De “voortschrijdend licht” fabel

De “voortschrijdend licht” fabel van Jehovah’s Getuigen (JG). Het is nogal populair onder de JG om de frase “voortschrijdend licht” of  “voortschrijdend inzicht” te gebruiken. Dat gebeurt onder aanvoering van het wachttorengenootschap (WTG). Het is een welkome gedachte waarmee het falen van wat in het verleden geleerd is goed gepraat wordt. Zo leert men bijvoorbeeld:

Jehovah stort met reden niet een voortdurende stortvloed van opwindende nieuwe dingen over ons uit. In plaats daarvan werpt hij geleidelijk, progressief, steeds meer licht op zijn Woord (Spreuken 4:18).

Maar is deze koppeling van Spreuken 4 : 18 aan de stelling dat “Jehovah geleidelijk, progressief, steeds meer licht op Zijn Woord werpt”, terecht? Laten we om te beginnen kijken hoe deze tekst volgens het WTG in de Bijbel staat, weergeven in de Nieuwe Wereldvertaling (NWT):

Maar het pad van de rechtvaardigen is als het heldere morgenlicht dat steeds helderder wordt tot het klaarlichte dag is.

Drie foute vertalingen in één zin

Er zijn drie dingen fout met de vertaling van de JG. Drie fout-vertalingen in slechts één zin… Die vertaling is dan ook duidelijk gemanipuleerd richting waarvoor men zelf deze tekst graag wil gebruiken. Daarvoor heeft men in de eigen vertaling de metafoor van het licht (“heldere morgenlicht”) bedacht. Door er “morgenlicht” van te maken (sinds de 2017 NWT-versie, daarvoor stond er “glanzend licht”) en daarover in de eigen lectuur te schrijven:

De bijbel gaan bestuderen en proberen wat erin staat in het leven toe te passen, kan vergeleken worden met ’s morgens vroeg in het donker op pad gaan. Wanneer de duisternis van de nachtelijke hemel opklaart tot donkerblauw, kunnen wij nauwelijks iets zien. Maar wanneer de dageraad geleidelijk aanbreekt, beginnen wij langzamerhand onze omgeving te onderscheiden. Ten slotte staat de zon hoog aan de hemel en zien wij alles tot in de kleinste details.

wil het wachttorengenootschap (WTG) de lezer een bepaalde richting opsturen. Namelijk dat iemand in het schemerlicht (‘s morgens) begint (hoewel er “het heldere morgenlicht” staat in hun vertaling) en daarna steeds meer licht krijgt, totdat het daglicht volledig is. Het gaat hen dan om de “ontwikkeling” in het proces. Door het zo te vertalen krijgt men die ontwikkeling. Het probleem is echter dat dit er zo niet staat in de grondtekst. De hele context van het hoofdstuk, heel Spreuken zelfs, spreekt niet over wat het WTG met hun foute vertaling wil “bewijzen”.

De ontwikkeling van het individu

Het gaat hier helemaal niet om ontwikkeling van het individu via “voortschrijdend licht”. Het gaat ook niet over de ontwikkeling van dat licht zelf. Als je het niet door de gemanipuleerde JG-bril leest, dan staat hier dat de weg (het pad) die een gelovige (rechtvaardige) bewandelt, in vol schijnend licht is. Alles is goed te zien. Struikelen is niet nodig. In tegenstelling tot de weg (wandel) van de goddeloze (die dus zónder God is).

Vers 19 zegt: De weg der goddelozen is als donkerheid, zij weten niet, waarover zij struikelen zullen. Daar wordt het tegenover gezet. Zonder God of met God en wat daarvan de consequenties zijn. In de duisternis óf in het licht zijn. Goed tegenover kwaad. Het handelt over het verschil van “het gaan” van de goddeloze (die niet gelooft) tegenover het gaan van de rechtvaardige (die gelooft). Daarover gaat het hele hoofdstuk, heel Spreuken en in feite zelfs de hele Bijbel.

