Jehova Getuigen bijbel aangepast aan eigen leer

De Jehova Getuigen bijbel aangepast aan eigen leer. Zou dat echt zo zijn? Dat dacht ik aan het einde van mijn tijd als Jehova Getuige. Dat kan toch niet? Ik bedoel, je kunt van mening verschillen over wat je leest, maar de teksten aanpassen aan wat je leert? Nee, nee, dat zal toch niet gebeurd zijn? Helaas is dat wel het geval en zelfs op veel plaatsen. Bizar, maar waar. De Nieuwe Wereldvertaling (NWT) is er gekomen om de eigen leringen van het wachttorengenootschap (WTG) te ondersteunen.

Jehova Getuigen bijbel aangepast, vooral om de Godheid van de Here Jezus Christus weg te redeneren

Vooral als je weet waar je op letten moet, vind je heel veel teksten die aangepast zijn. Van een kleine aanpassing, die iemand – in combinatie met de leringen – subtiel de verkeerde kant uit stuurt, tot aan heel duidelijke aanpassingen. Vooral als het gaat om de Godheid van de Here Jezus Christus (= de opgestane Heer) weg te redeneren. Niet vreemd, want het Nieuwe Testament wijst voortdurend op de Christus als God Zelf en aangezien dit nu net niet door de Jehova Getuigen geleerd wordt, moet er heel wat aangepast worden. Dat gaat niet altijd eenvoudig, want het moet niet al te hard opvallen dat de vertaling aan de eigen leer aangepast is.

In het volgende geval (Filippenzen 2) is de aanpassing wel heel grof. Uiteindelijk staat er in de Nieuwe Wereldvertaling iets wat diametraal staat op wat we in de betrouwbare bijbelvertalingen (SV) aantreffen. Het WTG heeft in de Nieuwe Wereldvertaling iets heeft gecreëerd voor eigen doeleinden en geeft geen eerlijke vertaling van de grondtekst.

Vergelijk Filippenzen 2 : 5-11 in Nieuwe Wereldvertaling en Statenvertaling

Statenvertaling (SV)Nieuwe Wereldvertaling (NWT)

5. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;

5. Bewaart die geestesgesteldheid in U welke ook in Christus Jezus was,

6. Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;

6. die, alhoewel hij in Gods gedaante bestond, geen gewelddadige inbezitneming heeft overwogen, namelijk om aan God gelijk te zijn.

7. Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;

7. Neen, maar hij heeft zichzelf ontledigd en de gedaante van een slaaf aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden.

8. En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

8. Meer nog, toen hij zich in de hoedanigheid van een mens bevond, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood aan een martelpaal.

9. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;

9. Juist daarom heeft God hem ook tot een superieure positie verhoogd en hem goedgunstig de naam gegeven die boven elke [andere] naam is,

10. Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.

10. zodat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen van hen die in de hemel en die op aarde en die onder de grond zijn,

11. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

11. en iedere tong openlijk zou erkennen dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God, de Vader.

Als eerste vers 6, want daar zit toch de grootste misvorming. De SV zegt in dit vers dat het géén onrechtmatige daad van Christus was om Zich met God gelijk te stellen. Hij “heeft het géén roof geacht”. Aan God gelijk zijn, was volkomen terecht. Dat betekent dat Christus God is en dat deze positie geclaimd mag worden. Hoe dat precies in elkaar steekt, is op dit punt even niet aan de orde. Dat komt later. Het gaat nu om de simpele vaststelling: Christus is gelijk aan God! Andere vertalingen laten dat ook zien.

Lutherse vertaling

De Lutherse vertaling zegt:

“die, hoewel hij in Goddelijke gedaante was, het Gode gelijk zijn niet voor een roof hield,”

De NBG’51 zegt:

Die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht,”

De King James noteert:

Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God:”

Als we terug gaan naar het Grieks, wordt deze gedachte ook bevestigd.

Bekijk een interlineaire vertaling van Filippenzen 2 : 6 van het Grieks naar het Nederlands.

