaling voor de JG hier geen probleem is. Het vertalen van Kurios in Jehovah helpt hen juist bij hun leer.

Johannes 20 : 28 Jehovah in de Nieuwe Wereldvertaling

En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!

Thomas gaf hem ten antwoord: „Mijn Heer en mijn God!”

Als het WTG consequent zou zijn geweest dan zou hier gestaan hebben “Mijn Jehovah en mijn God”, maar ja, dat kan niet volgens de leer en dus wordt Kurios hier met Heer vertaald. Vervolgens heeft men een probleem, want hier staat toch echt dat Thomas de opgestane Here Jezus Christus “Mijn God” noemt. Dat kan echter niet volgens de leer van de JG, want er is maar één God en Zijn Naam is Jehovah.

De verklaring die op de website van de JG staat, laat maar weer eens zien dat men er werkelijk niks van begrijpt. Dat is niet verwonderlijk, want als je Gods Woord niet wilt aanvaarden zoals het is en het verandert, dan wordt er een bedekking opgelegd. Ook op dit onderwerp ga ik nu niet verder in, hoewel het heel interessant zou zijn, vanwege o.a. de verwijzing van de JG naar Johannes 1 : 1, waar de NWT als werkelijk enige club “een god” genoteerd heeft staan, terwijl er overal alleen God staat.

Kingdom Interlinear Translation – Grieks

Dat is helemaal vreemd als je weet dat het onbepaalde lidwoord “een” niet bestaat in het Grieks. In hun eigen brontekst van het Griekse NT (Kingdom Interlinear Translation – KIT – niet meer op papier te verkrijgen, maar wel te downloaden, 73 Mb) staat het en toch hebben ze “een” toegevoegd. Ze hebben dat alleen gedaan om hun leer te ondersteunen. Ongelooflijk, maar wel waar!

Handelingen 2 : 34 en 36

Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand…

Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.

David immers is niet naar de hemelen opgestegen, maar hij zegt zelf: ’Jehovah heeft tot mijn Heer gezegd: „Zit aan mijn rechterhand…

Laat daarom het gehele huis van Israël met volle zekerheid weten, dat God deze Jezus, die GIJ aan een paal hebt gehangen, zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt.

Hier wordt Psalm 110 geciteerd. Ik ga daar nu niet verder mee, maar het gaat mij nu om de vertaling van “Kurios”. De Statenvertalers vonden het geen probleem om drie keer dat het woord “Kurios” voorkomt, te vertalen met Heere. “Heere” staat dus voor Jehovah. Het WTG komt tot slechts éénmaal Jehovah. Volgens hun leer kunnen ze die andere twee keer niet zo vertalen. En dus blijven hier twee mogelijke “herstellingen” de Naam Jehovah liggen; ze worden niet benut.

Romeinen 14 : 8,9 en Jehovah in de Nieuwe Wereldvertaling

Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren.
Want daartoe is Christus ook gestorven, en opgestaan, en weder levend geworden, opdat Hij beiden over doden en levenden heersen zou.

want indien wij leven, dan leven wij voor Jehovah en ook indien wij sterven, dan sterven wij voor Jehovah. Derhalve behoren wij of wij nu leven of sterven, Jehovah toe.
Want hiertoe is Christus gestorven en weer tot leven gekomen, opdat hij Heer over zowel de doden als de levenden zou zijn.

Nu wordt het de JG moeilijk gemaakt, want hier blijkt dat Kurios (vers 8), Christus (vers 9) is. Daar is toch niks moeilijks aan? Maar…, dat past niet binnen de leer van het WTG, dus wordt vers 8 wel vertaald met Jehovah en moet er aan vers 9 gesleuteld worden. Er staat al iets anders. De vertaling met “opdat Hij (Heere uit vers 8) beiden over doden en levenden heersen zou”, waarbij slechts een paar woorden eerder Christus wordt genoemd, is ernstig veranderd. Ineens zou daar volgens de NWT het Griekse Kurios moeten staan, wat zij dan vertaald zouden hebben met “Heer” (vers 9). Maar dat woord staat er niet. Er staat dit, volgens greekbible.com:

κυριεύω,v \{ko-ree-yoo’-o} Jehovah in de Nieuwe Wereldvertaling
1) to be lord of, to rule, have dominion over 2) of things and forces 2a) to exercise influence upon, to have power over.

De vertaling met “heersen” in de SV is dus volkomen terecht en de NWT zit fout. Het is helaas weer een doelbewuste poging om Jehovah en de Here Jezus Christus niet gezamenlijk op het allerhoogste niveau te plaatsen. Het WTG wil er niet aan en wringt zich via allerlei bochten om dat weg te redeneren. Dat is lastig, niet te doen zelfs, bij een erkende vertaling. Bij de door henzelf aangepaste NWT lukt dat beter.

Johannes 13 : 13 Jehovah in de Nieuwe Wereldvertaling

Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het.

GIJ spreekt mij met ’Leraar’ en ’Heer’ aan, en GIJ zegt dat terecht, want dat ben ik.

Ook hier weer een opgelegde kans voor het WTG om Kurios te vertalen met Jehovah. De Statenvertalers gebruiken ook hier niet het algemene “Heer” in de zin van “meneer” of “hogere in rang”, of zoiets. Ze gebruiken “Heere” (met een “e” achter “Heer”) als aanduiding van God zelf. Opmerkelijk is dat zelfs de bron van de NWT aangeeft dat het hier met Jehovah vertaald zou moeten worden. In het Grieks staat er zelfs “O Kurios” en dat is in de KIT vertaald met “The Lord”. Daar is toch niets onduidelijks aan? In de uiteindelijke versie is echter doelbewust “Lord” geschreven, in het Nederlands vertaald met Heer. Nu staat er eigenlijk niks.

Discipelen concluderen dat Jezus Jehovah zou zijn

Dat de discipelen concluderen dat hij Heer zou zijn, zegt niets. Het betekent wel iets als zij concluderen dat Jezus Jehovah zou zijn. Dat wordt ook bevestigd in het slot van dit vers. In de grondtekst staat “Ik ben”, ook in de KIT van de JG. Dat is een rechtstreekse verwijzing naar Jehovah (de “Ik Ben” uit het Oude Testament). Uiteraard is die waarheid doelbewust wegvertaald door het WTG naar een nietszeggend “dat ben ik”. Anders stemt het niet overeen met de leer.

Meer over het onderwerp Jehovah /Jezus in de Nieuwe Wereldvertaling.  in de Nieuwe Wereldvertaling


Jehovah in de Nieuwe Wereldvertaling

Jehovah in de Nieuwe Wereldvertaling

5 Reacties

  1. egbert 05/08/2018
    • Wachttorenkijker 06/08/2018
  2. Frits van Pelt 12/04/2018
  3. Frits van Pelt 23/02/2017
    • Wachttorenkijker 23/02/2017

Geef een reactie

Translate »