Russel lid Vrijmetselarij?

Russel lid Vrijmetselarij?

Russel lid Vrijmetselarij? Ik denk het wel. Er is over geschreven in werken over Russel (uiteraard niet in die van het WTG). Via het vergelijk van twee plaatjes in combinatie met de tekst over de Vrijmetselaarsloge, kun je zonder veel moeite concluderen dat Russel het gedachtengoed van deze loge (in het geheim) bij zich droeg. De afbeeldingen tonen twee keer het kenmerkende symbool van het kruis in de kroon. Links het graf van Russel. Russel lid Vrijmetselarij?

Russel lid Vrijmetselarij?
Grafsteen C.T. Russel met rozenkrans, kroon en kruis

Niet alleen zijn fascinatie voor de piramide van Gizeh komt hier naar voren maar het op elke zijde afbeelden van het kruis in de kroon en de rozenkrans (Rozenkruizers is ook Vrijmetselarij) verhult niets over zijn achtergronden. Het rechterplaatje is het wapen van de sinds 1969 in Nederland bekende Verenigde Orde van de Tempel en van St. Jan van Jeruzalem.

De Tempeliers

Deze orde is in Engeland, Schotland en de Verenigde Staten sinds de tweede helft van de 18e eeuw bekend. In deze orde wordt de “Tempelieren-traditie” van de Vrijmetselarij op een bijzondere wijze bewaard. Van de Tempeliers kan in ieder geval gezegd worden dat zij een heel andere kijk hadden op Jezus van Nazareth dan de Bijbel vertelt. Het komt er in het kort op neer dat zij niet geloofden in de dood en opstanding van Jezus van Nazareth. Zij geloofden dat hij na de kruisiging slechts schijndood was. Daarna zou Jezus weer “opgelapt” zijn, getrouwd zijn met Maria en een zoon voortgebracht hebben. Rare gedachten die zeker niet in overeenstemming zijn met het door God zelf voortgebrachte woord in de Bijbel.

Russel verkondigde ook rare – weliswaar niet dezelfde – gedachten over de opgestane Jezus Christus. Volgens hem was Hij niet God zelf. Hij begreep het niet en daarom kon Jezus Christus volgens hem nooit in Wezen dezelfde zijn als God. Daarmee ging Russel rechtstreeks in tegen de Schrift, net als de Tempeliers. Voor de Tempeliers was Jezus hun Meester, een term die we in de hedendaagse New Age regelmatig tegenkomen. Als Meester is hij van een lagere orde dan God, die tegenwoordig in New Age-kringen de maitreya wordt genoemd. De analogie met de leer van Jehovah’s Getuigen is overduidelijk. Alleen waar de New Age het heeft over God maitreya, misbruiken de Jehovah’s Getuigen voor hun doel de speciaal aan Israël gegeven Naam van God: Jehovah.

Handelingen 2 en 4

Beiden gaan voorbij aan de Bijbel waar met betrekking tot de uit de dood verrezen Jezus van Nazareth werd gezegd in Handelingen 2 : 36 en 4 :1 2:

Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, [namelijk] dezen Jezus, Dien [gij] gekruist hebt.
En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

Of in Filippenzen 2: Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;
Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.
En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

Gelofte Drie-eenheid

Wie de zeven voorspellingen van Russel nog eens terugleest, merkt op dat hij daarin verwacht dat Jeruzalem niet meer door de heidenen vertreden zal worden. Misschien had dat wat te maken met de “graden” in de Orde. De Orde kent drie “graden”: die van “Knight of the Temple and the Holy Sepulchre (Knight Templar)”, “Knight of St. Paul” en “Knight Hospitaller of St. John of Jerusalem, Palestine, Rhodes and Malta (Knight of Malta)”. Opmerkelijk vond ik de passage over het lidmaatschap van deze Orde. Men kan niet lid worden van deze Orde als men geen lid is van de Vrijmetselarij. Het lidmaatschap van de Orde staat open voor Vrijmetselaren die het christelijk geloof belijden, althans een gelofte willen afleggen op de Drie-eenheid, en de graad van Ridder van het H:: K:: G:: hebben verkregen. Kandidaten dienen te worden voorgedragen door twee leden van de Orde.

De passage over de Drie-eenheid is zeer opmerkelijk omdat de Jehovah’s Getuigen ten stelligste beweren dat de Drie-eenheid onjuist is (zij hebben overigens gelijk hierin; wat ze er echter voor in de plaats zetten is minstens net zo fout en wat mij betreft nog erger). Het roept de volgende vraag op. Als Russel inderdaad lid was van deze Orde van de Vrijmetselarij, heeft hij dan die gelofte op de Drie-eenheid afgelegd? Het antwoord moet ik schuldig blijven.

Russel is niet doodgegaan aan zijn eerste leugen

Het zou mij overigens niet verbazen dat hij wel die gelofte heeft afgelegd waarvoor nu elke JG meteen buiten de organisatie gegooid wordt. Russel is namelijk niet doodgegaan aan zijn eerste leugen. Meer dan eens heeft hij willens en wetens zijn niet uitgekomen voorspellingen aangepast. Zo kwamen bijvoorbeeld berekeningen aan de hand van het gangenstelsel in de piramide van Gizeh uit op een bepaald jaartal. In de herdruk van het boek waar dat oorspronkelijk instond, (kwam na dat jaar uit), bleek hetzelfde gangenstelsel ineens een stuk langer te zijn. Dat is dus gewoon liegen. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden.

Wie meer wil weten over de Vrijmetselarij kan terecht op www.stelling.nl/vrijmetselarij of de PDF downloaden waarin het e.e.a. verzameld is.


Russel lid Vrijmetselarij?

Russel lid Vrijmetselarij?

Geef een reactie

Translate »