De Engelse interlineair gebaseerd op de Textus Receptus, de basis voor de King James Vertaling.

Uitgaand van gerespecteerde manuscripten, die aan de basis liggen van de beste bijbelvertalingen, is het wat mij betreft volkomen duidelijk dat de apostel Paulus ons in Filippenzen 2 duidelijk maakt dat Christus God is. Nogmaals laat de andere elementen die vragen oproepen voor dit moment even liggen en hou het simpel; het gaat om de vaststelling dat Christus zonder een enkel probleem aanspraak kan maken op de positie van God. Er is maar Eén Ware God, leert mijn Bijbel en dus is Christus God, hetgeen in het hele Nieuwe Testament op vele plaatsen bevestigd wordt.

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (KIT)

De vertaling van het wachttorengenootschap in de Nieuwe Wereldvertaling (gebaseerd op de bewerking van Westcott en Hort; meer over vertalingen e.d.) is terug te vinden in hun eigen interlineaire vertaling van het Grieks naar het Engels. Deze is niet meer te verkrijgen en het WTG heeft die ook in deze vorm niet op haar inmiddels zeer goed gevulde website gezet. Toch vreemd… Kosten noch moeite worden gespaard om alles digitaal aan te bieden, behalve het belangrijkste boek dat ze ooit uitgegeven hebben…

Ik heb de papieren versie uit 1969 en op internet staat een versie in PDF (73 Mb). Iemand heeft zich grote moeite getroost om dit boek van het WTG in te scannen, waarvoor mijn dank. Daaruit heb ik de bewuste pagina met Filippenzen 2 gehaald en het gedeelte waar het vooral om gaat gemarkeerd. Klik hier voor de PDF.

In het Engels staat onder de Griekse woorden in de Nieuwe Wereldvertaling:

“Christ Jezus, who in form of God existing not snatching he considered the to be equal (things) of God,

Dit is de letterlijke vertaling in de volgorde van het Grieks, maar daarmee kwam het WTG niet weg. Deze tekst zo laten staan, zou niet stroken met hun leer dat Jezus Christus het eerste schepsel is en niet op dezelfde positie staat als Jehovah. En daarom werd er het volgende van gemaakt:

“Christ Jezus, who, although he was existing in God’s form, gave no consideration to a seizure, namely that he should be equal to God.

In de geheel eigen interpretatie van dit vers worden nogal wat woorden bijgevoegd. “Gave no consideration to a seizure, namely that he should” is geheel voor rekening van het WTG en is nergens op gestoeld. Het is ingevoegd om te beweren dat Christus Jezus zich niet overgaf aan de gedachte (“a seizure”; “een aanval”) om aan God gelijk te zijn. Ineens staat er dus compleet iets anders. Deze bijbeltekst staat qua inhoud plotseling haaks op wat er eigenlijk stond. En dat zelfs in vergelijking met de bekritiseerde vertaling van Westcott en Hort, die als basis dient van de Nieuwe Wereldvertaling.

Ik weet niet wat u hiervan denkt, maar wat mij betreft mag zoiets als wat hier is gebeurd nooit plaatsvinden. We moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat iets eerlijk vertaald is. Dat is zeker niet het geval in Filippenzen 2 : 6 in de Nieuwe Wereldvertaling van de Jehova Getuigen.

Uitermate verhoogd met de Naam Jehovah

In vers 9 van Filippenzen 2 staat dat Christus een Naam kreeg Die boven alle naam is en dat dit een “uitermate” verhoging (hoger kan niet) betekent. Welke Naam is dat? Het is niet de “naam” Christus, want over Christus (Messias in het Hebreeuws) gaat het hele gedeelte en bovendien is Christus een titel en niet zozeer een naam. Vers 10 geeft aan dat “Jezus” onderdeel uitmaakt van die door God gegeven naam. Vers 11 gaat daar direct op verder en verklaart wat die verhoging dan inhoudt.

