Jehovah’s Getuigen verliezen registratie voor subsidie in Noorwegen

Jehovah’s Getuigen verliezen registratie voor subsidie in Noorwegen. En dat is goed nieuws! Dan gaat er in ieder geval geen Noors overheidsgeld meer naar deze zelfbenoemde “exclusieve aardse woordvoerder van Jehovah God”. De organisatie van Jehovah’s Getuigen (JG), ook bekend als het wachttorengenootschap (WTG) is stevig aangepakt door de Noorse overheid. Die heeft zich níet met een kluitje in het “godsdienstvrijheids-riet” laten sturen, zoals helaas bij zoveel andere overheden wel het geval is.

Verwijzing naar mensenrechten, rechten van het kind en vrijheid van meningsuiting

In de door de Staat Noorwegen gepubliceerde verklaring omtrent het intrekken van de oude registratie t.b.v. subsidie van de Jehovah’s Getuigen en het afwijzen van een nieuwe registratie per 1-1-2023, wordt verwezen naar algemene mensenrechten, de universele rechten van het kind en de vrijheid van meningsuiting. De Noorse onderzoekers trekken de conclusie – geheel terecht voor degenen die de praktijk kennen – dat het WTG dermate de regels op deze gebieden schendt, dat financiële steun vanuit de overheid, alsmede de bevoorrechte positie dat JG bevoegd zijn hun leden wettelijk te trouwen, niet langer op z’n plaats zijn.

Persoonlijk vind ik het zeer positief dat de staatsonderzoekers zich niet hebben laten ringeloren door allerlei vage teksten en beweringen, waarvan de JG-leiding zegt dat dit in de Bijbel zou staan, die veelal niets anders bedoeld zijn dan het verbloemen van de werkelijke situatie.

Uitspraken in eigen WTG-lectuur

De onderzoekers verwijzen regelmatig naar uitspraken in de eigen lectuur van het wachttorengenootschap, bijvoorbeeld naar het uitsluitend voor de ogen van ouderlingen (de plaatselijke managers) bedoelde boek “Weidt de kudde Gods”. Dat maakt het voor het WTG vervolgens onmogelijk om op een wollige manier iets anders te verklaren dan in de praktijk wordt gedaan. Chapeau voor de Noorse staatsonderzoekers!

De beslissing van Noorwegen van 22-12-2022 heb ik (vanuit het Engels) vertaald en in het oorspronkelijke brief-format op deze website geplaatst als PDF-bestand. De brief is ook beschikbaar in de Engelse taal en uiteraard in de Noorse taal. Het is zeker de moeite waard om de onderbouwing van het besluit te lezen, waarin vermeld wordt dat de organisatie van Jehovah’s Getuigen in Noorwegen niet langer geregistreerd is als een voor een staatssubsidie in aanmerking komende religieuze organisatie.

Jehovah’s Getuigen verliezen registratie voor subsidie in Noorwegen

Enkele passages uit de brief van de overheid in Noorwegen zijn:

“Zoals eerder vermeld, hebben Jehovah’s Getuigen artikel 6 van de Wet Religieuze Gemeenschappen overtreden. Wij hebben overwogen om op grond hiervan de oude registratie in te trekken, vgl. artikel 4 derde lid van de Wet Religieuze Gemeenschappen. Op basis hiervan wordt ook de nieuwe inschrijvingsaanvraag afgewezen, vgl. de Wet Religieuze Gemeenschappen § 4, derde lid, vgl. het Reglement Religieuze Gemeenschappen § 4 vierde lid.”

Ziehier de verwijzing van de Noren naar de eigen lectuur van het WTG, maar ook naar de reacties van leden en oud-leden:

Als een lid van Jehovah’s Getuigen van geloofsovertuiging verandert en de religieuze gemeenschap wenst te verlaten, zal de betrokkene, overeenkomstig het bovenstaande, worden behandeld alsof hij is uitgesloten. Dit betekent dat de leden geen contact meer kunnen hebben met familie en vrienden in de geloofsgemeenschap zonder dat dit gevolgen heeft voor de overige leden. We verwijzen naar “Weidt de kudde Gods” (“ouderlingen boek”) hoofdstuk 12 punt 17 (1) over “Onnodige omgang met uitgeslotenen of degenen die zich hebben teruggetrokken”. Deze praktijk vormt naar onze mening een vorm van sanctionering van zowel oud-leden als overgebleven leden. Tegen deze achtergrond heeft de geloofsgemeenschap er niet voor gezorgd dat een uittreding onvoorwaardelijk en zonder belemmeringen van de kant van de geloofsgemeenschap kan plaatsvinden, vgl. de voorbereidende werkzaamheden voor de Wet Religieuze Gemeenschappen § 2, pagina 254.”

“Sinds ons besluit van 27 januari 2022 hebben we verschillende vragen ontvangen van leden en oud-leden van Jehovah’s Getuigen. Hieronder vallen vragen van leden die de praktijk van Jehovah’s Getuigen steunen en het niet eens zijn met de beslissing, en van leden die aangeven de religieuze gemeenschap te willen verlaten, maar ervoor kiezen om te blijven, omdat ze niet willen breken met familie en vrienden. De laatste groep leden zegt dat hun keuze om de gemeente te verlaten ertoe zal leiden dat vrienden en familie geen contact met hen kunnen hebben, ook al verlaten ze de gemeente vrijwillig en niet vanwege uitsluiting. Ze stellen dat dit de reden is dat ze in de gemeente blijven. Ze zeggen ook dat Jehovah’s Getuigen leden aanmoedigen om elkaar “in de gaten te houden” en “de ouderlingen” (het management) te informeren als ze weten dat iemand in de religieuze gemeenschap in contact staat met gedissocieerde of uitgesloten personen.”