In dit hoofdstuk gaat het om de reden dat iemand in vol schijnend licht is: Juist omdat iemand een rechtvaardige (gelovige) is, bevindt hij of zij zich in het volle licht. Dat licht is blijvend (voortgaande en lichtende) en zal er – voor de gelovige/rechtvaardige – altijd zijn, totdat alles in Gods Plan gerealiseerd zal zijn en de “volle dag” (“perfect day” in de King James Version) aangebroken zal zijn. En daarna natuurlijk ook. Daarom hebben de Statenvertalers Spreuken 4 : 18 zo vertaald:

Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den vollen dag toe.

Spreuken 4 : 18 als “voortschrijdend licht” voor wachttorengenootschap

Daarnaast past men Spreuken 4 : 18 ook graag toe als de beleidsmakers van de wachttoren-organisatie geconfronteerd worden met het feit dat veel van wat zij geleerd heeft en voorspeld heeft, later gewijzigd is of helemaal niet uitgekomen blijkt te zijn. Daarover staat op wol.jw.0rg o.a.:

… is Jehovah’s organisatie met het voorbijgaan van de jaren voortgeschreden in kennis en begrip van de Schrift en van de verantwoordelijkheden die ze voor Gods aangezicht draagt. Evenals het geval was met Gods organisatie in het verleden, vervult ze ook thans de woorden die staan opgetekend in Spreuken 4:18: „Het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot den vollen dag.” Ze blijft voortschrijden naar nog meer verlichting

… de zichtbare theocratische organisatie nimmer heeft beweerd onfeilbaar te zijn, dat ze weet dat de boodschap voortdurend gezuiverd zal worden door de verwijdering van onjuiste opvattingen, dat ze verwacht dat er nieuwe waarheden onthuld zullen worden wanneer meer profetieën in vervulling gaan, dat het licht geleidelijk aan helderder zal schijnen tot de volmaakte dag, en dat de ophelderingen door middel van de beleidvolle slaaf zullen komen

De uitdrukkingen “Jehovah’s organisatie”, “Gods organisatie”, “theocratische organisatie”, zijn zwaar misleidend. De Ware God van de Bijbel heeft nooit gewerkt met een aardse organisatie. Alleen met individuen en volken. Nooit, never nooit, met iets dat ook maar enigszins lijkt op zoiets als een organisatie, kerk, of hoe men het ook wil noemen. In deze tijd werkt God alleen in de Here Jezus Christus. Hij is het Hoofd van Zijn Lichaam, dat bestaat uit wedergeboren gelovigen in Hem. Dat is het Organisme en zeker geen organisatie.

“Helder licht” is ineens niet meer

Het idee dat Spreuken 4 : 18 zou “bewijzen” dat de organisatie van Jehovah’s Getuigen – het wachttorengenootschap – vanuit de Ware God steeds meer licht (voortschrijdend licht) op de dingen zou ontvangen, is volstrekt zelfbedacht. In de Bijbel vind je dit niet terug. In de Nieuwe Wereldvertaling wordt het geprobeerd, maar het is eenvoudig om die falsificatie te doorzien.

Bovendien betekent “meer licht” in deze interpretatie dat er méér onthuld wordt. Wat al onthuld was, moet, als het van God Zelf afkomstig is, dan echter blijvend zichtbaar zijn. Dat moet goed geweest zijn, toen het doorgegeven werd. Het zou immers van God zelf afkomstig zijn. Maar wat er in het geval van het WTG aan de hand is, is dat veel van wat eerst “helder licht” was, dat ineens niet meer is. Wat eerst als van God afkomstig werd gepresenteerd, is gewijzigd. Zou God, de Schepper aller dingen, zo werken? Uiteraard niet.