… dat Jezus Christus de Heere zij ….

Hier staat dat Jezus van Nazareth, die bij Zijn opstanding tot Christus werd aangesteld (zie Handelingen 2) en toen de Naam Jehovah (de enige Naam van God) ontving, God is, mét de Naam Jehovah: Jezus Christus is de Heere, zegt de Statenvertaling. Jezus Christus is God zelf. Hij is Jehovah. Als je niet in biologie denkt (zoals de JG doen), en ook niet in de drie-eenheidsleer en dus niet gehinderd wordt door religieuze leringen, is die conclusie helemaal niet moeilijk. Anders wel, dat begrijp ik; ik heb dat zelf ook gehad.

Griekse grondtekst Filippenzen 2

Het wordt nog duidelijker als we zien wat de Griekse grondtekst zegt. Dat kan zelfs in het werk van Westcott en Hort, zoals te zien is in de eerder aangehaalde PDF van Filippenzen 2 in de KIT. De letterlijke weergave van vers 11 is:

“And every tonque should confess out that Lord Jesus Christ into glory of God Father.”

Dit is in de Engelse versie van de Nieuwe Wereldvertaling geworden:

“and every tongue should openly acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father.”

In het Nederlands: Jehova Getuigen bijbel aangepast aan eigen leer

“en iedere tong openlijk zou erkennen dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God, de Vader.”

Dé Heer of gewoon Heer

Hier wordt een poging gedaan om van Jezus Christus niet dé Heer (God) te maken, maar “gewoon” Heer, wat dat ook moge zijn bij de JG; in ieder geval niet God Zelf. Dat lukt natuurlijk niet, maar in de leringen van de JG kan het wel, omdat er constant geleerd wordt dat het woord “Heer” in de NWT niet slaat op Jehovah. Waar “Heer” of “heer” staat in de Nieuwe Wereldvertaling, daar heeft het wachttorengenootschap bepaald dat het Griekse woord “Kurios” dat daar staat niet vertaald moet worden met Jehovah. Dat is in dit geval heel jammer, want dan hadden we meteen geweten dat de opgestane Jezus Christus de hoogste Naam aller namen had gekregen bij zijn uitermate verhoging. Uiteraard kon het WTG dit niet zo vertalen, want dan zou hun wellicht belangrijkste leer volledig in duigen vallen. Het moest dus – vanuit hun gezichtspunt – wel zo uitgevoerd worden.

Het voorgaande wordt nog vreemder als je weet dat het WTG er prat op gaat de naam Jehovah in hun vertaling van het Nieuwe Testament hersteld te hebben. Dit betekent dat zij de naam Jehovah gezet hebben op de plaats waar in het Grieks “Kurios” staat. Het probleem is alleen dat men dit heel selectief gedaan heeft. Alleen op de plaatsen waar het hen uitkomt. In het Griekse Nieuw Testament komt Kurios veel vaker voor en de lezer ziet aan het verband of het wel of niet om de naam Jehovah gaat.

De combinatie “Heere Jezus Christus”

Als de combinatie “Heere Jezus Christus” gebruikt wordt, dan staat daar dus in werkelijkheid: “Jehovah Jezus Christus”. De naam Jehovah, de naam Jezus en de titel Christus (Messias). Bekijk hier het overzicht van deze combinatie. Het zal duidelijk zijn dat in de NWT in al deze gevallen de combinatie vertaald is met “Heer Jezus Christus” in een poging om de werkelijke Naam (en inhoud) te verdoezelen, ten faveure van de eigen verkeerde lering dat Christus niet God is. Waar Kurios dus heel duidelijk met Jehovah vertaald had kunnen worden, doet men het juist niet! Dit selectief winkelen in de Heilige Schrift is absoluut ongepast.