Schenden van rechten door organisatie van Jehovah’s Getuigen

De volgende conclusie vind ik heel sterk. Volledig waar, want dat is wat er in de praktijk gebeurt in de organisatie van Jehovah’s Getuigen.

“Het feit dat een religieuze gemeenschap het recht op vrijheid van meningsuiting van haar leden schendt en daarmee het recht op godsdienstvrijheid schendt, wordt als bijzonder ernstig beschouwd. Hetzelfde geldt voor de negatieve sociale controle van kinderen, die de bescherming van de mensenrechten van kinderen onder het Verdrag inzake de Rechten van het Kind schendt.”

Let op: dit geldt wereldwijd! Niet alleen in Noorwegen. Alleen zijn ze daar al verder bij het aan de kaak stellen van deze wanpraktijken vanuit het wachttorengenootschap. Dus vraag jezelf op tijd af: wil ik tot een dergelijke organisatie gaan behoren? Of: wil ik nog langer lid blijven van een organisatie die aantoonbaar fundamentele rechten van mensen en kinderen schendt.

Kans om te veranderen afgewezen

De organisatie van Jehovah’s Getuigen kreeg van de Noorse overheid ruim de kans om te veranderen inzake te schendingen van de grondwettelijke rechten van hun leden. De verklaring noteert:

“Echter, zoals de voorbereidingen voor de kerkelijke gemeenschapsregelingen aangeven, moet de Rijksadministrateur ook bij ernstige schendingen controleren of de gemeenschap maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat de schendingen voortduren.”

Hoe is daar op gereageerd? Na de bekende vertragingstactieken en een onbeloonde poging om “hun standpunt mondeling te verduidelijken”, werd op het laatste nippertje dit antwoord geformuleerd door het wachttorengenootschap:

“We willen absoluut duidelijk maken dat Jehovah’s Getuigen hun religieuze overtuigingen en praktijken in Noorwegen niet zullen veranderen als reactie op het besluit van de Staatsadministrateur van 27 januari 2022.”

Koppig vasthouden aan eigen gelijk

Dit koppig vasthouden aan het eigen gelijk is voor de insiders absoluut niet verwonderlijk. Er was eigenlijk niks anders te verwachten, omdat deze organisatie meent door God zelf aangesteld te zijn. En dat betekent dat alles wat men beoordeeld als in strijd met wat men zelf denkt dat waar is, terzijde wordt geschoven. Ook als dit betekent dat men zich boven de landswetten plaatst.

Het wachttorengenootschap wil zich wel aan de wetten van een land houden, maar alleen als dat geen conflict oplevert met hun eigen wetten en regels. De op geld beluste organisatie wil ook profiteren van de nationale overheid. Men schroomt daarbij zelfs niet het beroepen op nationale wetten of het inschakelen van de rechter om die inkomsten voor de organisatie te kunnen behouden. Het zou – volgens een ex-JG uit Noorwegen – jaarlijks om € 125,00 per verkondiger of meer dan € 9.000,00 per Koninkrijkszaal gaan. In totaal zou zo’n € 1,5 miljoen per jaar in de toch al zeer goed gevulde zakken vloeien vanuit de Noorse belastingbetaler. (zie video). Dat wil het WTG niet verliezen…

Nog steeds vrij…

Wat Noorwegen betreft heeft het wachttorengenootschap tal van (juridische) middelen – o.a. wereldwijd brieven vanuit de leden – aangewend om de zaak tot een voor hen gunstig einde te brengen. Gelukkig is de Noorse Staat daar niet ingetrapt en heeft ze voet bij stuk gehouden. Geen geld meer dus, niet meer JG-stellen in de echt verbinden. Maar ze kunnen nog wel vrij blijven bestaan. De organisatie van Jehovah’s Getuigen in Noorwegen is niet verboden, zo blijkt uit deze passage:

“We herinneren u eraan dat de Wet Religieuze Gemeenschappen in wezen een subsidiewet is. De gemeenschap is nog steeds vrij om haar religie en haar activiteiten uit te oefenen, ongeacht een openbare registratie.”

“Nog steeds vrij”… Dat is een interessante formulering. In feite wordt er nogmaals gezegd dat – gezien de Noorse wetgeving – het wellicht verstandig zou zijn van het wachttorengenootschap om het beleid op het gebied van uitsluiting en schending van basisrechten nader te bezien, zodat het WTG “tot bekering komt” van deze heilloze weg, waar in ieder geval de Ware God helemaal niets mee te maken heeft.

Oproep aan de Nederlandse en Belgische politiek

Mijn oproep aan de Nederlandse en Belgische politiek is om eens goed te kijken naar wat hun collega’s in Noorwegen hebben gedaan. Dus niet meer verschuilen achter zogeheten “kerkrecht”, maar gewoon de sekte van Jehovah’s Getuigen aanpakken op grond van de bescherming van grondwettelijke rechten van inwoners (volwassenen en kinderen) van België en Nederland.


PDF beslissing Noorwegen inzake subsidie-registratie Jehovah’s Getuigen

Jehovah’s Getuigen verliezen registratie voor subsidie in Noorwegen

Jehovah’s Getuigen verliezen registratie voor subsidie in Noorwegen

3 Reacties

  1. Piet 17/04/2024
    • Wachttorenkijker 18/04/2024
  2. Cendric 28/03/2023

Geef een reactie

Translate »