Het hele gedoe van het wachttorengenootschap omtrent Spreuken 4  : 18 en “voortschrijdend licht” is niets anders dan een misselijkmakende poging om het eigen falen en de zwaar ontbrekende kennis van Gods Woord te verbloemen voor de ogen van de volgelingen. Die letten massaal niet op en accepteren deze volstrekt onbijbelse uitleg over “steeds meer licht via de getrouwe en beleidvolle slaaf” alsof het Gods Woord is. Maar dat is het zeker niet!

Vertaling “morgenlicht”

Zoals gezegd kunnen we eenvoudig drie foutieve interpretaties in Spreuken 4 : 18 in de Nieuwe Wereldvertaling aanwijzen. Te beginnen bij “morgenlicht”, dat in gerenommeerde vertalingen niet gebruikt wordt. Daar staat steeds “licht”. Dat is de vertaling van het Hebreeuwse woord “owr” (“ore”; H215). In de 123 x dat het woord gebruikt wordt in het Oude Testament, is volgens dit overzicht de normale vertaling “licht”. Alleen als uit het verband (de context) blijkt dat het over het begin van de dag gaat, dan wordt het vertaald met “morgenlicht”. Dan is het correcte interpretatie van dit Hebreeuwse woord.

Uiteraard is dat in Spreuken 4 : 18 helemaal niet aan de orde. Vertalingen die hier, evenals het WTG, toch “morgenlicht” schrijven, redeneren hetzelfde. Ze gaan ervan uit dat hier een metafoor, te beginnen bij het ochtendlicht, verteld wordt. Maar ook deze vertalers hebben dus niet begrepen waar het werkelijk over gaat. Spreuken 4 : 18 is geen metafoor over licht, maar een verklaring dat de gelovige (rechtvaardige) altijd in het immer blijvende en helder schijnende licht wandelt. Nogmaals: afgezet tegen de duisternis waarin de goddeloze zich bevindt.

Vertaling “dat steeds helderder wordt”

Waar de King James Version het Hebreeuwse woord “kuwn” (Strongnr. H3559) vertaalt met: “That shined more and more”, heeft de Nieuwe Wereldvertaling “dat steeds helderder wordt”. Wie alle teksten (219) bekijkt waar dit Hebreeuwse woord “kuwn” voorkomt, leert dat de vertaling met “steeds helderder wordt” wel een erg vrije interpretatie is. Er is geen enkele reden om dit zo te vertalen, behalve dan om een bepaald punt te maken. En dat is wat het WTG wil.

Vertaling “klaarlichte dag”

De vertaling van het Hebreeuwse woord “yowm” (yom), dat “dag” betekent, met “klaarlichte dag”, is een zelfbedachte toevoeging op het woord “dag”, dat overigens een veel grotere betekenis heeft dan alleen maar een letterlijke dag. In de grondtekst staat “klaarlichte” absoluut niet. Het is niet meer dan een interpretatie van de vertalers, die begonnen zijn met de eigen interpretaties “morgenlicht”, gevolgd door “steeds helderder” en daarna – logisch in deze opbouw – “klaarlichte dag”. Zo maken ze er iets anders van, dan dat de schrijver bedoeld moet hebben. Zo voegen ze iets toe aan Gods Woord en dat lijkt me niet verstandig…

Pas op voor de organisatie

Laat u alstublieft niet voor de gek houden met de fabel dat de Ware God “voortschrijdend licht” of  “voortschrijdend inzicht” geeft aan het bestuur van de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Weet dat als dit gezegd wordt, waarbij de “bevestiging” in Spreuken 4 : 18 wordt gevonden, dat dit niets anders is dan het schaamteloos inzetten van een bewust verkeerd vertaald Bijbelvers. Dat wat beweerd wordt, staat er gewoonweg niet. In ieder geval niet in de grondtekst van de Bijbel. U bent gewaarschuwd. Pas op voor de organisatie van Jehovah’s Getuigen!


De “voortschrijdend licht” fabel van Jehovah’s Getuigen

voortschrijdend licht

Een reactie

  1. Frits van Pelt 20/12/2020

Geef een reactie

Translate »