Als je het weet, is het geen probleem meer, want dan negeer je de NWT, zoals overigens bijna iedereen buiten de JG ook doet. Het is alleen heel schadelijk voor de Jehovah Getuigen die wijs gemaakt is dat de Nieuwe Wereldvertaling de beste vertaling is en er dus op vertrouwen dat wat er staat ook correct is. Ik dacht dit vroeger ook en ik was werkelijk onthutst dat dit niet het geval is.

Ik zal nog één tekst naast elkaar zetten. Het gaat om 1 Korinthe 8 : 6. Ik begin met de Engelse King James vertaling, omdat men daar de komma niet geplaatst heeft die men wel in de Statenvertaling geschreven heeft. Die interpunctie staat er niet in het Grieks, dus kan ook zonder problemen weggelaten worden.

“But to us [there is but] one God, the Father, of whom [are] all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom [are] all things, and we by him.”

Zie de Griekse grondtekst. In de Nederlandse Statenvertaling is dat:

“Nochtans hebben wij [maar] een God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en [maar] een Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem.”

Waar “Heere” staat, staat in de Grieks grondtekst “Kurios”, óók in de grondtekst van de Nieuwe Wereldvertaling. Conform de eigen regels om de naam van Jehovah te herstellen in de bijbel, zou er deze tekst dus moeten spreken over Jehovah Jezus Christus. Uiteraard is dit niet het geval, dat zou wel heel erg vloeken in de JG-kerk zijn. In plaats daarvan komt men met dit:

“in werkelijkheid is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en wij voor hem; en er is één Heer, Jezus Christus, door bemiddeling van wie alle dingen zijn en wij door bemiddeling van hem.”

“Kurios” is dus niet vertaald met Jehovah en de toevoeging “door bemiddeling van” is in overeenstemming met de lering van het WTG waarop ik nu niet ik kan gaan, omdat dit een nieuw onderwerp zou zijn en niet past in dit artikel. Het is er in ieder geval heel bewust in geplaatst. Het is niet zomaar een wat vrije vertaling. Jehova Getuigen bijbel aangepast aan eigen leer

Aanpassingen in de Nieuwe Wereldvertaling Jehova Getuigen bijbel aangepast aan eigen leer

Al lang geleden heb ik al eens aandacht besteed aan de aanpassingen in de Nieuwe Wereldvertaling. Dat staat ook op deze website. Daarna heb ik er nog vele meer gevonden. In dit artikel behandel ik slechts één schriftgedeelte, met als toegift nog een kleine bespreking van 1 Korinthe 8 : 6. Wellicht volgen er nog meer. Jehova Getuigen bijbel aangepast aan eigen leer

Tot slot: Ik begrijp dat het bovenstaande onderwerp in eerste aanleg moeilijk is. Achteraf is het dat geheel niet, maar dat kost wat tijd en moeite. Als u over dit onderwerp met mij wilt praten nodig ik u van harte uit om contact met mij op te nemen.

Voor dit moment hoop ik u op z’n minst aan het denken gezet te hebben over de Nieuwe Wereldvertaling van Jehova’s Getuigen en de bewust ingebrachte verkeerde vertalingen van de Griekse grondtekst.


Jehova Getuigen bijbel aangepast aan eigen leer

Jehova Getuigen bijbel aangepast aan eigen leer

18 Reacties

 1. Anne van Urk 13/08/2019
  • Wachttorenkijker 13/08/2019
 2. Frits van Pelt 15/07/2019
 3. Anne van Urk 14/04/2019
 4. J.C. Kuik 19/02/2019
 5. Egbert 16/04/2018
  • Wachttorenkijker 17/04/2018
 6. Ggcm 14/04/2018
  • Wachttorenkijker 16/04/2018
 7. Alexander Wouters 14/03/2018
 8. Mare Dreesmann 13/09/2017
  • Wachttorenkijker 13/09/2017
  • Marjolein 23/05/2019
   • Wachttorenkijker 23/05/2019
    • Marjolein 29/05/2019
     • Wachttorenkijker 29/05/2019
 9. Henk draaier 18/05/2017
 10. Imelda 26/11/2016

Geef een reactie

Translate »